3 Μαρτίου 2014

Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Ιανουάριος 2014:

1) Στοιχεία έννοιας φόρου.

2) Αν είναι δυνατό να ρυθμιστεί με Υπουργική Απόφαση η αναπροσαρμογή συντελεστών υπολογισμού της αξίας των ακινήτων.

3) Έννοια αρχής της φορολογικής ισότητας.

4) Η Κυβέρνηση καταθέτει σχέδιο νόμου στη Βουλή το Φεβρουάριο του 2014 για τροποποίηση κλίμακας φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Μπορεί να καταλαμβάνει εισοδήματα προγενέστερων ετών και αν ναι, ποιων ημερολογιακών ετών.

5) Διαφορά φόρου – ανταποδοτικού τέλους.


6) Είναι δυνατή η επιμήκυνση της φορολογικής παραγραφής και αν ναι, με ποιο τρόπο.

7) Με το ν. 4223/2013 εισήχθη ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων, που διακρίνεται σε κύριο και συμπληρωματικό. Φυσικό πρόσωπο κατέχει ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας €550.000, υπολογίστε τον αναλογούντα συμπληρωματικό φόρο. (δίδει πίνακα με συντελεστές).

8) Αναφέρετε 2 παραδείγματα από κάθε είδος: Άμεσο φόρο, έμμεσο φόρο, προοδευτικό συντελεστή, αναλογικό συντελεστή, κατοχή περιουσίας, δαπάνη.

9) Μικρό πρακτικό: Ένας έμπορος που αγοράζει €100 την πρώτη ύλη και μεταπωλεί €1000, με φορολογία την κλασική του 23%. Πόσο βγαίνει ο φόρος και τι βγαίνει ο λογαριασμός. Πιστωτικός ή Χρεωστικός;

10) Διαφορά διπλής νομικής φορολογίας και διπλής οικονομικής φορολογίας.

11) Θέση των διατάξεων των διμερών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας στην ιεραρχία των κανόνων της ελληνικής έννομης τάξης. Αναφέρατε συγκεκριμένα τη θέση τους ως προς του κανόνες του Συντάγματος, τους τυπικούς νόμους και τις κανονιστικές πράξεις.

(Διαλέγουμε τα 10 από τα 11 θέματα)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2015 

1: Αναφέρετε επιγραμματικά τα στοιχεία της έννοιας του φόρου.

2: Με την πρόσφατη απόφαση ΣτΕ Ολομ. 4003/2013 η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να αναπροσαρμόσει τους συντελεστές υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων έως το τέλος του Ιουνίου 2015. Απαντήστε με συνοπτική αιτιολογία εάν μπορεί η αναπροσαρμογή αυτή να γίνει με υπουργική απόφαση.

3: Ποια είναι η αρχή της έννοιας της νομιμότητας του φόρου;

4:  Δημότης αρνείται να καταβάλει το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επικαλούμενος ότι ο Δήμος δεν έχει τοποθετήσει φωτισμό στο δρόμο μπροστά από το σπίτι. Πώς κρίνετε αυτόν τον ισχυρισμό;

5: Η κυβέρνηση εξήγγειλε πρόσφατα τη θέσπιση νόμου το 2015 για την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των εταιρειών.
α) Επιτρέπεται η επιβολή αυτής της έκτακτης εισφοράς να έχει αναδρομική ισχύ;
β) Εάν ναι μέχρι ποιο έτος;
γ) Ισχύουν τα ίδια σε περίπτωση διάταξης που θεσπίζει φοροαπαλλαγή;

6: Ο Α κληρονομεί ένα διαμέρισμα, το οποίο στη συνέχεια πωλεί στον Β
α) Τι φόρος θα επιβληθεί κατά τις δύο μεταβιβάσεις (αιτία θανάτου και αιτία πωλήσεως);
β) Ποιον θα βαρύνει ο φόρος σε κάθε μια από τις δυο μεταβιβάσεις;

7: Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4172/2013  ο φόρος εισοδήματος για τους ελεύθερους επιτηδευματίες ορίζεται ανά κλιμάκια στο 26% για εισόδημα έως 50.000 ευρώ και στο 33% για εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ:
Δικηγόρος αποκτά κατά το φορολογικό έτος 2014 καθαρό εισόδημα από την άσκηση του επαγέλματος του 60.000 ευρώ. Υπολογίστε τον αναλογούντα φόρο.

8: α)  Πώς φορολογείται το εισόδημα ανάλογα με τις πηγές από τις οποίες προέρχεται;
β) Πώς ονομάζεται το σύστημα φορολογίας που εφαρμόζει η Ελλάδα ανάλογα με τις πηγές του εισοδήματος;

9: Αναφέρετε 2 παραδείγματα για κάθε μια από τις παρακάτω κατηγορίες φόρων:
α) Άμεσος φόρος
β) Έμμεσος φόρος
γ) Φόροι με προοδευτικό συντελεστή
δ) Φόροι με αναλογικό συντελεστή
ε) Φόρος επί της κατοχής περιουσίας
στ) Φόρος επί της δαπάνης (κατανάλωσης)

10: Επιχείρηση αγοράζει τον Ιούνιο 2015 πρώτες ύλες αξίας 100 ευρώ και πωλεί προϊόντα αξίας 1000 ευρώ. Οι παραπάνω αγοραπωλησίες υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%. Εάν υποτεθεί ότι κατά το διάστημα αυτό η επιχείρηση δεν έχει άλλα έσοδα ή έξοδα, απαντήστε με συνοπτική αιτιολογία στα ακόλουθα:
α) Υπολογίστε το ΦΠΑ εισροών και τον ΦΠΑ εκροών.
β) Η επιχείριση θα έχει χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ;

11: α) Ποια είναι η έννοια της αρχής του αποκτώμενου εισοδήματος και της αρχής του πραγματοποιούμενου εισοδήματος;
β) Ποια από τις παραπάνω αρχές εφαρμόζεται στην Ελλάδα;


ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΑ 10 ΑΠΟ ΤΑ 11 ΘΕΜΑΤΑ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

1. Ποια είναι η έννοια της αρχής της νομιμότητας του φόρου;

2. Επιτρέπεται η αναδρομική εφαρμογή ευμενούς φορολογικής ρύθμισης;

3. Το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος ορίζει ότι: " Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους".
Με την υπ' αριθμόν ΠΟΛ 1128/ 14.9.2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χορηγήθηκε αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε.διάφορες Δημοτικές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 7/9/2016.
Απαντήστε με συνοπτική αιτιολογία εάν είναι συνταγματική η παραπάνω υπουργική απόφαση.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4173/2013, το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη κλίμακα (δίδεται πίνακας με τον συντελεστή ανά κλίμακα). Φορολογούμενος αποκτά κατά το φορολογικό έτος 2016 καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 50.000 ευρώ. Υπολογίστε τον αναλογούντα φόρο.

5. Πώς φορολογείται το εισόδημα των συζύγων;

6. Σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 1 του Ν. 4173/2013, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων είναι 29% και, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 1 του Ν. 4173/2013, ο συντελεστής παρακράτησης για μερίσματα είναι 15%.
Ανώνυμη εταιρία αποκτά φορολογητέα κέρδη ύψους 100.000 ευρώ και αποφασίζει να διανείμει όλα τα διαθέσιμα κέρδη στο μέτοχό της, που είναι φυσικό πρόσωπο. Τι ποσό θα εισπράξει ο μέτοχος;

7. Ποια είναι η έννοια της αρχής του αποκτώμενου εισοδήματος και της αρχής του πραγματοποιημενου εισοδήματος; Ποια από τις δύο εφαρμόζεται στην Ελλάδα;

8. Βιοτεχνία επιπλοποιΐας αγοράζει τον Σεπτέμβριο ξυλεία αξίας 10.000 και πωλεί έπιπλα αξίας 5.000 ευρώ (καθαρή αξία). Οι παραπάνω αγοραπωλησίες υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%. Ερωτάται:
α) Πόσος είναι ο ΦΠΑ εισροών και πόσος ο ΦΠΑ εκροών της εν λόγω βιοτεχνίας;
β) Η εν λόγω βιοτεχνία έχει χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ;

9. Ο εργολάβος Α κατασκευάζει και πωλεί ένα διαμέρισμα στο Β, ο οποίος λογω της κρίσης το μεταπωλεί στο Γ. Ερωτάται:
α) Τι φόροι θα επιβληθούν κατά τις δύο μεταβιβάσεις;
β) Ποιόν θα βαρύνουν οι παραπάνω φόροι;

10. Ποιες είναι οι μέθοδοι για την εξάλειψη της διεθνούς διπλής φορολογίας;

11. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στους κανόνες του διεθνούς και του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου;

Να απαντηθούν 10 από τα 11 θέματα.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούνιος 2017


1) Επιγραμματική αναφορά των στοιχείων της έννοιας του φόρου.
2) Διαφορά φόρου - ανταποδοτικού τέλους.
3) Έννοια της αρχής της φορολογικής ισότητας.
4) Δυνατότητα παράτασης φορολογικής παραγραφής.
5) Φορολόγηση των συζύγων.
6) Μικρό πρακτικό για τον υπολογισμό του μερίσματος που θα λάβει ο μέτοχος (φυσικό πρόσωπο) αν τα κέρδη της εταιρίας είναι 100.000€ και η εταιρία αποφάσισε να τα διανείμει αποκλειστικά σε αυτόν (έδινε τον συντελεστή 29% για τα ν.π και 15% για το μέρισμα).
7) Υπολογισμός του φόρου που θα πληρώσει δικηγόρος με εισοδήματα 35.000 € (έδινε τον πίνακα με τους συντελεστές).
8) Μικρό πρακτικό για τον υπολογισμό του ΦΠΑ εισροών και εκροών και να πούμε αν είναι χρεωστικός ή πιστωτικός (ίδιο παράδειγμα με τις διαφάνειες).
9) Αρχή του αποκτώμενου και του πραγματοποιούμενου εισοδήματος.
10) Μέθοδοι εξάλειψης της διπλής φορολογίας
11) Φόροι που επιβάλλονται σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου αιτία θανάτου και μεταγενέστερης μεταβίβασης του ίδιου ακινήτου αιτία πωλήσεως και ποιος βαρύνεται με τον εκάστοτε φόρο.

Η διατύπωση είναι κατά προσέγγιση.
Να επιλέξετε τα 10 από τα 11 θέματα.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2018

1)Νομική φύση του ΕΤΜΕΑΡ κατά το ΣτΕ.
2)Είναι σύμφωνη με την αρχή της νομιμότητας και της ισότητας του φόρου πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εισάγει μικρότερο συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου λόγω έκτακτων συνθηκών (προσφυγικό);
3)Υπολογισμός φόρου κληρονομίας σε κληρονομία αξίας 1.000.000 ευρώ (δόθηκαν οι συντελεστές).
4)Ένας έμπορος ξυλείας πουλάει το αυτοκίνητό σε εταιρία που εμπορεύεται αμάξια. Υπόκειται η συναλλαγή αυτή σε ΦΠΑ κι αν ναι πρόκειται για ΦΠΑ εισροών ή  ΦΠΑ εκροών;
5)Είναι νόμιμη υπουργική απόφαση του 2017 με την οποία παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των  φορολογικών δηλώσεων του 2017.
6)Υπολογισμός φόρου εισοδήματος εταιρίας (δόθηκαν οι συντελεστές εισοδήματος και παρακράτησης τόκων και ως δεδομένο η απόκτηση 10.000 ευρώ από τους τόκους).
7)Σύζυγος συνάπτει σύμβαση με ασφαλιστική εταιρία στην οποία αναφέρεται ότι σε περίπτωση θανάτου του θα λάβει την ασφαλιστική αποζημίωση η σύζυγός του. Πώς φορολογείται η αποζημίωση;
8)Πώς εισπράττεται το ΤΑΠ και τι δικαίωμα έχει ο μισθωτής έναντι του εκμισθωτή αν ο πρώτος καταβάλει το ΤΑΠ;
9)ΦΠΑ για έμμισθους δικηγόρους κατά το ΣτΕ.

Διατύπωση κατά προσέγγιση.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2019

Απαντήστε σε 10 από τις παρακάτω 11 ερωτήσεις. Δεν επιτρέπεται η χρήση κωδίκων και νομοθεσίας.  Κάθε απάντηση παίρνει 1 βαθμό.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Αναφέρετε επιγραμματικά τα ουσιώδη στοιχεία του φόρου, δηλαδή αυτά που προβλέπονται υποχρεωτικά στο άρθρο 78 παρ.1 του Συντάγματος για την επιβολή του φόρου.
2. Πώς ερμηνεύονται οι φορολογικές διατάξεις;
3. Είναι δυνατή η παράταση της παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;
4. Ποια είναι η έννοια της αρχής του φορολογικού διαφορισμού; Ποιο σύστημα εφαρμόζει τώρα η Ελλάδα;
5. Αναφέρετε επιγραμματικά τις μεθόδους προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος
6. Πώς φορολογείται το εισόδημα των συζύγων;
7. Έλληνας που ζει και εργάζεται μόνιμα στη Γερμανία αποκτά εισόδημα από την εργασία του στη Γερμανία και εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτου στην Ελλάδα. Για ποια εισοδήματα θα φορολογηθεί στην Ελλάδα;
8. Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 4 του Ν 4172/2013, όπως ισχύει, η φορολογική κλίμακα για το εισόδημα από ακίνητη περιουσία διαμορφώνεται ως εξής:
Φορολογητέο εισόδημα -> Συντελεστής
0-12.000 -> 15%
12.001-35.000 -> 35%
35.001- -> 45%
Φορολογούμενος αποκτά κατά το φορολογικό έτος 2019 καθαρό εισόδημα από την εκμίσθωση ενός διαμερίσματος 45.000 ευρώ. Υπολογίστε τον αναλογούντα
φόρο.
9. Επιχείρηση αγοράζει τον Φεβρουάριο 2019 πρώτες ύλες αξίας 10.000 ευρώ και πωλεί προϊόντα αξίας 5.000 ευρώ. Οι παραπάνω αγοραπωλησίες υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%. Εάν υποτεθεί ότι κατά το διάστημα αυτό η επιχείρηση δεν έχει άλλα έσοδα ή έξοδα, απαντήστε με συνοπτική αιτιολογία στα ακόλουθα:
α) Υπολογίστε τον ΦΠΑ εισροών και τον ΦΠΑ εκροών
β) Η επιχείρηση θα έχει χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ;
10. Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ.2 του 4172/2013 οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή 15%. Φυσικό πρόσωπο διατηρεί λογαριασμό τραπεζικών καταθέσεων σε ελληνική τράπεζα και εισπράττει τόκους 100 ευρώ για το έτος 2018. Τι φόρο θα καταβάλει με την ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος;

11. Πώς εισπράττεται το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ); Σε περίπτωση που το ΤΑΠ καταβάλλεται από  μισθωτή ακινήτου, τι δικαιώματα έχει αυτός έναντι του εκμισθωτή;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2019

1. Ρεαλισμός φορολογικού δικαίου.
2. Στοιχεία έννοιας φόρου.
3. Δαφορά μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων.
4. Μη ταμιευτικές λειτουργίες φόρου.
5. Νομική αξιολόγηση της άρνησης πολίτη να καταβάλει το ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΕΡΤ, επειδή δεν παρακολουθεί τα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης.
6. Υπουργική απόφαση που παρατείνει τον χρόνο υποβολής των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων: σύμφωνη με την αρχή της νομιμότητας του φόρου;
7. Φυσικό πρόσωπο έχεις κέρδος 10.000 ευρώ από τόκους. Παρακράτηση φόρου 15%. Τι φόρο θα καταβάλει με την φορολογική του δήλωση;
8. Υπολογισμός φόρου αποζημίωσης 160.000 ευρώ από λήξη σύμβασης εργασίας. Δίνονται τα κλιμάκια και οι συντελεστές.
9. Επιτρέπεται η αναδρομική εφαρμογή ερμηνευτικών διατάξεων;
10. Προσδιορισμός φοροδοτικής ικανότητας.
11. Επιβολή φόρου με ΠΝΠ: σύμφωνη με την αρχή της νομιμότητας του φόρου;


(απαντάτε στις 10 από τις 11 ερωτήσεις)

3 σχόλια:

 1. Σεπτεμβριος 2016

  1. Ποια είναι η εννοια της αρχής της νομιμότητας του φόρου;

  2. Επιτρέπεται η αναδρομική εφαρμογή ευμενους φορολογικής ρύθμισης;

  3. Το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος ορίζει ότι: " Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βαρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους".
  Με την υπ' αριθμόν ΠΟΛ 1128/ 14.9.2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χορηγήθηκε αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε.διάφορες Δημοτικές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 7/9/2016.
  Απαντήστε με συνοπτική αιτιολογία εάν είναι συνταγματική η παραπάνω υπουργική απόφαση.

  4. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4173/2013, το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη κλίμακα (δίδεται πίνακας με τον συντελεστή ανά κλιμακα). Φορολογούμενος αποκτά κατά το φορολογικό έτος 2016 καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 50.000 ευρω. Υπολογίστε τον αναλογούντα φορο.

  5. Πώς φορολογείται το εισόδημα των συζύγων;

  6. Σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 1 του Ν. 4173/2013, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων είναι 29% και, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 1 του Ν. 4173/2013, ο συντελεστής παρακράτησης για μερίσματα είναι 15%.
  Ανώνυμη εταιρία αποκτά φορολογητέα κέρδη ύψους 100.000 ευρω και αποφασίζει να διανείμει όλα τα διαθέσιμα κέρδη στο μέτοχό της, που είναι φυσικό προσωπο. Τι ποσό θα εισπράξει ο μέτοχος;

  7. Ποια είναι η έννοια της αρχής του αποκτώμενου εισοδηματος και της αρχής του πραγματοποιημενου εισοδήματος; Ποια από τις δύο εφαρμόζεται στην Ελλάδα;

  8. Βιοτεχνία επιπλοποιΐας αγοράζει τον Σεπτέμβριο ξυλεία αξίας 10.000 και πωλεί έπιπλα αξίας 5.000 ευρώ (καθαρή αξια). Οι παραπάνω αγοραπωλησίες υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%. Ερωτάται:
  α) Πόσος είναι ο ΦΠΑ εισροών και ποσος ο ΦΠΑ εκροών της εν λόγω βιοτεχνίας;
  β) Η εν λόγω βιοτεχνία εχει χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ;

  9. Ο εργολάβος Α κατασκευάζει και πωλεί ένα διαμέρισμα στο Β, ο οποίος λογω της κρίσης το μεταπωλεί στο Γ. Ερωτάται:
  α) Τι φόροι θα επιβληθούν κατά τις δύο μεταβιβάσεις;
  β) Ποιόν θα βαρύνουν οι παραπανω φόροι;

  10. Ποιες είναι οι μέθοδοι για την εξάλειψη της διεθνούς διπλής φορολογίας;

  11. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στους κανόνες του διεθνούς και του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου;

  Να απαντηθούν 10 από τα 11 θέματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμβολή. Η ανάρτηση έχει ενημερωθεί.

   Διαγραφή
 2. Εδώ οι απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω θέματα:

  https://drive.google.com/file/d/0B8qzdmJNJXG8VGFpM3doM1poMEk/view?usp=sharing

  ΑπάντησηΔιαγραφή