27 Νοεμβρίου 2012

Ασφαλιστικά Μέτρα - Εκούσια Δικαιοδοσία - Ειδικές Διαδικασίες

                                                                      ***
Της Ιωάννας Σκόρδα

Χρήσιμο μάθημα, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ παρακολούθηση, προϋποθέτει καλές γνώσης πολιτικής δικονομίας και αντίστοιχα συμπάθεια προς το μάθημα!

                                                                       ***

Του Μάριου Σαραντόπουλου


Αντικείμενο του μαθήματος: Το μάθημα χωρίζεται σε 3 ενότητες οι οποίες είναι:

α) Ασφαλιστικά  μέτρα. Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι προϋποθέσεις προκειμένου το δικαστήριο να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα, οι συνέπειες των αποφάσεων που διατάσσουν ασφαλιστικά μέτρα, η νομική φύση των αποφάσεων αυτών, η εκτέλεση τους, η αρμοδιότητα του δικαστηρίου, οι προϋποθέσεις ανάκλησης των ασφαλιστικών μέτρων, η απόδειξη καθώς και άλλα ζητήματα. Μετά την εξέταση του γενικού μέρους ακολουθεί...

... η επιμέρους εξέταση συγκεκριμένων ασφαλιστικών μέτρων όπως π.χ. η προσημείωση και η συντηρητική κατάσχεση.

β) Εκούσια δικαιοδοσία. Στην ενότητα αυτή γίνεται μια γενική επισκόπηση των διατάξεων της εκούσιας δικαιοδοσίας με κέντρο βάρους τις διαφορές από την αμφισβητούμενη δικαιοδοσία. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται ζητήματα όπως η απόδειξη, η θέση του διαδίκου, οι πραγματικοί ισχυρισμοί, τα ένδικα μέσα και η ανάκληση στην εκούσια δικαιοδοσία. Μετά την ολοκλήρωση του γενικού μέρους ακολουθεί η επιμέρους εξέταση ορισμένων σημαντικών υποθέσεων τις οποίες ο νόμος υπάγει στην εκούσια δικαιοδοσία όπως το κληρονομητήριο, η αίτηση πτώχευσης και το συναινετικό διαζύγιο.

γ) Ειδικές διαδικασίες. Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι ρυθμίσεις και οι ιδιαιτερότητες των ειδικών διαδικασιών του ΚΠολΔ όπως: διαταγή πληρωμής, διαφορές από πιστωτικούς τίτλους, οικογενειακές, μισθωτικές και εργατικές διαφορές.

Τρόπος εξέτασης: Οι εξετάσεις είναι γραπτές και αποτελούνται από θεωρητικές ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε 3 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 1 ερώτηση για κάθε μια από τις 3 ενότητες της ύλης που παρουσιάστηκαν παραπάνω (συνολικά κάθε ομάδα 3 ερωτήσεις). Οι φοιτητές επιλέγουν 2 από τις 3 ομάδες (συνολικά ο εξεταζόμενος απαντά σε 6 ερωτήσεις). Δεν επιτρέπεται η χρήση του ΚΠολΔ.

Γιατί να το επιλέξω; Η ύλη του μαθήματος (ιδιαίτερα τα ασφαλιστικά μέτρα) αποτελεί το αντικείμενο της καθημερινής ενασχόλησης των περισσότερων δικηγόρων. Πολλές διαφορές μεταξύ ιδιωτών λήγουν μόνο σε επίπεδο ασφαλιστικών μέτρων χωρίς να ακολουθεί κύρια δίκη. Επιπλέον, πολλές σημαντικές διαφορές όπως η πτώχευση έχουν υπαχθεί στην εκούσια δικαιοδοσία ενώ η διαδικασία των εργατικών διαφορών αποτελεί το πρότυπο διαδικασίας προς το οποίο προσαρμόζεται σιγά-σιγά η αμφισβητούμενη δικαιοδοσία. Η πρακτική σπουδαιότητα του μαθήματος, λοιπόν, είναι μεγάλη. Επίσης, η ύλη του μαθήματος “δένει” και με αυτή άλλων μαθημάτων δίνοντας στον φοιτητή τη δυνατότητα να δει τη δικονομική όψη πολλών ζητημάτων του ουσιαστικού δικαίου π.χ. των οικογενειακών διαφορών. Στα πλεονεκτήματα πρέπει να αναφέρουμε και το διαχειρίσιμο της ύλης για τις εξετάσεις, οι φοιτητές δηλαδή θα ερωτηθούν για τα ζητήματα που έχουν αναπτυχθεί στην τάξη με αποτέλεσμα η προετοιμασία για τις εξετάσεις  να μπορεί να βασισθεί μόνο στις σημειώσεις από τις παραδόσεις, χωρίς να είναι απαραίτητη η μελέτη από το μεγάλο σε έκταση σύγγραμμα που διανέμεται.

Γιατί να μην το επιλέξω; Το αντικείμενο του μαθήματος είναι πρωτόγνωρο για τον φοιτητή και τα ζητήματα που εξετάζονται είναι απαιτητικά. Κατά συνέπεια το μάθημα είναι δύσκολο και η παρακολούθηση είναι αναγκαία και όχι απλώς επιβοηθητική. Σε αυτό συμβάλλει και το γεγονός ότι οι διδάσκοντες δεν εμμένουν στο βιβλίο που μοιράζεται αλλά αναφέρονται και σε ζητήματα εκτός αυτού. Το επίπεδο ανεβάζει και ο τρόπος εξέτασης, δηλαδή οι θεωρητικές ερωτήσεις που απαιτούν απομνημόνευση. Παραδοσιακά το μάθημα διδάσκεται τις βραδινές ώρες της Τετάρτης και της Πέμπτης, ώρες δηλαδή που δεν διευκολύνουν τους φοιτητές. Επίσης απαιτούνται καλές γνώσεις πολιτικής δικονομίας. Τέλος, η επιτυχία στις εξετάσεις απαιτεί  προετοιμασία που πλησιάζει (χωρίς όμως και να φτάνει) το επίπεδο των υποχρεωτικών μαθημάτων.

Συμπέρασμα:Το μάθημα δεν είναι κατάλληλο για όσους δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική δικονομία, για όσους ψάχνουν απλώς ένα εύκολο μάθημα για να κλείσει ο τομέας και για όσους δεν είναι διατεθειμένοι να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις. Αντιθέτως, όσοι φοιτητές έχουν τον χρόνο και την όρεξη να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος θα μείνουν ικανοποιημένοι από το τελικό αποτέλεσμα.

                                                                       ***

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου