29 Απριλίου 2013

Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Δικαίου

Του Αλέξανδρου Πολίτη

1) Περιεχόμενο μαθήματος: 

Το μάθημα αυτό αποτελεί μάθημα ελεύθερης επιλογής του Η' Εξαμήνου. Κάθε χρόνο επιλέγεται κάποια συγκεκριμένη ειδική θεματική ενότητα, η οποία καθορίζει το περιεχόμενο των μαθημάτων. Συνήθως, η θεματική αυτή ενότητα επιλέγεται βάσει των επίκαιρων εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2012-2013, το γενικό θέμα των σεμιναρίων ήταν η οικονομική κρίση στην Ε.Ε. με έμφαση στην απόφαση C-370/12 Pringle για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

Το μάθημα αυτό απευθύνεται, κυρίως, στους φοιτητές που επιθυμούν να ασχοληθούν με την εις βάθος έρευνα ζητημάτων ενωσιακού δίκαιου. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον  για το Δίκαιο της Ε.Ε. θα μείνει πολύ ικανοποιημένος - έως και ενθουσιασμένος - από το συγκεκριμένο μάθημα. Για την παρακολούθησή του συνίσταται η προηγούμενη παρακολούθηση του Ευρωπαϊκού Δικαίου αλλά και άλλων σχετικών μαθημάτων (πχ Οικονομικό Δίκαιο της Ε.Ε. και Σύνθεση Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου). Το μάθημα, βέβαια, διδάσκεται με τέτοιο τρόπο ώστε και ένας φοιτητής χωρίς ιδιαίτερη προηγούμενη ενασχόληση με το ενωσιακό δίκαιο να μπορεί να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει.

2) Διδάσκοντες:

Το μάθημα διδάσκουν ο κύριος Βασίλειος Χριστιανός και ο κύριος Μανώλης Περάκης. Ο κύριος Περάκης είναι πάντα παρών στα μαθήματα ενώ ο κύριος Χριστιανός ενδέχεται να απουσιάζει μερικές φορές λόγω άλλων ακαδημαϊκών υποχρεώσεων. Η εμπειρία του κύριου Χριστιανού (επί 15ετία Εισηγητής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) σε συνδυασμό με την όρεξη και τη μεθοδικότητα του νέου σε ηλικία κύριου Περάκη προσδίδουν στο μάθημα έναν ιδιαίτερα ελκυστικό χαρακτήρα. Επιδιώκουν το διάλογο με τους φοιτητές θέτοντας ερωτήματα και ζητώντας τα σχόλια τους. Οι συζητήσεις που προκύπτουν σε θέματα του δικαίου της Ε.Ε. είναι αρκετά ενδιαφέρουσες.

3) Ύλη του μαθήματος - Εργασίες:

Το μάθημα στηρίζεται αποκλειστικά στις υποχρεωτικές εργασίες των φοιτητών, των οποίων τα θέματα περιστρέφονται γύρω από τη θεματική ενότητα που έχει επιλεχθεί κατά την εκάστοτε ακαδημαϊκή περίοδο. Οι καθηγητές συντάσσουν έναν κατάλογο εργασιών και αναθέτουν οι ίδιοι στους φοιτητές (αφού λάβουν υπόψη τις προτιμήσεις τους) ποιά εργασία θα επεξεργαστεί ο καθένας. Οι φοιτητές σχηματίζουν ομάδες των 2 συνήθως ατόμων (κατ' εξαίρεση 3 άτομα σε μια ομάδα) και αναλαμβάνουν την εκπόνηση τόσο γραπτής εργασίας όσο και προφορικής παρουσίασης σε μορφή power point. Οι γραπτές εργασίες πρέπει να έχουν ελάχιστη έκταση 6.000 λέξεις (το ανώτατο όριο συνοψίζεται στη φράση "sky is the limit" - αλλά δε χρειάζεται να κάνει κάποιος υπερβολές) και οι αντίστοιχες προφορικές εργασίες έχουν αυστηρό χρόνο παρουσίασης ανάλογα με τον αριθμό φοιτητών (έως 25 λεπτά κάθε φοιτητής). Σε κάθε Σεμινάριο δίνεται ενδεικτική βιβλιογραφία από τους καθηγητές, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για οποιαδήποτε περαιτέρω βοήθεια.

Παρακάτω παρατίθενται οι εργασίες, οι οποίες παρουσιάσθηκαν κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2012-2013:
1. Οι διαδικασίες συμμόρφωσης των κρατών μελών της Ένωσης στο δίκαιο της Ο.Ν.Ε. (άρθρο 126 ΣΛΕΕ, Σύμφωνο Σταθερότητας, σχετικές διατάξεις για τη Συνθήκη περί σταθερότητας και διακυβέρνησης στην ΟΝΕ). 
2. Η Συνθήκη για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην ΟΝΕ ως μορφή προ-ενωσιακής συνεργασίας (φύση συνθήκης, διατάξεις, σχέση με ενωσιακό δίκαιο, ρόλος ενωσιακών οργάνων). 
3. Οικειοθελής αποχώρηση ή αποβολή κράτους μέλους από τη Ζώνη του Ευρώ: έκφανση εθνικής κυριαρχίας ή κύρωση λόγω αντι-ενωσιακής συμπεριφοράς; 
4. Οι διαδικασίες τροποποίησης των ιδρυτικών Συνθηκών της Ένωσης μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 50 ΣΕΕ και απόφαση Pringle). 
5. Οι εγκαθιδρυθέντες από τα κράτη μέλη της Ένωσης μηχανισμοί διάσωσης υπερχρεωμένων κρατών εντός και εκτός πλαισίου του ενωσιακού δικαίου (ΕΤΧΣ, ΕΜΧΣ, ΕΜΣ – αντίστοιχα EFSF, EFSM, ESM, νομική βάση, όργανα και διαδικασίες, απόφαση Pringle). 
6. Η εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. στις δανειακές συμβάσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης ή των μηχανισμών σταθερότητας και ενός υπερχρεωμένου κράτους μέλους. 
7. Ζητήματα συμβατότητας των κρατικών ενισχύσεων για τη διάσωση εθνικών τραπεζών με το ενωσιακό δίκαιο. 
8. Οι Δανειακές Συμβάσεις που συνήψε η Ελλάδα κατά την περίοδο 2010-2012 και η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου επ’ αυτών.

4) Εξέταση μαθήματος - Βαθμοί:

Οι εργασίες αποτελούν το μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης των φοιτητών, καθώς δεν προβλέπονται εξετάσεις. Οι βαθμοί είναι αρκετά ικανοποιητικοί. Με τη συμμετοχή στο μάθημα και μια ικανοποιητική προσπάθεια στην εργασία το 8/10 είναι επιτεύξιμο. Το 10, βέβαια, είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί. Οι φοιτητές δε βαθμολογούνται ατομικά αλλά ομαδικά με τον/τους συμφοιτητές τους με τον οποίο/τους οποίους συνέταξε και παρουσίασε την εργασία. Κατά συνέπεια, απαιτείται ομαδική δουλειά προκειμένου να μην υπάρχει σημαντική διαφορά επιπέδου μεταξύ των μερών μιας εργασίας που αναλαμβάνει μια ομάδα φοιτητών.

5) Παρακολούθηση:

Αν και δεν υπάρχει κάποιο σύστημα παρουσιών/απουσιών η παρακολούθηση είναι απαραίτητη, κάτι το οποίο τονίζουν από την αρχή οι καθηγητές. Η παρακολούθηση σχεδόν σε όλες τις παραδόσεις και η ενεργή συμμετοχή στο μάθημα λειτουργούν επιβοηθητικά στη λήψη ενός καλού βαθμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου