25 Δεκεμβρίου 2011

Κατάλογος Πληροφοριών για τα Μαθήματα Επιλογής της Νομικής

Στην παρούσα ανάρτηση επιχειρείται μια συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων και πληρέστερων πληροφοριών για τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται στη Νομική Σχολή της Αθήνας. 

Οι αναρτήσεις για τα επιμέρους μαθήματα έχουν συνταχθεί από συναδέλφους μας, οι οποίοι παρακολούθησαν τα συγκεκριμένα μαθήματα και καταθέτουν εδώ την εμπειρία τους προς βοήθεια όλων μας. Στόχος είναι να ενημερώνεται διαρκώς ο κατάλογος με τα μαθήματα, κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την πολύτιμη συνδρομή των συναδέλφων που τα παρακολουθούν.

Για την ολοκλήρωση της παρούσας ανάρτησης συνέπραξαν (μέχρι στιγμής) οι φοιτητές Νομικής: Δ. Καραγκούνης, Ι. Σαράντη, Ε. Γόντικα, Χ. Ιορδανίδου, Π. Τσιάλας, Δ. Τσιλίκης, Αλ. Λόξα, Π. Πούγγουρας, Α. Πετρολέκας, Δ. Μπαλαγιάννης, Κ. Πικραμμένος, Γ. Νικολού, Ε. Πετούση, Σ. Γκανή, Ι. Καρανίκας, Αλ. Πολίτης, Ηλ. Καφφές, Κ. Δρελιώζης, Π. Μήτσου, Ι. Σκόρδα, Μ. Σαραντόπουλος, Ελ. Νικολαρέα, Β. Παπαγιαννοπούλου, Δ. Παπαδέα.

Ακολουθεί ο κατάλογος των μαθημάτων, όπως ισχύει για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017.


Ι. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Επιλέγονται 6 μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής συνολικά: 2 από τον τομέα Ιδιωτικού Δικαίου και 1 από καθέναν από τους υπόλοιπους τέσσερις Τομείς. Αν επιλεγούν πέραν των 6 μαθημάτων Υποχρεωτικής Επιλογής, μπορούν τα υπόλοιπα να προσμετρηθούν ως Ελεύθερης Επιλογής.

*Οι αριθμοί μπροστά από τα μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής αντιστοιχούν στο ενδεικτικό εξάμηνο στο οποίο διδάσκονται. Συνεπώς, όσα αριθμούνται με 3,5,7 είναι χειμερινού εξαμήνου ενώ τα 4,6,8 διδάσκονται στο εαρινό εξάμηνο.


Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου:

7. Δίκαιο Περιβάλλοντος (διατομεακό)


Τομέας Δημοσίου Δικαίου:

3. Ιστορία Πολιτικών και Συνταγματικών Θεσμών
4. Δίκαιο και Οικονομία (διατομεακό, υποχρεωτικής επιλογής από το 2016-2017)
5. Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο
6. Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας
7. Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο
7. Δίκαιο Περιβάλλοντος (διατομεακό)
8. Φορολογικό Δίκαιο


Τομέας Ποινικών Επιστημών:Τομέας Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου:

8. Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών


Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου:

3. Ρωμαϊκό Δίκαιο
3. Γενική Πολιτειολογία (δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών 2016-2017)
4. Δίκαιο και Οικονομία (διατομεακό, υποχρεωτικής επιλογής από το 2016-2017)
5. Εκκλησιαστικό ΔίκαιοΙΙ. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Επιλέγονται τουλάχιστον 4 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, τα οποία πάντως μπορούν να προέρχονται και από τον κατάλογο των μαθημάτων Υποχρεωτικής Επιλογής, σύμφωνα με τα παραπάνω. Επιπλέον μαθήματα επιλογής, πέραν των 10 συνολικά (6 Υποχρεωτικής και 4 Ελεύθερης), μπορούν επίσης να υπολογιστούν στο βαθμό πτυχίου, αν δε γίνει εξαίρεσή τους (των επιπλέον) στην αίτηση ορκωμοσίας. 
Σημειώνεται επίσης, ότι τα μαθήματα που αναγνωρίζονται μέσω του προγράμματος Erasmus, εφόσον δεν γίνει αντιστοίχιση με υπάρχον μάθημα του προγράμματος σπουδών, υπολογίζονται ως μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής με τη δική τους ονομασία.

Α' Εξάμηνο

- Αρχαία Ελληνικά Δίκαια
- Ιστορία Πολιτικών Ιδεών (δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών 2016-2017)

Γ' Εξάμηνο

- Συνταγματική Θεωρία και Πολιτική Φιλοσοφία (νέο μάθημα 2016-2017)
- International Investment Law (νέο μάθημα 2016-2017)

Δ' Εξάμηνο

- Βυζαντινό Δίκαιο και Δίκαιο των Νεότερων Χρόνων
Seminar in International Business Transactions (νέο μάθημα 2016-2017)
- Ποινική και Εγκληματολογική Προσέγγιση του Φύλου (δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών 2016-2017)

Ε' Εξάμηνο

Συγκριτικό Δίκαιο
- Ανακριτική
- Information Technology Law (νέο μάθημα 2016-2017)
- Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης - Επικοινωνίας (δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών 2016-2017)

ΣΤ' Εξάμηνο

Δίκαιο Αλλοδαπών
- Ιατρικό Δίκαιο
- Αεροπορικό Δίκαιο/Διεθνές Δίκαιο Εναερίου Χώρου και Διαστήματος
- Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού
- Business Acquisitions And Mergers (νέο μάθημα 2016-2017)
- Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου (J. Monnet) (δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών 2016-2017)
- Ιδιαίτερα Εκκλησιαστικά Καθεστώτα στην Ελληνική Επικράτεια (δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών 2016-2017)

Ζ' Εξάμηνο

- Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
- Διαιτησία - Διεθνές και Ευρωπαϊκό Αστικό Δικονομικό Δίκαιο 
- Σεμινάριο Δημοσίου Δικαίου
Σεμινάριο Β' Ιδιωτικού Δικαίου
- Σεμινάριο Διεθνών Σπουδών

H' Εξάμηνο

- Σεμινάριο Αστικού Δικαίου
Νομική Πληροφορική
Ευρωπαϊκό Συνταγματικό και Ευρωπαϊκό Διοικητικό Δίκαιο
Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς
- Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος (δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών 2016-2017)


Σημείωση από τον οδηγό σπουδών:

Εάν ένας φοιτητής έχει βαθμολογηθεί σε περισσότερα μαθήματα από όσα απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου, μπορεί αυτός να ζητήσει με την υποβολή της αίτησης ορκωμοσίας του να μην συνυπολογισθούν, για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου, οι βαθμοί ενός αριθμού επιλεγόμενων μαθημάτων, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός και το είδος των μαθημάτων που απομένουν είναι τουλάχιστον ίσος με τον απαιτούμενο για τη λήψη του πτυχίου. 

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να βαθμολογηθούν σε περισσότερα επιλεγόμενα μαθήματα από τα ελάχιστα που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου δηλ. δέκα (10) μαθήματα, θα πρέπει να το κάνουν μέχρι να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου.

Όσοι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για την λήψη πτυχίου και δεν έχουν καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας, θα ανακηρύσσονται πτυχιούχοι αυτόματα από τη Γραμματεία της Σχολής και στον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου τους θα λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί όλων των επιλεγόμενων μαθημάτων. 

3 σχόλια:

  1. παρακαλώ όπως αναρτήσετε την ύλη και σημειώσεις για τα αρχαία ελληνικά δίκαια

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. εαν καποιος εισελθει στην σχολη απο κατατακτηριες εισαγεται αν δεν κανω λαθος στο γ εξαμηνο.αρα η ερωτηση μου ειναι η εξης:τα μαθηματα τα υποχρεωτικα του α και β εξαμηνου πρεπει να τα δηλωσει και να τα δωσει ή μπορει να τα αφησει και μεσω υποχρεωτικων μαθηματων να συνεχισει;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Γνωριζει καποιος ποια μαθηματα εχουν απαλλακτκη εργασια??

    ΑπάντησηΔιαγραφή