23 Νοεμβρίου 2018

ΠΜΣ Ποινικής Δικονομίας

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Να απαντηθούν τα ακόλουθα τρία θέματα.

1. Σχολιάστε τη διάταξη του άρ. 502 παρ. 4 ΚΠΔ.
2. Σχολιάστε το παρακάτω απόσπασμα από απόφαση του Α.Π.
«Από τις διατάξεις των άρθρων 63, 64 παρ. 2, 65 παρ.1 […] του ΑΚ, οι οποίες αποσκοπούν τόσο στην ικανοποίηση της αστικής ζημιώσεως του παθόντος από το ποινικό δικαστήριο, όσο και στην υποστήριξη της κατηγορίας από τον πολιτικώς ενάγοντα προς αποκατάσταση στη δεύτερη περίπτωση της  βαθύτερης εκείνης βλάβης που προκάλεσε το έγκλημα σε αυτόν, η οποία χωρεί με την κήρυξη της ενοχής και την καταδίκη του εγκληματία μέσα από τη διαδικασία της ποινικής δίκης, στην οποία απέκτησε ο πολιτικώς ενάγων το προνόμιο της συμπράξεως ως φορέας της παραπάνω εγκληματικής βλάβης, προκύπτει ότι η πολιτική αγωγή, που ασκείται ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, έχει όχι μόνον αστικό, αλλά και ποινικό χαρακτήρα. Συνεπώς, ο νομιμοποιούμενος να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων μπορεί να δηλώσει στο ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου παράσταση πολιτικής αγωγής, μόνο προς υποστήριξη της κατηγορίας, χωρίς συγχρόνως να ζητήσει αποζημίωση από το έγκλημα ή τη χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, ο (…) δήλωσε ενώπιον του εκδόσαντος αυτήν Τριμελούς  Εφετείου Θεσσαλονίκης, ότι παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του ήδη αναιρεσείοντος και των υπόλοιπων κατηγορουμένων, οι οποίοι είχαν καταδικασθεί πρωτοδίκως για ανθρωποκτονία από αμέλεια της συζύγου του (…) και για σωματική βλάβη του ίδιου από αμέλεια και του (…), χωρίς συγχρόνως να ζητήσει αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης αντιστοίχως. Η δήλωση αυτή, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, είναι νομότυπη και πρέπει, επομένως, να απορριφθεί ο περί αντιθέτου, εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α’ του ΚΠοινΔ του συμπληρωματικού δικογράφου, δεύτερος λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο προσάπτεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια της απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο, για παράνομη παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος στο ακροατήριο, ως απαράδεκτος.


3.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

Ο Παντελής, υπάλληλος της ανώνυμης εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ», και η μνηστή του Φωτεινή παραπέμπονται με κλητήριο θέσπισμα στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημ/κείου, ο μεν πρώτος για υπεξαίρεση ποσού 30.000 ευρώ (ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας) από το ταμείο της εταιρείας (άρθρο 375 παρ. 1 περ. β’ ΠΚ), η δε δεύτερη για αποδοχή του ποσού αυτού στον τραπεζικό λογαριασμό της (άρθρο 394 παρ. 1 ΠΚ). Το κλητήριο θέσπισμα επιδίδεται με θυροκόλληση στον Παντελή στη διεύθυνση κατοικίας που είχε δηλώσει κατά την προκαταρκτική εξέταση, από την οποία κατά τον χρόνο της επίδοσης είχε ήδη μετοικήσει, χωρίς να επιδοθεί και στον διορισθέντα κατά την παροχή εξηγήσεων του Παντελή στη διεξαχθείσα προκαταρκτική εξέταση αντίκλητο πληρεξούσιο δικηγόρο του, Ηλία. Ο Παντελής δεν εμφανίζεται ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου κατά την ορισθείσα δικάσιμο και καταδικάζεται ερήμην σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών, ενώ η Φωτεινή, που παρίσταται αυτοπροσώπως, καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών. Το Τριμελές Πλημ/κείο επιδικάζει στην πολιτικώς ενάγουσα εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» χρηματική ικανοποίηση 50 ευρώ για την ηθική βλάβη, που υπέστη στο κύρος και τη φήμη της.

Ερώτημα 1ο: Ορθώς καταδικάστηκε ερήμην ο Παντελής;

Ο Παντελής και η Φωτεινή ασκούν νομοτύπως και εμπροθέσμως έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης του Τριμελούς Πλημ/κείου με μοναδικό λόγο την κακή εκτίμηση των αποδείξεων. Στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/μάτων η Φωτεινή δεν εμφανίζεται, παρόλο που είχε κλητευθεί νομίμως και εμπροθέσμως, ενώ ο Παντελής, εκπροσωπούμενος από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ηλία, προβάλλει το πρώτον τις ακόλουθες ενστάσεις:
i) Ότι το κλητήριο θέσπισμα είναι άκυρο, διότι δεν αναγράφει το άρθρο 375 παρ. 1 περ. β’ ΠΚ.
ii) Ότι η πολιτικώς ενάγουσα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ πρέπει να αποβληθεί, διότι με πρωτόδικη απόφαση το πολιτικού δικαστηρίου, εκδοθείσα προτού διεξαχθεί η ποινική δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, είχε γίνει δεκτή η αγωγή της κατά του Παντελή για απόδοση του υπεξαιρεθέντος ποσού των 30.000 ευρώ.

Ερώτημα 2ο: Αξιολογήστε τις δύο ενστάσεις του Ηλία.

Τελικώς, το Τριμελές Εφετείο απορρίπτει την έφεση της Φωτεινής ως ανυποστήρικτη και αθωώνει τον Παντελή, γενομένου δεκτού του ισχυρισμού του ότι η ιδιοποίηση των 30.000 ευρώ δεν ήταν παράνομη, διότι αυτός είχε ισόποση ληξιπρόθεσμη και απαιτητή απαίτηση κατά της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ από οφειλόμενες αποδοχές και bonus.

Ερώτημα 3ο: Τι μπορεί να πράξει η Φωτεινή μετά την έκδοση της ως άνω αποφάσεως;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου