4 Απριλίου 2013

Αλλαγές που επήλθαν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τους νόμους 4138/2013 (άρθρο 9) και 4139/2013 (άρθρο 102 §§ 2, 3, 4)

Στο έγγραφο αυτό παρατίθενται οι αλλαγές που επήλθαν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το Νόμο 4138/2013 (άρθρο 9) και το Νόμο 4139/2013 (άρθρα 102 §§ 2, 3, 4)

Άρθρο 9 (Νόμου 4138/2013)

§1. Το άρθρο 740 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται  οι υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 739,  εκτός από εκείνες που αφορούν την υιοθεσία, τη θέση  προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση ή σε ακούσια  νοσηλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού  δικαίου, καθώς και... 
...η ανακοπή των άρθρων 787 του  παρόντος και 82 ΑΚ, οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου. 
2. Στις υποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 739 δεν επιτρέπεται παρέκταση της αρμοδιότητας».

§2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 800 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρμόδιο για την τέλεση της υιοθεσίας είναι κάθε δικαστήριο της Επικράτειας».

§3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 800 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι συναινέσεις για την υιοθεσία δηλώνονται ενώπιον του Δικαστηρίου στο οποίο τελείται η υιοθεσία».

§4. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1.3.2013.

***

Άρθρο 102 (Νόμου 4139/2013)

§2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 214Β του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε κάθε πρωτοδικείο και εφετείο ορίζονται, για δύο έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος, ένας ή περισσότεροι από τους υπηρετούντες προέδρους πρωτοδικών και εφετών ή από τους αρχαιότερους πρωτοδίκες και εφέτες, ως μεσολαβητές μερικής ή πλήρους απασχόλησης».

§3. Στο τέλος του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 270 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προστίθενται οι λέξεις: «χωρίς την παρουσία γραμματέα».

§4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 260 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η για οποιονδήποτε τρόπο ματαίωση της συζήτησης της υπόθεσης αποτελεί διαδικαστική πράξη του δικαστηρίου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου