9 Δεκεμβρίου 2017

Θέματα ΠΜΣ Δικαίου Περιβάλλοντος

Σεπτέμβριος 2017

Α.Θεωρητικό Ζήτημα:

Η αρχή της προφύλαξης: έννοια και εφαρμογές σε εθνικό,ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο.(max 1,5 σελίδες)

Β.Πρακτικό Ζήτημα: 

Εμπορικό κέντρο στην Πλάκα,

Με πράξη Χ εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία εμπορικού κέντρου επιφάνειας 5.000 τ.μ στην Πλάκα. Ο Α κάτοικος Πεύκης και το σωματείο <<Αρχαία Αθήνα>> επιθυμούν να προσβάλουν δικαστικά την ως άνω πράξη Χ.

Ερωτήματα:

 1.  Σε ποιο δικαστήριο και με ποιο ένδικο βοήθημα θα προσφύγουν ο Α και το σωματείο;Eχουν έννομο συμφέρον και αν ναι, πώς στοιχειοθετείται αυτό;Επιβάλλεται να έχουν εναντιωθεί στο επίμαχο έργο στο πλαίσιο προηγούμενης διοικητικής διαδικασίας;Αν η πράξη Χ είχε εκδοθεί πριν 12 μήνες επηρεάζεται το εμπρόθεσμο; 
 2. Επιβάλλεται να εκτιμηθεί περιβαλλοντικά το έργο πριν την έκδοση της πράξης Χ και αν ναι,με ποια εργαλεία και διαδικασία;Εάν η αρχαιολογική υπηρεσία είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά ,επηρεάζεται και,αν ναι, πώς  η έκδοση της πράξης Χ;
 3. To Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Δήμου Αθηναίων προβλέπει ειδικά για την Πλάκα μικρά καταστήματα και κατοικίες.Μπορεί η πράξη Χ να θεωρηθεί τροποποίηση του ΓΠΣ;Αν όχι πάσχει;Είναι δυνατό το ΓΠΣ να τροποποιηθεί στη συνέχεια για να προβλέψει και εμπορικό κέντρο;
 4. Με το ένδικο βοήθημα που θα ασκήσουν ο Α και το σωματείο ,είναι δυνατό να επικαλεστούν παραβίαση :α) της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της, 13ης  Δεκεμβρίου του 2011,για τη εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ,β) της από 20.10.2010 Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου( Σύμβαση της  Φλωρεντίας);Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2018

Προωθείται ένα μείζον τουριστικό επενδυτικό σχέδιο με τη δημιουργία δικτύου 5 πολυτελών ξενοδοχείων, 2 μαρινών, 2 γηπέδων γκολφ και 3 παραθεριστικών χωριών σε όλη τη νότια πλευρά του νομού Χανίων με φορέα εκμετάλλευσης μια μεγάλη επενδυτική εταιρία.

Ερωτάται:

1. Μπορεί ένα μέρος των επίμαχων τουριστικών εγκαταστάσεων να χωροθετηθεί εντός δασικών περιοχών; Ισχύει το ίδιο αν πρόκειται για περιοχές οι οποίες δεν έχουν διοικητικά χαρακτηρισθεί ως δάση ή δασικές εκτάσεις ή στις οποίες υπήρχε παλαιότερα δασική βλάστηση αλλά αυτή έχει πλήρως πλέον αποψιλωθεί; Αιτιολογήστε την απάντησή σας με βάση το Σύνταγμα, τη νομοθεσία και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2.Ένα μέρος των επίμαχων εγκαταστάσεων πρόκειται να χωροθετηθεί εντός περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 (Ειδικές Ζώνες Διατήρησης) με βάση την οδηγία 92/43/ΕΚ για την προστασία του γυπαετού. Επιτρέπεται ή οι περιοχές αυτές τελούν υπό απόλυτη προστασία; Αν ναι με ποια κριτήρια και με ποιες προϋποθέσεις;

3.Πριν τη χορήγηση άδειας συνολικά για το επίμαχο επενδυτικό σχέδιο επιβάλλεται να προηγηθεί περιβαλλοντική εκτίμηση για το σχέδιο στο σύνολό του ή αυτή μπορεί να γίνει σε επόμενο στάδιο, πριν την κατασκευή της κάθε υποδομής (ξενοδοχείο,μαρίνα κ.λ.π.) ξεχωριστά; Εάν ναι αναλύστε τη μορφή και τα βασικά διαδικαστικά στάδια της περιβαλλοντικής αυτής εκτίμησης. Το γεγονός ότι ένα μέρος του σχεδίου αφορά και περιοχές του δικτύου Natura 2000 επηρεάζει την απάντηση;

4.Το ισχύον Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Νότια Κρήτη δεν προβλέπει τη συγκεκριμένη τουριστική ανάπτυξη στη νότια πλευρά του Νομού Χανίων. Αναφέρει μόνο γενικά πως ο Νομός Χανίων προσφέρεται για περαιτέρω τουριστική εκμετάλλευση. Είναι νόμιμη η χωροθέτηση του επίμαχου τουριστικού σχεδίου; Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των Δήμων στην εδαφική περιφέρεια των οποίων θα αναπτυχθούν ορισμένες από τη σχεδιαζόμενες τουριστικές δραστηριότητες απαγορεύουν ρητά περαιτέρω τουριστικές υποδομές. Μπορεί η απαγόρευση αυτή να παρακαμφθεί και με ποιο τρόπο;

5.Με ποια διαδικαστικά και δικονομικά μέσα στην Ελλάδα και την ΕΕ μπορούν οι κάτοικοι των όμορων περιοχών να αντιταχθούν στο ως άνω σχέδιο; Εκτός από αυτούς μπορεί να αντιταχθεί στο σχέδιο και μια περιβαλλοντική οργάνωση με έδρα την Αθήνα;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2019

Νόμος του Ελληνικού Κοινοβουλίου προβλέπει τα εξής: <<Με κοινές υπουργικές αποφάσεις των υπουργών Ανάπτυξης, Τουρισμού και Οικονομικών επιτρέπεται ο χαρακτηρισμός περιοχών ως << άμεσης τουριστικής προτεραιότητας>> και θεσπίζονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την τουριστική αξιοποίηση των περιοχών αυτών κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής διάταξης>>. Κατ΄εφαρμογή του νόμου εκδίδεται η ΚΥΑ 1/2019, η οποία χαρακτηρίζει τη νήσο <<Δεσποτικό>>, απέναντι από την Αντίπαρο>> ως <<περιοχή άμεσης τουριστικής προτεραιότητας>>. Επίσης προβλέπει την ανέγερση δυο ξενοδοχειακών μονάδων 1000 κλινών και την κατασκευή μαρίνας σκαφών αναψυχής. Προβλέπει περαιτέρω ότι οι εν λόγω ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν να χωροθετηθούν α) εντός αρχαιολογικού χώρου β) σε τμήματα της νήσου με θαμνώδη βλάστηση αρκεί η πυκνότητα της βλάστησης να μην υπερβαίνει το 50% του τμήματος αυτού γ) στα πεδινά χορτολιβαδικά τμήματα της νήσου. Οι ξενοδοχειακές μονάδες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους 50 ορόφους. Για την μαρίνα ορίζεται ότι επιτρέπεται η ανέγερση συνοδών τουριστικών εγκαταστάσεων (εστιατόριο, μικρό ξενοδοχείο) εντός της χερσαίας της ζώνης και ότι είναι δυνατή η πώληση του συνόλου της μαρίνας σε ιδιώτη. Σημειώνεται ότι μέχρι να εκδοθεί η ΚΥΑ 1/2019 στο Δεσποτικό επιτρεπόταν μόνο η χρήση κατοικίας και η κατασκευή οικοδομών ενός ορόφου. Επίσης, δεν έχει εκδοθεί καμια πράξη χαρακτηρισμού δάσους ή δασικής έκτασης από τα αρμόδια Δασαρχεία ούτε έχει κυρωθεί δασικός χάρτης που να αφορά το νησί Δεσποτικό.

1.Είναι συμβατή με το Σύνταγμα και το δίκαιο της ΕΕ νομοθετική ρύθμιση η οποία επιτρέπει την έκδοση ΚΥΑ για το χαρακτηρισμό περιοχών ως << άμεσης τουριστικής προτεραιότητας >> και την εφαρμογή σε αυτές ειδικών κανόνων ως προς την αξιοποίησή τους; Αν ναι με ποιες προϋποθέσεις ( εστιάστε σε ζητήματα περιβαλλοντικής εκτίμησης και προστασίας, χωροταξικού σχεδιασμού και νομοθετικής εξουσιοδότησης).Είναι ο επίμαχος νόμος συνταγματικός; 

2.Αξιολογείστε τις ρυθμίσεις της ΚΥΑ από τη σκοπιά της δασικής και αρχαιολογικής νομοθεσίας.

3. Απαγορεύεται απόλυτα η προσθήκη ξενοδοχειακής χρήσης σε περιοχή για την οποία προηγουμένως επιτρεπόταν μόνο χρήση κατοικίας και αύξηση του αριθμού των επιτρεπόμενων ορόφων  από 1 σε 50; Επίσης είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα οι διατάξεις για την μαρίνα;

4.Στο πλαίσιο ποιών διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών μπορούν να εναντιωθούν στο ως άνω έργο,α) κάτοικοι Αντιπάρου και Πάρου, β) κάτοικοι Αθηνών και, γ) μια ανταγωνιστική επιχείρηση της (ξενοδοχείο και μαρίνα της Αντιπάρου); Ποια είναι η συνέπεια αν η ΚΥΑ, η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα ξενοδοχεία και τη μαρίνα και οι αντίστοιχες οικονομικές άδειες κυρωθούν με νόμο πριν ή μετά τη δικαστική τους προσβολή;

5.Κατά τη διάρκεια της δίκης κατά της ΑΕΠΟ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί ο αιτών να αμφισβητήσει την κρίση της διοίκησης ότι η κατασκευή ενός 50όροφου ξενοδοχείου δεν επιφέρει σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση ενόψει του οφέλους το οποίο συνεπάγεται για την τουριστική ανάπτυξη;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σεπτέμβριος 2020

Η εταιρία Α δραστηριοποιείται στον τομέα της βαρειάς βιομηχανίας και σας θέτει τα εξής ερωτήματα:

1. Είναι δυνατή η περιβαλλοντική αδειοδότηση μιας νέας βιομηχανικής μονάδας την οποία επιθυμεί να κατασκευάσει σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται 5 χλμ. Εκτός των πολεοδομικών ορίων της πόλης της Θήβας; Περιγράψτε τα κριτήρια και τα βασικά στάδια. Για πόσο χρόνο θα διαρκέσει η άδεια αν τελικά εκδοθεί; Μπορεί να ανακληθεί ενδιαμέσως;  Θα μπορούσε να εκδοθεί με νόμο;
Απαντήστε στα παρακάτω θέματα με δύο παραδοχές: α) ότι η περιοχή χρησιμοποιείται σήμερα για αγροτικές καλλιέργειες β) ότι η περιοχή είναι πευκόφυτη αλλά δεν έχει χαρακτηρισθεί ως δάσος.

2. Μετά από ατύχημα σε βιομηχανική μονάδα παραγωγής μετάλλων της ίδιας εταιρίας στα Οινόφυτα, ρυπάνθηκε ο ποταμός Ασωπός. Τι προβλέπει η ειδική νομοθεσία για την περιβαλλοντική ευθύνη στην περίπτωση αυτή;

3. Μπορούν για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος να τεθούν περιορισμοί στην δόμηση, την εκμετάλλευση και την χρήση ενός βιομηχανικού κτηρίου του 1910, το οποίο ανήκει στην ιδιοκτησία της και βρίσκεται στο κέντρο της Καβάλας, με ποιες νομοθεσίες και με ποια κριτήρια; Η βαρυνόμενη με τους περιορισμούς μπορεί να λάβει αποζημίωση;

Οι απαντήσεις να μην υπερβούν τις πέντε σελίδες

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2022

(Δεν επιτρέπεται η χρήση κώδικα ή άλλης νομοθεσίας).

Στο άρθρο 1 του Νόμου Χ προβλέπονται τα εξής: «Για την κατεπείγουσα αντιμετώπιση της ενεργειακής και της οικονομικής κρίσης καθώς και των εθνικών θεμάτων επιτρέπεται, ειδικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου που απέχουν έως 50 μίλια από την Τουρκία, με ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και ΥΠΕΝ, η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο, η χορήγηση ενιαίας άδειας για την κατασκευή και λειτουργία σύνθετων επενδύσεων στρατηγικής σημασίας τουριστικού και ενεργειακού χαρακτήρα. Στοιχεία της επένδυσης είναι, υποχρεωτικά, ο συνδυασμός των ακόλουθων δραστηριοτήτων: 1) Ξενοδοχεία έως 2000 κλίνες, 2) έως 150 εξοχικές κατοικίες συνολικού εμβαδού 30.000 τμ, 3) μονάδα παραγωγής ΗΕ μέσω ΑΠΕ, η οποία θα καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών του νησιού. Η επένδυση δύναται να καταλαμβάνει έως το 30% της εδαφικής περιφέρειας του νησιού. Η ενιαία άδεια επέχει θέση των περιβαλλοντικών, χωροταξικών και πολεοδομικών εγκρίσεων που προβλέπονται στη νομοθεσία. Η κατασκευή και λειτουργία της επένδυσης εποπτεύεται από μόνιμη ειδική επιτροπή στην οποία μετέχουν στελέχη των αρμόδιων υπουργείων για την αντιμετώπιση κάθε περιβαλλοντικού, χωροταξικού και πολεοδομικού ζητήματος. Η μόνιμη ειδική επιτροπή δύναται να επιβάλει στον επενδυτή τη διενέργεια των αναγκαίων μελετών καθώς και την τήρηση ειδικότερων όρων και υποχρεώσεων».

Σε εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής, εκδόθηκε και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στις 1.3.2022 η ΚΥΑ Ψ με την οποία αδειοδοτήθηκε τέτοια επένδυση για το νησί Οινούσσες. Φορέας υλοποίησης της επένδυσης είναι η Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Οινουσσών.
Ερωτώνται τα ακόλουθα:
1. Αν δεν υπήρχε ο Νόμος Χ, ποιες θα ήταν οι βασικές υποχρεώσεις τις οποίες επιβάλλει το Σύνταγμα και η νομοθεσία (ευρωπαϊκή και εθνική), για την υλοποίηση μίας τέτοιας επένδυσης στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος και του χωροταξικού σχεδιασμού; Θα ήταν κατά τη γνώμη σας εφικτή με βάση τις υποχρεώσεις αυτές;

2. Θα επιβάλλονταν επιπλέον υποχρεώσεις ή απαγορεύσεις και ποιες σε περίπτωση που η επένδυση στις Οινούσσες πρόκειται να αναπτυχθεί σε περιοχή α) εντός Δικτύου Natura 2000, β) με δασική βλάστηση αλλά μη χαρακτηρισμένη ως δάσος ή δασική έκταση, γ) στην οποία βρίσκονται αρχαιότητες. Διαφοροποιείται η απάντηση από το γεγονός ότι φορέας υλοποίησης είναι μία δημοτική επιχείρηση και όχι ένας ιδιώτης επενδυτής;

3. Είναι η ΚΥΑ Ψ νόμιμη, εν όψει α) του κατεπείγοντος χαρακτήρα της, β) της σύνδεσής της με κρισιμότατες πτυχές του γενικού συμφέροντός και γ) του γεγονότος ότι μεριμνά για τα πειβαλλοντικά, χωροταξικά και πολεοδομικά ζητήματα με την θέσπιση μόνιμης διοικητικής εποπτείας; Εάν θεωρείται πως όχι, ποια είναι τα ανυπέρβλητα νομικά της ελαττώματα;

4. Κάτοικοι του νησιού Οινούσσες αλλά και άλλων νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καταθέτουν στο ΣΤΕ αίτηση ακύρωσης κατά της ΚΥΑ την 1η.12.2022. Είναι παραδεκτή η αίτησή τους; Μπορεί το ΣτΕ να ελέγξει τη συνταγματικότητα του νόμου παρά το ότι οι αιτούντες δεν στρέφονται ευθέως κατά αυτού; Χρειάζεται οι αιτούντες να προβούν και σε άλλες δικονομικές ενέργειες για να σταματήσουν την εφαρμογή της ΚΥΑ και, αν ναι, θεωρείτε πως έχουν πιθανότητες επιτυχίας;

1 σχόλιο:

 1. Θέματα για ανάρτηση στη σελίδα
  Ιούλιος 2022
  (Δεν επιτρέπεται η χρήση κώδικα ή άλλης νομοθεσίας).

  Στο άρθρο 1 του Νόμου Χ προβλέπονται τα εξής: «Για την κατεπείγουσα αντιμετώπιση της ενεργειακής και της οικονομικής κρίσης καθώς και των εθνικών θεμάτων επιτρέπεται, ειδικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου που απέχουν έως 50 μίλια από την Τουρκία, με ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και ΥΠΕΝ, η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο, η χορήγηση ενιαίας άδειας για την κατασκευή και λειτουργία σύνθετων επενδύσεων στρατηγικής σημασίας τουριστικού και ενεργειακού χαρακτήρα. Στοιχεία της επένδυσης είναι, υποχρεωτικά, ο συνδυασμός των ακόλουθων δραστηριοτήτων: 1) Ξενοδοχεία έως 2000 κλίνες, 2) έως 150 εξοχικές κατοικίες συνολικού εμβαδού 30.000 τμ, 3) μονάδα παραγωγής ΗΕ μέσω ΑΠΕ, η οποία θα καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών του νησιού. Η επένδυση δύναται να καταλαμβάνει έως το 30% της εδαφικής περιφέρειας του νησιού. Η ενιαία άδεια επέχει θέση των περιβαλλοντικών, χωροταξικών και πολεοδομικών εγκρίσεων που προβλέπονται στη νομοθεσία. Η κατασκευή και λειτουργία της επένδυσης εποπτεύεται από μόνιμη ειδική επιτροπή στην οποία μετέχουν στελέχη των αρμόδιων υπουργείων για την αντιμετώπιση κάθε περιβαλλοντικού, χωροταξικού και πολεοδομικού ζητήματος. Η μόνιμη ειδική επιτροπή δύναται να επιβάλει στον επενδυτή τη διενέργεια των αναγκαίων μελετών καθώς και την τήρηση ειδικότερων όρων και υποχρεώσεων».

  Σε εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής, εκδόθηκε και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στις 1.3.2022 η ΚΥΑ Ψ με την οποία αδειοδοτήθηκε τέτοια επένδυση για το νησί Οινούσσες. Φορέας υλοποίησης της επένδυσης είναι η Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Οινουσσών.
  Ερωτώνται τα ακόλουθα:
  1. Αν δεν υπήρχε ο Νόμος Χ, ποιες θα ήταν οι βασικές υποχρεώσεις τις οποίες επιβάλλει το Σύνταγμα και η νομοθεσία (ευρωπαϊκή και εθνική), για την υλοποίηση μίας τέτοιας επένδυσης στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος και του χωροταξικού σχεδιασμού; Θα ήταν κατά τη γνώμη σας εφικτή με βάση τις υποχρεώσεις αυτές;

  2. Θα επιβάλλονταν επιπλέον υποχρεώσεις ή απαγορεύσεις και ποιες σε περίπτωση που η επένδυση στις Οινούσσες πρόκειται να αναπτυχθεί σε περιοχή α) εντός Δικτύου Natura 2000, β) με δασική βλάστηση αλλά μη χαρακτηρισμένη ως δάσος ή δασική έκταση, γ) στην οποία βρίσκονται αρχαιότητες. Διαφοροποιείται η απάντηση από το γεγονός ότι φορέας υλοποίησης είναι μία δημοτική επιχείρηση και όχι ένας ιδιώτης επενδυτής;

  3. Είναι η ΚΥΑ Ψ νόμιμη, εν όψει α) του κατεπείγοντος χαρακτήρα της, β) της σύνδεσής της με κρισιμότατες πτυχές του γενικού συμφέροντός και γ) του γεγονότος ότι μεριμνά για τα πειβαλλοντικά, χωροταξικά και πολεοδομικά ζητήματα με την θέσπιση μόνιμης διοικητικής εποπτείας; Εάν θεωρείται πως όχι, ποια είναι τα ανυπέρβλητα νομικά της ελαττώματα;

  4. Κάτοικοι του νησιού Οινούσσες αλλά και άλλων νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καταθέτουν στο ΣΤΕ αίτηση ακύρωσης κατά της ΚΥΑ την 1η.12.2022. Είναι παραδεκτή η αίτησή τους; Μπορεί το ΣτΕ να ελέγξει τη συνταγματικότητα του νόμου παρά το ότι οι αιτούντες δεν στρέφονται ευθέως κατά αυτού; Χρειάζεται οι αιτούντες να προβούν και σε άλλες δικονομικές ενέργειες για να σταματήσουν την εφαρμογή της ΚΥΑ και, αν ναι, θεωρείτε πως έχουν πιθανότητες επιτυχίας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή