4 Απριλίου 2013

Αλλαγές που επήλθαν στον Αστικό Κώδικα με το νόμο 4139/2013 (άρθρο 101 §1)

Στο έγγραφο αυτό παρατίθενται οι αλλαγές που επήλθαν στο Βιβλίο των Γενικών Αρχών του Αστικού Κώδικα με το Νόμο 4139/2013 (άρθρα 101 §1)

Άρθρο 101

§1. Το άρθρο 261 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Άσκηση αγωγής 
1. Την παραγραφή διακόπτει η άσκηση της αγωγής. Η παραγραφή που διακόπηκε με τον τρόπο αυτόν... 
...αρχίζει και πάλι από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης ή την κατ’ άλλον τρόπο περάτωση της δίκης. 
2. Στην περίπτωση που οι διάδικοι δεν επισπεύδουν την πρόοδο της δίκης και εφόσον δεν προβλέπεται άλλη προθεσμία για την ενέργεια διαδικαστικών πράξεων από αυτούς, η παραγραφή αρχίζει και πάλι έξι μήνες μετά την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές η παραγραφή διακόπτεται εκ νέου εφόσον κάποιος διάδικος επισπεύσει την πρόοδο της δίκης. 
3. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς υποθέσεις εφόσον δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου