26 Νοεμβρίου 2018

ΠΜΣ Αστικού Δικαίου

Σεπτέμβριος 2018


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Ο Α συμβάλλεται με τον Β με σκοπό να αποκτήσει οικόπεδο που νέμεται ο Β ήδη από 2ετίας, χωρίς όμως να είναι κύριος αυτού. Ο καλόπιστος Α καταρτίζει προς τούτο συμβολαιογραφικά με τον Β σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης του οικοπέδου και αποκτά τη νομή του οικοπέδου, παραλείπει όμως να μεταγράψει τη συμφωνία του με τον Β. Μετά την παρέλευση 12 ετών από την αγοραπωλησία του οικοπέδου ο Α πωλεί και μεταβιβάζει συμβολαιογραφικά το οικόπεδο στον Γ, ο οποίος πρόκειται να οικοδομήσει στο οικόπεδο κατοικία με στεγαστικό έντοκο δάνειο που λαμβάνει από την τράπεζα Τ. Προς εξασφάλισή της η Τ εγγράφει στο οικόπεδο προσημείωση υποθήκης. Λίγους μήνες μετά την πώληση και μεταβίβαση στον Γ του οικοπέδου,ο Δ ασκεί αγωγή κατά του Γ, ισχυριζόμενος ότι το οικόπεδο του ανήκει, ζητά δε να του αποδοθεί. Μετά την άσκηση της εναντίον του αγωγής ο Γ αποβιώνει αιφνιδίως αδιάθετος, αφήνοντας ως μόνους εξ αίματος συγγενείς του τους δυο γονείς του και δυο ανεψιούς, που είναι τέκνα της προαποβιώσασας αδελφής του. Κατά τον χρόνο του θανάτου του Γ ζει επίσης η σύζυγός του Σ, με την οποία ο Γ βρίσκεται σε διάσταση από 10ετίας.

23 Νοεμβρίου 2018

ΠΜΣ Ποινικής Δικονομίας

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Να απαντηθούν τα ακόλουθα τρία θέματα.

1. Σχολιάστε τη διάταξη του άρ. 502 παρ. 4 ΚΠΔ.
2. Σχολιάστε το παρακάτω απόσπασμα από απόφαση του Α.Π.
«Από τις διατάξεις των άρθρων 63, 64 παρ. 2, 65 παρ.1 […] του ΑΚ, οι οποίες αποσκοπούν τόσο στην ικανοποίηση της αστικής ζημιώσεως του παθόντος από το ποινικό δικαστήριο, όσο και στην υποστήριξη της κατηγορίας από τον πολιτικώς ενάγοντα προς αποκατάσταση στη δεύτερη περίπτωση της  βαθύτερης εκείνης βλάβης που προκάλεσε το έγκλημα σε αυτόν, η οποία χωρεί με την κήρυξη της ενοχής και την καταδίκη του εγκληματία μέσα από τη διαδικασία της ποινικής δίκης, στην οποία απέκτησε ο πολιτικώς ενάγων το προνόμιο της συμπράξεως ως φορέας της παραπάνω εγκληματικής βλάβης, προκύπτει ότι η πολιτική αγωγή, που ασκείται ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, έχει όχι μόνον αστικό, αλλά και ποινικό χαρακτήρα. Συνεπώς, ο νομιμοποιούμενος να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων μπορεί να δηλώσει στο ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου παράσταση πολιτικής αγωγής, μόνο προς υποστήριξη της κατηγορίας, χωρίς συγχρόνως να ζητήσει αποζημίωση από το έγκλημα ή τη χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, ο (…) δήλωσε ενώπιον του εκδόσαντος αυτήν Τριμελούς  Εφετείου Θεσσαλονίκης, ότι παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του ήδη αναιρεσείοντος και των υπόλοιπων κατηγορουμένων, οι οποίοι είχαν καταδικασθεί πρωτοδίκως για ανθρωποκτονία από αμέλεια της συζύγου του (…) και για σωματική βλάβη του ίδιου από αμέλεια και του (…), χωρίς συγχρόνως να ζητήσει αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης αντιστοίχως. Η δήλωση αυτή, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, είναι νομότυπη και πρέπει, επομένως, να απορριφθεί ο περί αντιθέτου, εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α’ του ΚΠοινΔ του συμπληρωματικού δικογράφου, δεύτερος λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο προσάπτεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια της απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο, για παράνομη παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος στο ακροατήριο, ως απαράδεκτος.

3.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

Ο Παντελής, υπάλληλος της ανώνυμης εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ», και η μνηστή του Φωτεινή παραπέμπονται με κλητήριο θέσπισμα στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημ/κείου, ο μεν πρώτος για υπεξαίρεση ποσού 30.000 ευρώ (ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας) από το ταμείο της εταιρείας (άρθρο 375 παρ. 1 περ. β’ ΠΚ), η δε δεύτερη για αποδοχή του ποσού αυτού στον τραπεζικό λογαριασμό της (άρθρο 394 παρ. 1 ΠΚ). Το κλητήριο θέσπισμα επιδίδεται με θυροκόλληση στον Παντελή στη διεύθυνση κατοικίας που είχε δηλώσει κατά την προκαταρκτική εξέταση, από την οποία κατά τον χρόνο της επίδοσης είχε ήδη μετοικήσει, χωρίς να επιδοθεί και στον διορισθέντα κατά την παροχή εξηγήσεων του Παντελή στη διεξαχθείσα προκαταρκτική εξέταση αντίκλητο πληρεξούσιο δικηγόρο του, Ηλία. Ο Παντελής δεν εμφανίζεται ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου κατά την ορισθείσα δικάσιμο και καταδικάζεται ερήμην σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών, ενώ η Φωτεινή, που παρίσταται αυτοπροσώπως, καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών. Το Τριμελές Πλημ/κείο επιδικάζει στην πολιτικώς ενάγουσα εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» χρηματική ικανοποίηση 50 ευρώ για την ηθική βλάβη, που υπέστη στο κύρος και τη φήμη της.

Ερώτημα 1ο: Ορθώς καταδικάστηκε ερήμην ο Παντελής;

Ο Παντελής και η Φωτεινή ασκούν νομοτύπως και εμπροθέσμως έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης του Τριμελούς Πλημ/κείου με μοναδικό λόγο την κακή εκτίμηση των αποδείξεων. Στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/μάτων η Φωτεινή δεν εμφανίζεται, παρόλο που είχε κλητευθεί νομίμως και εμπροθέσμως, ενώ ο Παντελής, εκπροσωπούμενος από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ηλία, προβάλλει το πρώτον τις ακόλουθες ενστάσεις:
i) Ότι το κλητήριο θέσπισμα είναι άκυρο, διότι δεν αναγράφει το άρθρο 375 παρ. 1 περ. β’ ΠΚ.
ii) Ότι η πολιτικώς ενάγουσα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ πρέπει να αποβληθεί, διότι με πρωτόδικη απόφαση το πολιτικού δικαστηρίου, εκδοθείσα προτού διεξαχθεί η ποινική δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, είχε γίνει δεκτή η αγωγή της κατά του Παντελή για απόδοση του υπεξαιρεθέντος ποσού των 30.000 ευρώ.

Ερώτημα 2ο: Αξιολογήστε τις δύο ενστάσεις του Ηλία.

Τελικώς, το Τριμελές Εφετείο απορρίπτει την έφεση της Φωτεινής ως ανυποστήρικτη και αθωώνει τον Παντελή, γενομένου δεκτού του ισχυρισμού του ότι η ιδιοποίηση των 30.000 ευρώ δεν ήταν παράνομη, διότι αυτός είχε ισόποση ληξιπρόθεσμη και απαιτητή απαίτηση κατά της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ από οφειλόμενες αποδοχές και bonus.

Ερώτημα 3ο: Τι μπορεί να πράξει η Φωτεινή μετά την έκδοση της ως άνω αποφάσεως;

28 Οκτωβρίου 2018

Θέματα Πολιτικής Δικονομίας ΙΙ (Μ-Ω)

Ιούνιος 2018

ΘΕΜΑ 1
Η εταιρεία Ε ασκεί αγωγή κατά των Α, ως οφειλέτη, και Β, ως εγγυητή, με αίτημα την απόδοση δανείου ποσού 300.00 ευρώ. Από τους περιεχομένους στην αγωγή ισχυρισμούς προκύπτει ότι η Ε είχε εκχωρήσει πριν από την άσκηση της αγωγής στην επίδικη απαίτηση στην εταιρεία Υ και είχε αναγγείλει την εκχώρηση στους Α και Β. Οι Α και Β με τις προτάσεις τους ζήτησαν την ακύρωση της σύμβασης δανείου λόγω απάτης και, επικουρικά, λόγω πλάνης. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εξέδωσε την με αριθμό 1214/2017απόφαση με την οποία απέρριψε το αίτημα ακύρωσης λόγω απάτης, ως μη νόμιμο, και διέταξε την επανάληψη της συζήτησης, προκειμένου να εξετασθούν μάρτυρες με τον ισχυρισμό περί πλάνης.
Ο  Α ασκεί έφεση κατά της με αριθμό 1214/2017απόφασης.
Μετά την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας εκδίδεται η με αριθμό 4332/2017 απόφαση με την οποία απορρίπτεται ο ισχυρισμός περί πλάνης των Α και Β και γίνεται δεκτή η αγωγή της Ε. Η απόφαση επιδίδεται στις 23.6.2017 στον Α, ο οποίος ασκεί έφεση και κατά της με αριθμό 4332/2017 απόφασης, με λόγους εφέσεως την κακή εκτίμηση των αποδείξεων ως προς του ισχυρισμού του περί πλάνης και σε κάθε περίπτωση την προβολή του ισχυρισμού ότι η σύμβαση δανείου είναι άκυρη λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθη (ΑΚ 179). Κατά τη συζήτηση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο η Ε ισχυρίζεται με τις εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις της ότι ακόμη κι αν γινόταν δεκτό ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για ακύρωση της σύμβασης λόγω πλάνης, το δικαίωμα του Α έχει αποσβεσθεί, γιατί έχουν περάσει δύο χρόνια από τη σύναψη του δανείου (ΑΚ 157).
Το εφετείο απορρίπτει την έφεση. Η Ε επισπεύδει αναγκαστική εκτέλεση κατά των Α και Β με επίδοση στις 2.2.2018 επιταγής με εκτέλεση. Μετά την επίδοση της επιταγής ο Α πεθαίνει και κληρονομείται από τον Κ.
Ερωτάται:
1) Είναι παραδεκτή η άσκηση αγωγής από τον Α κατά της με αριθμό 1214/2017 απόφασης; 2)Παραδεκτά ασκεί ο Α έφεση για δεύτερη φορά; 3)Είναι παραδεκτός ο ισχυρισμός του Α περί ακυρότητας με βάση τη διάταξη ΑΚ 179 καθώς και ο ισχυρισμός της Ε που προβλήθηκαν στο Εφετείο; 4)Θα μπορούσε το Εφετείο να λάβει υπόψη του τον περιεχόμενο στην αγωγή ισχυρισμό για προηγούμενη εκχώρηση της απαίτησης από τη Ε στην Υ και να απορρίψει την αγωγή γι’ αυτόν τον λόγο (αν και κανένας από τους διαδίκους δεν προέβαλε σχετικό λόγω αγωγής); 5)Πώς θα συνεχισθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που είχε αρχίσει κατά του οφειλέτη Α; Νομίμως επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση κατά του Β;

ΘΕΜΑ 2
Ο Α ασκεί στο αρμόδιο δικαστήριο αγωγή κατά του Β με αίτημα να καταδικασθεί να του καταβάλει το ποσό των 40.000 ευρώ ως θετική ζημία και το ποσό των 60.000 ευρώ ως διαφυγόν κέρδος λόγω αδικοπραξίας. Αίτημα για κήρυξη της αποφάσεως ως προσωρινώς εκτελεστής δεν υπέβαλε ο Α. Εκδόθηκε απόφαση που έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή για το ποσό των 20.000 ευρώ για τη θετική ζημία πλέον τόκων από την άσκηση της αγωγής ενώ απέρριψε ως αόριστη την αγωγή σε σχέση με τα διαφυγόντα κέρδη. Η απόφαση επιδόθηκε με πρωτοβουλία του Α στον Β. Κατά της αποφάσεως άσκησε εμπροθέσμως έφεση ο Β ενώ μετά την παρέλευση της προθεσμίας εφέσεως άσκησε αντέφεση ο Α ως προς τη θετική ζημία κατά το μέρος που απερρίφθη η αγωγή του και ως προς τα διαφυγόντα κέρδη. Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν παρέστη ο Β καίτοι είχε κλητευθεί νομίμως και εμπροθέσμως. Έφεση και αντέφεση συνεκδικάσθηκαν με κατάθεση προσώπων από τον Α που παρέστη. Την πρωτοβουλία της κλητεύσεως για τη συζήτηση είχε ο Α.
Εκδόθηκε απόφαση με την οποία απερρίφθη η έφεση του Β ως ανυποστήρικτη και ως ουσία αβάσιμη η αντέφεση του Α ως προς όλα τα αιτήματα.
Στη συνέχεια ο Α ζήτησε, πριν ακόμη λάβει χώρα επίδοση της αποφάσεως του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, την έκδοση απογράφου με την τήρηση των προβλεπομένων στον νόμο. Με βάση αντίγραφο εξ απογράφου επιτάσσει τον Β να του καταβάλει το ποσό των 20.000 ευρώ εντόκως πλέον τόκων επί τόκων. Ο Β δεν ανταποκρίθηκε γιατί θεωρεί ότι παρανόμως και ανυποστάτως επισπεύδεται η αναγκαστική εκτέλεση. Γι’ αυτό και ουδέν πράττει. Στη συνέχεια ο Α επιβάλλει αναγκαστική κατάσχεση (άρθρο 953 παρ. 2) σε εμπορεύματα κυριότητας του Β που είχαν πουληθεί στον Γ με επιφύλαξη όμως του δικαιώματος κυριότητας (υπέρ του Β, δηλαδή) (ΑΚ 532). Είχε συμφωνηθεί μεταξύ Β και Γ η αποπληρωμή του τιμήματος με δόσεις. Έως τότε, δηλαδή έως την κατάσχεση, ο Γ αποπλήρωνε κανονικά τις δόσεις.
Ερωτάται:
1)Παραδεκτώς εκδόθηκε το απόγραφο; 2)Παραδεκτώς επιτάσσεται ο Β να καταβάλει τα ποσά που αναφέρονται στην επιταγή προς εκτέλεση; 3)Παραδεκτώς άσκησε ο Α αντέφεση; 4)Είναι ορθή η θεώρηση του Β που ουδέν πράττει; 5)Υπάρχει τρόπος προστασίας του Γ σε σχέση με την επισπευδόμενη εκτέλεση;

ΘΕΜΑ 3
Με βάση συμβολαιογραφικό έγγραφο η εταιρεία Α πώλησε και μεταβίβασε διαμέρισμα στον Β. Συμφωνήθηκε η αποπληρωμή του τιμήματος με δόσεις με βάση και την πρόοδο των εργασιών γιατί το διαμέρισμα ήταν ημιτελές κατά τον χρόνο της πωλήσεως. Η τελευταία δόση συμφωνήθηκε να καταβληθεί με την πλήρη αποπεράτωση του διαμερίσματος, με το «κλειδί» κατά την έκφραση του κλάδου.
Η Α ισχυριζόμενη ότι το διαμέρισμα αποπερατώθηκε αξιώνει την τελευταία δόση ύψους 35.000 ευρώ. Προσκομίζει για την αποπεράτωση βεβαίωση του επικεφαλής του συνεργείου της. Ο Β φρονεί ότι το διαμέρισμα κάθε άλλο παρά αποπερατωμένο είναι και αρνείται παραλαβή και καταβολή του εναπομείναντος τμήματος.
Κατόπιν τούτου η Α επισπεύδει αναγκαστική εκτέλεση κατά του Β. Μετά την περιαφή του εκτελεστηρίου τύπου και την έκδοση απογράφου προβαίνει σε επιταγή προς εκούσια συμμόρφωση. Στη συνέχεια η Α επιβάλλει αναγκαστική κατάσχεση σε άλλο διαμέρισμα του Β στην πόλη καταγωγής του προς είσπραξη της απαιτήσεώς της.
Ο Β ασκεί ανακοπή κατά της επισπευδομένης εκτελέσεως. Θεωρεί ότι η επίσπευση δεν είναι νόμιμη. Επικουρικώς προβάλλει τις ενστάσεις για καταχρηστική άσκηση δικαιώματος σε σχέση με την απαίτηση για την οποία επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση και συμψηφισμού με ισότοπη ανταπαίτησή του από προηγούμενη επαγγελματική σχέση που είχε με την Α. Κατά την εκδίκαση της ανακοπής ο Β προς απόδειξη των ενστάσεών του επικαλείται και προσκομίζει στη δίκη ένορκες βεβαιώσεις. Η Α με τις νομίμως κατατεθείσες προτάσεις της θεωρεί ότι απαραδέκτως προβάλλονται τέτοιοι ισχυρισμοί λόγω δεδικασμένου αλλά και της διαδικασίας εντός της οποίας προτείνονται.
Πριν από τον πλειστηριασμό που είχε προσδιορισθεί νόμιμα εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση με την οποία καταδικάζεται ο Β να μεταβιβάσει την κυριότητα του κατασχεθέντος διαμερίσματος στην αδελφή του Γ. Η Γ είχε ασκήσει αγωγή πολύ πριν την έναρξη της εκτελεστικής διαδικασίας. Μετά την έκδοση της αποφάσεως η Γ προβαίνει με την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων σε μεταγραφή αυτής σε δημόσια βιβλία. Μετά τη μεταγραφή στη διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως αναγγέλλεται και ο Δ ως δανειστής του Β χωρίς πάντως να διαθέτει εκτελεστικό τίτλο.
Ερωτάται:
1)Νομίμως επισπεύδεται η αναγκαστική εκτέλεση κατά του Β; 2)Είναι βάσιμοι οι ισχυρισμοί της Α που προβάλλονται προς αντίκρουση των λόγων ανακοπής; 3)Επηρεάζει η απόφαση καταδικάζει τον Β να μεταβιβάσει την κυριότητα του διαμερίσματος στην Γ και η μεταγραφή αυτής την αναγκαστική εκτέλεση που είχε δρομολογηθεί από την Α; 4)Ποια η θέση του Δ που αναγγέλλεται στην εκτελεστική διαδικασία ενόψει της μεταγραφής που προηγήθηκε;

Από τα τρία θέματα να απαντηθούν τα δύο.
Επιτρέπονται ασχολίαστοι κώδικες.

Θέματα Πολιτικής Δικονομίας II (Α-Λ)

Ιούνιος 2018

ΘΕΜΑ 1
ο Α ασκεί κατά του Β διεκδικητική αγωγή ακινήτου επικαλούμενος κτήση κυριότητας δυνάμει κληρονομικής διαδοχής από τον πατέρα του τον Π και επικουρικά κτήση κυριότητας με τακτική χρησικτησία (ΑΚ 1041). Προς υποστήριξη του Β παρεμβαίνει στην εκκρεμή δίκη ο Μ στον οποίο ο Β είχε παραχωρήσει την κατοχή του ακινήτου με τήρηση των διατάξεων των άρθρων 81 και 238 ΚπολΔ. Το πρωτοβάθμιο δικ. κάνει δεκτή την παρέμβαση του Μ και απορρίπτει την αγωγή ως ουσία αβάσιμη ως προς όλες τις βάσεις της. Ο Α ασκεί έφεση την οποία στρέφει κατά του Β, προσβάλλοντας ως λόγο εφέσεως την εσφαλμένη εφαρμογή των περί κληρονομικής διαδοχής διατάξεων. Έπειτα από την άσκηση της εφέσεως ο Α μεταβιβάζει το ακίνητο στον Γ. Κατά την εκδίκαση της έφεσης του Α ο Β ερημοδικεί. Το δευτεροβάθμιο κάνει δεκτή την έφεση, εξαφανίζει την εκκαλουμένη απόφαση, κρατεί και δικάζει την αγωγή και την κάνει δεκτή, κρίνοντας ότι απεδείχθη η βάση της τακτική χρησικτησίας και καταδικάζει στον Β στην απόδοση του ακινήτου. Στη συνέχεια ο Γ επισπεύδει αναγκαστική εκτέλεση κατά του Β με την επίδοση σε αυτόν στις 12.3.2018 επιταγής προς εκτέλεση κάτω από αντίγραφο του απογράφου της αποφάσεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου. Ο Β ασκεί αμέσως αίτηση αναιρέσεως κατά της αποφάσεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου και ταυτόχρονα ζητεί την αναστολή της εκτελεστότητας της αναιρεσιβαλλομένης απόφασης ωστόσο πριν εκδικασθεί η σχετική αίτηση, ο Γ αποβάλλει τον Β στις 16.3.2018 από το ακίνητο, Ο Β πέντε ημέρες μετά την αποβολή ασκεί ανακοπή προς ακύρωση της επιταγής προς εκτέλεση, καθώς και της αποβολής, επικαλούμενος την εκ μέρους του κτήση κυριότητας επί του ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία σε βάρος του Α, δικαιοπαρόχου του Γ.
Ερωτάται: 1) Ασκείται παραδεκτώς η έφεση του Α; 2) Είναι ορθή η κρίση του δευτεροβαθμιου δικαστηρίου ως προς την παραδοχή της αγωγής του Α; 3) Εάν όχι, ποιος λόγος αναιρέσεως στοιχειοθετείται; 4) Είναι ορθή η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης από τον Γ κατά του Β; 5)Ασκείται παραδεκτώς η αίτηση αναίρεσης του Β; 6) Είναι παραδεκτός ο λόγος της ανακοπής του Β;

ΘΕΜΑ 2
Ο Α, κύριος περικλείστου ακινήτου, άσκησε αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο κατά των Β και Γ, κυρίων ομόρων ακινήτων, και ζήτησε να αναγνωριστεί δικαίωμα δουλείας διόδου επί αυτών. Το δικαστήριο δέχθηκε την αγωγή του Α. Ο Α επέδωσε την απόφαση στον Β στις 30.1.2018 και στον Γ στις 28.2.2018. Ο Β άσκησε έφεση στις 23.3.2018 κατά της απόφασης του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου την οποία έστρεψε κατά των Α και Γ και ζήτησε να εξαφανισθεί αυτή επικαλούμενος κακή εκτίμηση των αποδείξεων. Ο Γ άσκησε έφεση κατά της ως άνω απόφασης του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου στις 20.3.2018 και ζήτησε να εξαφανισθεί αυτή λόγω κακής εκτίμησης των αποδείξεων και επιπλέον διότι  είχε εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά των Γ και Β. ΤΟ δευτεροβάθμιο δικαστήριο απέρριψε την έφεση του Β ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησης καθώς και την έφεση του Γ δεχόμενο ειδικότερα ότι η επίκληση της ως άνω απόφασης επί της προαναφερθείσας αναγνωριστικής αγωγής δεν επηρεάζει την εκκρεμή δίκη.
Ερωτάται: α) Είναι παραδεκτή η έφεση του Β; β) Είναι παραδεκτή η έφεση του Γ; γ)  Είναι παραδεκτός ο ισχυρισμός του Γ για την έκδοση της ως άνω τελεσίδικης απόφασης μεταξύ των διαδίκων και ορθή η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ως προς αυτόν; δ) Ποιον λόγο αναίρεσης θα μπορούσε να επικαλεσθεί ο Β αν ήθελε ασκήσει αναίρεση; Ε) Ποιον λόγο αναίρεσης θα μπορούσε να επικαλεσθεί ο Γ αν ήθελε ασκήσει αναίρεση;

ΘΕΜΑ 3
Ο Α, για την ικανοποίηση απαίτησης αποζημίωσης από αδικοπραξία κατά του Β, ποσού 15.000 ευρώ, επισπέυθει αναγκαστική εκτέλεση, η οποία οδηγεί σε πλειστηριασμό ακινήτου του Β, που διενεργήθηκε στις 20.1.2018. Το πλειστηρίασμα ανέρχεται σε 1112.000 ευρώ κα με τα εξής δεδομένα των απαιτήσεων που αναγγέλθηκαν στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, συμβολαιογράφο Σ: (α) Απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου για καθυστερούμενα εκ μέρους του Β φόρο εισοδήματος 25.000 ευρω. (β) Απαίτηση του δανειστή Δ1 , που είχε εγγράψει  υποθήκη επί του πλειστηριασθέντος  ακινήτου για 30.000 ευρώ ένα (1) έτος πριν από την επιβολή της κατάσχεσης. Η ισόποση ασφαλιζόμενη απαίτηση του Δ1 είχε επιδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε δύο (2) μήνες πριν από την επιβολή της κατάσχεσης. (γ) Απαίτηση  του δανειστή Δ2, που είχε εγγράψει προσημείωση υποθήκης επί του πλειστηριασθέντος ακινήτου για ποσό 30.000 ευρώ τρία (3) έτη πριν από την επιβολή της κατάσχεσης. Επί της αγωγής που είχε ασκήσει ο Δ3 κατά του Β, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών,  για την επιδίκαση της ισόποσης ασφαλιζόμενης απαιτήσεως, δεν είχε ακόμα εκδοθεί απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου. (δ) Απαίτηση του δανειστή Δ3, που είχε εγγράψει υποθήκη επί του πλειστηριασθέντος ακινήτου για ποσό 60.000 ευρώ δύο (2) μήνες μετά την επιβολή της κατάσχεσης. Η ισόποση απαίτηση του Δ4 είχε επιδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε έξι (6) μήνες πριν από την επιβολή της κατάσχεσης. (ε) Απαίτηση του Υ, υπαλλήλου του Β, για οφειλόμενους μισθούς δώδεκα (12) μηνών, πριν από την ημερομηνία ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού συνολικά 20.000, που είχαν επιδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
Μετά την προαφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης τα οποία ανέρχονταν στο ποσό των 12.000 ευρώ, το πλειστηρίασμα βάσει του συνταχθέντος από τον Σ πίνακα κατάταξης, διανεμήθηκε στους αναγγελθέντες δανειστές ως ακολούθως:
-Ποσό 20.000 ευρώ στον Υ –Ποσό 15.000 στο Ελληνικό Δημόσιο  - Ποσό 30.000 ευρω στον Δ2 – Ποσό 30.000 ευρώ στον Δ1 – Ποσό 5.000 στον Δ3
Όλοι οι πιο πάνω δανειστές κατατάχθηκαν οριστικά. Ο Σ δεν κατέταξε στον πίνακα τον Α, με την αιτιολογία ότι ο τελευταίος δεν ανήγγειλε, κατ’ άρθρο 972.1 Κπολ, την απαίτηση του κατά του Β.
Ερωτάται:
1. Ορθώς κατετάγησαν οι πιο πάνω απαιτήσεις στον πίνακα; Ορθώς δεν κατετάγη η απαίτηση του Α;
2. Το Ελληνικό Δημόσιο ασκεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως, στρεφόμενο κατά του Δ1, προτείνοντας τον ισχυρισμό, ότι η καταταχθείσα στον πίνακα απαίτηση του τελευταίο κατά του Β έχει υποπέσει σε παραγραφή. Το αίτημα της ανακοπής συνίσταται στη μεταρρύθμιση του πίνακα κατατάξεως κατά τρόπο ώστε να αποβληθεί από αυτόν ο Δ1 και να καταταχθεί στη θέση του το ανακόπτον Ελληνικό Δημόσιο για το ποσό των 10.000 ευρώ. Ποιος βαρύνεται με την απόδειξη του ισχυρισμού του Ελληνικού Δημοσίου; Μπορεί ο Δ1, προς αντίκρουση της ανακοπής, να επικαλεσθεί το δεδικασμένο της αποφάσεως που επιδίκασε την απαίτηση του κατά του Β;
Να απαντηθούν 2 από τα 3 Θέματα.

Θέματα Δικαίου Αλλοδαπών

Ιούνιος 2018


1)    Πηγές Δικαίου Αλλοδαπών.
2)    Τι γνωρίζετε για την έκδοση αλλοδαπών;
3)   Οι θεσμοί της επικουρικής και προσωρινής προστασίας στο ενωσιακό δίκαιο.

Να απαντηθούν 2 από τα 3 θέματα.

Θέματα Νομικής Πληροφορικής Ιούνιος 2018


Νομική Πληροφορική - Ιούνιος 2018

Στην αρχή θεωρητικές ερωτήσεις τις οποίες απαντούσαν ένας ένας με τη σειρά.
1) Έπρεπε (σύμφωνα με τον gdpr) να μας στέλνουν mail για να δώσουμε τη συγκατάθεση μας στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων;
2) Πώς μπορεί να αποκτήσει κάποιος ηλεκτρονική υπογραφή;
3) Ποιες βάσεις δεδομένων γνωρίζετε;
4) Τι είναι η εκτίμηση αντιτύπου;
5) Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μεγαλύτερο πρόβλημα στο ίντερνετ;
Ακολούθησε ένα πρακτικό, κοινό και πάλι για όλους, το οποίο όλοι απάντησαν. Αφορούσε στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και την άρση του απορρήτου. Οι ερωτήσεις είχαν τη μορφή αξιολόγησης ισχυρισμών, σχετικών με την ευθύνη των ενδιάμεσων, την άρση του απορρήτου και την αρχή της εξωεδαφικότητας.


Θέματα Ιστορίας Δικαίου Ιούνιος 2018


ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Με εστίαση στα βασικά χωρίς προσκόλληση σε ασήμαντες λεπτομέρειες ρωτήθηκαν:

1.    Πανδέκτης,
2.     Δωδεκάδελτος νόμος,
3.    Γάμος στην Αρχαία Ελλάδα,
4.     Γυναίκα στην Αρχαία Ελλάδα,
5.    Βασιλικά,
6.     Φονικά δικαστήρια,
7.    Ομηρικά και Μυκηναϊκά βασίλεια,
8.     Βουλή των 500,
9.     Ηλιαία,
10.   Νόμος στη Δημοκρατία της Ρώμης,
11.   Λόγοι Διαζυγίου στο Βυζάντιο, Δημοκρατία στην Αθήνα και ιδρυτές της,
12.   Αξιωματούχοι στην Αθήνα,
13.   Χαρακτηριστικά δικαστικών αποφάσεων Ρωμαϊκών δικαστηρίων,
14.  Προϋποθέσεις Ρωμαϊκού γάμου,
15.   Οστρακισμός,
16.   Ανθρωποκτονία στην Αθήνα,
17.   Ιουστινιάνεια Κωδικοποίηση,
18.   Extra ordinem,
19.  Εξάβιβλος,
20.   Βυζαντινός Αυτοκράτορας,
21.   Πραίτορες,
22.   Σωματικές ποινές,
23.  Εγκλήματα κατά της αυτοκρατορικής εξουσίας ,
24.   Νομική επιστήμη στη Ρώμη,
25.  Χαρακτηριστικά απονομής της δικαιοσύνης στην Αθήνα
26.   Δήμοι στο Βυζάντιο

15 Σεπτεμβρίου 2018

Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (κλιμάκιο Γεραπετρίτη) - Σημειώσεις

Της Μαστρογιάννη Παναγιώτας

Το παρόν αρχείο περιέχει σημειώσεις από όλες τις παραδόσεις των Γεραπετρίτη και Γιαννακόπουλου, αποτελούμενες κυρίως από σχολιασμό συνταγματικών διατάξεων και νομολογιακών αποφάσεων. Οι σημειώσεις από τις παραδόσεις του Γκόρτσου επί των αποφάσεων Pringle & Gauweiler είναι ελλιπείς, οπότε προτείνω να τις διαβάσετε καλά από τον φάκελο, παράλληλα φυσικά με τις υπόλοιπες. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί, ότι στις παρούσες σημειώσεις έχουν συμπεριληφθεί, προς πλήρωση της ύλης, ορισμένα ελαφρώς τροποποιημένα κομμάτια από τις σημειώσεις παραδόσεων της συναδέλφου Γαβριέλλας Μανίκη, την οποία ευχαριστώ ιδιαιτέρως.
Σχετικά με τη μελέτη σας, πέρα από τις αποφάσεις του φακέλου, διαβάστε πάρα πολύ καλά το Σύνταγμα, χωρίς να χρειάζεται να αποστηθίσετε τα άρθρα. Αρκεί να σχηματίσετε μια πάγια γνώση, ώστε να μπορείτε να απαντάτε σε πρακτικές ερωτήσεις. Επιπλέον θα πρέπει να μελετήσετε βασικά σημεία διοικητικού και διοικητικής δικονομίας. Μην δώσετε βάση σε λεπτομέρειες, δεν ζητούνται.
Καλή επιτυχία!

Εφαρμογές Δημοσίου (κλιμάκιο Γεραπετρίτη) - Σημειώσεις

2 Σεπτεμβρίου 2018

Πληροφορίες για την κατεύθυνση ΠΜΣ "Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία"

Του Μιχάλη Νταγγίνη και της Δάφνης Σκανδάλη

Οι εισαγωγικές εξετάσεις

Κάθε χρόνο λαμβάνουν χώρα εισαγωγικές εξετάσεις για το ΠΜΣ Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας. Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα ώστε να μπορεί κάποιος να δώσει τις εξετάσεις είναι τα εξής: 
α) πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπής ή αντιστοίχου Τμήματος ή Σχολής αλλοδαπού  Α.Ε.Ι., αναγνωρισμένου κατά νόμο από την αρμόδια αρχή της Ελληνικής Πολιτείας και 
β) πολύ καλή γνώση (επιπέδου C1 και άνω) μίας τουλάχιστον από τις εξής γλώσσες:  αγγλική, γαλλική ή γερμανική....