9 Μαρτίου 2012

Θέματα Αεροπορικού Δικαίου


Απρίλιος 2014

1) Πιστεύετε ότι για την ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα πρέπει να υπάρχει ειδική νομοθετική ρύθμιση πέρα από τις γενικές διατάξεις περί ευθύνης του κοινού δικαίου;

2) Επίσης πιστεύετε ότι η ρύθμιση αυτή πρέπει να είναι διεθνής ή αρκεί η ρύθμιση μόνο με κανόνες εσωτερικού δικαίου ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιουλίος 2014

Σκέλος Ιδιωτικού Δικαίου
Ποσοτικοί περιορισμοί της ευθύνης του αεροπορικού μεταφορέα. Ποια η δικαιολογητική τους βάση, η σημασία τους και επιχειρήματα αμφισβήτησής τους.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούλιος 2015 

Θέμα:
«Δύο βασικά νομοθετήματα για την ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα είναι ο Κανονισμός 261/2004 ΕΚ και η Διεθνής Σύμβαση του Μόντρεαλ 1999. – Υπάρχουν συγκρούσεις και αντιφάσεις ανάμεσα σε αυτά τα δύο νομοθετήματα, και αν ναι, πώς ξεπερνίουνται αυτές ερμηνευτικά;»

Απάντηση:

Δείτε το αρ. 19 και κυρίως τα αρ. 22 και 29 ΔΣ Μόντρεαλ. Το αρ. 19 αναφέρεται στην ευθύνη από καθυστέρηση. Το αρ. 22 θεσπίζει ποσοτικό περιορισμό της ευθύνης από καθυστέρηση. Το αρ. 29 προβλέπει ο ποσοτικός περιορισμός της ευθύνης της ΔΣΜ εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν η αξίωση δεν θεμελιώνεται στη ΔΣΜ αλλά σε άλλες νομοθετικές διατάξεις. Συγκρίνατε τις πιο πάνω διατάξεις της ΔΣΜ με τα αρ. 5-7 του Καν. 261/2004, λαμβάνοντας ιδίως υπόψιν ότι τα άρθρα αυτά χορηγούν, υπό προϋποθέσεις, την αποζημίωση του αρ. 7. Η σύγκριση των διατάξεων αυτών δίνει κατ’ αρχήν την εντύπωση ότι η ΔΣΜ και ο Κανονισμός βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Υπόψιν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσχωρήσει και αυτή στη ΔΣΜ. - Για το θέμα αυτό βλπτ. αποφάσεις ΔΕΚ C-581, 629/10 (Nelson) και C- 402, 432/07 (Sturgeon). – Βλπτ. επίσης Dempsey & Johansson, Montreal v. Brussels: The conflict of laws on the issue of delay in international air carriage, Air & Space Law, vol. 35, 2010, 207-224, Kluwer (το οποίο μπορείτε να βρείτε με έρευνα στο google).

Μια ολοκληρωμένη απάντηση θα ξεκινούσε παρουσιάζοντας συνοπτικά τις διατάξεις της ΔΣΜ και του Καν. 261/2004. – Την υψηλότερη βαθμολογία θα συγκεντρώσουν τα γραπτά που, μετά από μια παρουσίαση των διατάξεων αυτών θα επισημάνουν την πιο πάνω, εν δυνάμει, σύγκρουση. Τα πιο πετυχημένα γραπτά θα επιχειρήσουν μια ερμηνεία των διατάξεων και θα δώσουν πειστικά νομικά επιχειρήματα για το αν πρόκειται για πραγματική σύγκρουση ή μόνο φαινομενική. Οποιαδήποτε από τις δύο απόψεις θα θεωρηθεί σωστή, αν υποστηρίζεται με νομικά επιχειρήματα. – Ωστόσο, και μόνο η παρουσίαση των διατάξεων της ΔΣΜ και του Κανονισμού αρκεί για να είναι ένα γραπτό προβιβάσιμο, αρκεί η παρουσίαση αυτή να πείθει ότι ο φοιτητής έχει εμπεδώσει την ύλη. Στη συνολική βαθμολογία επηρεάζει καθοριστικά η ποιότητα και ωριμότητα της νομικής σκέψης και της νομικής έκφρασης κάθε εξεταζόμενου.
(*Η απάντηση έχει δοθεί από τον/την καθηγητή/τρια του μαθήματος στην ιστοσελίδα της Σχολής) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2015Θέμα:


Κατά τη γνώμη σας χρειάζεται να υπάρχει ειδική νομοθετική ρύθμιση για την ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα; Η ρύθμιση του κοινού Αστικού Δικαίου (βλ. Αστικός Κώδικας) δεν είναι επαρκής; Επίσης, χρειάζεται η ρύθμιση της ευθύνης να γίνεται με διεθνή σύμβαση, ή θα αρκούσε η ρύθμιση με το εσωτερικό δίκαιο;


Απάντηση:


Μια ολοκληρωμένη απάντηση θα ξεκινούσε παρουσιάζοντας τη ρύθμιση της ευθύνης του αεροπορικού μεταφορέα κατά τη Διεθνή Σύμβαση του Μόντρεαλ (ευθύνη για επιβάτες, για αποσκευές, για εμπορεύματα, για καθυστέρηση), αλλά και κατά τον Καν. 261/2004 ΕΚ (ευθύνη για ματαίωση πτήσης, κλπ.) και θα συνέκρινε τις ρυθμίσεις αυτές με τη ρύθμιση των διατάξεων του ΑΚ, ιδίως της σύμβασης έργου που προσιδιάζουν περισσότερο στη σύμβαση μεταφοράς. Ακολούθως, θα παρουσίαζε τις ρυθμίσεις του Εμπορικού Νόμου για την ευθύνη του αγωγιάτη. Κυρίως, όμως, μια εύστοχη απάντηση θα αναφερόταν διεξοδικά στο δίκαιο των απαλλακτικών ρητρών κατά τον ΑΚ. Είναι ικανοποιητική η ρύθμιση αυτή για τις ανάγκες του ιδιωτικού αεροπορικού δικαίου, ναι ή όχι και γιατί;

Για την απάντηση του ζητήματος αν χρειάζεται διεθνής ρύθμιση ή εσωτερικό πρέπει να παρουσιαστούν τα προβλήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και διεθνούς δικαιοδοσίας που ανακύπτουν στο πλαίσιο της αεροπορικής μεταφοράς, η οποία κατά κανόνα είναι διεθνής. Τα προβλήματα αυτά ανακύπτουν από την ύπαρξη στοιχείων αλλοδαπότητας. Πώς αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα τα ζητήματα αλλοδαπότητας; Μέσα από τις διατάξεις των κανόνων συγκρούσεως ή μέσα από διατάξεις διεθνώς ομοιόμορφου δικαίου. Ποιά πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα παρουσιάζει κάθε μια από τις δύο αυτές μεθόδους; (*Η απάντηση έχει δοθεί από τον καθηγητή/τρια του μαθήματος στην ιστοσελίδα της σχολής)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούνιος 2016

1. Ποια νομικά ζητήματα προκύπτουν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη ;

2. Συγκρίνετε τη Διεθνή Σύμβαση του Μόντρεαλ με τον Κανονισμό 261/2004.

Από τα δύο θέματα να απαντηθεί μόνο το ένα.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

1. Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στον ΑΚ και στη ΔΣΜ.

2. Υπάρχει ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για την ευθύνη του χρήστη drone;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2019

Κατά προσέγγιση διατύπωση

1)Αντιφάσεις και συγκρούσεις Κανονισμού 261/2004 με  Διεθνή Σύμβαση Μόντρεαλ

2)Ανωτέρα βία και απαλλαγή ευθύνης των αερομεταφορέων.

3)Σημασία της Διερευνητικής Επιτροπής στα αεροπορικά ατυχήματα.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2020
(Οι φοιτητές απαντούν μόνο ένα από τα πιο κάτω θέματα ανάλογα με το γράμμα από το οποίο αρχίζει το επώνυμό τους. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής. Έκταση απάντησης: μέχρι 1.000 λέξεις)
1. Γράμματα Α-Γ
Δύο βασικά νομοθετήματα για την ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα είναι ο Κανονισμός 261/2004 ΕΚ και η Διεθνής Σύμβαση του Μόντρεαλ 1999. – Υπάρχουν συγκρούσεις και αντιφάσεις ανάμεσα σε αυτά τα δύο νομοθετήματα, και αν ναι, πώς ξεπερνιούνται αυτές ερμηνευτικά;»
2.Γράμματα Δ-Ζ
Κατά τη γνώμη σας χρειάζεται να υπάρχει ειδική νομοθετική ρύθμιση για την ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα; Η ρύθμιση του κοινού Αστικού Δικαίου (βλ. Αστικός Κώδικας) δεν είναι επαρκής; Επίσης, χρειάζεται η ρύθμιση της ευθύνης να γίνεται με διεθνή σύμβαση ή θα αρκούσε η ρύθμιση με το εσωτερικό δίκαιο;
3.Γράμματα Η-Ι
Ποια ειδικά νομικά προβλήματα ανακύπτουν σε περίπτωση απώλειας της ζωής των μελών του πληρώματος κατά τη διάρκεια αεροπορικού ατυχήματος;
4.Γράμματα Κ-Μ
Η χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης ή/και ψυχικής οδύνης στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης Μόντρεαλ
5.Γράμματα Ν-Ο
Η έννοια της ανωτέρας βίας ως λόγος απαλλαγής από την ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα
6.Γράμματα Π-Σ
Γιατί στη Διεθνή Σύμβαση Μόντρεαλ η ευθύνη για τους επιβάτες διαμορφώνεται ως γνήσια αντικειμενική, ενώ η ευθύνη για τις αποσκευές και τα εμπορεύματα διαμορφώνεται ως νόθος αντικειμενική, δηλ. υποκειμενική; Είναι εύλογη αυτή η διαμόρφωση της ευθύνης ως αντικειμενικής στη μία περίπτωση και υποκειμενικής στην άλλη;
7.Γράμματα Τ-Φ
Συνέπειες του BREXIT στις αερομεταφορές
8.Γράμματα Χ-Ω
Βασικές αρχές της κρατικής εποπτείας των αεροπορικών επιχειρήσεων


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 σχόλιο: