16 Φεβρουαρίου 2014

Θέματα Διαιτησίας - Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Αστικού Δικονομικού Δικαίου

Φεβρουάριος 2015

ΘΕΜΑ Ι
1. Η έννοια των αστικών και εμπορικών διαφορών κατά τον Κανονισμό 44/2001.
2. Η κατοχύρωση του δικαιώματος δικαστικής ακροάσεως ως προϋπόθεση αναγνωρίσεως των
εννόμων συνεπειών αλλοδαπής δικαστικής αποφάσεως κατά τον ΚΠολΔ.
3. Η έννοια της διεθνούς διαιτησίας.

ΘΕΜΑ ΙΙ
1. Η θεμελίωση της διεθνούς δικαιοδοσίας των δικαστηρίων των κρατών μελών προς εκδίκαση
αδικοπρακτικών αξιώσεων.
2. Η άμυνα του οφειλέτη κατά της κηρύξεως ως εκτελεστής αλλοδαπής δικαστικής απόφασης
σύμφωνα με τον ΚΠολΔ.
3. Λόγοι ακυρώσεως διαιτητικής αποφάσεως επί διεθνούς διαιτησίας.

ΘΕΜΑ ΙΙΙ
1. Η θεμελίωση της διεθνούς δικαιοδοσίας των δικαστηρίων των κρατών μελών προς εκδίκαση
αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων.
2. Έννοια, οριοθέτηση και λειτουργία της ευρωπαϊκής εκκρεμοδικίας.
3. Έννομες συνέπειες της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής.

Να απαντηθούν τα δύο από τα τρία θέματα.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017


ΘΕΜΑ Ι

1.Η διεθνής δικαιοδοσία των δικαστηρίων προς εκδίκαση αξιώσεων από σύμβαση κατά τον Κανονισμό 1215/2012.
2.Η προσβολή του δικαιώματος δικαστικής ακροάσεως ως κώλυμα αναγνωρίσεως αλλοδαπής δικαστικής αποφάσεως κατά τον ΚΠολΔικ.
3.Η διάκριση μεταξύ εσωτερικής και διεθνούς διαιτησίας.

 

ΘΕΜΑ ΙΙ
1.Η βάση διεθνούς δικαιοδοσίας προς εκδίκαση εμπράγματων και μισθωτικών αγωγών επί ακινήτου κατά τον Κανονισμό 1215/2012.
2.Η έδρα του νομικού προσώπου ως συνδετικό στοιχείο για τη θεμελίωση διεθνούς δικαιοδοσίας κατά τον ΚΠολΔικ και τον Κανονισμό 1215/2012.
3.Η αντίθεση προς τη δημόσια τάξη ως κώλυμα στην αναγνώριση αλλοδαπής δικαστικής απόφασης κατά τον Κανονισμό 1215/2012.

 

ΘΕΜΑ ΙΙΙ

1.Αλλοδαπή και ευρωπαϊκή εκκρεμοδικία.
2.Η έννοια «αστικές και εμπορικές υποθέσεις» κατά τους Κανονισμούς 44/2001 και 1215/2012.
3.Εξουσία προς λήψη ασφαλιστικών μέτρων επί διεθνούς εμπορικής διαιτησίας.

 

Από τα τρία θέματα να δοθούν απαντήσεις στα δύο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου