26 Δεκεμβρίου 2011

Θέματα Διοικητικής Δικονομίας

Φεβρουάριος 2011 - Α’ Κλιμάκιο (Γιαννακόπουλος - Ευστρατίου):

Ι. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ''κτηματική εταιρία του δημόσιου-κεδ α.ε.'' προκήρυξε διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου κατασκευής κτιρίου στέγασης πρεσβείας και πρεσβευτικής κατοικίας στο εξωτερικό, προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ (χωρίς φ.π.α.). Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς προσφορά, στο διαγωνισμό αυτό έλαβαν μέρος, υποβάλλοντας προσφορά χωρίς επιφυλάξεις, οι κατασκευαστικές εταιρίες...


...Α, Β και Γ. Στις 15-2-2011 το ΔΣ της ΚΕΔ Α.Ε. κοινοποίησε σε όλες τις διαγωνιζόμενες εταιρίες απόφαση με την όποια κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην εταιρία Γ. Οι εταιρίες Α, Β θεωρούν την κατακύρωση παράνομη.


1) Σε ποιο δικαστήριο, με ποιο ένδικο βοήθημα και εντός ποια προθεσμίας μπορούν οι εταιρίες Α και Β να ζητήσουν οριστική και προσωρινή δικαστική προστασία κατά της ως άνω πράξης κατακύρωσης του διαγωνισμού;

2) Οι εταιρίες Α και Β μπορούν να ομοδικήσουν;

3) Με ποιον τρόπο μπορεί η εταιρία Γ να αποκρούσει τα αιτήματα παροχής δικαστικής προστασίας εκ μέρους των εταιριών α και Β;


4) Οι εταιρίες Α και Β μπορούν να προβάλουν ότι η προσβαλλόμενη πράξη κατακύρωσης είναι παράνομη, διότι στηρίζεται σε εφαρμογή όρου της προκήρυξης ο οποίος ήταν αντισυνταγματικός;

5) Ποια θα ήταν η απάντηση στα ερωτήματα της παρ.1,εαν η εταιρία ΚΕΔ είχε υπογράψει με την εταιρία Γ σύμβαση για την κατασκευή του επίμαχου έργου την οποία είχε αναθέσει στην εν λόγω εταιρία χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της ευρωπαϊκής ένωσης;ΙΙ. Η δημόσια υπάλληλος Δ τοποθετήθηκε με την υπ' αριθμόν 100/2010 πράξη μετακινήσεως που της επιδόθηκε αυθημερόν, από προηγούμενη θέση εργασίας σε άλλη διεύθυνση του υπουργείου, στο οποίο εργαζόταν. Η Δ άσκησε κατά της πράξης μετακινήσεως προσφυγή και αίτηση αναστολής στο διοικητικό πρωτοδικείο Αθηνών, καθώς και αγωγή αποζημιώσεως ύψους 40.000 ευρώ κατά του ελληνικού δημόσιου ενώπιων του ίδιου δικαστηρίου για ζημία που υπέστη λόγω της τοποθέτησης της σε άλλη θέση εργασίας, την οποία θεωρεί δυσμενή και παράνομη.


1) Τι θα αποφασίσει το δικαστήριο επί του παραδεκτού της προσφυγής και της αίτησης αναστολής, αν υποτεθεί ότι αυτά τα 2 ένδικα βοηθήματα ασκήθηκαν εμπροθέσμως;

2) Μπορεί το διοικητικό πρωτοδικείο κατά την εκδίκαση της αγωγής να θεωρήσει την τοποθέτηση παράνομη (την πράξη 100/2010 δηλαδή), αν υποτεθεί ότι το ένδικο βοήθημα της προσφυγής κατά της πράξης αυτής απορρίφτηκε στο μεταξύ ως εκπρόθεσμο;


3) Πώς μπορεί η Δ να επιδιώξει δικαστικώς την καταβολή τόκων και δικαστικών εξόδων που λησμόνησε να συμπεριλάβει στο αρχικό δικόγραφο της αγωγής της;


4) Μπορεί η Δ να σωρρεύσει στο αίτημα τη αγωγής της και αίτημα προσωρινής επιδίκασης του 1/3 της απαίτησης της;


Να απαντηθεί το ένα από τα δύο θέματα

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2011 - Α' Κλιμάκιο (Γιαννακόπουλος - Ευστρατίου):ΘΕΜΑ 1


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσ/νίκης ανακαλεί με απόφασή του απο 20.9.11 την άδεια λειτουργίας κέντρου διασκέδασης στην παραλιακή οδό, ιδιοκτησίας της εταιρίας ΠΟΔΕΙΔΩΝ ΕΠΕ, επειδή διαπιστώθηκε επανειλημμένα παράβαση των όρων ηχοπροστασίας της άδεια όσον αφορά στη λειτουργία μουσικών οργάνων. Η απόφαση τοιχοκολλάται στο δημοτικό κατάστημα την 22.9.11 και επιδίδεται νομίμως στην εταιρία την 25.9.11Ερωτάται:


1. Ενώπιον ποιου δικαστηρίου, με ποιό ένδικο βοήθημα και μέχρι πότε μπορεί να ζητήσει έννομη προστασία η εταιρία ΠΟΔΕΙΔΩΝ ΕΠΕ;


2. Αν η εταιρία προσβάλει την πράξη ανάκλησης με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ, τι θα αποφασίσει το δικαστήριο ώς προς το παραδεκτό του ένδικου βοηθήματος;


3. Αν η εταιρία ασκήσει αίτηση αναστολής τόσο ενώπιον του Μον.Δοιηκ.Πρωτοδ όσο και ενώπιον του ΣτΕ, τι θα αποφασίσει κάθε δικαστήριο ως προς το παραδεκτό της αιτήσεως;

4. Προκειμένου να πετύχει αναστολής της πράξης, μπορεί η εταιρία να προβάλει παραδεκτώς το επιχείρημα οτι: α. η πράξη δεν της επιδόθηκε νομότυπα, β. η πράξη δεν αναφέρει τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε, και γ. με την πράξη αυτή θα απωλέσει πλήρως την επαγγελματική της φήμη;


5. Αν κατα τη διάσκεψη του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου θα συζητηθί τελικά η υπόθεση, διαπιστωθεί οτι η εταιρία δεν είχε προσκομίσει το καταστατικό τη, μπορεί το δικαστήριο να ζητήσει απο την εταιρία να το προσκομίσει εκ των υστέρων;ΘΕΜΑ 2

Με το αρ.53 του Ν. 4021/2011 επιβλήθηκε ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου στις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση δομημένες επιφάνειες ακινήτων. Αυτό το ειδικό τέλος συνεισπράττεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος. Τα ποσά του ειδικού τέλους αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο, υπέρ του οποίου και βεβαιώνονται. Αν δεν καταβληθεί το τέλος, η ΔΕΗ, και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν σε έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος του καταναλωτή προς τον διαχειριστή του δικτύου, ο οποίος προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης. Το ηλεκ. ρεύμα δεν επαναχορηγείται μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο τέλος. Κατ εφαρμογή του αρ. 53 παρ 13 του ν.4021/11 στις 10.10.11 εκδόθηκε απόφαση του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών με την οποία ρυθμίστηκε ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία είσπραξης του παραπάνω τέλους μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης του ηλεκτρ. ρεύματος. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο φύλλο Β 2298/13.10.2011 ΕΚ το οποίο κυκλοφόρησε πραγματικά στις 18.10.11.

Στις 2.11.11 ο Α, ιδιοκτήτης και κάτοικος διαμερίσματος στην Τρίπολη, παρέλαβε λογαριασμό της ΔΕΗ στον οποίο περιλήφθηκε το προαναφερθέν τέλος ύψους 1000 ευρώ. Ο Α δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καταβάλει το ποσό.


1. Προσδιορίστε σε ποια δικαστήρια και με ποια ένδικα βοηθήματα ή διαδικασίες μπορεί ο Α να ζητήσει προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία κατά των προαναφερθεισών νομικών πράξεων.

2. Προσδιορίστε τους λόγους που μπορεί να προβάλει ο Α στο πλαίσιο αναζήτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας.


Να απαντηθεί το ένα από τα δύο θέματα

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2011 (Κλιμάκιο Λαζαράτου - Δελλή - εξεταστική επί πτυχίω):


Θέμα Πρακτικό

Με πράξη του από 4.6.2011 ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού Ερμούπολης Σύρου που αποτελεί αποκεντρωμένη Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιβάλλει πρόστιμο 82.000 ευρώ στη ξενοδοχειακή εταιρεία ΣΥΡΟΣ Α.Ε. για περιβαλλοντικές παραβάσεις. Η πράξη κοινοποιείται στον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας την 10.06.2011

ΕΡΩΤΑΤΑΙ:

1) Ενώπιον ποιού δικαστηρίου, με ποιό ένδικο βοήθημα και μέχρι πότε μπορεί να προσβάλει την πράξη επιβολής προστίμου η ΣΥΡΟΣ Α.Ε. ;

2) Μπορεί να παρέμβουν και με ποιό τρόπο στην δίκη αυτή: 
   ι) ο κύριος μέτοχος της ΣΥΡΟΣ Α.Ε. που βλάπτεται από την πράξη επιβολής του προστίμου και
  ιι) κάτοικοι της Σύρου που θεωρούν ότι βλάπτεται το περιβάλλον από τις δραστηριότητες των ξενοδοχείων της εταιρείας;

3) Κατά ποιού θα στρέψει το βοήθημα η ΣΥΡΟΣ Α.Ε. ;

4) Απαντήσατε στα τρία πρώτα ερωτήματα αν το πρόστιμο επεβλήθη λόγω αυθαίρετων κατασκευών της εταιρείας ΣΥΡΟΣ Α.Ε.

5) Στο αρχικό ιστορικό του πρακτικού αν η εταιρεία καταβάλει αχρεωστήτως το πρόστιμο μπορεί να ζητήσει και υπό ποιές προϋποθέσεις την επιστροφή του με με μέσο προσωρινής δικαστικής προστασίας; 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2011 - Β' Κλιμάκιο (Λαζαράτος - Δελλής):ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Με την υπ' αριθμ. Φ. 17/3435/17.10.2010 απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως Αττικής διαπιστώνεται η μη διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο ιδιωτικό σχολείο Ι από τον καθηγητή Κ μετά από γνωμοδότηση Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 13 ν. 2986/2002 ( πράξη 1 ).

Το σχολείο Ι που είναι Ανώνυμη Εταιρία ασκεί αίτηση θεραπέιας κατά της ως άνω πράξεως την 1.11.2010 επί της οποίας το όργανο που εξέδωσε την ως άνω πράξη αποφαίνεται την 3.11.2010 ότι δεν μπορεί να εξεταστεί διότι α) ο ν. 2986/2002 δεν προβλέπει αίτηση θεραπείας και διότι β) ο αυτός νόμος επιβάλλει ταχεία περαίωση της σχετικής διαδικασίας. Η πράξη αυτή κοινοποιείται στο Ι την 10.11.2010 ( πράξη 2 ).ΕΡΩΤΑΤΑΙ


1. Ενώπιον ποιού Δικαστηρίου, με τι ένδικο βοήθημα και μέχρι πότε μπορεί να προσβληθεί η αρχική απόφαση 1 από 17.10.2010 της Διοικήσεως;

2. Μπορεί να προσβληθεί αυτοτελώς ή μαζί με την πράξη 1 και η πράξη 2 επί της αιτήσεως θεραπείας, μέχρι πότε και για ποιούς λόγους; (κρίνατε συνοπτικά την αιτιολογία της πράξεως 2).


3. Μπορεί το αρμόδιο δικαστήριο να ελέγξει αν όντως υφίσταται "διαταραχή" του εκπαιδευτικού κλίματος διατάσσοντας αποδείξεις;


4. Υποχρεούται το αρμόδιο δικαστήριο να ενημερώσει το Ι για την ημερομηνία της δικασίμου;


5. Αν το εκπαιδευτήριο Ι ασκήσει εμπροθέσμως προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο τί θα αποφασίσει το τελευταίο επί της αρμοδιότητάς του;


-------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Φεβρουάριος 2012 (Κλιμάκιο Γιαννακόπουλου - Ευστρατίου):

ΘΕΜΑ 1.

Το Πανεπιστήμιο "Π", που εδρεύει στην Αθήνα, προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του για 5 έτη, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισθείσα δαπάνη 2.000.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.. Στον διαγωνισμό που διεξήχθη υπέβαλαν προσφορά οι Α, Β και Γ. Στις 28.02.2012, το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου "Π" ενέκρινε το πρακτικό, με το οποίο η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού εισηγήθηκε την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εταιρία Γ.

Ερωτάται:

1. Σε ποιο δικαστήριο, με ποιο ένδικο βοήθημα και εντός ποιας προθεσμίας μπορούν οι εταιρίες Α και Β να ζητήσουν οριστική και προσωρινή δικαστική προστασία κατά της εν λόγω πράξης κατακύρωσης, η οποία τους κοινοποιήθηκε στις 29.02.2012 μέσω τηλεομοιοτυπίας;

2. Αν, ενώ εκκρεμεί το παραπάνω ένδικο βοήθημα, το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου "Π" ανακαλέσει την από 28.02.2012 απόφασή του και εκδώσει νέα απόφαση ομοίου περιεχομένου, αλλά με διαφορετική αιτιολογία, ποιές θα είναι οι δικονομικές συνέπειες των ενεργειών του αυτών;

3. Αν οι εταιρίες Α και Β προσέφευγαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τι θα αποφάσιζε το τελευταίο;

4. Αν, κατά την εκτέλεση της σχετικής διοικητικής σύμβασης, το Πανεπιστήμιο "Π" παρατείνει μονομερώς τη διάρκειά της για επιπλέον 2 έτη αυξάνοντας την αμοιβή της εταιρίας Γ κατά 800.000 ευρώ χωτίς Φ.Π.Α., σε ποιο δικαστήριο και με ποιο ένδικο βοήθημα θα μπορούν οι εταιρίες Α και Β να ζητήσουν οριστική και προσωρινή δικαστική προστασία κατά της εν λόγω παράτασης;

5. Αν, κατά την εκτέλεση της ίδιας σύμβασης, η εταιρία Γ κηρυχθεί έκπτωτη, σε ποιο δικαστήριο και με ποιο ένδικο βοήθημα θα μπορεί η εν λόγω εταιρία να ζητήσει οριστική και προσωρινή δικαστική προστασία; Ποια αποδεικτικά μέσα έχει στη διάθεσή της;

ΘΕΜΑ 2

Ο νόμος Χ ορίζει ότι σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής της γεωργικής παραγωγής χορηγείται στους πληγέντες γεωργούς χρηματικό βοήθημα υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Βάσει του νόμου αυτού εκδίδεται το υπ' αριθμ. 100/1-10-2011 προεδρικό διάταγμα, το οποίο ορίζει ότι για κάθε γεωργική έκσταση που καταστρέφεται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών χορηγείται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)- ο οποίος διαδέχθηκε ως προς την ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)- χρηματικό βοήθημα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με βάση ειδική έκθεση γεωπόνων του ΕΛ.Γ.Α.. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ορίζεται επίσης ότι κατά των πράξεων του Ε.Λ.Γ.Α. που χορηγούν το εν λόγω βοήθημα μπορεί να ασκηθεί εντός 30 ημερών προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος οφείλει να εκδώσει απόφαση εντός 45 ημερών. Με την υπ' αριθμ. 200/1-12-2011 πράξη του ΕΛ.Γ.Α. καθορίστηκε, με βάση επιστημονική έκθεση των γεωπόνων του, χρηματικό βοήθημα ύψους 65.000 ευρώ για την καταστραφείσα από παγετό παραγωγή του γεωργού Α. Κατά της πράξης αυτής ο Α άσκησε την από 15-12-2011 προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αίτημα να του χορηγηθεί μεγαλύτερο χρηματικό βοήθημα ύψους τουλάχιστον 100.000 ευρώ. Ο Υπουργός εξέδωσε την υπ' αριθμ. 300/15-2-2012 πράξη, με την οποία όχι μόνο δεν ικανοποίησε το αίτημα του Α, αλλά εξαφάνισε την υπ' αριθμ.200/1-12-2011 πράξη του ΕΛ.Γ.Α. ως στερούμενη νομίμου ερείσματος, αφού η εξουσιοδότηση του νόμου Χ, βάσει της οποίας εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 100/1-10-2011 προεδρικό διάταγμα που παρέχει αρμοδιότητα στον ΕΛ.Γ.Α. να χορηγεί χρηματικά βοηθήματα, λόγω της γενικότητάς της αντίκειται στο άρθρο 43 παρ.2 Συντ.

Ερωτάται:

1. Σε ποιό δικαστήριο, με ποιο ένδικο βοήθημα, κατά ποιων πράξεων και εντός ποιας προθεσμίας μπορεί να στραφεί ο Α για να πετύχει δικαστική προστασία και, σε περίπτωση που δικαιωθεί από το δικαστήριο, ποιο θα είναι το περιεχόμενο της απόφασης ως προς το ύψος του ζητούμενου χρηματικού βοηθήματος;

2. Το γεγονός ότι η έκθεση των γεωπόνων του ΕΛ.Γ.Α. στηρίχθηκε κατά τη γνώμη του Α σε επιστημονικώς παρωχημένες μεθόδους επηρεάζει την νομιμότητα της επίμαχης διοικητικής πράξης και το περιεχόμενο της εκδοθησόμενης δικαστικής απόφασης;

3. Ποια σημασία έχει για την έκβαση της δίκης ο ισχυρισμός του Υπουργού ότι, ανεξάρτητα από προσφυγή ή μη των πολιτών, ο ίδιος έχει ως εποπτεύων υπουργός αρμοδιότητα να ανακαλεί πράξεις του ΕΛ.Γ.Α. εντός των χρονικών ορίων, εντός των οποίων επιτρέπεται η ανάκληση παράνομων διοικητικών πράξεων; Ποιο ρόλο παίζει το γεγονός ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ήταν εκείνος που πρότεινε την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, το οποίο ισχυρίζεται τώρα ότι είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα;

4. Ο γεωργός Β που είχε την ίδια αντιμετώπιση με τον Α από τον ΕΛ.Γ.Α., ο οποίος σε σχετική πράξη του απέρριψε αίτημα για παροχή του ίδιου χρηματικού βοηθήματος (100.000 ευρώ), μπορεί να στραφεί κατά του ΕΛ.Γ.Α. με αγωγή αποζημιώσεως, δεδομένου μάλιστα ότι η προθεσμία άσκησης άλλων ενδίκων βοηθημάτων της διοικητικής δικονoμίας έχει στο μεταξύ παρέλθει άπρακτη;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούλιος 2012 (Κλιμάκιο Λαζαράτου - Δελλή):


 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ:

Με πράξη του υπουργού ΠΕ.Κ.Α. επιβάλλεται πρόστιμο σε λατομική επιχείρηση στο Λαύριο, την ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε., ύψους 1.000.000 ευρώ, με πράξη από 1/3/2012, επιδιδόμενη στον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας την 10/3/2012, για περιβαλλοντικές παραβιάσεις. Κατ’ αυτής η ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. ασκεί την 2/5/2012 αίτηση ανακλήσεως στο όργανο που εξέδωσε την πράξη, το οποίο σιωπά επί της αιτήσεως. 

 Ερωτάται:

 1) Με τι ένδικο βοήθημα, στρεφόμενο κατά ποιου νομικού προσώπου (και πως εκπροσωπουμένου), ενώπιον ποιου δικαστηρίου και μέχρι πότε μπορεί να προσβάλει το πρόστιμο η ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. ;

2) Ο δικηγόρος της ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. προτείνει την 1/11/2012 να προσβληθεί η σιωπηρή άρνηση επί της αιτήσεως ανακλήσεως στο αρμόδιο δικαστήριο δεδομένου ότι η ρητή πράξη δεν προσεβλήθη. Θα είναι παραδεκτό το ένδικο βοήθημα;

3) Αν την 5/11/2012 ο υπουργός απορρίψει με ρητή πράξη του την αίτηση ανακλήσεως με το σκεπτικό ότι μετά από αυτοψία διενεργειθήσα εντός του Αυγούστου 2012, διεπιστώθη εκ νέου η συνδρομή των πραγματικών δεδομένων της παραβιάσεως η πράξη αυτή μπορεί να προσβληθεί με ένδικο βοήθημα και ως πότε;

4) Αν η ΛΑΤΟΜΙΚΗ είχε προσβάλει εμπροθέσμως το αρχικό πρόστιμο θα θεωρούνταν συμπροσβαλλόμενες η σιωπηρή άρνηση του υπό 2 και  ρητή του υπό 3;

5) Ως δικάσιμος της υποθέσεως ορίστηκε η 5/5/2013 και η ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. άσκησε πρόσθετους λόγους την 1/4/2013 που επέδωσε στον αντίδικό της την 2/5/2013. Είναι έγκυροι οι πρόσθετοι λόγοι; 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2012 (Κλιμάκιο Λαζαράτου - Δελλή):


ΘΕΜΑ


Με πράξη του από 01.06.2012, ο Γ. Γρ. Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, ανακαλεί οικοδομική άδεια χορηγηθείσα για το διάστημα 01/05 και 01/11/2012 σε ξενοδοχειακή επιχείρηση του Ε προς τοποθέτηση δύο λυόμενων κτισμάτων που εξυπηρετούσαν την επιχείρησή του Ε, λόγω πλάνης περί τα πράγματα κατά τη διενέργεια σχετικής αυτοψίας.


Ο Ε ασκεί προσφυγή και αίτηση αναστολής κατά της πράξεως την 01/10/2012 καθώς και αγωγή κατά του δημοσίου την 01.11.2012 με νομική βάση το 105ΕιςΝΑΚ και ιστορική βάση την έλλειψη πλάνης περί τα πράγματα, ενώπιων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.


Ερωτάσθε:


1. Τί θα αποφασίσει επί του παραδεκτού της προσφυγής και της αιτήσεως αναστολής το Δικαστήριο και με ποιά διαδικασία;


2. Αν ο Ε ασκήσει το ορθό ένδικο βοήθημα κατά της ανακλητικής πράξεως και ως δικάσιμος οριστεί η 01.02.2013 μπορεί ο δικηγόρος του Ε να επικαλεστεί προς συνέχιση της δίκης:


(α) το γεγονός ότι για τα έτη 2013 και 2014 προτίθεται να ζητήσει παρόμοιες άδειες και


(β) το γεγονός ότι η ανακλητική πράξη δεν έχει χρονικό περιορισμό και άρα η μη εξέταση της ουσίας της υπόθεσης αντίκειται στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ;


3. Θα πρέπει το αρμόδιο δικαστήριο να καλέσει τον Ε και το Δημόσιο στην αρχική δικάσιμο καθώς και στην, μετά από έκδοση προδικαστικής απόφασης, δικάσιμο και πόσες μέρες προ αυτής;


4. Μπορεί την 01.03.2013 ο Ε να ασκήσει 2η αγωγή κατά του Δημοσίου με νομική βάση την παραβίαση του άρθρου μόνου Α.Ν. 261/68 και των περί αυτοψίας κανόνων και την ίδια ακριβώς ιστορική βάση και αίτημα;


5. Μπορεί ο Ε να επικαλεστεί, κατά τη δικάσιμο της 1ης αγωγής, νέα πραγματικά δεδομένα που αφορούν την έλλειψη πλάνης περί τα πράγματα με τα υπομνήματά του;


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2013 - Β' Κλιμάκιο (Λαζαράτος - Δελλής):Με πράξη του από 9.4.2012 ο Προϊστάμενος του Β’ Πολεοδομικού Γραφείου Πειραιώς ανακαλεί άδεια οικοδομής του Χ στον Πειραιά, λόγω πλάνης περί τα πράγματα οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του Χ, δίχως προηγούμενη ακρόαση του. Κατά της πράξεως αυτής την 4.5.2012 ο Χ ασκεί αίτηση θεραπείας η οποία παραμένει αναπάντητη.


Ερωτάται:


1. Ενώπιον ποιού δικαστηρίου, με τί ένδικο βοήθημα και ως πότε μπορεί να ασκήσει ένδικο βοήθημα ο Χ; (2 μονάδες


2. Εάν ο Χ ασκήσει αίτηση ακυρώσεως κατά της ανακλητικής πράξεως: α) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, β) στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γ) στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, δ) στο Πολιτικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, τί θα αποφασίσουν επί του παραδεκτού τα ανωτέρω δικαστήρια; (2 μονάδες


3.
α) Μπορεί κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο Χ να προσκομίσει στο δικαστήριο έγγραφο που νομιμοποιεί μέρος της οικοδομής του; (1 μονάδα)

β) Μεταβάλλεται η απάντηση εάν η διαφορά αφορούσε επιβολή προστίμου λόγω περιβαλλοντικών παραβιάσεων ύψους 500.000 ευρώ; (1 μονάδα)


4.
α) Στην διαφορά της υποθέσεως 3β), αν ως δικάσιμος της υποθέσεως ορίστηκε η 7.2.2013, ως πότε μπορεί ο Χ να καταθέσει υπομνήματα; (1 μονάδα)

β) Στην ίδια διαφορά μπορεί ο Χ να επιτύχει αναστολή εκτελέσεως του προστίμου και με ποιά επιχειρήματα; (1 μονάδα)


5. Αν ο Χ στη δίκη του ιστορικού θελήσει να προσβάλει την ανακλητική πράξη λόγω παραβιάσεως του δικαιώματος ακροάσεώς του, πώς θα του προτείνατε να συντάξει το λόγο ακυρώσεως του; (2 μονάδες)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2013 - Α' Κλιμάκιο (Γιαννακόπουλος - Ευστρατίου)

Ι. Με την από 10.6.13 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, συγχωνεύθηκαν από το σχολικό έτος 2013-2014 ολιγοθέσιες σχολικές μονάδες Γυμνασίων που βρίσκονται στη περιφέρεια του Δήμου Α. Οι Β και Γ, γονείς και κηδεμόνες μαθητών των παραπάνω μονάδων, θεωρούν ότι βλάπτονται από την παραπάνω απόφαση, διότι η σχολική μονάδα στην οποία συγχωνεύθηκαν οι ολιγοθέσιες μονάδες απέχει πάνω από 20 χιλιόμετρα από την οικία τους, με αποτέλεσμα η καθημερινή μετακίνηση των μαθητών να αποσπά τη συγκέντρωσή τους από το διάβασμα και να πολλαπλασιάζει τα οικογενειακά έξοδα. Ο Δήμος Α παραπονείται ότι δεν διαθέτει λεωφορεία για τη μεταφορά των μαθητών.

Ερωτάται: 

1. Σε ποιο δικαστήριο, με ποιο ένδικο βοήθημα και εντός ποιας προθεσμίας μπορούν να ζητήσουν οι Α, Β και Γ οριστική δικαστική προστασία κατά της απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων; Μπορούν να ομοδικήσουν; 

2. Ποια τα δικαιώματα των Α, Β, και Γ σε περίπτωση κατά την οποία η διαδικασία για την εκδίκαση της υπόθεσής τους καθυστερήσει αδικαιολόγητα; 

3. Σε ποιο δικαστήριο, με ποια διαδικασία και εντός ποιας προθεσμίας μπορούν να ζητήσουν οι Α, Β και Γ προσωρινή δικαστική προστασία κατά της απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων; Ποιους σχετικούς ισχυρισμούς μπορούν να προβάλλουν; 

4. Μπορεί ο νομοθέτης να αναθέσει την εκδίκαση της σχετικής κατηγορίας διαφορών στα πολιτικά δικαστήρια; 

ΙΙ. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου από 7-1-2013 μετατοπίζεται το περίπτερο, που είχε παραχωρηθεί στους ανάπηρους Α και Β , από το Ναύπλιο σε προάστιο του Άργους. Η πράξη του Περιφερειάρχη θυροκολλείται χωρίς παρουσία μάρτυρα στις κατοικίες των Α και Β στις 1-2-2013, επειδή οι τελευταίοι αρνούνται να την παραλάβουν. Κατά της απόφασης του Περιφερειάρχη ο μεν Α ασκεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, την οποία καταθέτει στις 30-4-2013 στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου, ο δε Β προσφεύγει στις 10-4-2013 στον Υπουργό Εσωτερικών. Ο Υπουργός απορρίπτει με πράξη του από 7-5-2013 την προσφυγή του Β, ο οποίος προσβάλλει στις 4-7-2013 τη πράξη του Περιφερειάρχη και την απορριπτική απόφαση του Υπουργού ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Πριν από τη δικάσιμο οι Α και Β προσκομίζουν στο δικαστήριο ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων που έλαβαν ενώπιον συμβολαιογράφου και ζητούν να ανακοινωθεί η δίκη στον ανταγωνιστή τους Γ, ο οποίος διαθέτει κατάστημα ψιλικών κοντά στο περίπτερό τους, προκειμένου να στερηθεί αυτός, αν τελικά δε παρέμβει στη δίκη, του δικαιώματος να ασκήσει τριτανακοπή κατά της εκδοθείσας απόφασης. Στο μεταξύ ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου με νέα πράξη του αποφασίζει τη μετατόπιση των περιπτέρων ων Α και Β στο Τολό. Τι θα αποφασίσει το δικαστήριο επί των ένδικων βοηθημάτων και διαδικαστικών ενεργειών των Α και Β;------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούνιος 2013 - Β' Κλιμάκιο (Λαζαράτος - Δελλής)

Στην εταιρεία ADVERTISE Α.Ε. επιβάλλεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρόστιμο 200.00 ευρώ λόγω διατηρήσεως παράνομης υπαίθριας διαφημίσεως στην Αττική Οδό την 2-5-2013. 
Κατά της πράξεως η εταιρεία ασκεί αυθημερόν αίτηση θεραπείας που μένει αναπάντητη. 

Ερωτάται:

1. Με τι ένδικο βοήθημα, στρεφόμενο κατά ποίου, ενώπιον ποιού δικαστηρίου και μέχρι πότε μπορεί να ζητήσει δικαστική προστασία η εταιρεία;

2. Μπορεί ως νομιμοποιητικό έγγραφο ο δικηγόρος της εταιρείας να καταθέσει γενικό δικαστικό πληρεξούσιο; 

3.Θεωρήσατε ότι από το δικόγραφο ελλείπουν τα εξής στοιχεία: 
i) Η ιδιόχειρη υπογραφή του δικηγόρου, ενώ υπάρχει η σφραγίδα του, 
ii) Η διεύθυνση της έδρας της αιτούσης εταιρείας, 
iii) Ο ακριβής προσδιορισμός της αρχής κατά της οποίας στρέφεται το βοήθημα. 
Επιφέρει κάποια από τις ανωτέρω ελλείψεις ακυρότητα του δικογράφου; 

4. Αν εκδοθεί προδικαστική απόφαση πρέπει στη νέα συζήτηση της υποθέσεως να κληθεί η εταιρεία, από ποιόν και σε τί προθεσμία; 

5. Αν η εταιρεία ασκήσει προσφυγή και αίτηση αναστολής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, τι θα αποφασίσει επί του παραδεκτού το τελευταίο αυτό Δικαστήριο;


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Σεπτέμβριος 2013 (Κλιμάκιο Λαζαράτου - Δελλή)Η ανώνυμη εταιρεία Α, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, παρέλαβε με κοινό ταχυδρομείο στις 10 Ιουλίου 2013 τα εξής : α) πράξη του Δήμου Αθηναίων για επιβολή δημοτικών τελών καθαριότητας ύψους 4.000 Ε για το έτος 2013, β) ατομική ειδοποίηση ότι βεβαιώθηκε ταμειακά οφειλή της προς το Δήμο Αθηναίων διότι δε κατέβαλε τα τέλη καθαριότητας, ύψους 3.000 Ε, για το έτος 2012 γ) πράξη του τελωνείου Πειραιά για επιβολή δασμών ύψους 140.000 Ε και προσαύξησης 50.000 Ε, δ) απόφαση του ΥΠΕΚΑ με την οποία ανακλήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του εργοστασίου της στη Χαλκίδα.Ερωτάται:1. Σε ποιο δικαστήριο, με ποιο ένδικο βοήθημα και σε ποια καταληκτική ημερομηνία μπορεί να αμφισβητήσει δικαστικά τις παραπάνω πράξεις η εταιρεία Α;2. Εάν η εταιρεία Α ασκήσει αίτηση θεραπείας α) στο Τελωνείο Πειραιά κατά της πράξης επιβολής δασμών, και β) στον Υπουργό ΠΕΚΑ κατά της ανάκλησης περιβαλλοντικών όρων, ποια η δικονομική συνέπεια;3.Στις δίκες κατά των πράξεων του Τελωνείου και του Υπουργού ΠΕΚΑ η εταιρεία Α προβάλλει ότι δεν εκλήθη σε προηγούμενη ακρόαση πριν την έκδοση των πράξεων αυτών. Ο λόγος αυτός θα επιφέρει την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων;4. Το δικαστήριο που θα επιληφθεί της τελωνειακής υπόθεσης έχει την εξουσία : α) να εκτιμήσει ένορκες καταθέσεις και β) να να μειώσει τους δασμούς κατά 60.000 Ε; Αντίστοιχα, το δικαστήριο που θα επιληφθεί της περιβαλλοντικής υπόθεσης έχει την εξουσία: α) να εκτιμήσει τα τεχνικά στοιχεία τα οποία προσκομίζει η εταιρεία Α, β) να ακυρώσει την ανάκληση των περιβαλλοντικών όρων και γ) να τροποποιήσει τους περιβαλλοντικούς όρους; 


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απρίλιος 2014 - Β' Κλιμάκιο (Γιαννακόπουλος - Ευστρατίου)Θέμα 1ο 


Με το από 28.3.2014 Προεδρικό Διάταγμα καθορίστηκαν περιορισμοί και όροι: δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου Πειραιά. Το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα δημοσιεύθηκε στο από 28.3.2014 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. του οποίου πραγματική δυνατότητα διάθεσης στο κοινό υπήρξε στις 2.4.2014 Στις 23.4.2014. ο Α, ιδιοκτήτης ακινήτου σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Πειραιά, αφού ανήρτησε στο ακίνητό του πινακίδα με τον αριθμό άδειας δόμησης που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του προαναφερθέντος Προεδρικού Διατάγματος, εκκίνησε τις σχετικές εργασίες δόμησης. Ερωτάται: 1. Σε ποιο δικαστήριο, με ποιο ένδικο βοήθημα και εντός ποιας προθεσμίας μπορεί να ζητήσει την παροχή οριστικής δικαστικής προστασίας κατά της προαναφερθείσας άδειας δόμησης ο Β. κάτοικος της περιοχής στην οποία βρίσκεται το ακίνητο του Λ; 2. Σε ποιο δικαστήριο, με ποια διαδικασία και εντός ποιας προθεσμίας μπορεί ο Β να ζητήσει την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά της ίδιας άδειας; 3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι π ο Β επιθυμεί να προβάλει και ισχυρισμούς που αφορούν την αντισυνταγματικότητα του νόμου στον οποίο στηρίχτηκε η έκδοση του από 28.3.2014 Προεδρικού Διατάγματος. με ποιον (ποιους) τρόπο (τρόπους) και εντός ποιας προθεσμίας μπορεί ο Β να επιδιώξει την παροχή οριστικής και προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά της προαναφερθείσας άδειας δόμησης απευθείας από το Συμβούλιο της Επικρατείας; 4. Μπορεί ο Γ. ο οποίος δεν κατοικεί στην περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο του Α. αλλά είναι ιδιοκτήτης ακινήτου που είναι όμορο με το ακίνητο του Α. να ζητήσει την παροχή οριστικής και προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά της ίδιας άδειας δόμησης; Μπορούν ο Β και ο Γ να ασκήσουν κοινό (κοινά) ένδικο (ένδικα) βοήθημα (βοηθήματα); 5. Προκειμένου να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. ο Β προτίθεται να προσκομίσει στο δικαστήριο από το οποίο θα ζητήσει οριστική δικαστική προστασία έγγραφο συντεταγμένο στην αγγλική γλώσσα. Μπορεί το εν λόγω δικαστήριο να λάβει υπόψη του το έγγραφο αυτό; Θέμα 2ο Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας χορηγείται στον Α. ιδιοκτήτη παραλιακού κέντρου διασκέδασης, η άδεια λειτουργίας του νυκτερινού αυτού κέντρου κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν τους όρους λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κατά της απόφασης αυτής ο ιδιοκτήτης γειτονικού ακινήτου Β ασκεί αίτηση ακυρώσεως και αναστολής εκτελέσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας με τον ισχυρισμό ότι η άδεια χορηγήθηκε κατά παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί μηχανολογικών εγκαταστάσεων και προστα­σίας του περιβάλλοντος. Δύο μήνες μετά την άσκηση της αίτησης ακυρώσεως και αναστολής και πριν την εκδίκαση της υπόθεσης η αρμόδια διοικητική αρχή διατάσσει την προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας του νυκτερινού αυτού κέντρου για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Με άλλη πράξη της αρμόδιας αρχής διατάσσεται η οριστική παύση της λειτουργίας του νυκτερινού κέντρου για παραβάσεις της αγορανομικής νομοθεσίας Ερωτάται: 1. 

α) Τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας ως προς το παραδεκτό της αίτησης ακυρώσεως του Β; 


β) Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να χορηγηθεί η αιτούμενη αναστολή εκτελέσεως της άδειας λειτουργίας του νυκτερινού κέντρου. γ) Ποιες δικονομικές συνέπειες έχουν η προσωρινή απαγόρευση και οριστική παύση της λειτουργίας του νυκτερινού κέντρου πριν τη δικάσιμο; 2. 

α) Ενώπιον ποιου δικαστηρίου και με ποιο ένδικο βοήθημα μπορεί ο Α να στραφεί κατά των πράξεων προσωρινής απαγόρευσης και οριστικής παύσης λειτουργίας του νυκτερινού του κέντρου;


β) Πώς και για ποιους ειδικότερους λόγους μπορεί ο Α να ζητήσει προσωρινή δικαστική προστασία κατά των ανωτέρω πράξεων;
γ) Τι πρέπει να κάνει ο Β, ο οποίος δεν επιθυμεί τη λειτουργία του νυχτερινού κέντρου του Α, προκειμένου να καταστεί διάδικος στις σχετικές δίκες που πρόκειται να εκδικασθούν στις 24.9.2014;Να απαντηθεί το ένα από τα δύο πρακτικά ζητήματα


------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ιούνιος 2014 - Β' Κλιμάκιο (Γιαννακόπουλος - Ευστρατίου)Θέμα 1 Νόμος ορίζει ότι σε περίπτωση που ιπτάμενος αξιωματικός πάσχει από ψυχικό νόσημα που όμως δεν τον καθιστά ανίκανο για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας, τότε ο αξιωματικός αυτός γίνεται «αξιωματικός εδάφους», με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από γνωμάτευση της αρμόδιας πενταμελούς υγειονομικής επιτροπής. Ο Α, ιπτάμενος υποσμηναγός, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, ειδοποιεί τον πύργο ελέγχου του στρατιωτικού αεροδρομίου ότι άκουσε περίεργο θόρυβο στον δεξιό κινητήρα του αεροπλάνου, επειδή δε φοβάται πως πρόκειται για σοβαρή βλάβη, ζητεί την άδεια να προσγειωθεί εσπευσμένα. Του δίνεται αμέσως η άδεια, αλλά ο Α, ο οποίος έχει πανικοβληθεί, προσγειώνει το αεροπλάνο του κατά την αντίθετη φορά από αυτή που επιτρέπεται στο διάδρομο προσγείωσης, με κίνδυνο να προκαλέσει ατύχημα. Επακολουθεί έρευνα πραγματογνωμόνων που αποδεικνύει ότι το αεροπλάνο δεν εμφανίζει καμία βλάβη. Κατόπιν αυτού ο Α υποβάλλεται σε ψυχιατρικές εξετάσεις (τεστ), από τις οποίες προκύπτει ότι εμφανίζει συγκεκριμένη ψυχική ασθένεια. Υπέρ του πορίσματος αυτού αποφαίνεται κατά πλειοψηφία (3 προς 2) και η αρμόδια υγειονομική επιτροπή που επιλαμβάνεται στη συνέχεια, η οποία αποτελείται από πέντε ψυχιάτρους. Ακολουθεί διάταγμα που εκδίδεται στις 15.1.2014 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με το οποίο ο Α τίθεται σε κατάσταση «υπηρεσίας εδάφους». Κατά του διατάγματος αυτού ο Α προσφεύγει εμπρόθεσμα στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο που προσδιορίζεται να δικαστεί στις 15.1.2015. Στο μεταξύ, κατά την (μεταγενέστερη) τακτική κρίση των αξιωματικών (που γίνεται κάθε χρόνο) το αρμόδιο συμβούλιο της Πολεμικής Αεροπορίας γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της αποστρατείας του Α λόγω των πολλαπλών πειθαρχικών παραπτωμάτων, στα οποία είχε περιπέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, ακολουθεί δε το διάταγμα αποστρατείας του που εκδίδεται στις 10.6.2014 μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ερωτάται1. Σε ποιο δικαστήριο, με ποιο ένδικο βοήθημα και εντός ποιας προθεσμίας προσέφυγε ο Α για να ζητήσει οριστική και προσωρινή δικαστική προστασία κατά του προαναφερθέντος διατάγματος θέσης του σε κατάσταση «υπηρεσίας εδάφους»; Μπορεί ο Α να συμπροσβάλει με το ίδιο ένδικο βοήθημα το μεταγενέστερο διάταγμα αποστρατείας του; 2. Σε ποιο δικαστήριο, με ποιο ένδικο βοήθημα και εντός ποιας προθεσμίας μπορεί ο Α να προσβάλει αυτοτελώς το προαναφερθέν διάταγμα αποστρατείας του; Πώς και για ποιους λόγους μπορεί ο Α να ζητήσει προσωρινή δικαστική προστασία κατά του ίδιου διατάγματος; 3. Αν ο Α δεν (συμ-)προσβάλει το δεύτερο διάταγμα αποστρατείας του, επειδή θεωρεί ότι πράγματι ενόψει των πειθαρχικών παραπτωμάτων του η αποστρατεία του ήταν πλήρως δικαιολογημένη, τι θα αποφασίσει το δικαστήριο ως προς το παραδεκτό και βάσιμο του ένδικου βοηθήματος του κατά του διατάγματος θέσης του σε κατάσταση «υπηρεσίας εδάφους» λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Α υποστηρίζει ότι, παρά την αποστρατεία του, έχει έννομο συμφέρον στην εξαφάνιση μιας πράξης που βασίζεται σε εκτιμήσεις ότι αποτελεί ψυχικά άρρωστο άτομο, ενώ κατά την άποψή του οι εκτιμήσεις αυτές δεν είναι ορθές και σύννομες; Στην περίπτωση αυτή θα εξετάσει το δικαστήριο την ορθότητα της ουσιαστικής εκτίμησης της υγειονομικής επιτροπής αν ο Α ισχυριστεί ότι η γνώμη των τριών από τα πέντε μέλη της επιτροπής για την ψυχική νόσο του επηρεάστηκε από το, κατά την αντίληψή του, εσφαλμένο πόρισμα της έρευνας πραγματογνωμόνων ότι «το αεροπλάνο δεν εμφανίζει καμία βλάβη»; Θέμα 2 Ο Δήμος Αθηναίων προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισθείσα δαπάνη 40.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Στον διαγωνισμό που διεξήχθη υπέβαλαν προσφορά οι εταιρίες Α, Β και Γ. Στις 24.6.2014, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων ενέκρινε το πρακτικό με το οποίο η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού εισηγήθηκε την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εταιρία Γ. Ερωτάται
1. Σε ποιο δικαστήριο, με ποιο ένδικο βοήθημα και εντός ποιας προθεσμίας μπορούν οι εταιρίες Α και Β να ζητήσουν οριστική δικαστική προστασία κατά της εν λόγω πράξης κατακύρωσης, η οποία τους κοινοποιήθηκε στις 25.6.2014 μέσω τηλεομοιοτυπίας; Μπορούν οι εταιρίες Α και Β να ομοδικήσουν; 


2. Σε ποιο δικαστήριο, με ποιο ένδικο βοήθημα, εντός ποιας προθεσμίας και προβάλλοντας τι είδους λόγους μπορούν οι εταιρίες Α και Β να ζητήσουν προσωρινή δικαστική προστασία κατά της ίδια πράξης κατακύρωσης; 3. Αν, κατά την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δυνατότητα του Δήμου Αθηναίων να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους της σύμβασης και να κηρύξει μονομερώς έκπτωτο τον αντισυμβαλλόμενό του, η εταιρία Γ κηρυχθεί έκπτωτη, σε ποιο δικαστήριο και με ποιο ένδικο βοήθημα θα μπορεί η εν λόγω εταιρία να ζητήσει οριστική και προσωρινή δικαστική προστασία κατά της πράξης έκπτωσής της; Ποια αποδεικτικά μέσα θα έχει η εταιρία Γ στη διάθεσή της; 4. Αν, κατά την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων ανακαλέσει την από 24.6.2014 πράξη κατακύρωσης, σε ποιο δικαστήριο και με ποιο ένδικο βοήθημα θα μπορεί η εταιρία Γ να ζητήσει οριστική και προσωρινή δικαστική προστασία κατά της εν λόγω ανακλητικής πράξης; Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η σχετική διαφορά να εκδικαστεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας;
Να απαντηθεί το ένα από τα δύο πρακτικά ζητήματα.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Σεπτέμβριος 2014 - Α’ Κλιμάκιο (Λαζαράτος - Δελλής)

Με πράξη της Πολεοδομίας Κερατσινίου προσκυρώνεται μη άρτιο οικόπεδο, εκτάσεως 982 τ.μ, ιδιοκτησίας του Α σε οικόπεδο 1800 τ.μ. ιδιοκτησίας του Β.
Η πράξη εκδίδεται την 1.1.2014 και κοινοποιείται στους Α και Β την 5.1.2014. Κατά της πράξεως προσκυρώσεως ο Α ασκεί αίτηση θεραπείας την 28.5.2014, η οποία παραμένει αναπάντητη.

Ερωτάται:

1) Ενώπιον ποιού δικαστηρίου, με τι ένδικο βοήθημα, κατά ποιου αντιδίκου και έως πότε μπορεί να προσφύγει ο Α κατά της πράξεως προσκυρώσεως;

2) Αν ως δικάσιμος της υποθέσεως ορίστηκε η 1.2.2015, πώς μπορεί να καταστεί διάδικος ο Β και πόσα υπομνήματα μπορεί να καταθέσει;

(Απαντήστε με απόλυτη ακρίβεια ως προς τις ημερομηνίες.)

3) Αν ο Α θελήσει να ασκήσει εγκύρως πρόσθετους λόγους ακυρώσεως είναι υποχρεωμένος να τους επιδώσει στον Β; (Διακρίνατε περιπτώσεις - αναφέρατε τις δυνατότητες θεραπείας τυχόν ακυροτήτων.)

4) Αν την 20.1.2015 η πράξη προσκυρώσεως τροποποιηθεί ούτως ώστε το προσκυρούμενο τμήμα να είναι 800 τ.μ, πώς θα πρέπει να αντιδράσει ο Α κατά τον δικονομικώς ορθότερο τρόπο;

5) Απαντήστε στις 3 πρώτες ερωτήσεις για την περίπτωση που στον Α κοινοποιείτο αντί πράξεως προσκυρώσεως, διοικητική πράξη ύψους 140.000 ευρώ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Σεπτέμβριος 2014 - Β’ Κλιμάκιο (Γιαννακόπουλος - Ευστρατίου)

Θέμα 1ο

Ο Α, ασφαλισμένος του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών» (Ο.Α.Ε.Ε.), διαδόχου του Ταμείου Σύνταξης Αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α.), υπέβαλε στον Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Σ.Α. Πατρών την από 13-8-2010 αίτηση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος ως ιδιοκτήτης και εκμεταλλευτής ενός λεωφορείου δημοσίας χρήσεως από 5-7-1985. Επί της αιτήσεώς του εκδόθηκε η υπ'αρίθ. 100/5-11-2010 απόφαση της Διευθύντριας του Τμήματος Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Σ.Α Πατρών, με την  οποία απορρίφθηκε το αίτημά του με την αιτιολογία ότι ο αιτών ήταν μόνιμος κάτοικος Καναδά, έχοντας αποκτήσει και καναδικό διαβατήριο η δε παραμονή του στην Ελλάδα ήταν πρόσκαιρη, όπως αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο που είχε κάνει προς τρίτον ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και κάτοχος καναδικού διαβατηρίου, και ότι συνεπώς δεν πληρούνται στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις του σχετικού νόμου, ο οποίος ορίζει ότι «η πρόσκαιρη μέχρι ενός έτους παραμονή του ιδιοκτήτη και νομέα ή χρησιούχου και εκμεταλλευτή αυτοκινήτου στην αλλοδαπή δεν αποκλείει την ασφάλισή του στον Ο.Α.Ε.Ε.» και ότι «δεν αποκλείεται ομοίως η ασφάλιση και για τον πέραν του έτους χρόνο παραμονής στην αλλοδαπή, εφόσον αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία». Γιά το λόγο αυτό το χρονικό διάστημα παραμονής του αιτούντος στην αλλοδαπή θεωρήθηκε ότι δεν μπορούσε να αναγνωριστεί ως ασφαλιστέο. έστω και αν καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, τις οποίες ο Ο.Α.Ε.Ε. εισέπραττε καλοπίστως, αφού ο αιτών επιμελώς απέκρυπτε τη μόνιμη εγκατάστασή του όλα αυτά τα χρόνια στην αλλοδαπή, πράγμα το οποίο διαπιστώθηκε το πρώτον με την έναρξη της διαδικασίας απονομής σύνταξης λόγω γήρατος. Κατά της πιο πάνω απόφασης ο Α κατέθεσε ένσταση ενώπιον της αρμόδιας Τοπικής Επιτροπής Ενστάσεων του Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Σ.Α Πατρών. η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ’αρίθ. 200/3-12-2000 απόφαση της Επιτροπής που δέχτηκε ότι ο Α θεωρείται ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε. από 5-7-1985 και δικαιούται σύνταξης γήρατος από 1-9-2010. Κατά της απόφασης αυτής ο Ο.Α.Ε.Ε. άσκησε εμπροθέσμως προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών. η οποία ορίστηκε να συζητηθεί την 18 Σεπτεμβρίου 2014.

Ερωτάται:

1. Ποιους λόγους επικαλείται ο Ο.Α.Ε.Ε. στην προσφυγή του για να πετύχει την ακύρωση της απόφασης της Τοπικής Επιτροπής Ενστάσεων του Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Σ.Α Πατρών που έκανε δεκτή την ένσταση του Α και έκρινε ότι αυτός δικαιούται συνταξιοδότησης λόγω γήρατος από 1-9-2010; Τι μπορεί να αντιτάξει ο Α. ώστε να απορριφθεί ως απαράδεκτη ή αβάσιμη η προσφυγή του Ο.Α.Ε.Ε. κατά της εν λόγω απόφασης και να εξακολουθήσει να λαμβάνει κανονικά τη σύνταξή του; Τι μπορεί να αντιτείνει με τη σειρά του ο Ο.Α.Ε.Ε. στους ισχυρισμούς του Α;

2. Μπορεί ο Ο.Α.Ε.Ε. να ζητήσει από το δικαστήριο τη διακοπή της συνταξιοδότησης του Α μέχρι την έκδοση της απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών; Τι μπορεί να αντικρούσει ο Α σε μια τέτοια περίπτωση;

3. Πως μπορεί να εκπροσωπηθεί ο Α στο δικαστήριο αν δεν μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ο ίδιος κατά τη συγκεκριμένη δικάσιμο λόγω απουσίας στο εξωτερικό; Ποιος μπορεί να έχει υπογράψει την προσφυγή και να εκπροσωπήσει τον Ο.Α.Ε Ε. στο δικαστήριο;

4. Ποια αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να επικαλεστεί ο Α για να αντικρούσει επιτυχώς τα επιχειρήματα του Ο.Α.Ε.Ε ότι είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν δικαιούται σύνταξης παρά την καταβολή εκ μέρους του των ασφαλιστικών εισφορών όλα αυτά τα χρόνια από 5-7-1985;

5. Αν το δικαστήριο κάνει τελικά δεκτή την προσφυγή του Ο.Α.Ε.Ε. και ακυρώσει την απόφαση της Τοπικής Επιτροπής Ενστάσεων, πως μπορεί ο Ο.Α.Ε.Ε. να διακόψει άμεσα τη συνταξιοδότηση του Α και να αναζητήσει να του επιστραφούν τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στον Α από 1-9-2010; Ποια ένδικα μέσα έχει στη διάθεσή του ο Α κατά μιας τέτοιας δυσμενούς γι' αυτόν απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, το οποίο κατά την άποψή του δεν έλαβε προσηκόντως υπόψη του ούτε την ένορκη βεβαίωση μάρτυρα που προσκόμισε στο δικαστήριο ότι διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ούτε τη γνωμάτευση ιδιώτη ιατρού Κεμπέκ Καναδά ότι ήταν υπό τη φροντίδα του από το 1985 μέχρι το 2010, επειδή έπασχε από ασθένεια στεφανιαίας αρτηρίας, υπέρταση και παχυσαρκία, γεγονός που συνιστά λόγο ανωτέρας βίας;

Θέμα 2ο

Ο Α συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του έτους 2014. Με την από 27-8-2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρώθηκαν οι πίνακες των εισαγομένων στα τμήματα και τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2014.2015.Η απόφαση αυτή αναρτήθηκε αυθημερόν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα κατά τόπους Λύκεια και στην ιστοσελίδα του παραπάνω Υπουργείου. Ο Α διαπίστωσε ότι δεν περιλήφθηκε στους πίνακες εισαγομένων στη  σχολή πρώτης προτίμησής του και θεωρεί παράνομη την παράλειψη εγγραφής του στους παραπάνω πίνακες.

Ερωτάται:

1. Με ποιο ένδικο βοήθημα, ενώπιον ποιου δικαστηρίου και εντός ποιας προθεσμίας μπορεί ο Α να ζητήσει την παροχή οριστικής δικαστικής προστασίας κατά της παράλειψης εγγραφής του στους πίνακες εισαγομένων στη σχολή πρώτης προτίμησής του για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015;

2. Ποια αποδεικτικά μέσα έχει στη διάθεσή του ο Α; Μπορεί το δικαστήριο να ελέγξει τη βαθμολόγηση των γραπτών του Α;

3. Με ποια διαδικασία, ενώπιον ποιου δικαστηρίου και εντός ποιας προθεσμίας μπορεί ο Α να ζητήσει την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά της παράλειψης εγγραφής του στους πίνακες εισαγομένων στη σχολή πρώτης προτίμησής του για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015; Τι περιεχόμενο μπορεί να έχει αυτή η προστασία;

4. Εάν, μετά την άσκηση και πριν τη συζήτηση του ενδίκου βοηθήματος του πρώτου ερωτήματος, ο Α, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του στις επόμενες πανελλαδικές εξετάσεις, εγγράφει στην ίδια σχολή για το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016, πώς θα επηρεαστεί η εξέλιξη της σχετικής δίκης;

5. Με ποιο ένδικο βοήθημα και ενώπιον ποιου δικαστηρίου μπορεί ο Α να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη από την παράλειψη εγγραφής του στους πίνακες εισαγομένων στη σχολή πρώτης προτίμησής του για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015; Πως επηρεάζει τη δικαστική απόφαση επί του εν λόγω ενδίκου βοηθήματος τυχόν προηγούμενη απόρριψη ως αβασίμου του ενδίκου βοηθήματος του πρώτου ερωτήματος; Διαφοροποιείται η απάντηση, εάν το ένδικο βοήθημα του πρώτου ερωτήματος απορριφθεί ως απαράδεκτο;
Να απαντηθεί το ένα από τα δύο θέματα.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2015 - Κλιμάκιο Α' (Γιαννακόπουλος - Ευστρατίου)

Θέμα 1ο

Με τυπικό νόμο που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ της 17ης 11.2014, η πραγματική κυκλοφορία του οποίου οποίου έλαβε χώρα στις 02.12.2014, κυρώθηκαν, α) η Σύμβαση Α μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του αρχικού παραχωρησιούχου με την οποία τροποποιείται η υφιστάμενη Σύμβαση Παραχώρησης για την κατασκευή και τη λειτουργία του Αυτοκινητοδρόμου Α και β) η Σύμβαση Β μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του αρχικού παραχωρησιούχου με την οποία τροποποιείται η υφιστάμενη Σύμβαση Παραχώρησης για την κατασκευή και τη λειτουργία του Αυτοκινητοδρόμου Β.
Η εταιρία Δ η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή και τη λειτουργία αυτοκινητοδρόμων άσκησε, στις 19.01.2015, ενώπιον του Διοικητικού Επετείου Αθηνών, αίτηση ακύρωσης, ζητώντας να ακυρωθούν: α) ο τυπικός νόμος που κύρωσε τις Συμβάσεις Α και Β, β) οι Συμβάσεις Α και Β και γ) οι οικείες αποφάσεις του Ελληνικού Δημοσίου, με τις οποίες το τελευταίο εκδήλωσε τη βούληση σύναψης των Συμβάσεων Α και Β.
Ερωτάται:
1. Με ποιον τρόπο και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί η εταιρία Ε. η οποία είναι ο αρχικός παραχωρησιούχος και αντισυμβαλλόμενος της Σύμβασης Α, να ζητήσει την απόρριψη της αίτησης της εταιρίας Δ; Στο ίδιο πλαίσιο, μπορεί να ομοδικήσει με την εταιρία Ε η εταιρία Ζ, η είναι ο αρχικός παραχωρησιούχος και αντισυμβαλλόμενος της Σύμβασης Β;

2. Ποια ζητήματα ανακύπτουν ως προς το παραδεκτό της αίτησης της εταιρίας Δ;


Θέμα 2ο

Με την από 1.4.2014 πράξη του ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ανακαλεί αναδρομικά από 1.1.2014 την άδεια λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του λατομείου της εταιρίας Λ με έδρα στα Χανιά. Η ανακλητική πράξη περιέρχεται σε γνώση της εταιρίας Λ την 1.5.2014.

Ερωτάται:
1. Ενώπιον ποιου δικαστηρίου, με ποιο ένδικο βοήθημα και μέχρι πότε μπορεί η Α να ζητήσει (οριστική) έννομη προστασία κατά της πράξης ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του λατομείου της; Πώς και για ποιους λόγους μπορεί να ζητήσει προσωρινή έννομη προστασία;

2. Τί θα αποφασίσει επί του παραδεκτού το αρμόδιο δικαστήριο αν η Α προσβάλλει ενώπιόν του και άλλη πράξη κατεδάφισης αυθαίρετου κτίσματός της, άσχετη με την άσκηση λατομείας, με το ίδιο ή με διαφορετικό δικόγραφο;
3. Πώς μπορεί η ανταγωνίστρια εταιρία Β, η οποία διαθέτει επίσης λατομείο στην ίδια περιοχή και επιθυμεί τη διακοπή της λειτουργίας του λατομείου της Α, να καταστεί διάδικος και να συμμετάσχει στη δίκη που έχει οριστεί να εκδικαστεί κατά τη δικάσιμο της 1.3.2015; Στην ίδια δίκη μπορεί να παρέμβει υπέρ της Α άλλη εταιρία Γ,η οποία διαθέτει ομοειδές λατομείο στην Κρήτη και φοβάται για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας και του δικού της λατομείου;

4. Έχει την εξουσία το δικαστήριο να αποφασίσει ότι η ανακλητική πράξη ισχύει αναδρομικά, ή ότι η πράξη αυτή ισχύει μεν αναδρομικά, αλλά από την έκδοση της άδειας λειτουργίας του λατομείου της Α και όχι μόνο από 1.1.2014;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2015 - Κλιμάκιο Β' (Λαζαράτος - Δελλής)

Με πράξη του από 2.3.2015 ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβάλλει στην εταιρία ΔΙΑΔΡΑΣΗ Α.Ε. με έδρα τον Βόλο, πρόστιμο ύψους 120.000 ευρώ για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση στην Εθνική Οδό. Η πράξη δεν επιδίδεται αλλά καθίσταται γνωστή στον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας το Σάββατο 7.3.2015. Την 9.3.2015 η εταιρία ασκεί αίτηση θεραπείας και ο Υπουργός επιβεβαιώνει μετά νέα νομική έρευνα το πρόστιμο την 3.4.2015 με πράξη του, η οποία κοινοποιείται στην εταιρία στις 18.4.2015 ημέρα και πάλι Σάββατο.

Ερωτάται:
1) Με τί ένδικο βοήθημα, ενώπιον ποιου δικαστηρίου, κατά ποιου προσώπου, κατά ποιων πράξεων και ως πότε μπορεί η εταιρία να επιδιώξει δικαστική προστασία;

2) Αν η εταιρία ασκήσει αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ ή προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, τί θα αποφασίσουν επί του παραδεκτού τα δύο αυτά δικαστήρια; Απαντήσατε και για τα δύο ενδεχόμενα.

3) Υποθέσατε ότι ως δικάσιμος της υποθέσεως ορίστηκε η 29.9.2015. Στις 14.9.2015 ο Υπουργός μειώνει το πρόστιμο σε 40.000 ευρώ. Η εταιρία καταθέτει υπόμνημα συνεχίσεως της δίκης την επόμενη 15.9.2015 δίχως να το επιδώσει.
α) Τί πρέπει να κάνει ο δικηγόρος της εταιρίας προκειμένου να αντιμετωπίσει την έλλειψη επιδόσεως;
β) Τί πρέπει να κάνει ο δικηγόρος του Δημοσίου αν ο δικηγόρος της εταιρίας αδρανήσει ως προς το ζήτημα της επιδόσεως;4) Υποθέσατε ότι το πρόστιμο των 120.000 ευρώ βεβαιώθηκε ταμειακά την 5.6.2015 από την Α΄ ΔΟΥ Βόλου.

α) Ενώπιον ποιου δικαστηρίου, κατά ποιου προσώπου και ως πότε μπορεί να προσβάλει την ταμειακή βεβαίωση η εταιρία;
β) Σ’ αυτή τη δίκη μπορεί η εταιρία να επικαλεστεί ότι η διαφήμιση είναι νόμιμη, επειδή έχει μικρότερο μέγεθος από αυτό που αναγράφεται στην πράξη του Υπουργού;5) Αν στην δικάσιμο της 29.9.2015 του τρίτου ερωτήματος ο δικηγόρος της εταιρίας πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο 5 λεπτά προ της ενάρξεως της συζητήσεως και δεν παραστεί σε αυτήν, ερωτάται:

Τί ακριβώς πρέπει να πράξει η εταιρία για να υποστηρίξει την υπόθεσή της και ως πότε πρέπει να προσκομίσει σε ενδεχόμενη νέα δικάσιμο (την 14.12.2015) έγγραφα που αποδεικνύουν το εγκεφαλικό επεισόδιο;


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2015

Με πράξη του από 4.6.2015 ο Υπουργός Επικρατείας επιβάλλει στον τηλεοπτικό σταθμό «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» τέλος χρήσεως ραδιοσυχνοτήτων του άρθρου 1 Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας για τα έτη 2011-2015 ύψους 300.000 ευρώ. Η πράξη κοινοποιείται στο σταθμό την 6.6.2015.

1. Με τί ένδικο βοήθημα, ασκούμενο κατά ποίον τρόπο, στρεφόμενο κατά ποίου, ενώπιον ποίου Δικαστηρίου και ως πότε μπορεί να προσφύγει κατά της πράξεως ο σταθμός;

2. Απαντήσατε στο πρώτο ερώτημα, αν ο σταθμός προσέβαλε μόνο την κανονιστική πράξη του αυτού Υπουργού η οποία δημοσιεύτηκε την 2.6.2015 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την οποία καθορίζεται αφηρημένα ο τρόπος προσδιορισμού του επίμαχου τέλους.

3. Αν η εταιρεία δεν προσκομίσει το τελευταίο καταστατικό της ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου του πρώτου και του δεύτερου ερωτήματος μέχρι την πρώτη συζήτηση, δίχως να ζητήσει προθεσμία για νομιμοποίηση, τί θα πράξει το αρμόδιο Δικαστήριο στις δυο αυτές περιπτώσεις;

4. Αν ως δικάσιμος των δύο υποθέσεων οριστούν η 15.10.2015 (ημέρα Πέμπτη) στη διαφορά του πρώτου ερωτήματος και η 16.10.2015 (ημέρα Παρασκευή) στη διαφορά του δεύτερου ερωτήματος, ως πότε πρέπει να καταθέσει υπομνήματα στις δύο δίκες η εταιρεία;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2016 - Κλιμάκιο Β' (Γιαννακόπουλος-Ευστρατίου)

Ι. Με νόμο που τέθηκε σε ισχύ από τη δημοσίευση του στο ΦΕΚ Α'/5.8.2014, κατέστη υποχρεωτική η μέχρι τότε προαιρετική υπαγωγή των ασκούμενων δικηγόρων στην ασφάλιση των Τομέων Υγειάς και Πρόνοιας Δικηγόρων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) από την εγγραφή τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, υπό τον όρο ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισμού για παροχές υγείας και πρόνοιας, και ορίστηκε ότι υποχρεούται να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των δικηγόρων πρώτης πενταετίας.
Ο Α, ο οποίος διετέλεσε ασκούμενος δικηγόρος από 29.4.2014 έως 13.2.2016 και ενεγράφη δικηγόρος Αθηνών από 14.2.2016 στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υπέβαλε προς το ΕΤΑΑ την από 25.2.2016 αίτηση του ζητώντας: α) να μην του καταλογιστούν αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα στης άσκησής του, δεδομένου ότι είχε εγγραφεί ασκούμενος στον οικείο Δηκηγορικό Σύλλογο σε χρονικό σημείο προγενέστερο της έναρξης ισχύος του επίμαχου νόμου και ότι εν πάσει περιπτώσει η επιβάρυνση των ασκούμενων δικηγόρων με εισφορές ίσες καθ'ύψος με εκείνες των δικηγόρων πρώτης πενταετίας αντιβαίνει στην συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 22 παρ. 5 Συντ.) και β) να του παρασχεθεί βιβλιάριο ασθένειας για τον ίδιο και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του, ιδιαίτερα για τον βρεφικής ηλικίας γιο του που πάσχει από βαριά ασθένεια και χρήζει συνεχούς θεραπείας, η οποία απαιτεί μάλιστα, για την μακροχρόνια επιβίωσή του, να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σε εξειδικευμένο νοσηλευτικό κέντρο του εξωτερικού.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ασφάλισης-Παροχών του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΥΠΔΑ) και ΕΤΑΑ απέρριψε αυθημερόν την αίτησή του Α, με την αιτιολογία ότι ο αιτών υπάγεται στις διατάξεις του επίμαχου νόμου από 5.8.2014, οπότε άρχισε η ισχύς του, ενώ προϋπόθεση για την κατ' έτος θεώρηση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων και τη χορήγηση παροχών ασθένειας είναι η εκπλήρωση όλων των κατά το νόμο οικονομικών υποχρεώσεων ων ασφαλισμένων δικηγόρων έναντι του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών για όλο το χρονικό διάστημα της άσκησής του. Κατά της εν λόγω απόφασης ο Α άσκησε την από 4.6.2016 ένστασή του ενώπιον της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών του ΕΤΑΑ-ΤΥΠΔΑ, η οποία με την από 3.7.2016 απόφασή της την απέρριψε με την ίδια ως άνω αιτιολογία χωρίς να καλέσει προηγουμένως σε ακρόαση τον Α κατά την εκδίκαση της ένστασης, όπως αυτός είχε ζητήσει.

Ερωτάται:

1. Ενώπιον ποιού δικαστηρίου, με ποιό ένδικο βοήθημα, κατά ποιάς ή ποιών πράξεων, με ποιό αίτημα, για ποιούς λόγους και μέχρι πότε μπορεί ο Α να ζητήσει έννομη προστασία;

2. Μπορεί ο Α, υπό την ιδιότητά του πλέον ως δικηγόρου, να ασκήσει ο ίδιος το ένδικο βοήθημα και να παραστεί αυτοπροσώπως, στο ακροατήριο κατά την εκδίκασή του;

3. Πώς μπορεί ο Α να πετύχει να παρασχεθεί σε αυτόν και στα μέλη της οικογένειάς του ασφαλιστική κάλυψη με τη χορήγηση βιβλιαρίου ασθενείας από το ΕΤΑΑ-ΤΥΠΔΑ μέχρι την εκδίκαση του ένδικου βοηθήματός του και την έκδοση οριστικής απόφασης του δικαστηρίου;

4. Μπορεί ο Α να απαλλαγεί από τα δικαστικά έξοδα και την καταβολή παραβόλου επικαλούμενος οικονομική αδυναμία του;

ΙΙ. Με την με αρ. πρωτ. 1/17.6.2016 απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), ο Α, προϊστάμενος Τμήματος Ασφάλισης και Εσόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πειραιά, μετατέθηκε στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Τρίπολης και διατάχθηκε να παρουσιαστεί στη νέα του θέση, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επίδοση σε αυτόν της παραπάνω απόφασης. Η τελευταία απεστάλη, στις 29.6.2016, μέσω μηνύματος τηλεομοιοτυπίας, στο Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πειραιά και επιδόθηκε, στις 4.7.2016, στον Α, διότι αυτός, από τις 29.6.2016 έως τις 1.7.2016, απουσίαζε λόγω αναρρωτικής άδειας. Ο Α αμφισβητεί τη νομιμότητα της παραπάνω απόφασης μετάθεσής του, ισχυριζόμενος ότι αυτή εκδόθηκε χωρίς αίτησή του, χωρίς να στηρίζεται σε σχετικό πίνακα μεταθετέων και χωρίς προηγουμένων να αξιολογηθούν τα νόμιμα κριτήρια μετάθεσης και οι σχετικές υπηρεσιακές ανάγκες.

Ερωτάται:

1. Ενώπιον ποιού δικαστηρίου, με ποιό ένδικο βοήθημα και μέχρι πότε μπορεί ο Α να ζητήσει οριστική δικαστική προστασία κατά της παραπάνω απόφασης μετάθεσής του;

2. Ενώπιον ποιού δικαστηρίου, με ποιο ένδικο βοήθημα και μέχρι πότε μπορεί ο Α να ζητήσει προσωρινή δικαστική προστασία κατά της ίδιας απόφασης; Επηρεάζεται η απάντηση στο εν λόγω ερώτημα, εάν ο Α παρουσιάστηκε στη νέα θέση του προτού επιδιώξει προσωρινή δικαστική προστασία;

3. Προτού εκδοθούν οριστικές αποφάσεις επί της οριστικής και προσωρινής δικαστικής προστασίας που επεδίωξε ο Α, ο Διοικητής του ΟΑΕΕ εκδίδει νέα απόφαση με την οποία ο Α μετατίθεται στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήρξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κομοτηνής. Πώς επηρεάζεται η ήδη επιδιωχθείσα οριστική και προσωρινή δικαστική προστασία του Α;

4. Υπό ποιές προϋποθέσεις μπορεί το δικαστήριο (ή τα δικαστήρια), που θα επιληφθεί (-ουν) της προσωρινής και οριστικής δικαστικής προστασίας του Α να ζητήσει (-ουν) τη συνδρομή άλλων δικαστηρίων;

Να απαντηθεί το ένα από τα δύο ζητήματα
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016 - Κλιμάκιο Α' (Λαζαράτος) 

Οι Α και Β, κάτοικοι Θεσσαλονίκης, υπέβαλαν καταγγελία στο Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για παράνομη απόρριψη λυμάτων από την εταιρία επεξεργασίας δερμάτων Ζ, η οποία λειτουργεί βιομηχανική εγκατάσταση κοντά στο σπίτι τους. Το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στις 10.07.2016 διενήργησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της Ζ και στις 15.07.2016 εισηγήθηκε στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης την επιβολή προστίμου 100.000€. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης επέβαλε πρόστιμο 100.000€ στις 30.07.2016 στην εταιρία Ζ, το οποίο και της κοινοποίησε.

Στην συνέχεια η εταιρία Ζ υπέβαλε αίτηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου της Ζ στην Θεσσαλονίκη. Η αίτηση αυτή έγινε δεκτή στις 15.09.2016, οπότε με υπουργική απόφαση εγκρίθηκαν οι νέοι περιβαλλοντικοί όροι του εργοστασίου της Ζ στην Θεσσαλονίκη


Ερωτήματα:

Α) Σε ποιό δικαστήριο, με ποιό ένδικο βοήθημα και σε ποιά προθεσμία είναι δυνατό για την εταιρία Ζ να ζητήσει δικαστική προστασία κατά της πράξης επιβολής προστίμου για την βιομηχανική της εγκατάσταση;

Β) Είναι δυνατό για τους Α και Β να ζητήσουν από κοινού δικαστική προστασία κατά της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την βιομηχανική εγκατάσταση της Ζ στην Θεσσαλονίκη; Αν ναι, σε ποιό δικαστήριο, με ποιό ένδικο βοήθημα, σε ποιά προθεσμία και κατά τίνος θα στραφούν οι Α και Β; Πώς είναι δυνατό για την Ζ να υποστηρίξει τα συμφέροντά της;

Γ) Είναι δυνατό για τους Α και Β να ζητήσουν άμεσα την μη εφαρμογή της υπουργικής απόφασης με την οποία τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την βιομηχανική εγκατάσταση της Ζ στην Θεσσαλονίκη; Αν ναι, σε ποιό δικαστήριο, με ποιό ένδικο βοήθημα, σε ποιά προθεσμία και υπό ποιές εν γένει προϋποθέσεις μπορούν να το επιδιώξουν;

Δ) Η Ζ αρνείται την καταβολή του προστίμου και λαμβάνει στις 15.09.2016 επιστολή από την αρμόδια Εφορία-ΔΟΥ Α’ Αθηνών, με την οποία ενημερώνεται ότι η οφειλή της αυτή έχει πλέον βεβαιωθεί και καταστεί ληξιπρόθεσμη. Σε ποιό δικαστήριο, με ποιό ένδικο βοήθημα, σε ποιά προθεσμία μπορεί η Ζ να ζητήσει δικαστική προστασία;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2016 (Σειρά Α΄-Λαζαράτος, Δελλής)

Τη Δευτέρα 22.06.2015 ο Υπουργός Επικράτειας εκδίδει και επιδίδει αυθημερόν πράξη προσδιορισμού τελών χρήσεως ραδιοσυχνοτήτων σε βάρος της τηλεοπτικής εταιρείας Γκιουλέκας Α.Ε για το έτος 2014 ύψους 200.000 ευρώ. Ο προσδιορισμός αυτός βασίζεται σε κανονιστική πράξη δημοσιευθείσα σε ΦΕΚ την 20.4.2015, το οποίο κυκλοφόρησε την 24.4.2015. Σύμφωνα με την πράξη αυτή το τέλος προσδιορίζεται σε ύψος 2% επί των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων της εταιρείας. Η κανονιστική πράξη γνωστοποιείται στην εταιρεία Γκιουλέκας ΑΕ που αφορά άμεσα, μαζί με την καταλογιστική πράξη την 22.05.2016.

Ερωτάται:

1. Με τί ένδικα βοηθήματα, ενώπιον ποιων δικαστηρίων, στρεφόμενα κατά ποιών και μέχρι πότε μπορεί να ζητήσει δικαστική προστασία η εταιρεία Γκιουλέκας Α.Ε.;

2. Αν ως δικάσιμος της υποθέσεως που αφορά την κανονιστική πράξη ορίστηκε η 8.10.2015 (ημέρα Πέμπτη) και ως δικάσιμος της υποθέσεως που αφορά το τέλος ραδιοσυχνοτήτων η 5.10.2015(ημέρα Δευτέρα) ως πότε πρέπει η εταιρεία να καταθέσει υπομνήματα και έγγραφα που αφορούν την υπόθεση της;

3. Αν τον Αύγουστο του 2015 η εταιρεία καταβάλει αχρεωστήτως το τέλος, με ποιόν τρόπο μπορεί να το αναζητήσει δικαστικώς;

4. Αν ο Υπουργός Επικράτειας επιβάλει και κοινοποιήσει την ίδια ημέρα (22.06.2015) και πρόστιμο ύψους 40.000 ευρώ στην εταιρεία, το οποίο η ΦΑΕ Πειραιώς βεβαιώνει ταμειακώς την 1.07.2015, η δε ατομική ειδοποίηση κοινοποιείται στην εταιρεία την Παρασκευή 3.7.2015, μπορεί ο δικηγόρος της εταιρείας να προστατευθεί κάνοντας μια μόνο δίκη, με τί είδους δικόγραφο, στρεφόμενο κατά ποιών. ενώπιον ποιου δικαστηρίου και ως πότε;

5. Αν την 8.9.2015, η αρχική κανονιστική πράξη αντικατασταθεί με νέα, η οποία προσιορίζει το ποσοστό οφειλής τέλους σε 3% επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων (δημοσίευση της πράξεως στο Φ.Ε.Κ. την 9.9.2015), πώς πρέπει να προφυλαχθεί η εταιρεία κατά τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο , δεδομένου ότι η υπόθεση δικάζεται κατά το ερώτημα 2 κατά την 8.10.2015;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2016 (Σειρά Β')

I. Ο Α και ο Β επιθυμούν να στραφούν κατά του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α). που εδρεύουν στην Αθήνα, προκειμένου να ζητήσουν να υποχρεωθούν οι εν λόγω ασφαλιστικοί οργανισμοί να καταβάλουν νομιμοτόκως, στον καθένα τους,  το ποσό των 1.500 ευρώ, που αντιστοιχεί στο ποσό κατά το οποίο περιορίστηκαν, στις 21.12.2015, δυνάμει σχετικών νομοθετικών διατάξεων, οι απονεμηθείσες στον καθένα τους συντάξεις (κύρια και επικουρική), από τους παραπάνω ασφαλιστικούς φορείς.

Ερωτάται:

1. Σε ποιο δικαστήριο, με ποιό ένδικο βοήθημα και εντός ποιας προθεσμίας μπορούν ο Α και ο Β να ζητήσουν οριστική δικαστική προστασία; Ποιές οι συνέπειες τυχόν εσφαλμένης επιλογής τους;

2. Μπορούν ο Α και ο Β να καταθέσουν στο αρμόδιο δικαστήριο κοινό δικόγραφο; Ποιες οι συνέπειες τυχόν εσφαλμένης επιλογής τους;

3.  Μπορεί το ένδικο βοήθημα που θα ασκήσουν ο Α και ο Β να εκδικασθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας;

4. Με ποιον τρόπο μπορούν ο Α και ο Β να ζητήσουν προσωρινή δικαστική προστασία; Ποιους σχετικούς ισχυρισμούς πρέπει να προβάλουν;


II. Με την από 29.12.2014 πράξη νομοθετικό περιεχομένου, που δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ στις 10.1.2015, καταργήθηκε ο δημόσιος οργανισμός X, που εχε νομική μορφή ν.π.δ.δ. με έδρα την Αθήνα, και οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούσαν σε αυτόν μετακινήθηκαν σε διάφορες θέσεις στις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ενώ καταγγέλθηκαν οι συμβάσεις των υπαλλήλων που υπηρετούσαν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Ως ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στις νέες θέσεις και καταγγελίας των συμβάσεων ορίστηκαν 15 ημέρες από την κοινοποίηση του ΦΕΚ σε αυτούς ατομικά. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων και συμβασιούχων προσέφυγαν στις 12.1.2015 στον Υπουργό Εσωτερικών με γραπτό αίτημα την ανάκληση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και την επιστροφή των υπαλλήλων στον οργανισμό που ζήτησαν να επανασυσταθεί. Ο Υπουργός απάντησε, με δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 31.1.2015, ότι η κατάργηση του οργανισμού έγινε με ομόφωνη απόφαση της κυβέρνησης για λόγους δημοσίου συμφέροντος, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, και λαμβανομένων υπόψιν "των σοβαρών ελλείψεων σε προσωπικό των περιφερειών και δήμων της χώρας".

Ερωτάται:

1. Ποιες δυνατότητες έννομης προστασίας έχουν οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στον καταργηθέντα οργανισμό (αρμόδια δικαστήρια, προσβαλλόμενες πράξεις, ένδικα βοηθήματα, προθεσμίες); Τις ίδιες δυνατότητες έχουν και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων; Μπορούν οι προσφεύγοντες να ασκήσουν από κοινού ένδικο βοήθημα και κατά ποιου (ή ποιων) στρέφεται αυτό;

2. Μέχρι να αποφασίσουν οριστικά τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν οι προσφεύγοντες να πετύχουν να μην αναλάβουν καθήκοντα στις νέες θέσεις στις οποίες μετακινούνται και να ανασταλεί προσωρινά η καταγγελία των συμβάσεων τους; Με ποιον τρόπο και νια ποιους λόγους;

3. Αν οι μετακινούμενοι υπάλληλοι αρνηθούν να αναλάβουν καθήκοντα στις νέες θέσεις τους στις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας και για τον λόγο αυτό απολυθούν από δημόσιοι υπάλληλοι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε στις 31.5.2015, πως μπορούν να τύχουν έννομης προστασίας (αρμόδια δικαστήρια, προσβαλλόμενες πράξεις, ένδικα βοηθήματα, προθεσμίες);

4. Αν οι υπάλληλοι μετακινηθούν σε κατώτερες θέσεις στις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας και υποστούν μείωση των αποδοχών τους - σε συνδυασμό με τις επιπλέον δαπάνες διαβίωσης, στις οποίες θα πρέπει να υποβληθούν ως εκ της μετακίνησής τους εκτός Αθηνών, με ποιον τρόπο μπορούν να επιδιώξουν την αποκατάσταση της ζημίας τους προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη (αρμόδια δικαστήρια, προσβαλλόμενες πράξεις, ένδικα βοηθήματα, προθεσμίες);

5. Αν τα παραπάνω ένδικα βοηθήματα έχουν υπογραφεί μόνο από τους ίδιους τους προσφεύγοντες και ο δικηγόρος που τα συνέταξε παραστεί στο ακροατήριο χωρίς να έχει καταθέσει γραμμάτιο προκαταβολής εισφοράς στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, τί θα αποφασίσει το εκάστοτε αρμόδιο δικαστήριο;


6. Ποιες έννομες συνέπειες θα επέλθουν αν η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν κυρωθεί τελικά με νόμο από τη Βουλή; Τι θα συμβεί αν λίγες ημέρες πριν τη συζήτηση στο ακροατήριο εκδοθεί νέα όμοια πράξη νομοθετικού περιεχομένου;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Φεβρουάριος 2017 (Κλιμάκιο Ευστρατίου)

 I. Στην από 31.03.2016 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Α αποφασίστηκε η αποχή των δικηγόρων Αθηνών από τα καθήκοντά τους για το χρονικό διάστημα από 31.3.2016 έως 13.4.2016 , λόγω της επικείμενης ψήφισης του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου.Η απόφαση αυτή αναρτήθηκε στις 31.03.2016 στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Α.Ο Α. δικηγόρος Αθηνών θεώρησε παράνομη αυτή την απόφαση.

Ερωτάται :

1.Ενώπιον ποιου δικαστηρίου,με ποιο ένδικο βοήθημα και μέχρι πότε είχε τη δυνατότητα ο Α να ζητήσει οριστική δικαστική προστασία κατά της παραπάνω απόφασης.Ποια αποδεικτικά μέσα βρίσκονται στη διάθεση του Α ;

2.Ενώπιον ποιου δικαστηρίου, με ποιο ένδικο βοήθημα και μέχρι πότε είχε τη δυνατότητα ο Α να ζητήσει προσωρινή δικαστική προστασία κατά της ίδιας απόφασης.Ποιοι λόγοι θα μπορούσαν να στηρίξουν το σχετικό αίτημά του ;

3.Αν η πρώτη συζήτηση του ενδίκου βοηθήματος με το οποίο ο Α ζήτησε οριστική δικαστική προστασία διεξαχθεί στις 22.02.2012, ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η τύχη της σχετικής δίκης ;

4.Ποια θα είναι η απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου στο οποίο απευθύνθηκα ο Α, αν αυτό κρίνει ότι δεν είναι αρμόδιο να εκδικάσει το σχετικό ένδικο βοήθημα οριστικής δικαστικής προστασίας.Ποια θα είναι η απόφαση του ίδιου δικαστηρίου  αναφορικά και με το αίτημα προσωρινής δικαστικής προστασίας που υπέβαλε ο Α  ;


II. Με τις υπ' αριθμόν 100/26-5-2016 και 200/30-5-2016 αποφάσεις του Υπουργού περιβάλλοντος και Ενέργειας ,(ΥΠΠΕ) εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι, (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία δύο αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ),στις θέσεις Μακρυλάκκωμα και Προφήτης Ηλίας της Ανατολικής Μάνης των εταιριών "Αιολικό Πάρκο Μακρυλάκκωμα Α.Ε¨" και Αιολικό Πάρκο Προφήτης Ηλίας Α.Ε αντίστοιχα.Μία πλειάδα οικολογικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων κατοίκων,ιδιοκτητών ακινήτων ή συγγενών τους και άλλων προσώπων που έλκουν την καταγωγή τους από τη Μάνη ή είναι λάτρεις αυτής,υποστηρίζουν ότι οι υπουργικές αυτές αποφάσεις είναι παράνομες μεταξύ άλλων γιατί : α) σύμφωνα με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΕΧΠΑΠΕ), αποκλείεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός ζωνών που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης όπως η Ανατολική Μάνη,το οποίο δεν επιτρέπει την εγκατάστασή τους, β) εγκρίνουν την κατασκευή και λειτουργία ΑΣΠΗΕ χωρίς την τήρηση των απαιτούμεων ελάχιστων αποστάσεων από οικισμούς και ,γ) χωροθετούν ΑΣΠΗΕ εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για μεταναστευτικά περάσματα της άγριας ορνιθοπανίδας και πλησίον προστατευόμενων και πλησίον προστατευόμενων τοπίων που έχουν χαρακτηριστεί ως τόποι χρήζοντες ειδικής κρατικής προστασίας χωρίς να έχουν εκτιμηθεί δεόντως οι επιπτώσεις στο φυσικό  και πολιτιστικό περιβάλλον από τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) που συνοδεύουν τις (ΕΠΟ).

Ερωτάται

1.Ενώπιον ποιου δικαστηρίου με ποια ένδικα βοηθήματα και μέχρι πότε μπορούν οι ως άνω ενδιαφερόμενοι  να ζητήσουν οριστική και προσωρινή έννομη προστασία κατά των υπ'αριθμόν 100 και 200 υπουργικών αποφάσεων.Ποιοι από τους παραπάνω ενδιαφερόμενους έχουν έννομο συμφέρον να προσβάλλουν δικαστικά τις εν λόγω αποφάσεις

2.Μπορούν όσοι από τους ενδιαφερομένους έχουν έννομο συμφέρον να προσβάλλουν τις παραπάνω αποφάσεις από κοινού ή χωριστά ,με το ίδιο ή με διαφορετικό δικόγραφο.Σε ποιες δίκες έχουν έννομο συμφέρον να παρέμβουν οι εταιρίες Αιολικό Πάρκο Μακρυλάκκωμα Α.Ε και Αιολικό Πάρκο Προφήτης Ηλιας Α.Ε από κοινού ή χωριστά ,με το ίδιο ή με διαφορετικό δικόγραφο και μέχρι πότε .

3.Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποια διαδικασία μπορούν τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα να γίνουν δεκτά ή να απορριφθούν χωρίς συζήτηση στο ακροατήριο.Πώς συμβιβάζεται κάτι τέτοιο με το Σύνταγμα.

4.Πως μπορεί το δικαστήριο να αξιολογήσει αν έγινε η δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων των έργων στο περιβάλλον.Μπορεί το δικαστήριο να τροποποιήσει τις προσβαλλόμενες (ΕΠΟ) ως προς τον τόπο χωροθέτησης των ΑΣΠΗΕ εκτός των ζωνών προστασίας της Ανατολικής Μάνης.

ΣΗΜ. Να απαντηθεί το ένα από τα δύο θέματα

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017  (Λαζαράτος, Δελλής ,Τσουρουφλής )

Ο Α διατηρεί φαρμακείο στο Κολωνάκι.Στις 16.02.2017 δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση Υ με την οποία απαγορεύεται η πώληση καλλυντικών σε φαρμακεία.Την 1.06.2017 με την πράξη Π της Περιφέρειας Αττικής η οποία κοινοποιείται αυθημερόν,ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του φαρμακείου του Α,λόγω παράβασης της απαγόρευσης πώλησης καλλυντικών σε φαρμακεία.Επίσης στις 16.06.2017 κοινοποιείται στον Α η πράξη Φ της Δ.Ο.Υ Δ Αθηνών,με την οποία του επιβάλλονται πρόστιμο 25.000 ευρώ για φορολογικές παραβάσεις κατά το φορολογικό έτος 2015.Στην πράξη επιβολής του προστίμου της Δ.Ο.Η Δ, Αθηνών,δεν αναγράφονται οι ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί ο Α προς αμφισβήτηση του προστίμου .

Ερωτάται:

1. Μπορεί ο Α να στραφεί δικαστικά κατά των παραπάνω πράξεων Υ και Π, με ποιο ένδικο βοήθημα και ενώπιον ποιου δικαστηρίου .Εάν ο Α  δεν στραφεί δικαστικά κατά της πράξης Φ,μπορεί παρόλα αυτά να αμφισβητήσει τη νομιμότητά της στο πλαίσιο άλλης δίκης.

2. Μπορεί ο Α να στραφεί δικαστικά κατά της παραπάνω πράξης Φ, με ποιο ένδικο βοήθημα και ενώπιον ποιου δικαστηρίου.Εάν ο Α δεν στραφεί δικαστικά κατά της πράξης Φ,μπορεί παρόλα αυτά να αμφισβητήσει τη νομιμότητα στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας.Υπάρχουν ειδικότερες προϋποθέσεις παραδεκτού για την άσκηση ένδικου βοηθήματος κατά της πράξης Φ,

3. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη άσκηση των ως άνω ενδίκων βοηθημάτων και πώς την υπολογίζετε.

4. Πριν την έκδοση της πράξης του Φ δεν εκλήθη ο Α σε προηγούμενη ακρόαση.
Πώς θα αντιμετωπίσει το λόγο αυτό το δικαστήριο.

5. Ο Α ζητά την αναστολή εκτελέσεως της απόφασης Υ και της πράξης Π ενώπιον των αντίστοιχων δικαστηρίων.Θα ευδοκιμήσει η αίτησή του.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2017 (Κλιμάκιο Α-Λ)

Ι. Στις 19.05.2017 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δ και της κατασκευαστικής εταιρείας Α για την κατασκευή νέου δημαρχιακού μεγάρου, προυπολογισμού 13.000.000 ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η κατασκευαστική εταιρία Β θεωρεί ότι η παραπάνω σύμβαση είναι άκυρη, διότι ανατέθηκε στην Α χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ερωτάται:

1. Ενώπιον ποιου δικαστηρίου, με ποιο ένδικο βοήθημα και μέχρι πότε έχει τη δυνατότητα η Β να ζητήσει οριστική δικαστική προστασία κατά της παραπάνω σύμβασης;

2. Ενώπιον ποιου δικαστηρίου, με ποιο ένδικο βοήθημα και μέχρι πότε έχει τη δυνατότητα η Β να ζητήσει προσωρινή δικαστική προστασία κατά της ίδιας σύμβασης;

3. Πώς θα μπορούσε να αντιδράσει η Α, αν η Β ζητήσει, κατά τα προαναφερθέντα, προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία;

4. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε το ΣτΕ να εξετάσει το ζήτημα της Β περί παροχής οριστικής δικαστικής προστασίας;

5. Αν η Β ζητήσει οριστική δικαστική προστασία από το Πρωτοδικείο Αθηνών, ποια θα είναι η απόφαση του τελευταίου;

ΙΙ. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρκιζας, ύστερα από αλλεπάλληλες καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, ανακάλεσε με απόφασή του που έλαβε στις 20.05.2017 την άδεια λειτουργίας κέντρου διασκέδασης στην παραλιακή οδό, ιδιοκτησία της εταιρείας ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ε.Π.Ε., επειδή διαπιστώθηκε επανειλημμένα παράβαση των όρων ηχοπροστασίας της άδειας όσον αφορά την λειτουργία μουσικών οργάνων. Η απόφαση τοιχοκολλήθηκε στο δημοτικό κατάστημα την 22.05.2017 και επιδόθηκε στην εταιρεία την 25.05.2017.

Ερωτάται:

1. Ενώπιον ποιου δικαστηρίου, με ποιο ένδικο βοήθημα, μέχρι πότε και για ποιους λόγους μπορεί η εταιρεία ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ε.Π.Ε. να ζητήσει προσωρινή και οριστική έννομη προστασία κατά της πράξης ανάκλησης της αδείας λειτουργίας της; Ποιοι δικαιούνται και με ποιο τρόπο να παρέμβουν στη δίκη προς υποστήριξη του Δήμου Βάρκιζας και προάσπιση των έννομων συμφερόντων τους;

2. Αν η εταιρεία ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ε.Π.Ε. προσβάλλει την πράξη ανάκλησης με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ, τι θα αποφασίσει το δικαστήριο ως προς το παραδεκτού ενδίκου βοηθήματος; Τι θα γίνει αντιστοίχως αν η εταιρεία προσφύγει ενώπιον του μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών;

3. Αν η εταιρεία ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ε.Π.Ε. ζητήσει προσωρινή έννομη προστασία ενώπιον του ΣτΕ με αίτηση αναστολής εκτελέσεως και ταυτόχρονα ενώπιον του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, τι θα αποφασίσει κάθε δικαστήριο ως προς το παραδεκτό των αιτήσεων;

4. Μπορεί η εταιρεία ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ε.Π.Ε. να προβάλει παραδεκτώς το επιχείρημα ότι α) η πράξη δεν της επιδόθηκε νομότυπα, β) η πράξη δεν αναφέρει τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε και γ) με την πράξη αυτή θα απωλέσει την επαγγελματική της φήμη, προκειμένου να πετύχει να της παρασχεθεί προσωρινή έννομη προστασία;

5. Αν κατά τη διάσκεψη του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου θα συζητηθεί τελικά η υπόθεση μετά την εκδίκαση της, διαπιστωθεί ότι η εταιρεία ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ε.Π,Ε. δεν έχει προσκομίσει το καταστατικό της και το απαιτούμενο πληρεξούσιο για το δικηγόρο της, μπορεί το δικαστήριο να ζητήσει από την εταιρεία να τα προσκομίσει εκ των υστέρων κατά τη διάσκεψη μετά τη συζήτηση στο ακροατήριο;


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2017 (Λαζαράτος, Δελλής, Τσουρουφλής)

Στην εταιρεία ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. επιβάλλεται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Αττικής πρόστιμο 50.000 ευρώ, λόγω αναρτήσεως παράνομης υπαίθριας διαφημίσεως σε κεντρικό δρόμο των Αθηνών την 22.05.2017. Κατά της εν λόγω πράξεως, η εταιρεία ασκεί στις 25.05.2017 αίτηση θεραπείας, η οποία μένει αναπάντητη,

Eρωτάται:

1. Με τι ένδικο βοήθημα, στρεφόμενο κατά ποίου, ενώπιον ποίου Δικαστηρίου και μέχρι πότε μπορεί η εταιρεία να ζητήσει οριστική και προσωρινή δικαστική προστασία;

2. Αν ο δικηγόρος της εταιρείας καταθέσει γενικό συμβολαιογραφικό δικαστικό πληρεξούσιο και το προτελευταίο καταστατικό, τί θα αποφασίσει, ως προς τη νομιμοποίηση της εταιρείας, το αρμόδιο δικαστήριο;

3. Στην συζήτηση της υποθέσεως, πρέπει να κληθεί η εταιρεία, από ποιον και σε τί προθεσμία; Μεταβάλλεται η απάντηση επί εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως;

4. Αν στη δικάσιμο της 19.10.2017 ο δικηγόρος της εταιρείας δεν παραστεί λόγω καρδιακού επεισοδίου, με τί ένδικο βοήθημα και ως πότε μπορεί να προστατευθεί η εταιρεία; Ως πότε μπορεί να καταθέσει έγγραφα που να αποδεικνύουν το καρδιακό επεισόδιο;

5. Αν η εταιρεία, αρχικώς, δεν προσφύγει στο Δικαστήριο και καταβάλει αχρεωστήτως το πρόστιμο, πώς μπορεί να προστατευθεί δικαστικώς στη συνέχεια οριστικά και προσωρινά

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Σεπτέμβριος 2017 (Κλιμάκιο Λαζαράτου- Δελλή- Τσουρουφλή Μ-Ω)

Ο δημόσιος υπάλληλος Μ υπηρετεί εδώ και χρόνια στον Πειραιά σε υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, το οποίο έχει έδρα την Αθήνα. Στις 16.05.2016 (ημέρα Δευτέρα) του κοινοποιείται πράξη μεταθέσεως του (πράξη Α) σε υπηρεσία του Υπουργείου στην Ξάνθη.
Την επομένη (17.05.2016), ο Μ ασκεί αίτηση θεραπείας κατά της πράξεως Α, στην οποία το Υπουργείο απαντά την 19.10.2016 αρνητικά με πράξη Β κοινοποιούμενη την επομένη, 20.10.2016, στον Μ, αναφερόμενη αποκλειστικά και μόνο στο αιτιολογικό της πράξεως Α.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ:

1) Με τι ένδικο βοήθημα, στρεφόμενο κατά ποιων πράξεων και διαδίκων, ενώπιον ποιου δικαστηρίου και έως πότε, μπορεί να ζητήσει δικαστική προστασία ο Μ; Υπόκειται η πρωτόδικη απόφαση σε ένδικο μέσο;

2) Αλλάζει η απάντηση εάν η πράξη Β εξεδόθη στις 30.05.2016 και κοινοποιήθηκε στις 02.06.2016 στον Μ;

3Α) Αν το ένδικο βοήθημα κατατεθεί ως αίτηση ακυρώσεως στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δίχως περαιτέρω διατυπώσεις, το τελευταίο θα το αποστείλει για να δικαστεί στο αρμόδιο δικαστήριο;

3Β) Αν το Πολυμελές Πρωτοδικείο δικάσει την υπόθεση μετά από άσκηση αγωγής ακυρώσεως, τί απόφαση θα λάβει επί του παραδεκτού;

4) Στην περίπτωση 3Β, μπορεί ο Μ να στραφεί εμπροθέσμως μετά την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια;

5) Αν ο Μ ασκήσει και αίτηση αναστολής, ενώ έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία στην Ξάνθη, τί επιχειρήματα θα πρέπει να προβάλει ο ίδιος και τί επιχειρήματα το Δημόσιο;


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούνιος 2019 Κλιμάκιο Α'

Ι.Με την από 20.05.2019 απόφαση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης ανακλήθηκε ο διορισμός της υπαλλήλου Υ του Δήμου Θεσσαλονίκης που εργαζόταν σε σχέση ιδιωτικού δικαίου.η παραπάνω απόφαση κοινοποιήθηκε στη Υ την 10.06.2019. Η Υ θεωρεί παράνομη την εν λόγω απόφαση, εξαιτίας της οποίας θα στερηθεί το μισθό της θέσης της στον παραπάνω Δήμο.
Ερωτάται:
1) Σε ποιο δικαστήριο, με ποιο ένδικο βοήθημα και εντός ποιας προθεσμίας μπορεί η Υ να ζητήσει οριστική δικαστική προστασία ενάντια στην από 20.05.2019 απόφαση του Δημάρχου; Ποιο μπορεί να είναι το περιεχόμενο της σχετικής δικαστικής απόφασης;
2) Διαφοροποιείται η απάντηση στην παραπάνω ερώτηση, εάν στις 17.06.2019, η Υ με αίτηση της στην οποία πρόβαλε πραγματικούς και νομικούς ισχυρισμούς, ζήτησε από το Δήμαρχο να ανακαλέσει την από 20.5.2019 απόφαση του, κι εκείνος απέρριψε την εν λόγω αίτηση με απόφαση που κοινοποιήθηκε στην Υ στις 21.6.2019;
3) Μπορεί η Υ να υπογράψει σχετικό δικόγραφο;
4) Μπορεί να παρέμβει στη σχετική δίκη ο υπάλληλος Κ του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος θεωρεί νόμιμη την από 20.5.2019 απόφαση του Δημάρχου;
5) Σε ποιο δικαστήριο, με ποιον τρόπο και εντός ποιας προθεσμίας μπορεί η Υ να ζητήσει προσωρινή δικαστική προστασία κατά της από 20.05.2019 απόφασης του Δημάρχου; Ποιους σχετικούς ισχυρισμούς μπορεί να προβάλει η Υ;

ΙΙ. Με πράξη της με ημερομηνία 10.6.2019. η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ): α)επέβαλε πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ στην εταιρία «Διαχειριστής Εθνικού συστήματος Μεταφοράς Φυσικού αερίου Ανώνυμη εταιρεία» («Δ.Ε.Ι.Φ.Α. Α.Ε.»), με την αιτιολογία ότι δεν είχε επιτρέψει την πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) στην εταιρία «ΑΛΟΥΜ1ΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) της απηύθυνε σύσταση ώστε εφεξής να ασκεί κατά προσήκοντα τρόπο την υποχρέωσή της να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια, προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο για  την «ΑΛΟΥΜ1ΝΙΟΝ Α.Ε.», όσο και για άλλους χρήστες του δικτύου φυσικού αερίου, η ελεύθερη πρόσβαση στο Ε.Σ.Φ.Α με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης.
Ερωτάται:
1) Με ποιο ένδικο βοήθημα, ενώπιον ποιου δικαστηρίου και μέσα σε ποια προθεσμία μπορεί η «Δ.Ε.Ι.Φ.Α. Α.Ε» να προσβάλει την πρόσβάλει την πράξη της ΡΑΕ; Κατά ποιου θα  στρέφεται το ένδικο βοήθημα της;
2) Μπορεί η «Δ.Ε.Ι.Φ.Α. Α.Ε» να προβάλει τους εξής λόγους προς αποδοχή του ένδικου βοηθήματος της: α) Ότι, ενώ ο νόμος προβλέπει ότι οι αποφάσεις της ΡΑΕ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και στον ημερήσιο τύπο, η επίμαχη πράξη της ΡΑΕ είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, δεν είχε όμως δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο , β) ότι στη συνεδρίαση κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη μετείχε ένα μέλος της ΡΑΕ του οποίου η θητεία είχε λήξει πριν από 4 μήνες, γ) ότι η απόφαση της ΡΑΕ εκδόθηκε κατά κακή χρήση της διακριτικής της εξουσίας και ότι είναι δυσανάλογη σε σχέση με την παράβαση στην οποία υπέπεσε. Ποια θα είναι η τύχη των ισχυρισμών της αν τους προβάλει με υπόμνημα το οποίο θα καταθέσει δύο ημέρες πριν από τη δικάσιμο;
3)Αν το δικαστήριο δεχθεί κάποιον από τους λόγους της «Δ.Ε Ι.Φ.Α. Α.Ε», ποιο μπορεί να είναι το περιεχόμενο της απόφασης; Επηρεάζεται το περιεχόμενο της απόφασης από το γεγονός ότι η «Δ.Ε.Ι.Φ.Α. Α.Ε» θα  έχει καταβάλει το επίμαχο πρόστιμο;
4) Αν μετά την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της «Δ.Ε. Ι.Φ.Α. Α.Ε», δημοσιευθεί ένας νόμος ο οποίος μεταβάλει το είδος του ενδίκου βοηθήματος με το οποίο μπορούν να προσβληθούν οι πράξεις της ΡΑΕ που επιβάλλουν κυρώσεις, ο νόμος αυτός θα είναι αντισυνταγματικός; (Να εξετασθεί και το ενδεχόμενο της μετατροπής της διαφοράς από ακυρωτική σε ουσίας και το αντίστροφο αυτού). Ποια θα είναι η τύχη του ενδίκου βοηθήματος της «Δ.Ε.Ι.Φ.Α. Α.Ε». σε περίπτωση που, με βάση το νέο νόμο, η πράξη της ΡΑΕ υπόκειται σε διαφορετικό ένδικο βοήθημα από αυτό που άσκησε; Ποια θα είναι επίσης η τύχη του ενδίκου βοηθήματος της «Δ.Ε.Ι.Φ.Α. Α.Ε». σε περίπτωση που ο νέος νόμος ορίζει ότι οι πράξεις της ΡΑΕ θα πρέπει, πριν την δικαστική προσβολή τους, να προσβληθούν με ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της ΡΑΕ, όμως η «Δ.Ε.Ι.Φ.Α. Α.Ε» δεν είχε ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή;

Να απαντηθεί το ένα από τα δύο πρακτικά.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2019 Κλιμάκιο Β'

Η Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου Αιγάλεω επιβάλλει στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο Ι. ΚΛΑΔΗΣ Ο. Ε. πρόστιμο 80.000 ευρώ (πράξη Π1) για σοβαρές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων, τη Δευτέρα 15.04.2019, πράξη η οποία δεν κοινοποιείται στο εκπαιδευτήριο.
Την 02.05.2019 το εκπαιδευτήριο ασκεί αίτηση θεραπείας κατά της Π1, επικαλούμενο αναρμοδιότητα του εκδόντος οργάνου, παράβαση του δικαιώματος ακροάσεως και πλάνη περί τα πράγματα.
Επί της αιτήσεως η ΥΔΟΜ απαντά την 13.05.2019 (πράξη Π2), ότι η αίτηση θεραπείας απορρίπτεται διότι το εκπαιδευτήριο προβαίνει σε εσφαλμένη ερμηνεία των σχετικών νομοθετικών διατάξεων
ΕΡΩΤΑΤΑΙ :
1. Ενώπιον ποίου Δικαστηρίου, με τί ένδικο βοήθημα, στρεφόμενο κατά ποιου προσώπου και ποίων διοικητικών πράξεων και ως πότε μπορεί η Ο.Ε να ζητήσει δικαστική προστασία. (3 μονάδες).
2. Αν η Ο.Ε. ασκήσει αναρμοδίως αγωγή ακυρώσεως στα πολιτικά δικαστήρια την 01.02.2020 μπορείτε ως δικηγόρος της να διασώσετε το παραδεκτό και εμπρόθεσμο του ενδίκου βοηθήματος και με ποιόν ακριβώς τρόπο; (2 μονάδες).
3. (α) Όταν το πρόστιμο βεβαιώθηκε ταμειακώς από την ΔΟΥ Αιγάλεω και η Ο.Ε. έλαβε γνώση της βεβαιώσεως την 20.09.2019, πώς μπορεί η Ο.Ε να προστατευθεί οριστικά και προσωρινά (ένδικα βοηθήματα - αρμόδιο δικαστήριο - προθεσμία) (1 μονάδα) και (β) Μπορεί η Ο.Ε να επικαλεστεί στη δίκη αυτή την πλάνη περί τα πράγματα της ΥΔΟΜ; (1 μονάδα).
4. Υποθέσατε ότι η Ο.Ε. δεν προσκομίζει στις δίκες των περιπτώσεων 1 και 3
καταστατικό, αλλά μόνο πληρεξούσιο. Τι θα πράξουν τα αρμόδια δικαστήρια; (1 μονάδα).

5. Αν η Ο Ε. χάσει τις δίκες των περιπτώσεων 1 και 3, τι ένδικα μέσα διαθέτει και τι δυνατότητες προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά την άσκηση των μέσων αυτών, (2 μονάδες).


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σεπτέμβριος 2019

Ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων επέβαλε στην εταιρία <<Οικοδομή Α.Ε>> πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ για διατήρηση αυθαίρετου κτίσματος που διατηρούσε αυτή σε ακίνητό της στο Παγκράτι, κατόπιν καταγγελίας γείτονά της, ιδιοκτήτη όμορου οικοπέδου  στην ίδια περιοχή. Την απόφαση αυτή ο Προϊστάμενος της Πολεοδομίας Αθηνών κοινοποίησε στην εταιρία <<Οικοδομή ΑΕ>> στις 10/6/2019. Στις 14/6/2019 το πρόστιμο αποστέλλεται στην ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών για ταμειακή βεβαίωση, η οποία λαμβάνει χώρα την επόμενη μέρα ενώ η σχετική ατομική ειδοποίηση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών επιδίδεται στην εταιρία <<Οικοδομή ΑΕ>> στις 11/7/19.

Ερωτάται:
1) Με τι ένδικα βοηθήματα, ενώπιον ποιών δικαστηρίων στρεφόμενα κατά ποίων πράξεων και προσώπων, μέχρι πότε μπορεί να ζητήσει οριστική δικαστική προστασία η εταιρία <<Οικοδομή ΑΕ>>.
2) Εάν υποτεθεί ότι δικάσιμος της κύριας δίκης που αφορά το επιβληθέν από τον Προϊστάμενο της Πολεοδομίας πρόστιμο ορίσθηκε η 9/12/19, μπορεί ο καταγγέλλων γείτονας  να ζητήσει δικαστική προστασία και αν ναι τι θα τον συμβουλεύατε να πράξει μέχρι την δικάσιμο;
3) Εάν υποτεθεί ότι η δικάσιμος της κύριας δίκης που αφορά το επιβληθέν από τον Προϊστάμενο της Πολεοδομίας πρόστιμο ορίσθηκε η 9/12/19 και δικάσιμος της κύριας δίκης του ταμειακώς βεβαιωθέντος προστίμου από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών ορίσθηκε η 16/12/19, ως πότε πρέπει η εταιρία <<Οικοδομή ΑΕ>> να καταθέσει υπομνήματα και έγγραφα που αφορούν τις υποθέσεις της;
4) Αν το πρόστιμο μειωθεί 10 μέρες προ της δικασίμου σε 15.000 ευρώ, τι θα συμβουλεύατε την εταιρία να πράξει στη δίκη του προστίμου;
5) Μπορεί στη δίκη της ταμειακής βεβαιώσεως η εταιρία να επικαλεστεί:
α) Παραγραφή της αξιώσεως του Δημοσίου;
β) Ότι το ακίνητο δεν είναι αυθαίρετο;
γ) Ότι η διάταξη, επί της οποίας το πρόστιμο επιβάλλεται, είναι αντισυνταγματική;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2020
Κλιμάκιο Α'
Με πράξη του Π1 από 23/1/2020 ο υπουργός Ναυτιλίας ανακαλεί την άδεια εγκαταστάσεως στην Ελλάδα της Λιβερίας της ναυτιλιακής εταιρείας “MONROVIA SA” και ο προϊστάμενος της ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά της επιβάλλει ως κύρωση για παραβίαση φορολογικών διατάξεων πρόστιμο ύψους 300 χιλιάδων ευρώ με πράξη του Π2.
Κατά της  πράξεως Π1 η εταιρεία ασκεί στις 16.04.2020 αίτηση θεραπείας πού μένει αναπάντητη.

Κατά της πράξεως Π2 εταιρεία ασκεί στις 02.03.2020 ενδικοφανή προσφυγή στο αρμόδιο όργανο (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ), το οποίο υποχρεούται κατά νόμον αποφασίσει εντός προθεσμίας τετραμήνου. Η ΑΑΔΕ δεν απαντά ποτέ επί της ενδικοφανούς προσφυγής.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
1) Ενώπιον ποιών δικαστηρίων, με τι ένδικο βοήθημα στρεφόμενο κατά ποιών πράξεων και προσώπων και μέχρι πότε μπορεί να προστατευθεί η εταιρία έναντι των πράξεων που την αφορούν;
2) Ποιός ο ταχύτερος δυνατός τρόπος να αναζητηθεί προσωρινή δικαστική προστασία έναντι της πράξεως Π2; (φορολογική)
3) Στις δύο δίκες ορίστηκε δικάσιμος 04.10.2020. Η εταιρεία προσαγάγει καταστατικό και πληρεξούσιο συνταχθέν στη Λιβερία τα οποία δεν είναι νομότυπα κατά το Ελληνικό δίκαιο. τι πρέπει να πράξει το δικαστήριο στη δίκη για το φορολογικό πρόστιμο και σε ποιο ένδικο μέσο υπόκειται η απόφαση του;
4) Υποθέστε ότι στη φορολογική δίκη ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εταιρείας εκλήθη 20 μέρες προ της δικασίμου και δεν παρέστη, ενώ στη δίκη που αφορά την άδεια εγκαταστάσεων δεν παρέστη λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου.
Στις 05.11.2020 εκδίδεται η απόφαση φορολογικής δίκης που απορρίπτει ως  ανομιμοποίητο το ένδικο βοήθημα. Με ποιον ακριβώς τρόπο μπορεί να προστατευτεί η εταιρεία και στις δύο περιπτώσεις και ως πότε;
5) Το πρόστιμο βεβαιώνεται ταμειακώς στις 05.08.2020, ενώ σχετική ατομική ειδοποίηση του προϊσταμένου της ΔΟΥ πλοίων Πειραιά κοινοποιείται στην εταιρεία στις 21.08.2020.
α) με τι ένδικο βοήθημα, ενώπιον του δικαστηρίου ,στρεφόμενο κατά ποιας πράξεως και ως πότε μπορεί να προστατευτεί δικαστικά εταιρεία;
β) μπορεί η εταιρεία στη δίκη αυτή να προβάλει τους ισχυρισμούς ότι δεν οφείλει καθώς και ότι η οφειλή έχει παραγραφεί;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2020
Κλιμάκιο Β'
Θέμα Α
Με την από 02.12.2019  απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ορίστηκε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2020: «στους αιτούντες διεθνή προστασία οι οποίοι εισέρχονται στην Ελληνική επικράτεια μέσω των νησιών Λέσβου, Ρόδο, Σάμου, Κω, Λέρου και Μήλου, επιβάλλεται περιορισμός κυκλοφορίας μόνο εντός του νησιού από το οποίο εισήλθαν στην Ελληνική επικράτεια». Το σωματείο Σ, καταστατικό σκοπός του οποίου είναι η ανάπτυξη δραστηριότητας υπέρ των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο ισχυρίζεται ότι η παραπάνω υπουργική απόφαση είναι παράνομη στερούμενη δικαιολογητικού ερείσματος.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
1) Σε ποιο δικαστήριο, με ποιο ένδικο βοήθημα, και εντός ποιας προθεσμίας μπορεί το Σ να  αναζητήσει οριστική δικαστική προστασία κατά της απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη;
2) Μπορεί να παρέμβει στην σχετική δίκη το σωματείο Κ, που έχει παρόμοιο καταστατικό σκοπό με το Σ;
3) Μπορεί η διοίκηση να αρνηθεί να προσκομίσει στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο επικαλούμενη ότι αυτά είναι απόρρητα;
4) Αν η αίτηση οριστικής δικαστικής προστασίας του Σ είναι παραδεκτή και βάσιμη, ποιο μπορεί να είναι το περιεχόμενο της απόφασης που θα εκδώσει το αρμόδιο δικαστήριο;
5) Έχει την δυνατότητα το Σ να ζητήσει προσωρινή δικαστική προστασία κατά της απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη;

Θέμα Β
Με την υπ’ αριθμό 100/30.12.2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός για προμήθεια 9 εκατομμυρίων εμβολίων τύπου 229Ε/ΟC43-Cov, που αν και η δραστική ουσία που περιέχουν δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας φαίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το βασικό εμβολιασμό του πληθυσμού προς αντιμετώπιση νέου μεταδοτικό κορωνιού που εμφανίστηκε πρόσφατα στην Κίνα και υπάρχει άμεσος κίνδυνος να εξαπλωθεί στην Ευρώπη. Στην πράξη ορίζονται ειδικότερα τα εξής:  «οι προσφορές επιβάλλονται σε διεύθυνση αξιολόγησης προσφορών του ν.π.δ.δ.  «Εθνικός οργανισμός φαρμάκων» (ΕΟΦ) κατά το χρονικό διάστημα από 7 έως 10 Ιανουαρίου 2020. Η διεύθυνση αξιολόγησης προσφορών του ΕΟΦ καθορίζει με απόφασή της ποιες προσφορές πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η τελική επιλογή του προμηθευτή γίνεται από το Δ.Σ. του ΕΟΦ, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με την απόφαση της διεύθυνσης αξιολόγησης προσφορών. Το ΔΣ του ΕΟΦ επιλέγει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μεταξύ των εταιρειών που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η όλη διαδικασία επιλογής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2020. Το σύνολο των εμβολίων πρέπει να έχουν παραδοθεί το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου 2020.»
Ακολούθως και ενώ κατετέθησαν εμπροθέσμως 6 προσφορές από ισάριθμες φαρμακευτικές εταιρείες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής διαγωνισμού, εκδίδεται υπ’ αριθμόν 200/17.01.2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΦ, με την οποία επιλέγεται για την προμήθεια των εμβολίων η πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία NIVERTOS που υπέβαλε την οικονομικώς πιο συμφέρουσα προσφορά. H Ελληνική φαρμακευτική εταιρεία VIANEX η οποία αποκλείστηκε εκ του διαγωνισμού με απόφαση της διεύθυνσης αξιολόγησης προσφορών με την αιτιολογία την προσφορά της δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, θεωρεί ωστόσο ότι η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΦ είναι παράνομη και ασκεί από 20.01.2020 προσφυγή ενώπιον της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφύγων (ΑΕΠΠ) κατά το άρθρο 360 Ν. 4412/2016. Η ΑΕΠΠ με την απόφαση υπ' αριθμ. 300/22.01.2020 που κοινοποιείται αυθημερόν στην εταιρεία VIANEX απορρίπτει με συνοπτικές διαδικασίες στην προσφυγή επικαλούμενη επείγοντες και επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η προσφεύγουσα αφενός δεν κατέθεσε το απαιτούμενο παράβολο των 1.500 ευρώ και αφετέρου δεν στρέφεται κατά της απόφασης αποκλεισμού της από το διαγωνισμό αλλά μόνο κατά της απόφασης του Δ.Σ. του όπου έκανε την τελική επιλογή του προμηθευτή μεταξύ των εταιρειών που κρίθηκε ότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
1) Με ποιο ένδικο βοήθημα, ενώπιον ποιου δικαστηρίου, κατά των πράξεων εντός προθεσμίας και για ποιους λόγους μπορεί να ζητήσει ενώ η προστασία εταιρεία VIANEX; Πώς μπορεί να πετύχει να μην υπογραφεί η και να μην εκτελεστεί η σύμβαση μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης του δικαστηρίου. Από την άλλη μεριά με ποιον τρόπο μπορεί να διαφυλάξει τα δικαιώματα της εταιρείας NIVERTOS στην οποία έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού;

2) Ποια σημασία έχει το γεγονός ότι η VIANEX  συμμετείχε στο διαγωνισμό χωρίς να διατυπώσει καμία επιφύλαξη ως προς τη νομιμότητα της προκήρυξης; Μπορεί η ίδια ως άνω εταιρία να προβάλει το πρώτο ενώπιον του δικαστηρίου λόγους ακυρώσεως που δεν είχε προβάλει με την προσφυγή της ενώπιον της ΑΕΠΠ;
3) Παρά την εκκρεμοδικία, έχει υποχρέωση η εταιρεία NIVERTOS να παραδώσει το σύνολο των εμβολίων μέχρι 31 Ιανουαρίου 2020 ή μπορεί να επιφυλαχθεί να παραδώσουν πολύ αργότερα όταν εκδοθεί οριστική απόφαση του δικαστηρίου χωρίς να κινδυνεύει ωστόσο να κηρυχθεί εκ του λόγου αυτού έκπτωτη;
4) Ανεξάρτητα από τη διαμάχη μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών έχουν δικαίωμα τρίτα πρόσωπα που έχουν ήδη προσβληθεί ή λόγω της εργασίας τους είναι σοβαρά εκτεθειμένα να προσβληθούν από τον ιό, να παρέμβουν στη δίκη ώστε αυτή να αποβεί υπέρ του ΕΟΦ και να γίνει ταχύτερα η προμήθεια και διάθεση των εμβολίων στο κοινό;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oκτώβριος 2020

Πρακτικό ζήτημα

Στην εταιρεία «ΧΑΝΙΑ-ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ Α.Ε.» επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000.000 ευρώ (πράξη 1) από τον Υπουργό Ναυτιλίας για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, το οποίο κοινοποιείται ακύρως στην εταιρεία την 06.10.2020 . εντούτοις καθίσταται σε αυτήν γωνστό την αυτή ημέρα παρά την άκυρη κοινοποίηση.

Στις 02.11.2020 η εταιρεία ασκεί αίτηση θεραπείας υποβάλλοντας το πρώτον στην Διοίκηση θετική για αυτήν πραγματογνωμοσύνη. Ο Υπουργός Ναυτιλίας απαντά αρνητικά επί της αιτήσεως θεραπείας, αφού λαμβάνει υπόψιν του την πραγματογνωμοσύνη την 16.03.2021 (πράξη 2).

Ερωτάται:

1.Ενώπιον ποίου Δικαστηρίου, με τι ένδικο βοήθημα, στρεφόμενο κατά ποίου και ως πότε μπορεί να προσβάλει παραδεκτώς η εταιρεία τις πράξεις 1 και 2; (4 μονάδες)

2. Η εταιρεία προσκόμισε μόνο ειδικό πληρεξούσθο, συνταχθέν ενώπιον ιταλικής αρχής, το οποίο σύμφωνο με τους ελληνικούς αλλά όχι τους ιταλικούς νόμους. Είναι παραδεκτό το βοήθημά της; Αν όχι, μπορεί να επανέλθει με αυτό το βοήθημα και σε τί προθεσμία; (4 μονάδες)

3.  Αν η εταιρεία ασκήσει αίτηση ακυρώσεως κατά των πράξεων 1 και 2 στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κατά των πράξεων 1 και 2, τι θα αποφασίσει το τελευταίο επί του παραδεκτού; (2 μονάδες)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2021- Κλιμάκιο Α

Ι. Με την από 10.01.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00 ως τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00» (ΦΕΚ Β’ 534/10.01.21), ελήφθησαν έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά επίπεδο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης. Στο πλαίσιο αυτό, στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία εντάχθηκε στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, προβλέφθηκε μεταξύ άλλων, με μικρές εξαιρέσεις, η αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων. Ο δικηγόρος Α, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, θεωρεί ότι η παραπάνω απόφαση περιορίζει παράνομα την επαγγελματική του δραστηριότητα.
Ερωτάται:
1.Σε ποιο δικαστήριο, με ποιο ένδικο βοήθημα και εντός ποιας προθεσμίας μπορεί ο Α να ζητήσει οριστική δικαστική προστασία κατά της από 10.01.21 κοινής υπουργικής απόφασης;
2.Μπορούν να παρέμβουν στην ανοιγείσα σχετική δίκη: α) ο δικηγόρος Β, ο οποίος είναι επίσης εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, αλλά θεωρεί ότι η από 10.01.21 κοινή υπουργική απόφαση είναι νόμιμη, επειδή με αυτήν προστατεύεται καταλλήλως η δημόσια υγεία; β) Ο Γ ο οποίος έχει ασκήσει από το 2018 αγωγή αποζημίωσης που φέρεται προς συζήτηση στις 26.02.2021 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και ο οποίος θεωρεί ότι η από 10.01.21 κοινή υπουργική απόφαση περιορίζει παρανόμως το δικαίωμα του σε έγκαιρη δικαστική προστασία;
3.Μπορεί η Διοίκηση να αρνηθεί να προσκομίσει στο δικαστήριο την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας στην οποία στηρίχθηκε η από 10.01.2021 κοινή υπουργική απόφαση; Το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει απευθείας από τον Πρόεδρο της εν λόγω Επιτροπής να του προσκομίσει την επίμαχη εισήγηση;
4.Σε ποιο δικαστήριο, με ποιο ένδικο βοήθημα και εντός ποιας προθεσμίας μπορεί ο Α να ζητήσει προσωρινή δικαστική προστασία κατά της από 10.01.2021 κοινής υπουργικής απόφασης; Ποιους ισχυρισμούς μπορεί ο Α να προβάλει και ποια αποδεικτικά μέσα μπορεί να προσκομίσει προς υποστήριξη του εν λόγω αιτήματος του;   

ΙΙ. Με την από 01.02.2021 πράξη του ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ( που διαδέχθηκε το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) ανακαλεί αναδρομικά την από 01.06.20 άδεια λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείου της εταιρείας Α με έδρα τα Χανιά. Η ανακλητική πράξη περιέρχεται σε γνώση της εταιρείας Α στις 22.01.21.
Ερωτάται:
1.Ενώπιον ποιου δικαστηρίου, με ποιο ένδικο βοήθημα, εντός ποιας προθεσμίας και για ποιους λόγους μπορεί η εταιρεία Α να ζητήσει οριστική και προσωρινή έννομη προστασία κατά της πράξης ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του λατομείου της;
2.Τι θα αποφασίσει επί του παραδεκτού το δικαστήριο, αν η εταιρεία Α προσβάλει ενώπιον του και άλλη πράξη κατεδάφισης αυθαίρετου κτίσματος της, άσχετη με την άσκηση λατομείας, με το ίδιο ή διαφορετικό δικόγραφο;
3.Τι μπορεί να κάνει η ανταγωνίστρια εταιρεία Β, η οποία επίσης διαθέτει λατομείο στην ίδια περιοχή και επιθυμεί τη διακοπή λειτουργίας του λατομείου της εταιρείας Α με ανάκληση της σχετικής άδειας, προκειμένου να καταστεί διάδικος και να συμμετάσχει στη δίκη που έχει οριστεί να εκδικαστεί στις 06.10.21; Στην ίδια δίκη μπορεί να παρέμβει υπέρ της εταιρείας Α άλλη εταιρεία Γ, η οποία διαθέτει ομοίως λατομείο στην Κρήτη και φοβάται τυχόν ανάκληση της άδειας λειτουργίας και του δικού της λατομείου για τους ίδιους λόγους, για τους οποίους ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του λατομείου της Α;
4.Έχει την εξουσία το δικαστήριο να αποφασίσει ότι η πράξη ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του λατομείου της εταιρείας Α δεν έχει αναδρομική ισχύ, αλλά ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της (01.02.21), ή ότι η πράξη αυτή ισχύει μεν αναδρομικά, αλλά η αναδρομική ισχύς της ανατρέχει από την παλαιότερη ημερομηνία έκδοσης της αρχικής άδειας λειτουργίας του λατομείου της εταιρείας Α και όχι μόνο από 01.06.2020;

Να απαντηθεί το ΕΝΑ από τα δύο πρακτικά. Καλή επιτυχία! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2022- Κλιμάκιο Α

Με πράξη του Π1, εκδοθείσα και κοινοποιηθείσα την 2.5.2022, ημέρα Δευτέρα, ο Υπουργός Αναπτύξεως και επενδύσεων ανακαλεί ως κύρωση την άδεια της εταιρείας "Προωθητική ΑΕ" ως το τέλος του 2022 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εισαγωγής και μεταποιήσεως κρέατος και συγκεκριμένα της πράξεως Π2 του αυτού Υπουργού, η οποία απαγορεύει γενικώς την εισαγωγή κρεάτων στην Ελλάδα από το Πακιστάν, με ισχύ ως το τέλος του έτους 2022. Η πράξη Π2 έχει δημοσιευθεί την 11.4.2022, ημέρα Δευτέρα στο προβλεπόμενο ΦΕΚ. 
Κατά την πράξεως Π1 η εταιρεία άσκησε αίτηση θεραπείας την 20.5.2022 η οποία έμεινε αναπάντητη.

Ερωτάται:

1. Ενώπιον ποιου δικαστηρίου, με τι ένδικο βοήθημα, στρεφόμενο κατά ποιου προσώπου και ως πότε μπορεί η εταιρεία "Προωθητική ΑΕ" να στραφεί κατά των πράξεων Π1 και Π2; (3 μονάδες)
2. Στην δίκη κατά της πράξεως Π1 η εταιρεία δεν προσεκόμισε κατά την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως  το τελευταίο καταστατικό της, ενώ προσεκόμισε όλα τα υπόλοιπα πληρεξούσια και νομιμοποιητικά έγγραφα. Ερωτάται:
α. Δεδομένου ότι η εταιρία δεν ζήτησε προθεσμία για να προσαγάγει το καταστατικό, θα πρέπει ν ακληθεί από το Δικαστήριο για να συμπληρώσει την έλλειψη; (1 μονάδα)
β. Αν το βοήθημα της εταιρείας κατά της πράξεως Π1 απορριφθεί ως απαράδεκτο, μπορεί η εταιρεία να επανέλθει με το αυτό βοήθημα ενώπιον του αυτού δικαστηρίου και υπό ποιες προϋποθέσεις; (αναπτύξτε τόσο τα πιθανά επιχειρήματα της εταιρείας όσο και αυτά του Δημοσίου). (2 μονάδες)
3. Στην δίκη που αφορά την πράξη Π1 η εταιρεία μπορεί να προβάλει λόγους νομιμότητας που αφορούν την πράξη Π2; Ελέγξτε και το αντίστροφο: Στην δίκη που αφορά την πράξη Π2 η εταιρεία μπορεί να προβάλει λόγους που αφορούν την πράξη Π1; (1 μονάδα)
4. Με ΦΕΚ από 2.1.2023 η χρονική ισχύς της πράξεως Π2 επεκτείνεται με πράξη Π3 ως το τέλος του έτους 2023. Αν ως δικάσιμος της υποθέσεως ορίστηκε η 23.01.2023 πώς θα συμβουλεύατε τον δικηγόρο της εταιρείας να χειριστεί δικονομικά την υπόθεση; (2 μονάδες)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 σχόλιο:

 1. Σεπτέμβριος 2023 (Κλιμάκιο Α-Λ)

  Πρακτικό 1
  Με την από 26.06.2023 απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) επιβλήθηκε σε βάρος της εταιρείας Ε, ως ιδιοκτήτριας τηλεοπτικού σταθμού, πρόστιμο, ύψους 150.000 ευρώ, για παράβαση διατάξεων της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε στην Ε στις 7.7.2023. Η Ε θεωρεί ότι η παραπάνω απόφαση είναι παράνομη, διότι, μεταξύ άλλων, παραβιάζει διατάξεις και αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Ερωτάται:
  1. Σε ποιο δικαστήριο, με ποιο ένδικο βοήθημα και εντός ποιας προθεσμίας μπορεί η Ε να ζητήσει οριστική δικαστική προστασία κατά της από 26.6.2023 απόφασης; Μετά την υποβολή του παραπάνω αιτήματός της μπορεί η Ε να παραιτηθεί από αυτό;
  2. Ποια αποδεικτικά μέσα έχει στη διάθεση της η Ε;
  3. Σε ποιο δικαστήριο, με ποιον τρόπο και εντός ποιας προθεσμίας μπορεί η Ε να ζητήσει προσωρινή δικαστική προστασία κατά της από 26.6.2023 απόφασης; Ποιους ισχυρισμούς μπορεί να προβάλει το ΕΣΡ κατά του σχετικού αιτήματος της Ε;
  4. Στο πλαίσιο εκδίκασης του αιτήματος της Ε περί παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, μπορεί το αρμόδιο δικαστήριο να υποβάλει προδικαστικά ερωτήματα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Μπορεί το ίδιο Δικαστήριο να υποβάλει προδικαστικά ερωτήματα σε άλλο εθνικό δικαστήριο;

  Πρακτικό 2
  Με απόφαση του αντιδημάρχου του δήμου Δ, με ημερομηνία 3.4.2023, ανακαλείται η άδεια χρήσης μουσικών οργάνων που είχε χορηγηθεί στην επιχείρηση Α, η οποία εκμεταλλεύεται κοσμικό εστιατόριο στην περιοχή του δήμου, με την αιτιολογία ότι, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, δεν είχε προσκομίσει άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της εξουσίας δημόσιας εκτέλεσης και η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην Α στις 5.4.2023. Κατ'αυτής, η Α ασκεί, στις 10.4.2023, την προβλεπόμενη στο άρθρο 150 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΔΚΚ) ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία απορρίπτεται με απόφαση του Γραμματέα με ημερομηνία 25.4.2023, η οποία της κοινοποιείται αυθημερόν. Κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα, η Α ασκεί, στις 2.5.2023, την προβλεπόμενη στο άρθρο 151 του ΔΚΚ ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ίδιου κώδικα, η οποία απορρίπτεται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής με ημερομηνία 10.6.2023, η οποία της κοινοποιείται στις 12.6.2023.
  Ερωτάται:
  1. Ενώπιον ποιου δικαστηρίου και μέσα σε ποια προθεσμία μπορεί η Α να ζητήσει δικαστική προστασία των έννομων συμφερόντων της που θίγονται με την ανάκληση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων; Ποια ή ποιες από τις πράξεις του πρακτικού μπορεί να προσβάλλει;
  2. Ενώπιον ποιου δικαστηρίου και μέσα σε ποια προθεσμία μπορεί η Α να ζητήσει την προσωρινή δικαστική προστασία μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί του ένδικου βοηθήματος της; Να εκτιμηθούν οι πιθανότητες ευδοκίμηση του αιτήματος της για τη χορήγηση προσωρινής δικαστικής προστασίας.
  3. Τι θα αποφασίσει το δικαστήριο ως προς το παραδεκτό του ένδικου βοηθήματος της Α, εάν η πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο που παρίσταται κατά τη συζήτηση έχει δοθεί με ιδιωτικό έγγραφο που υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής του από δημόσια αρχή;
  4. Τι θα αποφασίσει το δικαστήριο, εάν η Α, με υπόμνημα που θα καταθέσει 2 μέρες μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, ισχυριστεί ότι η απόφαση του αντιδημάρχου του δήμου Δ για την ανάκληση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων λήφθηκε αναρμοδίως, διότι δεν είχε λάβει χώρα μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας εκ μέρους του δημάρχου;

  ΣΗΜ: να απαντηθεί το ένα από τα δύο πρακτικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή