16 Φεβρουαρίου 2014

Θέματα Διαιτησίας - Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Αστικού Δικονομικού Δικαίου

Φεβρουάριος 2015

ΘΕΜΑ Ι
1. Η έννοια των αστικών και εμπορικών διαφορών κατά τον Κανονισμό 44/2001.
2. Η κατοχύρωση του δικαιώματος δικαστικής ακροάσεως ως προϋπόθεση αναγνωρίσεως των
εννόμων συνεπειών αλλοδαπής δικαστικής αποφάσεως κατά τον ΚΠολΔ.
3. Η έννοια της διεθνούς διαιτησίας.

ΘΕΜΑ ΙΙ
1. Η θεμελίωση της διεθνούς δικαιοδοσίας των δικαστηρίων των κρατών μελών προς εκδίκαση
αδικοπρακτικών αξιώσεων.
2. Η άμυνα του οφειλέτη κατά της κηρύξεως ως εκτελεστής αλλοδαπής δικαστικής απόφασης
σύμφωνα με τον ΚΠολΔ.
3. Λόγοι ακυρώσεως διαιτητικής αποφάσεως επί διεθνούς διαιτησίας.

ΘΕΜΑ ΙΙΙ
1. Η θεμελίωση της διεθνούς δικαιοδοσίας των δικαστηρίων των κρατών μελών προς εκδίκαση
αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων.
2. Έννοια, οριοθέτηση και λειτουργία της ευρωπαϊκής εκκρεμοδικίας.
3. Έννομες συνέπειες της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής.

Να απαντηθούν τα δύο από τα τρία θέματα.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017

ΘΕΜΑ Ι

1.Η διεθνής δικαιοδοσία των δικαστηρίων προς εκδίκαση αξιώσεων από σύμβαση κατά τον Κανονισμό 1215/2012.
2.Η προσβολή του δικαιώματος δικαστικής ακροάσεως ως κώλυμα αναγνωρίσεως αλλοδαπής δικαστικής αποφάσεως κατά τον ΚΠολΔικ.
3.Η διάκριση μεταξύ εσωτερικής και διεθνούς διαιτησίας.

 

ΘΕΜΑ ΙΙ
1.Η βάση διεθνούς δικαιοδοσίας προς εκδίκαση εμπράγματων και μισθωτικών αγωγών επί ακινήτου κατά τον Κανονισμό 1215/2012.
2.Η έδρα του νομικού προσώπου ως συνδετικό στοιχείο για τη θεμελίωση διεθνούς δικαιοδοσίας κατά τον ΚΠολΔικ και τον Κανονισμό 1215/2012.
3.Η αντίθεση προς τη δημόσια τάξη ως κώλυμα στην αναγνώριση αλλοδαπής δικαστικής απόφασης κατά τον Κανονισμό 1215/2012.

 

ΘΕΜΑ ΙΙΙ

1.Αλλοδαπή και ευρωπαϊκή εκκρεμοδικία.
2.Η έννοια «αστικές και εμπορικές υποθέσεις» κατά τους Κανονισμούς 44/2001 και 1215/2012.
3.Εξουσία προς λήψη ασφαλιστικών μέτρων επί διεθνούς εμπορικής διαιτησίας.

 

Από τα τρία θέματα να δοθούν απαντήσεις στα δύο.


----------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2018 


ΘΕΜΑ Ι

1. Πώς καθορίζεται ο τόπος εκπλήρωσης της παροχής για τη θεμελίωση της διεθνούς δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας σύγκριση με την αντίστοιχη ρύθμιση του κανονισμού 1215 2012 .
2. Πώς εκτελείται σύμφωνα με τον κανονισμό 1215 2012 απόφαση που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος; Πώς μπορεί ο καθ'ου να εμποδίσει την εκτέλεση αυτής;
3. Η έννοια της διεθνούς διαιτησίας

ΘΕΜΑ ΙΙ

1. Ο τόπος επέλευσης ζημιάς ως θεμελιωτικό στοιχείο διεθνούς δικαιοδοσίας επί αδικοπραξίας σύμφωνα με τον κανονισμό 1215 2012 ;
2. Η προστασία του δικαιώματος υπεράσπισης του διαδίκου ως προϋπόθεση αναγνώρισης του δεδικασμένου από αλλοδαπή απόφαση σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας .
3. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων σχετικά με το αντικείμενο της διεθνούς διαιτησίας πριν ή μετά την έναρξη της διαιτητικής διαδικασίας επιβολή των ληφθέντων ασφαλιστικών μέτρων .

ΘΕΜΑ ΙΙΙ

1. Αντικειμενικά όρια ρήτρας παρέκτασης κατ εφαρμογή του κανονισμού 1215  2012.
2. Προϋποθέσεις και συνέπειες εκκρεμοδικίας σύμφωνα με τον κανονισμό 1215 2012.
3. Με ποιες προϋποθέσεις και με ποια διαδικασία μπορεί να εκτελεστεί στην Ελλάδα έγγραφο που έχει εκδοθεί από αλλοδαπό συμβολαιογράφο σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας ;

Να απαντηθούν δυο από τα τρία θέματα .

----------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2019

ΘΕΜΑ Ι
1.       Η κατοικία ή η έδρα του εναγομένου ως προϋπόθεση εφαρμογής των βάσεων διεθνούς δικαιοδοσίας του Κανονισμού 1215/2012.
2.       Η έννοια των διαφορών από σύμβαση κατά το άρθρο 7 αριθ. 1 του Κανονισμού 1215/2012.
3.       Η αυτοτέλεια της ρήτρας διαιτησίας.

ΘΕΜΑ ΙΙ
1.       Τα κρίσιμα συνδετικά στοιχεία για τον προσδιορισμό της διεθνούς δικαιοδοσίας δικαστηρίου κράτους-μέλους της Ε.Ε. προς εκδίκαση διαφορών από δικαιοπραξία.
2.       Η θεμελίωση της διεθνούς δικαιοδοσίας για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 35 Κανονισμού 1215/2012.
3.       Η διασυνοριακή εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων.

ΘΕΜΑ ΙΙΙ                                                                   
1.       Υποκειμενικά όρια της ρήτρας παρέκτασης κατά τον Κανονισμό 1215/2015.
2.       H έννοια της αναγνώρισης αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων.
3.       Η διασυνοριακή εκτέλεση στο ενιαίο ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο.

Να απαντηθούν δύο από τα τρία θέματα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου