2 Σεπτεμβρίου 2018

Θέματα Εισαγωγικών Εξετάσεων ΠΜΣ Εταιρείες και Χρηματοδότηση

Οκτώβριος 2017

ΘΕΜΑ Α' 


Οι Α και Β έχουν συστήσει μία ΟΕ με την επωνυμία «Α – Β εμπορία καλλυντικών ΟΕ» με διάρκεια μέχρι την 31.12.2030. Στην εταιρική σύμβαση δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ως προς τον τρόπο άσκησης της διαχείρισης. O A ως διαχειριστής διαπραγματεύεται την αγορά μίας υπερβολικά μεγάλης ποσότητας εμπορευμάτων, θεωρώντας, ότι οι τιμές θα ανέβουν. Ο Β διαφωνεί με την πραγματοποίηση της συναλλαγής πιστεύοντας, ότι οι τιμές πρόκειται να πέσουν, και για τη διαφωνία του αυτή ενημερώνει όχι μόνο τον Α, αλλά και τον προμηθευτή Τ, από τον οποίο ο Α προτίθεται να αγοράσει τα εμπορεύματα. Παρά τη διαφωνία του Β ο Α προβαίνει στην αγορά των εμπορευμάτων από τον τρίτο Τ...


Ερωτάται:

1. Είναι έγκυρη η σύμβαση πώλησης; 

2. Εάν αντί της ως άνω συναλλαγής ο Α προέβαινε στην πώληση όλης της επιχείρησης θα άλλαζε η απάντησή σας;

3. Εάν ο Β θέλει να αποχωρήσει από την εταιρία μπορεί να το πράξει και με ποιες έννομες συνέπειες για τον ίδιο και την εταιρία;ΘΕΜΑ Β'

Σε μία ανώνυμη εταιρία μέτοχοι είναι ο Α και ο Β. Ο Β πώλησε και μεταβίβασε στην εταιρία ακίνητό του αξίας 500 χιλ ΕΥΡΩ, η δε εταιρία αδυνατεί να του καταβάλει το τίμημα λόγω οικονομικών δυσχερειών. Στη συνέχεια η γενική συνέλευση αποφάσισε και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 εκ. ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών, τις δε νέες μετοχές ανέλαβαν ο Α κατά ποσοστό 60% και ο Β κατά ποσοστό 40%, Ο Β, που πρέπει να εισφέρει ποσό 400 χιλ. ΕΥΡΩ σε μετρητά, προβαίνει σε συμψηφισμό ισόποσου μέρους της απαίτησής του από το τίμημα. 

Ερωτάται:

1. Είναι νόμιμος ο συμψηφισμός;

2. Oι Α και Β επιθυμούν να περιορίσουν τον κίνδυνο κάποιος από αυτούς στο μέλλον να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε (τρίτο) και να εξέλθει της εταιρίας. Τι νομικές δυνατότητες έχουν;

Να απαντηθούν και τα δύο θεματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου