26 Δεκεμβρίου 2011

Θέματα Δικαίου Εμπορικών Εταιρειών

Σεπτέμβριος 2010 (Β’ Κλιμάκιο):

1. Περιουσιακά δικαιώματα των μετόχων μιας Α.Ε.

2. Παύση της διαχειριστικής εξουσίας στις προσωπικές εμπορικές εταιρίες.

3. Με σκοπό την συρρίκνωση της μειοψηφίας, ο Α επιτυγχάνει...

...απόφαση της ΓΣ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. Πώς μπορεί να προστατευθεί η μειοψηφία;

(απάντηση και στα 3 θέματα)

----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Μάρτιος 2012 (Α' Κλιμάκιο: Περάκης):

1. Πώς αναπτύσσονται οι έννομες σχέσεις στην υπό ίδρυση Α.Ε.;

2. Τι γνωρίζετε για το δικαίωμα στα κέρδη των εταίρων των προσωπικών εταιριών;

3. Ένας επενδυτής επιθυμεί να συμμετέχει στα κέρδη μιας Α.Ε. χωρίς να αναμειγνύεται στη λήψη αποφάσεων. Με ποια ή ποιες νομικές μεθόδους μπορεί να ικανοποιήσει την επιθυμία του αυτή;

Να απαντήσετε και στα τρία ερωτήματα.

------------------------------------------------------------------------------------------

Μάρτιος 2012 (Β' Κλιμάκιο: Σωτηρόπουλος):

1. Ποια έννομη σχέση συνδέει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με την ανώνυμη εταιρία;

2. Ποιες οι βασικές διαφορές ανάμεσα στις προσωπικές εταιρίες με νομική προσωπικότητα και τις προσωπικές εταιρίες χωρίς νομική προσωπικότητα;

3. Οι ιδρυτές ΑΕ θέλουν να προβλέψουν στο καταστατικό εταιρίας ότι :

α) ο μέτοχος α μπορεί να διορίσει απευθείας την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου

β) ο μέτοχος β δεν μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του

γ) ο μέτοχος γ θα έχει διπλή ψήφο

Θα είναι νόμιμες οι ρήτρες;

Υποχρεωτική απάντηση και στα τρία ζητήματα.

---------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2013 (Κλιμάκιο Σωτηρόπουλου - Μαστρομανώλη):

1. Διαχείριση και εκπροσώπηση στις Ο.Ε.

2. Αμοιβές μελών ΔΣ. Τρόποι ελέγχου με βάση τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου.

3. Είδη εισφορών  στις Α.Ε.Ειδικότεροι τρόποι ρύθμισης που αφορούν τις εισφορές.

Να απαντηθούν και τα τρία.

---------------------------------------------------------------------------------------


Σεπτέμβριος 2014

1. Τι γνωρίζετε για τα υποκατάστατα όργανα της ΑΕ;

2.Πλαίσιο λειτουργίας μονοπρόσωπης εταιρίας.

3. Σε ΑΕ μπαίνουν οι εξής ρήτρες στο καταστατικό:

α) αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης μετοχών σε μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

β) να εγκρίνει όλες τις αποφάσεις του ΔΣ η ΓΣ

γ) έγκριση όλων των συναλλαγών της εταιρίας με μέλη ΔΣ

Σχολιάστε τη νομιμότητα των ρητρών.

(Η διατύπωση των θεμάτων δεν είναι ακριβής)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Φεβρουάριος 2015 (Κλιμάκιο Α')

1. Συνέπειες εμπορικότητας στην ΟΕ.

2. Οι αρχές που διέπουν τη μετοχική σχέση.

3. Πρακτικό με μη καταχωρισμένη στο ΓΕΜΗ ΑΕ και προστασία των δανειστών. * 

*(δεν υπάρχει η ακριβής διατύπωση του πρακτικού)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2015 (Κλιμάκιο B')

1. Πώς διακρίνεται η εταιρική σύμβαση από άλλες συμβάσεις;

2. Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του νόμου για την ευθύνη των μελών του ΔΣ της ΑΕ;

3. Λόγω μακράς έλλειψης ρευστότητας, το ΔΣ της ΑΕ "Κ" επιθυμεί να προβεί σε εκποίηση του σήματος, το οποίο αντιπροσωπεύει το 65% της αξίας της εταιρικής περιουσίας. Ποιό εταιρικό όργανο είναι αρμόδιο να λάβει την απόφαση και γιατί; Ποιές θα ήταν οι συνέπειες, αν ληφθεί από αναρμόδιο όργανο; Ποιά θα ήταν η απάντηση αν, αντί να εκποιήσει σε τρίτους, επιθυμούσε να εκποιήσει σε μια 100% θυγατρική εταιρία;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2015 


1. Προτερήματα εγγυητικών εισφορών στις ΙΚΕ σε σύγκριση με τις εισφορές στις υπόλοιπες κεφαλαιουχικές εταιρείες.

2. Με ποιούς τρόπους δύναται εταίρος μειοψηφίας να εξασφαλίσει την εκλογή
ορισμένων προσώπων στο ΔΣ της εταιρείας;

3. Οι Α και Β συστήνουν αφανή εταιρεία με εμφανή εταίρο τον Α. Ο Α αγοράζει προμήθειες στο όνομα της εταιρίας απο προμηθευτή. Από ποιόν δικαιούται ο προμηθευτής να αξιώσει την καταβολή του τιμήματος;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2015 (Κλιμάκιο 'Α)

1. Ομοιότητες και διαφορές αφενός της συμμετοχής με εγγυητική εισφορά στην ΙΚΕ και αφετέρου της συμμετοχής στην ΑΕ και της συμμετοχής του ετερόρρυθμου εταίρου στην ΕΕ

2. Χαρακτηριστικά των προσωπικών εταιρειών συγκριτικά με άλλες συμβατικές σχέσεις (δώστε τουλάχιστον ένα παράδειγμα)

3. ΠΡΑΚΤΙΚΟ: Ο δανειστής Α ζητά από τον Β, εταίρο της ΟΕ Χ, να καταβάλει το χρέος της εταιρίας Χ προς αυτόν.Ο Β αντιπροβάλλει ότι θα έπρεπε ο Α να στραφεί πρώτα προς την Εταιρεία, ότι σε κάθε περίπτωση εισήλθε πολύ πρόσφατα στην Εταιρεία και ότι δεν έχει ακόμη καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ η προσθήκη του ως εταίρου.
Όπως αξιολογηθούν οι ισχυρισμοί του Β.

*η διατύπωση είναι κατα προσέγγιση

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2015 (Κλιμάκιο 'Β)

1. Ομοιότητες-διαφορές μεταξύ ΑΕ και ΟΕ ως προς την έλλειψη δημοσιότητας

2. Οι μέτοχοι ΑΕ υπέχουν υποχρέωση πίστης?

3. Σε ΑΕ αποφασίζεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Ο μέτοχος Α για την ανάληψη των μετοχών που εκδόθηκαν προτείνει προς συμψηφισμό αντίστοιχη απαίτηση του κατα της εταιρίας αντί για καταβολή μετρητών. Είναι νόμιμο αυτό;

*η διατύπωση είναι κατα προσέγγιση


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2016 (Κλιμάκιο 'Β)

1. Ποιές ρυθμίσεις του Αστικού Κώδικα για την αστική εταιρεία δεν εφαρμόζονται στην Ο.Ε;

2. Ο Α είναι μέτοχος με σημαντική θέση στην Α.Ε. Χ η οποία αντιμετωπίζει οικονομικά πρόβλημα και σκέφτεται 3 λύσεις : α) να συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου β) να της χορηγήσει δάνειο γ) να μην τη χρηματοδοτήσει καθόλου . Ποιους κινδύνους θα έχει κάθε περίπτωση για τον Α;

3. Ο μέτοχος Α της Α.Ε σε ποσοστό 33% με καταβολή 50.000 είναι και μέλος που δ.σ της. Αγοράζει από την Α.Ε. ακίνητο αξίας 800.000 σε τιμή 500.000 . Είναι νόμιμη;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2016

1. Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ ετερόρρυθμου και αφανούς εταίρου;

2. Πώς εξηγείται ότι στην Α.Ε. ο μέτοχος δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρίας ενώ στην Ο.Ε. ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται απεριόριστα με την περιουσία του;

3. Οι Α,Β,Γ θέλουν να συστήσουν εταιρία με αντικείμενο τουριστικές επιχειρήσεις. Επιθυμούν:
α) Να μην μπορεί κανείς τους να αποχωρήσει χωρίς να συμφωνήσουν και οι τρεις.
β) Να λαμβάνουν τις αποφάσεις μόνο όλοι μαζί.
γ) Να μπορεί ο Γ να μετέχει και σε άλλη τουριστική επιχείρηση
Ποιες εταιρικές μορφές θα επιλέξουν για κάθε επιθυμία τους ξεχωριστά.

Να απαντηθούν και τα τρία θέματα.

*διατύπωση κατά προσέγγιση

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

1. Δώστε ένα παράδειγμα υπέρβασης εκπροσωπευτικής εξουσίας μέλους ΔΣ και ένα παράδειγμα έλλειψης εκπροσωπευτικής εξουσίας μέλους ΔΣ

2. Ποιες οι διαφορές στην ευθύνη που έχει ένας ομόρρυθμος εταίρος και ο εταίρος της ΙΚΕ που έχει ευθύνη εγγυητικής εισφοράς;

3.  Σε μια φαρμακευτική ΑΕ, ο Α που είναι μέτοχος με ποσοστό 15% προβάλλει αξιώσεις κατά Διευθ. Συμβούλου ισχυριζόμενος διαχειριστικές ατασθαλίες εκ μέρους του. Ο μεγαλομέτοχος Β αρνείται να συναινέσει καθώς η ΓΣ έχει ήδη εγκρίνει τη διαχείριση κατά το χρονικό διάστημα της κρίσιμης εταιρικής χρήσης. Αξιολογείστε τον ισχυρισμό του Β. Τι άλλο θα μπορούσε να προβάλει ο Α; Θα άλλαζε η απάντησή σας εάν η διαχείριση έγινε κατόπιν εφαρμογής απόφασης της ΓΣ;

*διατύπωση κατά προσέγγιση

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017 (Α’ κλιμάκιο)

1. Πώς αντιλαμβάνεστε τις έννοιες: δέσμευση μετοχικού κεφαλαίου, τακτικά - έκτακτα - αφανή αποθεματικά;

2. Τι δικαιώματα έχει ο διαχειριστής - ομόρρυθμος εταίρος εάν εναντιωθεί σε πράξη άλλου διαχειριστή - ομόρρυθμου εταίρου, αλλά ο τελευταίος τελέσει, παρ' όλα αυτά, την πράξη;

3. Το Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας έχει αναθέσει στον οικονομικό διευθυντή Λ την τέλεση διαχειριστικών πράξεων. Ο Λ προβαίνει σε αγορά ενός παραθαλάσσιου ακινήτου επειδή θεωρεί αυτή την ενέργεια επικερδή. Ο μέτοχος Α διαφωνεί και ισχυρίζεται ότι η αγορά είναι άκυρη γιατί υπήρχε υπέρβαση εταιρικού σκοπού καθώς και γιατί ο Λ δεν είχε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, άλλως ότι η αγορά ήταν ιδιαίτερα επιζήμια, και για αυτό ισχυρίζεται ότι οφείλουν αποζημίωση τόσο ο Λ όσο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι ορθοί οι ισχυρισμοί του Α; Μπορεί ο ίδιος να ασκήσει ατομικά αγωγή αποζημίωσης;

(Η διατύπωση είναι κατά προσέγγιση).

Να απαντηθούν και τα 3 θέματα.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017 (Β’ κλιμάκιο)

1. Πώς μπορείτε να περιορίσετε τις δυνατότητες εξόδου ενός εταίρου/ μετόχου από μια ΟΕ και από μια ΑΕ. (Συγκριτική προσέγγιση)

2. Αξία της μετοχής: διακρίσεις και τρόποι προσδιορισμού

3. Οι Α, Β και Γ είναι μέτοχοι της Α.Ε Χ με ποσοστό 35% (έκαστος) και 30% ο Γ. Οι Α και Γ έχουν συμφωνήσει ότι θα ψηφίζουν στη Γ.Σ κατά τρόπο ώστε να εκλέγονται στο Δ.Σ μόνο μέλη που υποδεικνύει ο Γ. Στην τελευταία Γ.Σ οι Α και Γ εκλέγουν μέλη Δ.Σ δικής τους επιλογής, το δε νέο Δ.Σ στην συνέχεια προβαίνει στην αγορά στο κέντρο της Αθήνας σε υψηλή τιμή. Ο Γ ισχυρίζεται ότι η εκλογή είναι άκυρη και συνεπώς οι πράξεις του δεν είναι δεσμευτικές για την εταιρία. Πώς αξιολογείτε τους ισχυρισμούς του Γ; Θα μπορούσε η συμφωνία αυτή να αποτυπωθεί σε ρήτρα καταστατικού; Ποιες θα ήταν τότε οι συνέπειες;

Να απαντηθούν και τα 3 θέματα.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2017 (κλιμάκιο Α-Ω)

1.
Ποιες διαφορές υπάρχουν ως προς τις εισφορές των εταίρων μεταξύ των προσωπικών εταιρειών ;

2. Επιτρέπεται η καταστατική πρόβλεψη ομοφωνίας στην λήψη αποφάσεων από τους εταίρους; Αν ναι, σε ποιους εταιρικούς τύπους και σε ποιες περιπτώσεις ;

3. Οι Α και Β θέλουν να ιδρύσουν μια ΑΕ με αντικείμενο την εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Ο Β θα έχει μειοψηφική συμμετοχή ύψους 40% θέλει όμως να διασφαλίσει ότι στο ΔΣ θα υπάρχουν και πρόσωπα της δικής του επιλογής.
- Πώς μπορεί να το εξασφαλίσει ;
- Τα πρόσωπα αυτά, αν καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους, μπορούν να ενεργούν πρωταρχικά προς το συμφέρον του Β ;


Να απαντηθούν όλα τα θέματα.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2017 (ενιαίο κλιμάκιο)

1. Τι είναι τα αποθεματικά και σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται;

2. Ποιες είναι οι διάφορες αφανούς και ετερόρρυθμης εταιρίας;

3. Ο Α και ο Β είναι μέτοχοι σε μια ανώνυμη εταιρία. Ο Α θέλει να πωλήσει ένα ακίνητο στην εταιρία για 500.000€ και ύστερα να καταβάλει 500.000€ για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο Β σχεδιάζει να καταβάλει 800.000€ για την αύξηση κεφαλαίου και στην συνέχεια να αγοράσει από την εταιρία ένα μηχάνημα. Είναι νόμιμος ο σχεδιασμός αυτός;

Να απαντηθούν και τα τρία ερωτήματα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιανουάριος 2018 (Κλιμάκιο Β': Σωτηρόπουλος, Βερβεσός)

1) Πραγματική και ονομαστική μείωση κεφαλαίου: ποιες είναι οι διαφορές;

2) Στο άρθρο 47 του κωδικοποιημένου Ν 2190/1920 προβλέπεται ότι σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό γίνει κατώτερο από το μισό του μετο
χικού κεφαλαίου, το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει το ΓΣ μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Αναλύσετε τη διάταξη.

3) Ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕ «Χ» συγκαλεί ΓΣ με θέμα τη μεταφορά της εταιρικής έδρας στη Μάλτα. Στην ΓΣ παρίστανται οι μέτοχοι Α,Β, Γ, Δ (με αντιπρόσωπο) και Ε με ποσοστά 15%, 15%, 30%, 30% και 10% αντίστοιχα.
Ο μέτοχος Ε δήλωσε ότι διαφωνεί με την πραγματοποίηση της ΓΣ και δεν έλαβε μέρος σε αυτήν. Όλοι οι υπόλοιποι συμφώνησαν και υπερψήφισαν.
Στη συνέχεια αποκαλύπτεται ότι ο αντιπρόσωπος του Δ ψήφισε αντίθετα από τις εντολές του Δ. Τι μπορεί να κάνει ο Ε;

Να απαντηθούν και τα τρία ερωτήματα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2019 

1.
Ποιο είναι το περιεχόμενο της υποχρέωσης πίστης μεταξύ των εταίρων προσωπικής εταιρίας; Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο μεταξύ των μετόχων ΑΕ;
2. Τι αντιλαμβάνεστε με την φράση «δέσμευση μετοχικού κεφαλαίου»; Αναφέρατε παραδείγματα
3. Οι Α, Β, Γ συνέστησαν στον Παναμά ABC limited, η οποία διαθέτει εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη, απ’ όπου και παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες διαχείρισης ξενοδοχείων. Ο ξενοδόχος Δ στρέφεται δικαστικά κατά του Α για πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης διαχείρισης. Ο Α αντιτείνει τα εξής:
α) ότι αποκλειστικώς ενεχόμενη για αποζημίωση είναι η εταιρία
β) ότι ο Δ όφειλε να στραφεί πρώτα κατά της εταιρίας
γ) ότι ο ίδιος (Α) έχει αποχωρήσει από την εταιρία προ 5ετίας
δ) ότι σε κάθε περίπτωση δεν υπέγραψε τη σύμβαση διαχείρισης μολονότι το καταστατικό προέβλεπε συλλογική διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας

Αξιολογείστε τους ισχυρισμούς του Α.

--------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2020

1)
Υποχρέωση πίστης στις προσωπικές εταιρίες.

2)Ο Α και ο Β είναι μέτοχοι σε ανώνυμη εταιρία ο Α με 60% και ο Β 40% . Η εταιρία έχει μετοχικό κεφάλαιο 25.000€. Η εταιρία βρίσκεται σε κακή οικονομική κατάσταση, οι τράπεζες αρνούνται να την δανειοδοτήσουν και οι Α και Β αποφασίζουν να τη δανειοδοτήσουν εκείνοι από 200.000€ και 300.000€ αντίστοιχα . Η κατάσταση της εταιρίας συνεχίζει να είναι κάκιστη και επειδή οι Α και Β βλέπουν την επερχόμενη πτώχευση καταγγέλουν τα δάνεια και παίρνουν πίσω τα χρήματα τους . Η εταιρία πτωχεύει . Ο σύνδικος της πτώχευσης σας ρωτάει αν νομίμως οι Α και Β κατήγγειλαν και πήραν πίσω τα χρήματα τους .

(Κατά προσέγγιση η διατύπωση )

--------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2020 (Α’ κλιμάκιο)


1) Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια του δεσμευμένου μετοχικού κεφαλαίου; Είναι νεκρό κεφάλαιο ή μπορεί να χρησιμοποιηθει για την εταιρική διαχείριση;

2) Ο Α και Β καταρτίζουν Ε. Ε. στο καταστατικό της οποίας προβλέπεται ως αποκλειστικός εκπρόσωπος ο ομόρρυθμος Α. Η εταιρεία ξεκινάει τη λειτουργία της πριν καταχωρισθεί στο ΓΕΜΗ. Ο Β συνάπτει σύμβαση προμήθειας με τον Π και ο Π στρέφεται κατά του Β αξιώνοντας το τίμημα. Τι απαντά ο Β; Αν εξοφλήσει, έχει δικαιώματα κατά του Α;

(Κατά προσέγγιση διατύπωση)

--------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2021 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ6

1) Διαφορές πραγματικής και ονομαστικής μείωσης κεφαλαίου.

2) Σε ΑΕ ,ο μέτοχος Α ζητά από το Δ.Σ. παροχή πληροφοριών, για την επικείμενη Γ.Σ. στην οποία θα αποφασιστεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για να κρίνει αν είναι αναγκαία. Στο Δ.Σ. τελικά λαμβάνεται απόφαση υπέρ της αύξησης με μόνη λευκή ψήφο του Α. Είναι έγκυρη η απόφαση;

(Κατά προσέγγιση διατύπωση)

ΟΜΑΔΑ Β3

1) Στην «ΑΒΓ» ΕΕ, με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο ρολογιών στην Ελλάδα, συμμετέχουν οι Α και Β ως ομόρρυθμοι και ο Γ ως ετερόρρυθμος εταίρος. Ο Α συνάπτει στο όνομα της ΑΒΓ ΕΕ με τον Ε σύμβαση προμήθειας ρολογιών από το εξωτερικό. Κατά το χρόνο σύναψης της συναλλαγής δεν είχαν ακόμη τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας για την «ΑΒΓ» ΕΕ. Είναι δεσμευτική η σύμβαση;

2) Οι μέτοχοι, Δ,Ε,Ζ και Θ της Α.Ε «Χ» καλούνται σε ΓΣ δια τηλεφώνου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Χ». Στη συνεδρίαση της ΓΣ συμμετέχουν οι Ε,Ζ και Θ και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία την μίσθωση παραλιακού ακινήτου για θαλάσσια σπορ. Ο Δ προσβάλλει άμεσα την απόφαση της ΓΣ. Προστατεύεται ο εκμισθωτής του ακινήτου;

ΟΜΑΔΑ Γ1

1) Οι Α,Β,Γ και Δ είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε. εμπορίας ιατροφαρμακευτικού υλικού, ασκούν δε καταστατική συλλογική διαχείριση οι Α και Β. Ο Β αγοράζει αυτοκίνητο, στο όνομα της Ο.Ε., για τις εταιρικές ανάγκες. Είναι έγκυρη η σύμβαση;

2) Οι Α,Β και Γ υπέγραψαν καταστατικό ίδρυσης της Α.Ε. «Χ». Στο εν λόγω καταστατικό συμφώνησαν όρο σύμφωνα με τον οποίο όλες οι αποφάσεις των εταιρικών οργάνων θα λαμβάνονται με 100% απαρτία και πλειοψηφία. Είναι έγκυρος ο όρος αυτός;

ΟΜΑΔΑ Γ5 

1) Α,Β,Γ,Δ συστηνουν Ο.Ε. με ιατροφαρμακευτικους σκοπους. Καταστατικη συλλογικη διαχειριση ασκουν οι Α,Β. Χρειαζεται για πρωτη φορα να λαβουν ενα μεγαλο δανειο απο την τραπεζα. Ποιος θα συμβληθει, ποιος θα αποφασισει;

2) Α,Β,Γ Συστηνουν Α.Ε. ''Χ''. Ο Α με ποσοστο 20% θελει να θεσει ορους ωστε να συμμετεχει στην διοικηση της εταιριας και να εχει αρνησικυρια εναντι των λοιπων εταιρικων αποφασεων 


(Κατά προσέγγιση διατύπωση)


ΟΜΑΔΑ Γ6

1) Οι Α, Β, Γ, και Δ είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε. εμπορίας φαρμακευτικού υλικού, ασκούν δε καταστατική συλλογική διαχείριση οι Α και Β. Αποφασίζουν επίσης ομόφωνα ότι οι Γ και Δ δεν ευθύνονται ούτε έναντι τρίτων τρίτων, ούτε εξ αναγωγής. Είναι έγκυρη η συμφωνία; 

2) Οι Α, Β, και Γ υπέγραψαν καταστατικό ίδρυσης της Α.Ε. «Χ». Παράλληλα υπέγραψαν και εξωεταιρική συμφωνία ώστε οι Α και Β να ψηφίζουν στη γενική συνέλευση κατά την υπόδειξη του Γ. Ο Α ψήφισε στην γενική συνέλευση αντίθετα από την υπόδειξη του Γ. Ποιες είναι οι συνέπειες της συμπεριφοράς του Α; 


ΟΜΑΔΑ Δ6


1) Η εταΙρεία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» λόγω ανάγκης ρευστότητας, την οποία δεν μπορούσε να καλύψει από άλλη πηγή λόγω της κακής της οικονομικής κατάστασης, έλαβε δάνειο από τον μέτοχο Χ, ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία με 60%. Στην συνέχεια η εταιρεία βαίνει προς πτώχευση και ο Χ καταγγέλλει το δάνειο αιτούμενος την επισροφή του δανείσματος. Είναι βάσιμη η αξίωση του Χ;

2)Σε τι διαφέρει η εταιρεία από άλλες μορφές συμβάσεων;

Να απαντηθούν και τα δύο θέματα.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ4

1) Στην εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΕ» συνεδρίασε στις 07.01.2021 η γενική συνέλευση με θέμα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Στην σχετική πρόσκληση εκ παραδρομής είχε αναγραφεί ως ημέρα συνεδρίασης η 17.01.2021. Στην γενική συνέλευση συμμετείχαν και ψήφισαν όλοι οι μέτοχοι. Ο μέτοχος Α καταψήφισε την απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου, ενώ όλοι οι λοιποί μέτοχοι υπερψήφισαν την πρόταση. Είναι έγκυρη η απόφαση της γενικής συνελεύσεως;

2)Γιατί οι εισφορές  σε είδος θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης στην ΑΕ και όχι στην ΟΕ;

Να απαντηθούν και τα δύο θέματα.

--------------------------------------------------------------------------
Σεπτέμβριος 2021 (Κλιμάκιο Α')

1)Πώς κατανοείτε ότι η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της ΑΕ; (Αρ 116 ν. 4548/2018);

 
2)Υπάρχει μια ΟΕ «Χ» και έχει ως εταίρους τους Α Β, Γ Δ και Ε ... οι Α και Β έχουν την καταστατική διαχείριση. Ο Α προβαίνει σε σύναψη σύμβασης μίσθωσης ακατάλληλης αποθήκης ιδιοκτησίας του συγγενούς του Κ, στην οποία μεταφέρει σταδιακά το σιτάρι. Στην συνέχεια οι Α και Β από κοινού προβαίνουν σε σύμβαση δανείου ποσού 2 εκατομμυρίων με μια τράπεζα Ζ, ενώ η εταιρία δεν είχε καταφύγει ποτέ ξανά σε δανεισμό. Ο Δ σας έρωτα α) αν οι πράξεις των Α και Β είναι έγκυρες και δεσμευτικές β) εάν μπορεί να πράξει κάτι κατά των Α και Β;(κατά προσέγγιση, μιας και υπαγορεύτηκαν)

--------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος-Ιούλιος 2022

-διατύπωση κατά προσέγγιση-

1ο:Τι αξιώσεις έχουν οι εταίροι κατά της Ο. Ε από την εταιρική σχέση;

2ο: Υποχρέωση πίστης μετόχου

3ο:Είχαμε μια Ο.Ε και καταστατική διάταξη που έλεγε ότι για συμβάσεις άνω των 10.000 ευρώ θα πρέπει να εγκρίνουν όλοι οι εταίροι. Ο διαχειριστής συγκαλεί συνέλευση όπου από τους 4 εταίρους ψηφίζουν υπέρ οι 3 και κατά ο 1. Ο διαχειριστής προχώρα στη κατάρτιση σύμβασης προμήθειας με 13.000 ευρώ.
Έγκυρη η απόφαση της συνέλευσης και για ποιο λόγο;
Έγκυρη η σύμβαση και για ποιο λόγο;

--------------------------------------------------------------------------
Ιανουάριος 2023

(κατά προσέγγιση)

1. Ο Δ είναι διαχειριστής ομόρρυθμης εταιρίας καπνοβιομηχανίας και αποφασίζει να αγοράσει από κάποιον ασυνήθιστα μεγάλη ποσότητα καπνού. Προς το σκοπό αυτό συνάπτει και ένα δάνειο. Οι Α, Β, Γ συνέταιροι του ισχυρίζονται ότι και οι δύο συμβάσεις είναι άκυρες γιατί χρειάζονται συναίνεση των εταίρων. Αξιολογήστε τους ισχυρισμούς.

2. Θεωρία του πυρήνα της εταιρικής συμμετοχής στην Ο.Ε και αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Α.Ε

3. Η ΓΣ της Α.Ε Χ αποφασίζει την τροποποίηση του καταστατικού με σκοπό την θέσπιση περιορισμών στη δυνατότητα μεταβίβασης μετοχών. Ο Δ που κατέχει το 10% του κεφαλαίου δεν συμμετέχει στη συνέλευση γιατί θεωρεί ότι προσπαθούν να τον αποκλείσουν οι Α, Β, Γ, που κατέχουν το 30% του κεφαλαίου. Στη συνέχεια μεταβιβάζει τις μετοχές του στον Ε. Τι θα συμβουλεύατε τους Δ και Ε; Θα άλλαζε η απάντηση αν ο περιορισμός της μεταβίβασης είχε συμπεριληφθεί σε εταιρική συμφωνία μεταξύ του Δ και του Γ;

6 σχόλια:

 1. καλησπερα!μηπως γνωριζει κανενας το μ σε ποιο κλιμακιο ειναι φετος?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Θέματα β κλιμάκιο εμπορικό δικαιο ΙΙ Φεβρουάριος 2018

  1ο θέμα
  Πραγματική και ονομαστική μείωση κεφαλαίου: ποιες είναι οι διαφορές;
  2ο θέμα
  Στο άρθρο 47 του κωδικοποιημένου Ν 2190/1920 προβλέπεται ότι σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει το ΓΣ μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Αναλύσετε τη διάταξη.
  3ο θέμα
  Ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕ «Χ» συγκαλεί ΓΣ με θέμα τη μεταφορά της εταιρικής έδρας στη Μάλια. Στην ΓΣ παρίστανται οι μέτοχοι Α,Β, Γ, Δ (με αντιπρόσωπο) και Ε με ποσοστά 15%, 15%, 30%, 30% και 10% αντίστοιχα.
  Ο μέτοχος Ε δήλωσε ότι διαφωνεί με την πραγματοποίηση της ΓΣ και δεν έλαβε μέρος σε αυτήν. Όλοι οι υπόλοιποι συμφώνησαν και υπερψήφισαν.
  Στη συνέχεια αποκαλύπτεται ότι ο αντιπρόσωπος του Δ ψήφισε αντίθετα από τις εντολές του Δ. Τι μπορεί να κάνει ο Ε;

  Καλά αποτελέσματα!
  Λίνα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Στη Μάλτα όχι Μάλια. Σορυυυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Θεματα Σεπτεμβρη 2019
  1.Αρχη ισοτητας
  2. Οι Α,Β αποφασισαν να ασχοληθουν με την εμπορια κρασιου. Συμφωνησαν ο Β να μην ευθυνεται. Ο Α αγορασε απο την προμηθευτη Χ, το τιμημα δεν καταβληθηκε. Ο Χ στρεφεται κατα Α και Β. Μπορει ο Β να αντιταξει τη συμφωνια?
  3. ΑΕ με μετοχους Α 55% και Β 44%. Ο Α συστηνει αφανη εταιρια με την ΑΕ, αφανης εταιρος ο Α, εμφανης εταιρος η ΑΕ, Εισφερει στην αφανη εταιρια 1000000 ευρω , θα παρει 88% των κερδων. Διαρκεια της αφανους 10 χρονια. Ειναι εγκυρη η στυσταση?
  Αν υποτεθει εγκυρη η συσταση, και ο Α την καταγγειλει για σπουδαιο λογο ,που ομως κριθηκε αβασιμος, ποια η τυχη της εταιριας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2022
  ΘΕΜΑ1: Πως μπορείτε να περιορίσετε τις δυνατότητες εξόδου ενός εταίρου/μετόχου από μία Ο.Ε. και από μία Α.Ε.; Συγκριτική παρουσίαση.
  ΘΕΜΑ2: Οι Α,Β,Γ είναι μέτοχοι στην ΑΕ Χ με ποσοστό 45% ο πρώτος και ο δεύτερος και 10% ο τρίτος. Υπογράφουν μεταξύ τους συμφωνία στην οποία προβλέπεται ότι για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης στη Γενική Συνέλευση θα απαιτείται η θετική ψήφος του Γ. Ποιές είναι οι συνέπειες αν οι Α και Β δεν τηρήσουν τη συμφωνία αυτή;
  ΘΕΜΑ 3: Ο Δ διευθύνων σύμβουλος της ΑΕ πείθεται από τις αισιόδοξες προβλέψεις στενού του φίλου για τη μελλοντική απόδοση συγκεκριμένου κρυπτονομίσατος και εισηγείται στα λοιπά μέλη του ΔΣ να επενδύσουν εκεί τα αποθεματικά της εταιρείας, με συνέπεια την απώλεια μεγάλων ποσών . Ευθύνεται ο Δ; Ο μέτοχος ης μειοψηφίας Μ θέλει να διεκδικήσει αποζημίωση λόγω της μείωσης της αξίας της μετοχής του. Πως θα τον συμβουλεύαται να ενεργήσει;
  Να απαντήσετε ΚΑΙ τα 3 θέματα

  ΑπάντησηΔιαγραφή