23 Νοεμβρίου 2018

ΠΜΣ Ποινικής Δικονομίας


ΠΜΣ Ποινικής Δικονομίας Σεπτέμβριος 2020
Να απαντηθούν τα ακόλουθα τρία θέματα.

1. Σχολιάστε τη διάταξη του άρ. 502 παρ. 4 ΚΠΔ.
2. Σχολιάστε το παρακάτω απόσπασμα από απόφαση του Α.Π.
«Από τις διατάξεις των άρθρων 63, 64 παρ. 2, 65 παρ.1 […] του ΑΚ, οι οποίες αποσκοπούν τόσο στην ικανοποίηση της αστικής ζημιώσεως του παθόντος από το ποινικό δικαστήριο, όσο και στην υποστήριξη της κατηγορίας από τον πολιτικώς ενάγοντα προς αποκατάσταση στη δεύτερη περίπτωση της  βαθύτερης εκείνης βλάβης που προκάλεσε το έγκλημα σε αυτόν, η οποία χωρεί με την κήρυξη της ενοχής και την καταδίκη του εγκληματία μέσα από τη διαδικασία της ποινικής δίκης, στην οποία απέκτησε ο πολιτικώς ενάγων το προνόμιο της συμπράξεως ως φορέας της παραπάνω εγκληματικής βλάβης, προκύπτει ότι η πολιτική αγωγή, που ασκείται ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, έχει όχι μόνον αστικό, αλλά και ποινικό χαρακτήρα. Συνεπώς, ο νομιμοποιούμενος να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων μπορεί να δηλώσει στο ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου παράσταση πολιτικής αγωγής, μόνο προς υποστήριξη της κατηγορίας, χωρίς συγχρόνως να ζητήσει αποζημίωση από το έγκλημα ή τη χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, ο (…) δήλωσε ενώπιον του εκδόσαντος αυτήν Τριμελούς  Εφετείου Θεσσαλονίκης, ότι παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του ήδη αναιρεσείοντος και των υπόλοιπων κατηγορουμένων, οι οποίοι είχαν καταδικασθεί πρωτοδίκως για ανθρωποκτονία από αμέλεια της συζύγου του (…) και για σωματική βλάβη του ίδιου από αμέλεια και του (…), χωρίς συγχρόνως να ζητήσει αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης αντιστοίχως. Η δήλωση αυτή, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, είναι νομότυπη και πρέπει, επομένως, να απορριφθεί ο περί αντιθέτου, εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α’ του ΚΠοινΔ του συμπληρωματικού δικογράφου, δεύτερος λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο προσάπτεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια της απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο, για παράνομη παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος στο ακροατήριο, ως απαράδεκτος.


3.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

Ο Παντελής, υπάλληλος της ανώνυμης εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ», και η μνηστή του Φωτεινή παραπέμπονται με κλητήριο θέσπισμα στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημ/κείου, ο μεν πρώτος για υπεξαίρεση ποσού 30.000 ευρώ (ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας) από το ταμείο της εταιρείας (άρθρο 375 παρ. 1 περ. β’ ΠΚ), η δε δεύτερη για αποδοχή του ποσού αυτού στον τραπεζικό λογαριασμό της (άρθρο 394 παρ. 1 ΠΚ). Το κλητήριο θέσπισμα επιδίδεται με θυροκόλληση στον Παντελή στη διεύθυνση κατοικίας που είχε δηλώσει κατά την προκαταρκτική εξέταση, από την οποία κατά τον χρόνο της επίδοσης είχε ήδη μετοικήσει, χωρίς να επιδοθεί και στον διορισθέντα κατά την παροχή εξηγήσεων του Παντελή στη διεξαχθείσα προκαταρκτική εξέταση αντίκλητο πληρεξούσιο δικηγόρο του, Ηλία. Ο Παντελής δεν εμφανίζεται ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου κατά την ορισθείσα δικάσιμο και καταδικάζεται ερήμην σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών, ενώ η Φωτεινή, που παρίσταται αυτοπροσώπως, καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών. Το Τριμελές Πλημ/κείο επιδικάζει στην πολιτικώς ενάγουσα εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» χρηματική ικανοποίηση 50 ευρώ για την ηθική βλάβη, που υπέστη στο κύρος και τη φήμη της.

Ερώτημα 1ο: Ορθώς καταδικάστηκε ερήμην ο Παντελής;

Ο Παντελής και η Φωτεινή ασκούν νομοτύπως και εμπροθέσμως έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης του Τριμελούς Πλημ/κείου με μοναδικό λόγο την κακή εκτίμηση των αποδείξεων. Στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/μάτων η Φωτεινή δεν εμφανίζεται, παρόλο που είχε κλητευθεί νομίμως και εμπροθέσμως, ενώ ο Παντελής, εκπροσωπούμενος από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ηλία, προβάλλει το πρώτον τις ακόλουθες ενστάσεις:
i) Ότι το κλητήριο θέσπισμα είναι άκυρο, διότι δεν αναγράφει το άρθρο 375 παρ. 1 περ. β’ ΠΚ.
ii) Ότι η πολιτικώς ενάγουσα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ πρέπει να αποβληθεί, διότι με πρωτόδικη απόφαση το πολιτικού δικαστηρίου, εκδοθείσα προτού διεξαχθεί η ποινική δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, είχε γίνει δεκτή η αγωγή της κατά του Παντελή για απόδοση του υπεξαιρεθέντος ποσού των 30.000 ευρώ.

Ερώτημα 2ο: Αξιολογήστε τις δύο ενστάσεις του Ηλία.

Τελικώς, το Τριμελές Εφετείο απορρίπτει την έφεση της Φωτεινής ως ανυποστήρικτη και αθωώνει τον Παντελή, γενομένου δεκτού του ισχυρισμού του ότι η ιδιοποίηση των 30.000 ευρώ δεν ήταν παράνομη, διότι αυτός είχε ισόποση ληξιπρόθεσμη και απαιτητή απαίτηση κατά της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ από οφειλόμενες αποδοχές και bonus.

Ερώτημα 3ο: Τι μπορεί να πράξει η Φωτεινή μετά την έκδοση της ως άνω αποφάσεως;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΜΣ Ποινικής Δικονομίας 2020:

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΘΕΜΑ:

'Αρθρο 9: ('Ασυλο της κατοικίας)

1. H κατοικία του καθενός είναι άσυλο. H ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη. Kαμία έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας.

2. Oι παραβάτες της προηγούμενης διάταξης τιμωρούνται για παραβίαση του οικιακού ασύλου και για κατάχρηση εξουσίας και υποχρεούνται σε πλήρη αποζημίωση του παθόντος, όπως νόμος ορίζει

 

'Αρθρο 9A: (Προστασία προσωπικών δεδομένων)

Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει.

 

Άρθρο 19: (Απόρρητο επιστολών, ανταπόκρισης & επικοινωνίας)

1. Tο απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. Nόμος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων.
**2.
Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες ανεξάρτητης αρχής που διασφαλίζει το απόρρητο της παραγράφου 1.
**3.
Απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση του άρθρου αυτού και των άρθρων 9 και 9Α.

 

Με βάση τα ανωτέρω άρθρα να ερμηνεύσετε την τελευταία παράγραφο του Άρθρου 19.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ:

Κατά της Ασπασίας ασκείται ποινική δίωξη για το έγκλημα της κακουργηματικής απάτης (ΠΚ 386 παρ.1 εδ.Β) συνιστάμενη στο ότι απέσπασε από τον Περικλή 200.000 ευρώ με την ψευδή παράσταση ότι είναι επενδυτικός σύμβουλος και έχει την δυνατότητα να επενδύσει τα χρήματα αυτά με απόδοση της τάξεως του 10% ετησίως. Μετά την απολογία ο Ανακριτής, με την σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα, την προσωρινή κράτηση της Ασπασίας, με το σκεπτικό ότι είναι ύποπτος φυγής και ότι από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης προκύπτει κίνδυνος τέλεσης νέων εγκλημάτων.

Είναι νόμιμη η αιτιολογία του εντάλματος προσωρινής κράτησης;

 

Τελικώς η Ασπασία παραπέμπεται στο ακροατήριο με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για την πράξη της κακουργηματικής απάτης εις βάρος του Περικλή. Η Ασπασία ασκεί έφεση κατά του βουλεύματος για τους εξής λόγους:

Α) Ότι υπάρχει αντίφαση στο σκεπτικό του παραπεμπτικού βουλεύματος ως προς των τρόπο τέλεσης της απάτης, διότι ενώ στο διατακτικό αναφέρεται ότι η Ασπασία παρέστησε ψευδώς ότι έχει την δυνατότητα να επενδύσει τα χρήματα, στο σκεπτικό αναφέρεται ότι παρασιώπησε την πρόθεση της να τα ιδιοποιηθεί.

Β) Ότι το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών έλαβε υπόψιν το υπόμνημα του Περικλή, που υποβλήθηκε ενώπιον του μετά την υποβολή της εισαγγελικής πρότασης χωρίς να ενημερωθεί η Ασπασία περί αυτού.

Τι θα απαντήσει το Συμβούλιο εφετών;


ΠΜΣ Ποινικής Δικονομίας Σεπτέμβριος 2020

Να απαντηθεί το ακόλουθο θέμα

Ο Ηρακλής, ομόρρυθμος εταίρος της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Το κέρδος ΟΕ ». διαχειριστής της οποίος είναι ο έτερος ομόρρυθμος εταίρος Περικλής, παραπέμπεται με κλητήριο θέσπισμα. το οποίο επιδίδεται σε αυτόν νομίμως και εμπροθέσμως. ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ποσού 75 000 Ευρώ από το ταμείο της εταιρείας Ο Ηρακλής ασκεί προσφυγή κατά του κλητηρίου θεσπίσματος, η οποία απορρίπτεται με διάταξη του Εισαγγελία Εφετών, που επιδίδεται σε αυτόν την παραμονή της ορισθείσας δικασίμου. Ο Ηρακλής, δεν εμφανίζεται ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου κατά την ορισθείσα δικάσιμο και κατόπιν αυτού καταδικάζεται ερήμην σε ποινή φυλάκισης τριών ετών Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου παραστάθηκε ατομικώς προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του Ηρακλή ο Περικλής

Ορθώς καταδικάσθηκε ερήμην ο Ηρακλής;

Ο Ηρακλής ασκεί έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης επικαλούμενος εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου ο Περικλής δηλώνει ότι παρίσταται προς υποστήριξη της κατηγορίας στο όνομα και για λογαριασμό της ομόρρυθμης εταιρείας, υπό την ιδιότητα του διαχειριστή και νόμιμου εκπροσώπου αυτής. Ο Ηρακλής προβάλλει ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου τις εξής ενστάσεις;

A) Ότι παρανόμως παρίσταται ο Περικλής προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου

Β) Ότι το κλητήριο θέσπισμα, με το οποίο παραπέμφθηκε ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου δεν αναφέρει το άρθρο του ποινικού νόμου (άρ. 375 παρ. 1 εδ. Α’ περ β’ ΠΚ). στο οποίο προβλέπεται η περιγροφόμενη σε αυτό πράξη.

Πώς θα αξιολογήσει το Τριμελές Εφετείο τις ενστάσεις του Ηρακλή;

Ο Ηρακλής καταδικάζεται τελικά από το Τριμελές Εφετείο σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και ασκεί αναίρεση κατά της καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, η οποία γίνεται δεκτή. Στη μετ' αναίρεση δίκη ο Ηρακλής δεν εμφανίζεται, παρ' όλο που κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως. ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου. το οποίο κατόπιν αυτού απορρίπτει την έφεση του Ηρακλή ως ανυποστήρικτη

Ορθώς απορρίφθηκε η έφεση του Ηρακλή ως ανυποστήρικτη;
1 σχόλιο: