5 Νοεμβρίου 2017

Αλλαγές στο πρόγραμμα διδασκαλίας ενιαίου ΠΜΣ (χειμερινό εξάμηνο 2017-2018)

Δεδομένου ότι η Γραμματεία της Σχολής άλλαξε το πρόγραμμα διδασκαλίας του ενιαίου ΠΜΣ για το χειμερινό εξάμηνο 2017 - 2018 χωρίς να προηγηθεί κάποια ενημέρωση ή να επισημανθούν οι αλλαγές, έχουν συγκεντρωθεί προς ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών οι αλλαγές αυτές παρακάτω. Σας εφιστούμε την προσοχή, καθώς η παρακολούθηση στο ΠΜΣ είναι υποχρεωτική και επιτρέπονται μόνο 3 απουσίες καθ'όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Ειδικά Θέματα Ουσιαστικού Ποινικού Δικονομικού Δικαίου
ΑΠΟ: Δευτέρα 19:00-21:00, Ακαδημίας 45 Α
ΑΛΛΑΞΕ ΣΕ: Δευτέρα 17:00-19:00, Ακαδημίας 45 Γ..........

Θέματα Πολιτικής Δικονομίας Ενιαίου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σεπτέμβριος 2017


Θέμα 1°

Η εταιρεία Α άσκησε κατά της εταιρείας Β αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο με αίτημα να παραλείπει να χρησιμοποιεί σήματα που στην πραγματικότητα αποτελούν απομίμηση δικών της σημάτων για το χαρακτηρισμό προϊόντων που είναι καταχωρημένα εδώ και έτη. Υπέρ της Α άσκησε πρόσθετη παρέμβαση στη σχετική δίκη και η μη αποτελούσα νομικό πρόσωπο ένωση εταιρειών Γ που έχει ως καταστατικό σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των εταιρειών του κλάδου. Η Β εναντιώθηκε στην αγωγή και στην παρέμβαση. Ισχυρίσθηκε ότι τα δικά της σήματα δεν έχουν καμία ομοιότητα με τα σήματα της ενάγουσας και δεν δημιουργείται κάποια σύγχυση, ενώ η πρόσθετη παρέμβαση είναι απαράδεκτη ελλείψει ικανότητος διαδίκου και εννόμου συμφέροντος της Γ. Προσέτι ισχυρίσθηκε ότι η αγωγή πρέπει να απορριφθεί επειδή η σχετική αξίωση έχει υποπέσει σε παραγραφή  και σε κάθε περίπτωση προβάλλεται κατά προφανή κατάχρηση δικαιώματος ενόψει της πολυετούς χρήσεως σημάτων από τη Β χωρίς να υπάρξει κάποια αντίδραση. Κατά τους ισχυρισμούς τη η αγωγή ήδη για το λόγο αυτό θα έπρεπε να απορριφθεί ως  αόριστη , αφού η ενάγουσα δεν διαλαμβάνει σ’ αυτήν ισχυρισμούς για το χρόνο χρήσεως των σημάτων από τη Β. Η Γ υποστήριξε ότι η παρέμβαση της είναι νόμιμη, γιατί θα μπορούσε να είχε ασκήσει και η ίδια αγωγή με ίδιο δικαίωμα, κάτι που ισχύει κατά νόμο. Κατά τα λοιπά αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της Β.

8 Οκτωβρίου 2017

Περίληψη Αποφάσεων στις Εφαρμογές Δημοσίου (Κλιμάκιο Δελλή-Παπασπύρου)

Της Κλυταιμνήστρας Μπόκα

Στον παρόντα σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε μία περιληπτική απόδοση των αποφάσεων που απετέλεσαν την εξεταστέα ύλη στο μάθημα των Εφαρμογών Δημοσίου Δικαίου (Κλιμάκιο Γ: Δελλής-Παπασπύρου). Προσπάθησα να αποδώσω περιληπτικά τα πραγματικά περιστατικά της κάθε απόφασης, ώστε να μπορέσει να γίνει ευκολότερα η εμβάθυνση στα φλέγοντα σημεία κάθε απόφασης! Όσες αποφάσεις δεν βρείτε σε μορφή περίληψης έχουν διαβαστεί από τον φάκελο, λόγω της μικρής έκτασης που είχαν. Επίσης, το δεύτερο κεφάλαιο ήταν χειρόγραφο και γι’ αυτό διατίθεται σε φωτογραφίες! Καλή ανάγνωση!


29 Σεπτεμβρίου 2017

Σημειώσεις στο Συγκριτικό Δίκαιο

της Κλυταιμνήστρας Μπόκα

Οι σημειώσεις αυτές δημιουργήθηκαν επί τη βάσει του συγγράμματος της κυρίας Μουστάιρα προς διευκόλυνση της κατανόησης του αντικειμένου που πραγματεύεται το εν λόγω μάθημα με μία συνοπτική παρουσίαση των πιο βασικών σημείων. Επειδή όμως δίνεται βάση κατά την εξέταση και σε λεπτομέρειες του βιβλίου, συνιστώ την παράλληλη μελέτη.Οι σημειώσεις κατά κύριο λόγο θα σας βοηθήσουν στην επανάληψή σας

Γενικό Μέρος

Ειδικό Μέρος

Σύνοψη ειδικού μέρους του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

της Κλυταιμνήστρας Μπόκα


Η παρούσα σύνοψη αποτελεί μια συμπύκνωση του ειδικού μέρους της επιτομής του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου με σκοπό να αποτυπωθούν σχεδιαγραμματικά τα πιο βασικά σημεία και να γίνουν όσο το δυνατόν κατανοητά! Καλή ανάγνωση!

Σύνοψη Ειδικού Μέρους

28 Σεπτεμβρίου 2017

Σημειώσεις Ποινικής Δικονομίας

Της Κλυταιμνήστρας Μπόκα

Το αρχείο αυτό αποτελεί μία προσπάθεια να αποδοθεί όσο πιο συνοπτικά η ύλη του γενικού μέρους της ποινικής δικονομίας, εστιάζοντας στα πιο σημαντικά σημεία, από το σύγγραμμα του Ανδρουλάκη. Καλή ανάγνωση!

19 Σεπτεμβρίου 2017

Πλήρεις σημειώσεις στις Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας (Κλιμάκιο Β', Ορφανίδης-Τριανταφύλλου,ακαδ.έτος 2016-2017)

Το αρχείο περιλαμβάνει την ύλη που δίδαξε ο Ορφανίδης (όχι η Τριανταφύλλου) στις Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας το εαρινό εξάμηνο του 2017.Οι σημειώσεις είναι πλήρεις απλώς καλύπτουν:

1) την ύλη του Ορφανίδη και 

2) Θέματα που διδάχθηκαν στο εαρινό, π.χ τον Σεπτέμβριο ή τον Φεβρουάριο ίσως τεθούν άλλα θέματα .
Όπως και να έχει είναι πολύ βοηθητικές και καλύπτουν πολλά θέματα, κυρίως Πολιτικής Ι αλλά και Πολιτικής ΙΙ. 

Προσοχή: Πρέπει να ακολουθηθεί η χειρόγραφη αρίθμηση πάνω στις σελίδες,και όχι η αρίθμηση του υπολογιστή. Πάνω σε κάθε φύλλο είναι σημειωμένα τα νούμερα.

Η ύλη έχει ως εξής: 

Α) Σελίδες 1-90 περιλαμβάνουν ύλη επιλεγμένη από Πολιτικη Ι (βάρος επίκλησης, ενστάσεις, δεδικασμένο, αρχή διαθέσεως, αντικείμενο δίκης, συνθέτες δίκες)

Β) Σελίδες 91-122 (επιλεγμένα θέματα έφεσης).

Γ) Οι σελίδες 95-104 βρίσκονται στο συμπληρωματικό αρχείο (είναι επίσης αριθμημένες, ενσωματώνονται στην έφεση από σελ. 94 και μετά. Bonus και η σελίδα 109 που εκ παραδρομής παραλείφθηκε από το βασικό αρχείο).
Οι σελίδες 105-108 δεν υπάρχουν άλλα είναι επουσιώδεις,

Δ)Τέλος κανονικά από σελίδα 122 έως 156 (συγκρούσεις και κατάσχεση εις χείρας τρίτου).

Οδηγός επίλυσης πρακτικού Διοικητικής Δικονομίας (Α Κλιμάκιο 2016-2017)

Το παρόν έγγραφο αποτελεί έναν τρόπο επίλυσης πρακτικού για το κλιμάκιο Ευστρατίου-Γιαννακοπούλου. Όσο καλά και αν έχει διαβάσει κανείς κάποιο σύγγραμμα, το πρακτικό πρέπει να απαντηθεί με συγκεκριμένο τρόπο (πιο συγκεκριμένα οι πρώτες παράγραφοι). Ο τρόπος αυτός περιγράφεται. Καλό διάβασμα των νόμων που αναφέρονται, μπορεί να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ακόμα και χωρίς βιβλίο. Μελετήσετε τους νόμους που περιγράφονται (έτσι ώστε να εντοπίσετε την επίδικη διαφορά) και πολύ καλά το ΠΔ 18/1989 και τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αφού από εκεί προκύπτουν όλες οι απαντήσεις (προθεσμίες, ένδικα βοηθήματα κοκ). Καλή επιτυχία!

Οδηγός Επίλυσης Πρακτικού

Περιλήψεις αποφάσεων για τις Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου ακαδ.έτος 2017 (κλιμάκιο Β': Παντελής-Παπαϊωάννου-Κονδύλης)

Της Σβετλάνα Ζυγούρη

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε μία συνοπτική παρουσίαση των βασικών σημείων των αποφάσεων της εξεταστέας ύλης. Καλό διάβασμα!

Περιλήψεις αποφάσεων 

27 Αυγούστου 2017

Σημειώσεις για τις Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (Κλιμάκιο Αντωνίου, Βλαχόπουλος, Ηλιάδου - εαρινό 2017)

Της Αλεξίας Γκορίτσα

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τις σημειώσεις των παραδόσεων, στην αρχή μια γενική επανάληψη από Βλαχόπουλο και Ηλιάδου και στη συνέχεια αποφάσεις. Η Αντωνίου δίδαξε κυρίως διοικητική δικονομία, τις αποφάσεις τις διαβάσαμε μόνοι μας!

21 Αυγούστου 2017

Σημειώσεις για τις Εφαρμογές Δημοσίου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου

Του Παναγιώτη Γραβάνη

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε σημειώσεις για τη νομολογία που έχει αναρτηθεί στο e-class των εφαρμογών διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου (σκέλος διεθνούς / δίκαιο διεθνών συμβάσεων). Οι σημειώσεις αυτές έγιναν αρχικά για προσωπική χρήση και είναι συνοπτικές. Συγκεντρώνουν τα βασικά σημεία ορισμένων αποφάσεων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο ως σύνοψη αυτών, αλλά και ως μια πρώτη-γενική εικόνα. Το κείμενο πολλών αποφάσεων είναι εκτενές, αφού συχνά εξετάζονται περισσότερα του ενός ζητήματα διεθνούς ή εσωτερικού δικαίου. Για τον λόγο αυτό, δίπλα από τον τίτλο κάθε απόφασης συχνά επισημαίνονται οι παράγραφοι που παρουσιάζουν ενδιαφέρον (και στις οποίες μπορείτε να ανατρέξετε για ένα πιο ολοκληρωμένο διάβασμα).
Ελπίζω όσοι δίνουν το μάθημα να βρούν τις σημειώσεις αυτές χρήσιμες). Ευχαριστώ! Καλό καλοκαίρι!

-Σημειώσεις για τις Εφαρμογές Δημοσίου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου