25 Δεκεμβρίου 2011

Θέματα Εφαρμογών Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου

Ιούνιος 2011 (Σειρά A'):

Ομάδα Α'

Α.1.)  Βάσει νομοθετικής πρόβλεψης η Κυβέρνηση του εκτός Ε.Ε. αλλά μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης Κράτους Α προχωρεί σε κρατικοποίηση ανωνύμου εταιρίας, με έδρα το κράτος Α, που είναι θυγατρική εταιρίας που έχει την έδρα της στο Κράτος Β. Το Κράτος Β είναι κράτος μη μέλος της Ε.Ε. αλλά μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης!

ΕΡΩΤΑΤΑΙ:

α) Ποιές διαδικασίες παροχής εννόμου προστασίας προβλέπει...

...το διεθνές δίκαιο πέραν του εσωτερικού δικαίου;

β) Η νομική κατάσταση διαφοροποιείται αν τα δύο κράτη είναι μέλη της Ε.Ε.;

Α.2.) Κατά το ενωσιακό δίκαιο ανταγωνισμού ποιά είναι τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει μία απόφαση της Επιτροπής, δια της οποίας διατάσσεται έρευνα στην έδρα  μιας εταιρίας ύποπτης για παραβίαση; Πώς μπορεί να αντιδράσει η εταιρία εάν η απόφαση δεν περιέχει τα στοιχεία αυτά;

Ομάδα Β'

Β.1.)  Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ψηφίζει Κανονισμό για τη διεθνή διακίνηση φυτικών και ζωϊκών προϊόντων. Οι υγειονομικές αρχές του κράτους Α εφαρμόζουν τον Κανονισμό χωρίς όμως να τον δημοσιεύσουν και αρνούνται την εισαγωγή προϊόντων επιχειρήσεων του κράτους Β που δεν είναι μέλος της Ε.Ε.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ:

α) Πώς μπορούν να αντιδράσουν έναντι του κράτους Α οι υφιστάμενες ζημία επιχειρήσεις του κράτους Β;

β) Η νομική κατάσταση διαφοροποιείται αν το κράτος Β είναι μέλος της Ε.Ε.;

Β.2.)   Ποιά είναι κατά τη γνώμη σας η σημαντικότερη έννομη συνέπεια που έχει προσδώσει η νομολογία του Δ.Ε.Ε. στην αρχή της καλόπιστης συνεργασίας στην Ε.Ε. και γιατί;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2011 (Σειρά Α'):

Α΄ ΟΜΑΔΑ

Α1. Τα κράτη Α, Β και Γ συνάπτουν συμφωνία συνεργασίας για την κατασκευή διασυνοριακού έργου. Οι εργασίες ανατίθενται σε τεχνικές εταιρίες που έχουν την έδρα τους στα ως άνω συμβληθέντα κράτη. Οι εταιρίες έδρας των κρατών Α και Β αρχίζουν τις εργασίες , όχι όμως και η εταιρία του κράτους Γ λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων του κράτους Γ που καθιστούν αδύνατη τη συμμετοχη των.
Προσδιορίστε τη νομική κατάσταση που δημιουργείται και τις νομικές δυνατότητες αντίδρασης για τα εμπλεκόμενα μέρη, κράτη και εταιρίες.
Αν για το κράτος Γ προκύπτει διεθνής ευθύνη, αναφέρατε από ποιες κατηγορίες πράξεων ενός κράτους μπορεί να στοιχειοθετηθεί διεθνής ευθύνη του.

Α2. Απονέμει το ενωσιακό δίκαιο δικαίωμα σε εξεταζόμενη επιχείρηση, κατά τη διαδικασία του ελέγχου της από την Επιτροπή για παραβίαση του δικαίου ανταγωνισμού, να αρνηθεί να καταθέσει στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εις βάρος της; Τι έχει αποφανθεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βάσει ποιας συλλογιστικής;

Β' ΟΜΑΔΑ

Β1. Το κράτος Α εγκαθιδρύει ζώνη ασφαλείας, που επεκτείνεται και στην ανοικτή θάλασσα, σε παράκτια ζώνη περιοχής που ελέγχεται από μη αναγνωρισμένη απο το κράτος Α Οργάνωση. Η περιοχή αυτή έχει τεθεί σε καθεστώς αποκλεισμού και ο πληθυσμός της υποφέρει από στερήσεις. Στη ζώνη ασφαλείας ελέγχονται τα διερχόμενα πλοία και απαγορεύεται η προσέγγισή των στα αποκλεισθέντα εδάφη.
Ανθρωπιστική οργάνωση, με πλοίο σημαίας του κράτους Β, επιχειρεί εντός της ζώνης ασφαλείας, τη διάσπαση του αποκλεισμού για να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια.
Πολεμικό σκάφος του κράτους Α ανακόπτει τον πλου του πλοίου, στρατιωτικό προσωπικό επιβιβάζεται βιαίως και υπάρχουν θύματα στα μέλη του πληρώματος και στα μέλη της ανθρωπιστικής αποστολής.
Προσδιορίστε τη νομική κατάσταση που δημιουργείται και τις αξιώσεις που μπορούν να προβληθούν από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Β2. Πώς λύθηκε από το Δικαστήριο η ασάφεια της οδηγίας 70/50/ΕΟΚ ως προς τον ορισμό των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2012 (Σειρά Α'):

ΟΜΑΔΑ Α:

1) Έλληνας επιχειρηματίας αναλαμβάνει με συμφωνία με  το Κράτος Α την κατασκευή οδικού δικτύου και την συντήρησή του σε περιοχή υπό την κυριαρχία του Κράτους Α. Μεταγενέστερα, η περιοχή αυτή παύει με Διεθνή Συνθήκη να υπόκειται στην κυριαρχία του Κράτους Α και μεταβιβάζεται η κυριαρχία στο Κράτος Β. Ο επιχειρηματίας ζητά να του καταβληθούν τα οφειλόμενα για το έργο του όμως, τόσο το Κράτος Α όσο και το Κράτος Β αρνούνται να ικανοποιήσουν τις οικονομικές του απαιτήσεις τόσο για το διάστημα προ της αλλαγής κυριαρχίας όσο και μετά.

Με ποιές διαδικασίες, εσωτερικές και διεθνείς μπορεί ο επιχειρηματίας να διεκδικήσει αποζημίωση; Πως μπορεί να τον υποστηρίξει το Κράτος ιθαγένειάς του;

2) Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θεσπίζουν Οδηγία με την οποία εναρμονίζονται οι εθνικές διατάξεις περί επισήμανσης και διαφήμισης των συσκευασμένων τροφίμων που παράγονται και κυκλοφορούν στα Κράτη-Μέλη. Η Ελλάδα, η οποία καταψήφισε την Οδηγία στο πλαίσιο του Συμβουλίου, επιθυμεί να αμφισβητήσει τη νομιμότητά της για παραβίαση της Αρχής της Επικουρικότητας. Τι μέσα έχει στη διάθεσή της και τί επιχειρήματα πρέπει να προβάλει για το σκοπό αυτό;

ΟΜΑΔΑ Β:

1) Με συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας προσδιορίσθηκε η διαδικασία αποζημίωσης των περιουσιών των Βουλγάρων και Ελλήνων ανταλλαχθέντων, αντίστοιχα, μετά την οριοθέτηση των συνόρων Ελλάδας – Βουλγαρίας με τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι προσφυγές Ελλήνων στα βουλγαρικά δικαστήρια δεν συζητήθηκαν επί της ουσίας λόγω ειδικών –και στοχευμένων- Συνταγματικών ρυθμίσεων.

Ποιές δικονομικές διαδικασίες υπολείπονται στους αιτούντες αποζημίωση και σε τί κάλυψη μπορούν να προσβλέπουν από το Ελληνικό Κράτος;

2) Βάσει Ενωσιακού Κανονισμού, τα Κράτη-Μέλη οφείλουν να υποχρεώνουν τους κτηνοτρόφους να διεξάγουν με δική τους δαπάνη υγειονομικούς ελέγχους στα ζώα τους σε μηνιαία βάση. Η Κτηνοτροφική εταιρία Α, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο γιατί παρέλειψε για 2 μήνες τον έλεγχο αυτό, προσέφυγε στα εθνικά δικαστήρια και ζήτησε την ακύρωση του προστίμου με την αιτιολογία ότι ο Κανονισμός αυτός παραβιάζει την ενωσιακή Αρχή της Αναλογικότητας. Νομίμως η Α επικαλείται την ενωσιακή αυτή αρχή ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων και τί θα αποφασίσουν στη συνέχεια τα εθνικά δικαστήρια;

(Να απαντηθεί ή το Α ή το Β)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2012 (Σειρά Β'):

ΘΕΜΑ Α':

1. Υπήκοος του Κράτους Α και καταγωγής του Κράτους Β συλλαμβάνεται κατά τη διάρκεια παραμονής του στο Κράτος Β για αντικαθεστωτική δράση και υποβάλλεται σε βασανιστήρια κατά την κράτηση του. Μετά την απελευθέρωση του καταθέτει στα δικαστήρια του Κράτους Β αγωγή αποζημιώσεως η οποία απορρίπτεται σε όλες τις βαθμίδες δικαιοδοσίας. Μεταγενέστερα καταθέτει και παρόμοια αγωγή αποζημιώσεως στο Κράτος Α κατά του Κράτους Β.
Ποιες περαιτέρω δυνατότητες αντίδρασης εχει ο βασανισθείς και το κράτος ιθαγενείας του;
Ποια πιθανολογείτε ότι θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου του Κράτους Α;

2. Η Επιτροπή αποφασίζει να υποβάλει προς το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση για την υιοθέτηση ενωσιακών μέτρων με τα οποία θα ρυθμίζονται (α) θέματα συσκευασίας και επισήμανσης υφασμάτων που παράγονται στα κράτη μέλη της ΕΕ και (β) θέματα τελωνειακής μεταχείρισης υφασμάτων που εισάγονται στην ΕΕ από την Κίνα. Οφείλει να αιτιολογήσει τις προτάσεις αυτές υπό το φως της αρχής της επιπκουρικότητας; Αν ναι, με ποιο τρόπο;

ΘΕΜΑ Β':

1. Κατά τη διάρκεια ένοπλων πολιτικών αναταραχών στο Κράτος Α, ελληνικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στο κράτος αυτό, λεηλατούνται και καταστρέφονται από ένοπλες ομάδες που υποστηρίζονται για τον εξοπλισμό τους από το Κράτος Β. Η αντίδραση των αρχών του Κράτους Α για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας είναι ανεπαρκής.
Χαρακτηρίστε τα πραγματικά και νομικά ζητήματα με αναφορά το καθεστώς της διεθνούς ευθύνης και προσδιορίστε τις δυνατότητες αντίδρασης των ζημιωθέντων ελλήνων και της Ελλάδας με βάση το διεθνές δίκαιο.

2. Ενόψει της κλιμάκωσης των τρομοκρατικών επιθέσεων και των ταραχών στη Β. Ιρλανδία, η κυβέρνηση αποφασίζει τη μετάθεση όλως των γυναικών αστυνομικών σε άλλες υπηρεσίες με χαμηλότερο μισθό επειδή, λόγω των συνθηκών άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος στη Β. Ιρλανδία, το φύλο συνιστά παράγοντα αποφασιστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα του. Κατόπιν αυτού, η γυναίκα αστυνομικός Α προσφεύγει στα εθνικά δικαστήρια κατά της αγγλικής κυβέρνησης, ισχυριζόμενη ότι η τελευταία παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας ως θεμελιώδη αρχή του ενωσιακού δικαίου. Το εθνικό δικαστήριο αποστέλλει προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ, ζητώντας την ερμηνεία του εφραμοστέου ενωσιακού δικαίου. Ποια τα κριτήρια και ποια συλλογιστική θα ακολουθήσει το ΔΕΕ απαντώντας στο προδικαστικό ερώτημα, και πώς πρέπει να απαντήσει κατά τη γνώμη σας;

Να απαντηθεί ένα από τα δύο θέματα!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2012 (Σειρά Α'):

ΣΕΙΡΑ Α’

Θέμα 1:

Μεταξύ των κρατών Α και Β συνάπτεται δανειακή συμφωνία οι όροι ικανοποίησης της οποίας αθετούνται από το Κράτος Α. Το Κράτος Β προσφεύγει στα δικαστήρια του και ζητά την κατάσχεση των καταθέσεων του Κράτους Α στις τράπεζες του Κράτους Β. 

Ερωτάται:

Τα δικαστήρια του Κράτους Β θα ανταποκριθούν στο αίτημα; Αν όχι, πώς η δανειακή σύμβαση θα μπορούσε να επιτρέψει την κατάσχεση; Με ποιες άλλες διεθνείς διαδικασίες το Κράτος Β θα μπορούσε να επιδιώξει ικανοποίηση; 

Θέμα 2:

Η γαλλική εταιρεία Α, η οποία παρασκευάζει και εμπορεύεται πρόσθετα τροφίμων, επιθυμεί να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της ενωσιακής οδηγίας που ρυθμίζει το ζήτημα αυτό, για λόγους που ανάγονται , μεταξύ άλλων , σε παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας. Τι δυνατότητες έχει και τι επιχειρήματα μπορεί να προβάλει; 

ΣΕΙΡΑ Β’

Θέμα 1:

Με την έκρηξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου το Κράτος Α δεσμεύει στα λιμάνια του εμπορικά πλοία τρίτων, μη εμπόλεμων κρατών, για να τα χρησιμοποιήσει για τις πολεμικές του ανάγκες (μεταφορές). Τα δεσμευθέντα πλοία καταβυθίστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου από το αντίπαλο εμπόλεμο Κράτος. 

Ερωτάται:

Με ποιες διαδικασίες οι κύριοι τους θα επιτύχουν αποζημίωση; 

Θέμα 2:

Προκειμένου να εξαλειφθούν οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών, που αντικατοπρίζονται στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι άντρες, εκδίδεται ενωσιακή απόφαση βάσει της οποίας στο εξής, και για πέντε έτη , θα προσλαμβάνονται από την  Ένωση ως υπάλληλοι μόνο γυναίκες. Πώς μπορεί να αντιδράσει ένας άντρας υποψήφιος στην απόφαση αυτή, σε ποιο δικαστήριο θα προσφύγει, και πώς θα συλλογιστεί  και θα αποφανθεί το τελευταίο;

Να απαντηθεί η μία από τις δύο σειρές θεμάτων.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2012 (Σειρά Β΄): 

ΣΕΙΡΑ Α'

ΘΕΜΑ 1:

Μεταξυ του κράτους Α και πολυεθνικής επιχείρησης με έδρα το κράτος Β-μη μέλος της εε- συνάπτεται σύμβαση εκχώρησης δημοσίων υπηρεσιών (διαχείριση και εκμετάλλευση λιμενικών εγκαταστάσεων). Στη σύμβαση έχει περιληφθεί ρήτρα διαιτησίας και ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου κράτους. Σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους του κράτους Α της ρήτρας του μάλλον ευνοούμενου κράτους ποιο είναι αρμόδιο δικαστήριο και ποιο δίκαιο θα εφαρμοσθεί;

ΘΕΜΑ 2:

Το ευρωπαικό κοινοβούλιο και το συμβούλιο εκδίδουν οδηγία με την όποια εναρμονίζονται οι εθνικες διατάξεις για τη χρήση γλυκαντικών ουσιών στα τρόφιμα.υπό ποιές προυποθέσεις η οδηγία αυτή θα κριθεί σύμφωνη προς την αρχή της επικουρικότητας;

ΣΕΙΡΑ Β'

ΘΕΜΑ 1:

Σε μεθοριακό επεισόδιο μεταξύ κρατών Α και Β στρατιωτικό τμήμα του κρατους Α διεισδύει στο έδαφος του κράτους Β με θύματα στρατιωτικούς και πολίτες του κράτους Β. Το συμβούλιο ασφαλείας επεμβαίνει και συστήνει ομάδα διερεύνησης η οποία αποδίδει ευθύνη στο κράτος Α. Το πόρισμα αμφισβητείται απο το κράτος Α.
Βάσει ποιών ρυθμίσεων του διεθνούς δικαίου παρενέβη το συμβούλιο; Ποια η νομική φύση της έρευνας; Με ποιες διαδικασίες το κράτος Β και τα θύματα θα διεκδικήσουν τον καταλογισμό ευθύνης και αποζημίωση;

ΘΕΜΑ 2:

Οι συνθήκες της εε κατοχυρώνουν την ελευθερία κυκλοφορίας των εμπορευμάτων αλλά επιτρέπουν περιορισμούς όταν πρόκειται για το δημόσιο συμφέρον.σε περίοδο έξαρσης της νόσου των τρελλών αγελάδων η ιταλική διοίκηση εξέδωσε απόφαση βάσει της οποίας υποχρεούνται όλοι οι Ιταλοί εισαγωγείς κρέατος από τη βρετανία να το διατηρούν σε καραντίνα για 8 ημέρες και να πληρωνουν υγειονομικούς ελέγχους. Οι εισαγωγείς ζημιώθηκαν.πώς μπορεί να αντιδράσει ενας εισαγωγέας κρέατος απέναντι στην απόφαση αυτή σε ποιο δικαστήριο θα προσφύγει και πώς θα συλλογιστεί και αποφασίσει το τελευταίο;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2014 - Σειρά Α’

Θέμα 1

Α1. Οι αρχές αυτόνομης, κατά συνταγματική πρόβλεψη, Περιοχής του κράτους Α οργανώνουν δημοψήφισμα με ερώτημα την απόσχιση και ένωση με το γειτονικό κράτος Β. Το δημοψήφισμα αποβαίνει θετικό και το Κοινοβούλιο του κράτους Β ψηφίζει την προσάρτηση. Κατά τη διάρκεια της κρίσης που επακολουθεί, ένοπλα τμήματα της αποσχισθείσας Περιοχής καταστρέφουν λιμενικές εγκαταστάσεις που είχαν με σύμβαση εκχωρηθεί από το κράτος Α σε εταιρεία έδρας του κράτους Γ, στα πλαίσια διμερούς συμβάσεως εγκαταστάσεως, εμπορίου και ναυτιλίας. Αξιολογήσατε τα πραγματικά και νομικά στοιχεία και προσδιορίσατε τις απαιτήσεις που μπορούν να εγερθούν.

Β1. Το Δικαστήριο στην υπόθεση C-236/09, έκρινε ότι η δυνατότητα που παρασχέθηκε στα κράτη μέλη από το άρθρο 5 της οδηγίας 2004/113 να μην εφαρμόσουν τον κανόνα περί καθορισμού ασφαλίστρων και παροχών ανεξαρτήτως φύλου με βάση την χρήση στατιστικών δεδομένων συνιστά "εξαίρεση". Συνεπώς η διατήρησή της χωρίς χρονικό περιορισμό δεν είναι συμβατή με τα άρθρα 21 και 23 του ΧΘΔ. Για ποιους λόγους;

Θέμα 2

Α2. Οι αρχές αυτόνομης, κατά συνταγματική πρόβλεψη, Περιοχής του κράτους Α οργανώνουν δημοψήφισμα με ερώτημα την απόσχιση και ένωση με το γειτονικό κράτος Β. Το δημοψήφισμα αποβαίνει θετικό και το Κοινοβούλιο του κράτους Β ψηφίζει την προσάρτηση. Κατά τη διάρκεια της κρίσης που επακολουθεί, οι Αρχές της αποσχισθείσης Περιοχής επιβάλλουν, με διοικητική πράξη, διακοπή της λειτουργίας των υποκαταστημάτων Τράπεζας έδρας του κράτους Γ που δραστηριοποιούνται στην Περιοχή βάσει διμερούς συμβάσεως εγκαταστάσεως, εμπορίου και ναυτιλίας. Αξιολογήσατε τα πραγματικά και νομικά στοιχεία και προσδιορίσατε τις απαιτήσεις που μπορούν να εγερθούν.

Β2. Ποια τα νομικά ερείσματα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ πριν από την υιοθέτηση του ΧΘ;

Να απαντηθεί το ένα από τα δύο θέματα.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2014 - Σειρά Β'

Θέμα 1

Α1. Το Κράτος Α γίνεται δεκτό στον ΟΗΕ με προσωρινή ονομασία για τις διεθνείς του σχέσεις εντός των Οργανισμών του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και με συμφωνία με το Κράτος Β αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην προβάλει κατά του κράτους αυτού διεκδικήσεις ως προς το όνομα και την εθνολογική του σύσταση. Μεταγενέστερα και υπό καθεστώς ανεπαρκούς λειτουργίας των κρατικών αρχών, όργανα του Κράτους Α και οργανώσεις εμφανιζόμενες να ασκούν στοιχεία κυβερνητικής εξουσίας προβαίνουν παντοιοτρόπως στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε πράξεις διεκδικήσεως κατά του Κράτους Β. Χαρακτηρίσατε τα πραγματικά και νομικά στοιχεία με αναφορά στο καθεστώς διεθνούς ευθύνης.

Β1. Πώς στάθμισε το Δικαστήριο την ανάγκη προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων στην υπόθεση Schmidberger;

Θέμα 2 

Α2. Το Κράτος Α εκδίδει ομόλογα τιτλοποιημένου δημοσίου χρέους υπό την εγγύηση της κρατικής τράπεζας του Κράτους Β. Τα ομόλογα αγοράζονται από διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό με έδρα το Κράτος Γ και αρκετά διατίθενται σε τράπεζες των κρατών Δ και Ε. Το Κράτος Α αδυνατεί να συνεχίσει την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του. Με ποιες διαδικασίες προβάλλονται και διεκδικώνται τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις;

Β2. Πότε έλαβε χώρα η πρώτη προσπάθεια της Ένωσης να προσχωρήσει στην ΕΣΔΑ, τι εξέλιξη είχε ενώπιον του Δικαστηρίου, και σε ποιους νομικούς λόγους στηρίχθηκε το τελευταίο κατά την έκδοση της γνωμοδότησης του;

Να απαντηθεί το ένα από τα δύο θέματα.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2014 (Σειρά Α')

Θέμα 1ο

1. Σε περιοχή του Κράτους Α που ελέγχεται, μερικώς, από ένοπλους αυτονομιστές υποστηριζόμενους από το Κράτος Β καταρρίπτεται με πύραυλο εμπορικό αεροσκάφος διεθνών αερογραμμών που υπερίπτατο.Αναζητείστε τα θέματα διεθνούς ευθύνης και τις δικαστικές διαδικασίες, εθνικές και διεθνείς, για την αποκατάσταση των επιζήμιων συνεπειών.

2. Ποιες είναι οι νομικές βάσεις της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας;

Θέμα 2ο

1. Φορτηγό πλοίο με κυπριακό νηολόγιο παραλαμβάνει από τη Νάπολι της Ιταλίας εμπορεύματα ενδοκοινοτικής προέλευσης με προορισμό παράδοσης το λιμάνι της Σμύρνης και παραλήπτες Τουρκικές εταιρείες και εταιρείες θυγατρικών εταιρειών με κύρια εγκατάσταση κράτος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το λιμεναρχείο της Σμύρνης αρνείται στο κυπριακό φορτηγό την είσοδο στο λιμάνι, η τουρκική ακτοφυλακή το οδηγεί εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων και το πλοίο επιστρέφει στη Νάπολι.Προσδιορίστε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων: εταιρειών - κρατών και Ευρωπαϊκής Κοινότητας ενώπιον εθνικών και διεθνών δικαστηρίων

2. Ποιες διατάξεις σε σχέση με την προσχώρηση της Ένωσης στην ΕΣΔΑ προσέθεσε στο πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο η Συνθήκη της Λισαβόνας;Θεωρείτε ότι οι νέες αυτές διατάξεις επιλύουν τα κωλύματα που αναγνώρισε το ΔΕΚ ως προς την προσχώρηση αυτή στη Γνωμοδότησή του υπ' αριθμ. 2/94;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2015 

Θέμα 1ο

1. Τα Κράτη A και Β συμφωνούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ για την από κοινού εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου και αναθέτουν σε εταιρεία του κράτους Γ την εξόρυξη των αποθεμάτων με δική της υποδομή και τεχνικό προσωπικό. Πολεμικά πλοία του Κράτους Δ, που αμφισβητεί την οριοθέτηση, παρενοχλούν τις εργασίες εξόρυξης με αποτέλεσμα να βυθισθεί μια εξέδρα εξόρυξης με απώλεια σε τεχνικό προσωπικό.

Ερωτάται: Τι αξιώσεις νομιμοποιούνται να προβάλουν κατά του Κράτους Δ τα κράτη Α και Β, η εταιρεία εξόρυξης του Κράτους Γ και τα θύματα σε εθνικά και διεθνή δικαστήρια.

2. Πόσο αποτελεσματική είναι, από δικονομική άποψη, η ευθεία επίκληση θεμελιωδών δικαιωμάτων που εγγυάται ο ΧΘΔΕΕ.


Θέμα 2ο 

1. Ένοπλες ομάδες που έχουν βάση υποστήριξης στα Κράτη Α και Β ελέγχουν τμήματα εδάφους του κράτους Γ και αντιπαρατίθενται με στρατιωτικές μονάδες του κράτους Δ. που επενέβη για να βοηθήσει το Κράτος Γ. Κατά τις στρατιωτικές συγκρούσεις καταστρέφονται από τους εμπολέμους οι εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου εταιρείας του Κράτους Ε, η οποία είχε συμφωνία οικονομικής εκμετάλλευσης με το Κράτος Γ και υπάρχουν απώλειες στο τεχνικό προσωπικό, ιθαγένειας των κρατών Γ και Δ.

Ερωτάται: Τι αξιώσεις μπορεί να προβληθούν από όλες τις πλευρές ενώπιον εθνικών και διεθνών δικαστηρίων. Σχετικά, να διευκρινισθεί επίσης η νομική βάση της στρατιωτικής επέμβασης του Κράτους Δ.


2. Ποια είναι τα νομικά εμπόδια που εντόπισε το Δικαστήριο στη Γνωμοδότηση 2/94 σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην ΕΣΔΑ και πώς αντιμετωπίσθηκαν αυτά στις μεταγενέστερες αναθεωρήσεις των Συνθηκών?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούνιος 2015 (Σειρά 'Α)

Θέμα Α

1. Η Ελλάδα και η Αλβανία έχουν συνάψει διμερή συμφωνία οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας. Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας κρίνει τη συμφωνία ως αντισυνταγματική και άκυρη. Η Ελλάδα, από πλευράς της κυρώνει τη συμφωνία και παραχωρεί σε αλλοδαπή επιχείρηση άδεια εκμετάλλευσης θαλασσίου οικοπέδου, εντός της οροθετημένης (ελληνικής) περιοχής. Η Αλβανική κυβέρνηση διαμαρτύρεται και στέλνει στόλο προκειμένου να εμποδίσει τις εργασίες εξόρυξης.

Ερωτάται:

α) Αξιολογήσατε εξ απόψεως διεθνούς δικαίου, και ειδικότερα δικαίου ων συνθηκών, την κατάσταση.

β) Σε ποιες νομικές διαδικασίες μπορεί να προσφύγει η Ελλάδα?

γ) Η αλλοδαπή επιχείρηση ποιες δυνατότητες αντίδρασης έχει?

2. Πώς απεφάνθη το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του ζητήματος της αρμοδιοτητάς της να προσχωρήσει στην ΕΣΔΑ στη Γνωμοδότηση 2/94, και πώς στη Γνωμοδότηση 2/13; Που οφείλονται οι διαφορές;

Θέμα Β

1. Βάσει διμερούς συμβάσεως αμοιβαίας προώθησης και προστασίας επενδύσεων μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας, ιταλική εταιρεία τραπεζικών συμφερόντων είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα όπου αναπτύσσει τραπεζικές δραστηριότητες Το 2014, κατόπιν κουρέματος ομολόγων ελληνικών τραπεζών, η ιταλική εταιρεία υφίσταται σημαντικές οικονομικές απώλειες και αποφασίζει να στραφεί κατά της Ελλάδας επικαλούμενη παραβίαση της διμερούς συμβάσεως, επί τη βάσει ρήτρας επενδυτικής διαιτησίας που εμπεριέχει η σύμβαση.

Ερωτάται:

α) Αξιολογήσατε την υπόθεση αυτή εξ επόψεως διεθνούς δικαίου, και τα επιχειρήματα της κάθε πλευράς.

β) Αν το διαιτητικό δικαστήριο επιδικάσει αποζημίωση υπέρ του επενδυτή, πώς αυτός θα αξιώσει την καταβολή της αποζημίωσης?

γ) Ποιες δυνατότητες αντίδρασης έχει η Ελλάδα?

2. Ποιες ήταν αρχικά, και ποιες είναι σήμερα, οι νομικές βάσεις της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ;


Προσοχή: Δεν επιτρέπεται η χρήση κειμένων.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2015 (Σειρά 'Β)

Θέμα Α

1. Μετά την έκδοση της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης στην υπόθεση εφαρμογής της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 μεταξύ Ελλάδας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (2011), η Ελληνική κυβέρνηση σκέπτεται να προχωρήσει στην καταγγελία της Ενδιάμεσης Συμφωνίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών ζητά τη γνώμη σας, συμβουλέψτε τον.

2. Τί προβλέπει η αρχή της αποκλειστικής δικαιοδοσίας ερμηνείας του ενωσιακού δικαίου από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πού θεμελιώνεται; Αναφέρετε δύο σημεία του σχεδίου προσχώρησης της ΕΕ στην ΕΣΔΑ, τα οποία κατά την κρίση του ΔΕΕ, στη Γνωμοδότηση 2/13, παραβιάζουν την αρχή αυτή.

Θέμα Β

1. Γαλλική τεχνική εταιρεία αναλαμβάνει με σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο την κατασκευή και διαχείριση του σιδηροδρομικού δικτύου, στο πλαίσιο γαλλοελληνικής συμφωνίας περί προώθησης και προστασίας επενδύσεων. Το έργο αρχίζει, αλλά το ελληνικό Δημόσιο, λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης, αποφασίζει τη διακοπή των εργασιών, ενώ δεν  ανταποκρίνεται και στις μέχρι τούδε οικονομικές του υποχρεώσεις.

Χαρακτηρίσατε τα πραγματικά και νομικά ζητήματα με αναφορά στο καθεστώς της διεθνούς ευθύνης και προσδιορίστε τις δυνατότητες αντίδρασης της γαλλικής εταιρείας και του Γαλλικού κράτους με βάση το διεθνές δίκαιο.

2. Πώς αντιμετωπίζει η νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ το ζήτημα της σύγκρουσης μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων και οικονομικών ελευθεριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Προσοχή: δεν επιτρέπεται η χρήση κειμένων.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Φεβρουάριος 2016


Θέμα Α

1. Πετρελαϊκή εταιρεία με έδρα το Κράτος Λ συμβάλλεται με εταιρεία ερευνών έδρας του Κράτους Β για την έρευνα κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε υποθαλάσσια ζώνη ανοικτής θάλασσας μεταξύ των Κρατών Γ και Δ. Το Κράτος Δ υποστηρίζει οικονομικά την έρευνα ενώ το Κράτος Γ παρεμποδίζει, με παρέμβαση της ακτοφυλακής του, τον πλού και την παραμονή των πλοίων ερευνών στην περιοχή προβάλλοντας ότι δεν υπάρχει συμφωνία οριοθέτησης με το Κράτος Δ. Η έρευνα διακόπτεται με μεγάλο οικονομικό κόστος για τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ερωτάται:

Χαρακτηρίστε εξ επόψεως διεθνούς δικαίου την κατάσταση που δημιουργείται και υποδείξτε τις νομικές διαδικασίες τις οποίες τα θίγόμενα μέρη μπορούν να ενεργοποιήσουν.

2. Αναφέρετε περιληπτικά τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στο Σχέδιο Προσχώρησης της Ένωσης στην ΕΣΔΑ με βάση τη Γνωμοδότηση 2/13 του Δικαστηρίου της ΕΕ, ώστε να μην προσκρούει στο ενωσιακό δίκαιο.

Θέμα Β

1. Η συνοριακή γραμμή μεταξύ Κράτους Α και Κράτος Β αποτελείται από ποτάμι. Τα δύο Κράτη έχουν υπογράψει συμφωνία ναυσιπλοΐας και περιβαλλοντικής προστασίας του ποταμού αυτού. Στις εγκαταστάσεις ιδιωτικής εταιρείας που βρίσκεται στο Κράτος Λ προκαλείται έκρηξη με αποτέλεσμα τη σοβαρή ρύπανση του ποταμού. Συνεπεία του γεγονότως αυτού, εταιρεία αλιείας του Κράτους Β δεν μπορεί να αλιεύσει στον ποταμό και υφίσταται οικονομική βλάβη.

Ερωτάται:

Αξιολογήσατε την κατάσταση που δημιουργείται εξ επόψεως διεθνούς ευθύνης κρατών και υποδείξτε τα ένδικα μέσα που διαθέτουν η εταιρεία αλιείας και το Κράτος Β σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για να προβάλουν τυχόν αξιώσεις και κάτω από ποιές προϋποθέσεις.

2. Πώς επιλύονται οι συγκρούσεις μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων οικονομικών ελευθεριών στην ενωσιακή έννομη τάξη;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2016 (Σειρά Α')


Θέμα Α


1. Έλληνας υπήκοος εγκατεστημένος στη Σρι Λάνκα, όπου ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, συλλαμβάνεται για αντικαθεστωτική δράση και υπόκειται σε κακομεταχείριση κατά την κράτησή του. Μετά την αποφυλάκιση του επιστρέφει στην Ελλάδα και υποβάλλει αγωγή αποζημιώσεως κατά της Σρι Λάνκα.

Ερωτάται:

α) Χωρεί ζήτημα ετεροδικίας του αλλοδαπού δημοσίου ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων και ποια επιχειρήματα μπορούν να προβληθούν υπέρ και κατά της ένστασης ετεροδικίας;
β)Εγείρεται ζήτημα διεθνούς ευθύνης και ποιες οι δυνατότητες προβολής τυχόν αξιώσεων σε διεθνές επίπεδο;


2.Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αυτονομίας της ενωσιακής έννομης τάξης απέναντι στη διεθνή και πως διαφυλάσσεται η αυτονομία της πρώτης;


Θέμα Β

1. Ελληνική εταιρεία αναλαμβάνει με σύμβαση με το αλβανικό δημόσιο την εκτέλεση έργων σιδηροδρομικής υποδομής στην Αλβανία,στο πλαίσιο ελληνό-αλβανικής συμφωνίας περί προώθησης και προστασίας επενδύσεων .Το αλβανικό δημόσιο δεν ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις

Ερωτάται:

α)Ποια ένδικα μέσα διαθέτει η ελληνική εταιρεία για την προβολή τυχόν αξιώσεων;

β) Στοιχειοθετείται διεθνής διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας;Σε ποιες διαδικασίες επίλυσης θα μπορούσε να υποβληθεί η διαφορά και υπό ποιες προϋποθέσεις;


2. Πως ερμηνεύεται από το ΔΕΕ η έννοια του ''δικαστηρίου κράτους- μέλους" στο πλαίσιο της διαδικασίας της προδικαστικής παραπομπής ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016 (Κλιμάκιο 'Α)

Θέμα Α

1. Παράθεση πραγματικών περιστατικών υπόθεσης Δίστομου.

α) Επιχειρήματα υπέρ ένστασης ετεροδικίας

β) Επιχειρήματα κατά ένστασης ετεροδικίας

γ) Μπορεί να γίνει προσφυγή σε διεθνείς διαδικασίες και με ποιες προϋποθέσεις;


2. Διαστάσεις αυτονομίας ενωσιακού δικαίου έναντι εθνικού και νομολογιακά παραδείγματα, ένα για κάθε διάσταση.


Θέμα Β (λείπει η διατύπωση)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016 (Κλιμάκιο 'Β)

Θέμα Α

1. Κρατική εταιρεία Άλφα, η οποία έχει έδρα το ΙΙεκίνο και λειτουργεί υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Εμπορίου της Κίνας, συνάπτει σύμβαση με το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Αμυνας για την πώληση ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το Υπουργείο Αμυνας αρνείται την πληρωμή, προβάλλον οτι ο εξοπλισμός είναι ελαττωματικός και ότι δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπει η διμερής Σύμβαση μεταξύ Κίνας και Ελλάδας περί εμπορίου. Προσφεύγει δε στο αρμόδιο Ελληνικό δικαστήριο κατά της κινεζικής εταιρείας Αλφα αξιώνοντας αποζημίωση για την αθέτηση της σύμβασης πώλησης.

Ερωτάται:

α) Χωρεί ζήτημα ετεροδικίας, πώς τίθεται αυτό και ποιά επιχειρήματα μπορούν να προβληθούν τόσο υπέρ όσο και κατά τυχόν προβολής της ενστάσως αυτής;

β) Η Ελλάδα μπορεί να στραφεί σε διεθνές επίεπδο κατά της Κίνας και με ποιες διαδικασίες;

2. Από πού πηγάζει η αυτόνομη ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου και πώς εκδηλώνεται (να αναφέρετε δύο παραδείγματα).

Θέμα Β

1. Η Ελλάδα και η Αλβανία συνάπτουν διμερή συμφωνία οριοθετησης της μεταξύ τους υφαλοκρηπίδας. Η Ελλάδα κυρώνει τη συμφωνία και παραχωρεί σε αλλοδαπή επιχείρηση άδεια εκμετάλλευσης θαλασσίου οικοπέδου, εντός της οριοθετημένης (ελληνικής) περιοχής. Από πλευράς της, η Αλβανία, επικαλούμενη απόφαση του Αλβανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, θεωρεί τη συμφωνία ως άκυρη και στέλνει στόλο προκειμένου να εμποδίσει τις εργασίες εξόρυξης.

Ο Υπουργός Εξωτερικών σας ζητά τη γνώμη σας στο εξής:


Η Ελλάδα κατέθεσε στις 14.1.2015 δήλωση αποδοχής της υποχρεωτικής δικαιοδοσίας του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, με την οποία αναγνωρίζει ως υποχρεωτική καθεαυτή (ipso facto) και χωρίς ειδική συμφωνία, σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο κράτος αποδέχεται την ίδια υποχρέωση, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, την δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης αναφορικά με όλες τις νομικές διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 36, παράγραφος 2, του Καταστατικού του Δικαστηρίου, με την εξαίρεση: (ι) κάθε διαφοράς που σχετίζεται με στρατιωτικές δράσεις και μέτρα που λαμβάνονται από την Ελληνική Δημοκρατία, για την προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της, για λόγους εθνικής άμυνας, καθώς για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, (ιι) κάθε διαφοράς που αφορά τα σύνορα του κράτους ή την κυριαρχία επί του εδάφους της Ελληνικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης κάθε διαφοράς ως προς το εύρος και τα όρια της αιγιαλίτιδας ζώνης και του εναέριου χώρου της, (ιιι) κάθε διαφοράς αναφορικά με την οποία το κάθε αντίδικο μέρος ης διαφοράς έχει αποδεχτεί την υποχρεωτική δικαιοδοσία του δικαστηρίου και μόνο σε σχέση με τη διαφορά αυτή ή με σκοπό αυτή, ή όπου η αποδοχή της υποχρεωτικής δικαιοδοσίας εκ μέρους κάθε άλλου μέρους για την διαφορά έχει κατατεθεί ή επικυρωθεί σε λιγότερο από 12 μήνες πριν από τη συμπλήρωση της αίτησης που έφερε την διαφορά ενώπιον του δικαστηρίου. Η κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας μπορεί ωστόσο να υποβάλλει ενώπιον του Δικαστηρίου κάθε διαφορά, που έχει δια του παρόντος εξαιρεθεί, μέσω της διαπραγμάτευσης  ενός ειδικού συμφωνητικού (compromis).

Μπορεί η Ελλάδα να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κατά της Αλβανίας και κάτω από ποιές προϋποθέσεις;

2. Με παράδειγμα την απόφαση στην υπόθεση Kadi να θεμελιώσετε τη σχέση της ενωσιακής έννομης τάξης με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017

Θέμα Α

1. Έλληνας υπήκοος συλλαμβάνεται, δικάζεται και καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη για κακούργημα ενώπιον δικαστηρίου της Αυστραλίας, χωρίς να έχουν ειδοποιηθεί οι ελληνικές προξενικές αρχές, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης του 1963 περί προξενικών σχέσεων (στην οποία η Ελλάδα και η Αυστραλία είναι συμβαλλόμενα μέρη).
Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σας ρωτά:
Α) Στοιχειοθετείται παραβίαση της Σύμβασης περί προξενικών σχέσεων; Ποιες είναι οι συνέπειες τυχόν παράβασης της σύμβασης και ποιες μορφές επανόρθωσης θα μπορούσε να αξιώσει η Ελλάδα;
Β) Σε ποιες νομικές διαδικασίες μπορεί να προσφύγει η Ελλάδα;

2. Δώστε δύο παραδείγματα της έκφρασης της αρχής της αυτονομίας της ενωσιακής έννομης τάξης απέναντι στο διεθνές δίκαιο.

Θέμα Β

1. Βάσει διμερούς συμφωνίας εγκατάστασης και εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Νιγηρίας, ελληνική επιχείρηση εγκαθίσταται στη Νιγηρία και αναπτύσσει εμπορικές δραστηριότητες στο κράτος αυτό. Κατόπιν αλλαγής καθεστώτος στη Νιγηρία, η νέα κυβέρνηση προχωρεί στην καταγγελία της σύμβασης, με άμεση ισχύ, και ανακοινώνει ότι η ελληνική επιχείρηση πρέπει να αποχωρήσει άμεσα από τη χώρα.
Αξιολογήστε τα πραγματικά και νομικά περιστατικά απαντώντας στα εξής ερωτήματα:
Α) Ποιες είναι οι συνέπειες της καταγγελίας, σύμφωνα με το δίκαιο των συνθηκών;
Β) Ποια ένδικα μέσα διαθέτει η Ελλάδα και η ελληνική επιχείρηση για την προβολή τυχόν αξιώσεων;

2. Αναλύστε το περιεχόμενο της αρχής της δικονομικής αυτονομίας των κρατών και προσδιορίστε τα όρια της.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2017 (Σειρά Α')

Θέμα Α

1. Παρατίθεται απόσπασμα από την υπ'αριθμόν 9360/2000 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών:
"...με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου ΙΙΙ της σύμβασης μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους εισοδήματος, η οποία κυρώθηκε με το ΝΔ 2548/1953 (ΦΕΚ Α' 231/27.8.1953), ορίζεται ότι... εξάλλου, με το αρ. 7 παρ. 3 της σύμβασης-μοντέλου του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), σχετικά με την αποφυγή διπλής φορολογίας στο εισόδημα και το κεφάλαιο, που υπεγράφη στο Παρίσι από τις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και οι ΗΠΑ, στις 14.12.1960, ετέθη σε ισχύ στις 30.9.1961 και δύναται να χρησιμοποιηθεί κατά την ερμηνεία και συμπλήρωση των παρ. 1 και 2 του άρθρου ΙΙΙ της προαναφερθείσας ελληνοαμερικανικής σύμβασης, βάσει των διατάξεων των άρθρων 30 και 31 της από 23.5.1969 Σύμβασης της Βιέννης περί του Δικαίου των Συνθηκών (ΝΔ 402/23.5.1974, ΦΕΚ Α' 141), ορίζεται ότι... Κατ'ακολουθία, οι προαναφερόμενες διατάξεις της σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, όπως αυτές ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από το ως άνω άρθρο 7 παρ. 3 της σύμβασης - μοντέλου του ΟΟΣΑ, δεν καταργήθηκαν, ως ειδικές, με τις νεότερε; διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 100 του Ν. 2238/1994, οι οποίες έχουν γενικό χαρακτήρα".

Εξηγείστε τους μηχανισμούς του Διεθνούς Δικαίου στους οποίους καταφεύγει το δικαστήριο στο παραπάνω απόσπασμα και αιτιολογείστε την εφαρμογή τους από ένα εσωτερικό δικαιοδοτικό όργανο.

2. Αρχές του διεθνούς δικαίου που εφαρμόζονται και αρχές που δεν εφαρμόζονται στο πλαίσιο της ενωσιακής έννομης τάξης: αναφέρατε ένα παράδειγμα με βάση την ενωσιακή νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ.

Θέμα Β

1. Μετά την έκδοση της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης στην Υπόθεση Εφαρμογής της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 μεταξύ Ελλάδας και πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (2011), η Ελληνική κυβέρνηση σκέπτεται να προχωρήσει στην καταγγελία της Ενδιάμεσης Συμφωνίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών ζητά τη γνώμη σας, συμβουλέψτε τον.

2. Ποιο είναι το περιεχόμενο της αρχής της θεσμικής και δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2017 (Σειρά Β')

Θέμα А
1. Στην υπόθεση Τ-192/16, ΝF κατά Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το Γενικό Δικαστήριο ασχολήθηκε με προσφυγή βάσει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ με αίτημα την ακύρωση συμφωνίας, η οποία φέρεται ότι συνάφθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Δημοκρατίας της Τουρκίας στις 18 Μαρτίου 2016 και τιτλοφορείται "Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, 18 Μαρτίου 2016" και εξέδωσε στις 28 Φεβρουαρίου 2017 Διάταξη στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: " 71. Από το σύνολο των προεκτεθέντων προκύπτει ότι η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας όπως δημοσιοποιήθηκε μέσω του δελτίου Τύπου 144/16 ανεξαρτήτως του αν αποτελεί όπως υποστηρίζουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Συμβούλιο και η Επιτροπή, δήλωση πολιτικής φύσεως ή αντιθέτως, όπως υποστηρίζει ο προσφεύγων πράξη δυνάμενη να παραγάγει δεσμευτικά έννομα αποτελέσματα, δεν μπορεί να θεωρηθεί πράξη εκδοθείσα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή από άλλο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό της Ένωσης ούτε να θεωρηθεί ότι αποκαλύπτει την ύπαρξη ανάλογης πράξεως που να αντιστοιχεί στην προσβαλλόμενη πράξη.
72. Όσον αφορά τη μνεία, στη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, ότι "η ΕΕ και η [Δημοκρατία της Τουρκίας]συμφώνησαν πρόσθετα σημεία δράσης" το Γενικό Δικαστήριο κρίνει επαλλήλως, ότι ακόμα και αν θεωρηθεί ότι κατά τη σύνοδο της 18ης Μαρτίου 2010 συνήφθη ατύπως διεθνής συμφωνία, κάτι που εν προκειμένω, αρνούνται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Συμβούλιο και η Επιτροπή η συμφωνία αυτή συνήφθη από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ένωσης και από τον Τούρκο πρωθυπουργό
73. Στο πλαίσιο, όμως προσφυγής του ασκείται δυνάμει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ το Γενικό Δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί της νομιμότητας διεθνούς συμφωνίας που έχει συναφθεί από τα κράτη μέλη (απόφαση της 5ης Μαίου 2013, Ισπανία κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. C-146/13, EU:C:2015.298, σκέψη 101). "
Ποια είναι επομένως η νομική φύση αυτής της "συμφωνίας" κατά το διεθνές δίκαιο; Μπορείτε να ετοιμάσετε ένα ενημερωτικό σημείωμα για τον αρμόδιο υπουργό, εξηγώντας τις διαδικασίες σύναψης των διεθνών συνθηκών και την σχέση τους με την ελληνική έννομη τάξη
2. Αναφέρατε δύο παραδείγματα αυτόνομης ερμηνείας των εννοιών του ενωσιακού δικαίου,
Θέμα В
1. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν προσφάτως την πρόθεσή τους να αποσυρθούν από την Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή (την οποία υπέγραψαν τον Νοέμβριο 2017: είναι αυτό δυνατό; Μπορείτε να συμβουλεύσετε τον Πρόεδρο ως προς τις απαιτούμενες διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη τη νομική φύση της Συμφωνίας;
2. Ποια είναι η ισχύς των ενωσιακών Κανονισμών που εφαρμόζουν στην ΕΕ Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας; Αναπτύξτε το σχετικό σκεπτικό του Δικαστηρίου της ΕΕ στην απόφαση Kadi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2018

Θέμα Α

1.Καταγγελία των Διεθνών Συνθηκών.
2.Αυτόνομη ερμηνεία των εννοιών του ενωσιακού δικαίου με δύο παραδείγματα νομολογίας.

Θέμα Β

1.Οι πρακτικές ερμηνείας των Διεθνών Συνθηκών
2.Να αναφέρετε δύο εμπόδια της προσχώρησης της Ε.Ε. στην Ε.Σ.Δ.Α  με βάση τη γνωμοδότηση 2/13

Να επιλέξετε το ένα από τα δύο θέματα

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2018( Κλιμάκιο Α΄ )

Θέμα Α

1.Επίκληση της διεθνούς ευθύνης Κράτους σε περίπτωση παραβίασης διεθνούς υποχρέωσης erga omnes.
2.Η επιχείρηση Χ., με έδρα τη Γαλλία, προσφεύγει στο ΓΔΕΕ, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης με την οποία η Επιτροπή της επέβαλε πρόστιμο 500.000 Ευρώ για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην ενωσιακή αγορά. Με ποια επιχειρήματα μπορεί η Χ να αμφισβητήσει το ύψος του προστίμου και ποια η εξουσία του δικαστηρίου σχετικά;

Θέμα Β

1.Στην υπόθεση Rainbow Warrior, το δικαστήριο τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι << από κανέναν δεν μπορεί να απαιτηθεί να πράξει το αδύνατο >> (no person is required to do the impossible). Ποια είναι η σημασία της ρήσης αυτής για την αποδοχή, στα πλαίσια του δικαίου της διεθνούς ευθύνης των Κρατών, περιστάσεων που αίρουν το άδικο; Συζητείστε.
2.Με ποια νομική βάση, και με ποια κριτήρια, είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων κατά κράτους μέλους για παραβίαση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Να επιλέξετε το ένα από τα δύο θέματα.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2018 ( Κλιμάκιο Β΄- κατά προσέγγιση )

Θέμα Α

1.Συνέπειες της διεθνούς ευθύνης των κρατών.
2.Να αναφερθείτε στη διαδικασία που προβλέπει το α.126 της ΣΛΕΕ. Θεωρείτε ότι είναι αποτελεσματική; Ποια προβλήματα εντοπίζετε;

Θέμα Β

1.Πότε είναι παράνομα τα αντίμετρα;
2.Η Επιτροπή ασκεί κατά της Ιταλίας προσφυγή αναγνώρισης μη συμμόρφωσης με αναγνωριστική απόφαση του ΔΕΕ για μη μεταφορά οδηγίας για διπλώματα και επιπλέον ζητά την επιβολή χρηματικής ποινής και κατ΄ αποκοπήν ποσού. Ποίοι θα μπορούσαν να είναι οι ισχυρισμοί της Ιταλίας αναφορικά με τις κυρώσεις;

Να επιλέξετε το ένα από τα δύο θέματα.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2019

Θέμα Α

1.Στο βόρειο τμήμα της επικράτειας του Κράτους Α ξεσπά επανάσταση, καθοδηγούμενη από το αποκαλούμενο Επαναστατικό Κίνημα Απελευθέρωσης (ΕΚΑ). Κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ ανταρτών του ΕΚΑ και του τακτικού στρατού του κράτους Α, ανταρτικές δυνάμεις συλλαμβάνουν ως ομήρους τρεις διπλωμάτες του Κράτους Β, ως προς το οποίο θεωρούν ότι στηρίζει πολιτικά την κυβέρνηση του Κράτους Α κατά της οποίας στρέφονται. Κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους, οι όμηροι βρίσκουν τραγικό θάνατο, μετά από κατολίσθηση η οποία καταπλάκωσε τον (ορεινό) χώρο φύλαξης τους. Το ΕΚΑ, τελικώς, επικρατεί των κυβερνητικών δυνάμεων, ανατρέπει την κυβέρνηση του Κράτους Α και εγκαθιστά δική του κυβέρνηση, η οποία αναγνωρίζεται από ένα μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας. Μπορεί το Κράτος Β να θέσει θέμα διεθνούς ευθύνης του Κράτους Α για την απώλεια των τριών διπλωματών του; Αναλύστε.

2.Ποια στοιχεία λαμβάνει υπόψιν η Επιτροπή ενόψει της επιβολής προστίμου σε επιχειρήσεις για παραβίαση των  κανόνων ανταγωνισμού;

Θέμα Β

1.Σε διεθνή διαιτητική απόφαση έχει υπογραμμιστεί ότι <<η υποχρέωση ενός Κράτους να εκτελεί διεθνείς συνθήκες μπορεί να αποδυναμωθεί σε περίπτωση που αυτή η ίδια η ύπαρξη του Κράτους τίθεται σε κίνδυνο, σε περίπτωση που η συμμόρφωση προς μια διεθνή υποχρέωση είναι...αυτο-καταστροφική>>.
Αναλύστε τη σημασία της ρήσης αυτής για το δίκαιο της διεθνούς ευθύνης των Κρατών.

2.Είναι δυνατόν ένα κράτος μέλος να αποφύγει την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς προηγούμενη καταδικαστική απόφαση του ΔΕΕ;

Να επιλεγεί μια (1) από τις παρακάτω δυο (2) ομάδες θεμάτων.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2019 (Σειρά Α')

Ομάδα Α

1.Η Διεθνής Σύμβαση για την κατάργηση κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων του 1965 στο άρθρο 22 προβλέπει: "Κάθε διαφορά που ανακύπτει μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συμβαλλομένων κρατών ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Σύμβασης δύναται να παραπεμφθεί μονομερώς στο Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών". Κατά τη προσχώρηση στη Σύμβαση αυτή, το Κράτος Α διατυπώνει επιφύλαξη ως προς το άρθρο 22, σύμφωνα με την οποία (επιφύλαξη) τυχόν διαφορές μπορούν να παραπεμφθούν στη δικαστική οδό μόνο κατόπιν συμφωνίας. Η Σύμβαση στο άρθρο 20 προβλέπει ότι: "Δεν επιτρέπεται καμία επιφύλαξη η οποία αντίκειται στο αντικείμενο και το σκοπό της Σύμβασης... Επιφύλαξη θα θεωρείται ασυμβίβαστη.... εάν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των κρατών μερών εγείρουν ενστάσεις". Το Κράτος Β, συμβαλλόμενο στη Σύμβαση εκφράζει αντίρρηση ως προς την ως άνω επιφύλαξη του Κράτους Α.
Ερωτάται:
α)Ποιες είναι οι έννομες συνέπειες της διατύπωσης επιφύλαξης και της αντίρρησης ως προς την ισχύ της Σύμβασης;
β)Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ του Κράτους Α και του Κράτους Β ως προς την ερμηνεία της Σύμβασης μπορεί το Κράτος Β να προσφύγει μονομερώς στο Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών; Με ποια επιχειρήματα;
γ) Ποια θα ήταν, κατά τη γνώμη σας, η κρίση του Δικαστηρίου;

2.Οι επιχειρήσεις Α,Β Γ και Δ, με μερίδιο 30,15,10 και 5% της αγοράς γάλακτος αντίστοιχα, έρχονται σε συνεννόηση μετά από πρωτοβουλία της Α και συμφωνούν να εφαρμόσουν την ίδια τιμή πώλησης ανά λίτρο γάλακτος. Μετά από καταγγελίες καταναλωτών, η Επιτροπή διεξάγει έρευνα και συλλέγει ορισμένα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιεί, δεν διαθέτει όμως επαρκείς αποδείξεις για τη στοιχειοθέτηση της ύπαρξης αντιανταγωνιστικής συμφωνίας και την έκδοση της απόφασης για επιβολή προστίμου.
Η Α προσεγγίζει την Επιτροπή και της αποκαλύπτει το κείμενο της συμφωνίας με στόχο να τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης. Ένα μήνα αργότερα, η Δ επικοινωνεί με την Επιτροπή και ζητά να της παράσχει ορισμένα συμπληρωματικά στοιχεία που θα βοηθήσουν την έρευνα. Πώς θα αντιμετωπίσει η Επιτροπή τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων;

Ομάδα Β

1.Η Συμφωνία των Πρεσπών μεταξύ Ελλάδας και Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο 2019, προβλέπει στο άρθρο 9 ότι: "Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας θα παραμείνουν σε ισχύ για αόριστο χρονικό διάστημα και είναι αμετάκλητες"
α) Σχολιάστε τη διάταξη αυτή με βάση το δίκαιο των διεθνών συνθηκών.
β) Στην περίπτωση που ένα εκ των δύο μερών παραβιάσει διάταξη της Συμφωνίας των Πρεσπών, ποιες δυνατότητες αντίδρασης έχει το άλλο μέρος;

2.Μετά από πολλούς μήνες κοινωνικών αναταραχών στο κράτος μέλος Α, προκηρύσσονται εκλογές. Η νέα Βουλή, όπου την πλειοψηφία διαθέτει ένα ακροδεξιό κόμμα ψηφίζει νόμο που καταργεί τις εξετάσεις για την εισαγωγή στο δικαστικό σώμα και μεταβιβάζει την εξουσία διορισμού όλων των δικαστών στον Υπουργό Δικαιοσύνης μετά από διαδικασία συνέντευξης των υποψηφίων. Έχουν αρμοδιότητα και μηχανισμό αντίδρασης τα όργανα της Ένωσης απέναντι σε μία τέτοια παραβίαση της αρχής του κράτους δικαίου, και αν ναι, ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί;


Να επιλεγεί μια (1) από τις δυο (2) ομάδες θεμάτων.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2019 (Σειρά Β')

Ομάδα Α

1.Γειτονικά Κράτη Α και Β συνάπτουν Συμφωνία ειρήνης και φιλίας απαραβίαστου των μεταξύ τους συνόρων. Λίγα χρόνια αργότερα το Κράτος Α, υπό εθνικιστικό καθεστώς, διαμαρτύρεται ως προς την κατ' αυτό διακριτική μεταχείριση από το γειτονικό Κράτος μειονότητας του Α. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών επιδεινώνονται και το Κράτος Α εισχωρεί στο Κράτος Β, καταλαμβάνοντας περιοχή κοντά στα σύνορα που κατοικείται κυρίως από μέλη της μειονότητας του Κράτος Α. Ταυτόχρονα, το Κράτος Α προχωρά σε καταγγελία της Συμφωνίας ειρήνης, η οποία δεν περιέχει ρήτρα καταγγελίας.
Ενόψει της κατάστασης αυτής, το Κράτος Β επιθυμεί να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών, βάσει ρήτρας επίλυσης διαφορών που προβλέπεται στη Συμφωνία Ειρήνης.
Ερωτάται:
α) Το Κράτος Β μπορεί να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο με βάση τη ρήτρα επίλυσης ενόψει της καταγγελίας της Συμφωνίας από το Κράτος Α;
β) Αναπτύξατε τα νομικά επιχειρήματα που μπορούν να προβάλλουν και οι δύο πλευρές ενώπιον του Δικαστηρίου.

2.Τον Ιανουάριο 2017 το ΔΕΕ διαπιστώνει, μετά από προσφυγή της Επιτροπής ότι το Κράτος Α παρέβη τις υποχρεώσεις του καθώς δεν μετέφερε στο εσωτερικό του δίκαιο Οδηγία του 2003 για την αναγνώριση διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μετά από άκαρπη επικοινωνία με το Α το Δεκέμβριο 2017 και τον Νοέμβριο 2018 η Επιτροπή προσφεύγει τον Απρίλιο 2019 στο ΔΕΕ βάσει του αρ. 260 παρ. 2 ΣΛΕΕ και ζητά καταδίκη του Α σε κατ' αποκοπήν ποσό και χρηματική ποινή. Το Α δεν αμφισβητεί την παραβίαση, επικαλείται όμως δυσχέρειες εσωτερικής φύσης όπως ότι το σχετικό νομοσχέδιο δεν συγκέντρωσε πλειοψηφία στη Βουλή, ότι συνάντησε κοινωνικές αντιδράσεις (πορείες, συλλαλητήρια κλπ) και ότι επίκειται συνταγματική αναθεώρηση που θα αλλάξει ριζικά την οργάνωση της εκπαίδευσης στη χώρα. Επίσης ζητά να απαλλαγεί από τις οικονομικές κυρώσεις επειδή βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση.
Πώς κρίνετε τα επιχειρήματα του Α;

Ομάδα Β

1.Η Συμφωνία των Πρεσπών μεταξύ Ελλάδας και Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο 2019, προβλέπει στο άρθρο 2 ότι η Ελλάδα συμφωνεί να μην αντιταχθεί στην υποψηφιότητα ή την ένταξη της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, υπό το όνομα αυτό, σε διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς Οργανισμούς και Θεσμούς, όπου η Ελλάδα είναι μέλος και ότι θα κυρώσει οποιαδήποτε Συμφωνία εισδοχής της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας σε αυτούς τους Οργανισμούς.
Υπό ποιες προϋποθέσεις δύναται η Ελλάδα να αντιταχθεί στην υποψηφιότητα ή την ένταξη της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, υπό το όνομα αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

2.Η εταιρία Ε κατασκευάζει εκτυπωτές και κατέχει μερίδιο 72% στην οικεία αγορά. Εκμεταλλευόμενη τη θέση της αυτή, πωλεί μαζί με κάθε εκτυπωτή και τα μελάνια που κατασκευάζει η ίδια και τα οποία είναι τα μόνα συμβατά με τους εκτυπωτές της. Κατόπιν πολυετούς έρευνας, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με την οποία επιβάλλει στην Ε πρόστιμο 1.200.000 Ευρώ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Η Ε επιθυμεί να προσβάλει την απόφαση της Επιτροπής ζητώντας τη μείωση του ύψους του προστίμου. Με ποια διαδικασία θα το πράξει, ενώπιον ποιου οργάνου και τι επιχειρήματα θα μπορούσε να επικαλεστεί για να επιτύχει το σκοπό αυτό;

Να επιλεγεί μια (1) από τις δυο (2) ομάδες θεμάτων.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2019 (Σειρά Β')

Ομάδα Α'


1. Τα κράτη Α και Β έχουν υπογράψει την 18.1.2019 διμερή συνθήκη για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στις εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες και όλα τα σχετικά ζητήματα σε διμερές αι διεθνές επίπεδο, μέσω της αμοιβαίας τροποποίησης εθνικών νομοθεσιών τους (εφεξής η «Συμφωνία»).

Η Συμφωνία ορίζει ότι, μετά την υπογραφή της, και χωρίς καθυστέρηση, το κράτος Β θα την καταθέσει στο κοινοβούλιό του για κύρωση. Σε συνέχεια της κύρωσης της Συμφωνίας από το κοινοβούλιο του κράτους Β, το κράτος Β θα γνωστοποιήσει στο Κράτος Α ότι το κοινοβούλιό του έχει κυρώσει τη Συμφωνία. Έπειτα το κράτος Β θα ξεκινήσει τη διαδικασία των απαραίτητων τροποποιήσεων στην εθνική του νομοθεσία που αφορούν στις εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες και όλα τα σχετικά ζητήματα σε διμερές και διεθνές επίπεδο, όπως αυτές οι τροποποιήσεις προβλέπονται στην Συμφωνία. Η Συμφωνία επιπλέον ορίζει ότι το κράτος Β πρέπει να ολοκληρώσει in toto τις τροποποιήσεις στην εθνική του νομοθεσία έως το τέλος του 2019, καθώς και ότι αμέσως μόλις το κράτος Β γνωστοποιήσει στο κράτος Α την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων νομοθετικών τροποποιήσεων, το κράτος Α πρέπει να κυρώσει χωρίς καθυστέρηση τη Συμφωνία και να ενημερώσει το κράτος Β. Στη συνέχει προβλέπεται ότι τα δύο κράτη θα υπογράψουν πρωτόκολλο για την ανταλλαγή των εγγράφων επικύρωσης, με την υπογραφή του οποίου θα τίθεται σε ισχύ η Συμφωνία. Τέλος η Συμφωνία προβλέπει ότι κάθε διαφορά που ανακύπτει μεταξύ των συμβαλλομένων κρατών ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή της, δύναται να παραπεμφθεί μονομερώς στο Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών.

Το κράτος Β κυρώνει τη Συμφωνία την 28.1.2019 και γνωστοποιεί αυθημερόν την κύρωση στο κράτος Α. Το κράτος Β γνωστοποιεί την 20.12.2019 στο κράτος Α ότι ολοκλήρωσε τη διαδικασία των νομοθετικών τροποποιήσεων αναφορικά με τις εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες, όπως αυτές οι τροποποιήσεις προβλέπονται στην Συμφωνία. Εντούτοις, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο του κράτους Α κρίνει την 15.1.2020 τη συμφωνία ως αντισυνταγματική, και αμέσως μετά (16.1.2020) το κράτος Α ενημερώνει το κράτος Β ότι δεν θα προχωρήσει στην επικύρωση της Συμφωνίας εφόσον αδυνατεί να την φέρει προς κύρωση στο κοινοβούλιό του (του κράτους Α) λόγω αντισυνταγματικότητας. Το κράτος Β διαμαρτύρεται εντόνως, μια και έχει ήδη ολοκληρώσει προσηκόντως την διαδικασία των προβλεπόμενων τροποποιήσεων στην εθνική του νομοθεσία, ενώ το κράτος Α αρνείται να εκπληρώσει από τη μεριά του όσα συμφωνήθηκαν.

Ερωτάται:
α) Αξιολογήσατε, εξ απόψεως διεθνούς δικαίου των συνθηκών, την κατάσταση.

Β) Σε ποιες νομικές διαδικασίες μπορεί να προσφύγει το κράτος Β;

2. Το 2019 μετά από ενδελεχή έρευνα της Επιτροπής σε συνεργασία με τις αρχές του κράτους μέλους Β, προκύπτει ότι τόσο το προηγούμενο έτος (2018) όσο και προ εξαετίας (2014) το κράτος μέλος Β απέστειλε ψευδή στοιχεία στην Ένωση αποκρύπτοντας την πραγματική του οικονομική κατάσταση, η οποία είναι σαφώς χειρότερη. Υπάρχει διαδικασία επιβολής κύρωσης εις βάρος του κράτους μέλους Β και ποια είναι αυτή; Θα ήταν νόμιμη η προβολή ένστασης από το κράτος μέλος ότι ειδικά για το 2014 δεν θα πρέπει να γίνει δεκτή αναδρομική επιβολή κύρωσης;

Ομάδα Β'

1. Τα Κράτη Α,Β,Γ,Δ και Ε είναι παράκτια στη θάλασσα Θ. Πέραν των Κρατών αυτών, ουδέν άλλο παράκτιο κράτος υπάρχει στην εν λόγω θάλασσα.

Το 1937, τα Κράτη αυτά υπέγραψαν -και εν συνεχεία κύρωσαν- διεθνή σύμβαση, σύμφωνα με την οποία κάθε (μεταξύ τους) μελλοντική σύμβαση οριοθέτησης διμερής ή πολυμερής α)δεν θα επηρεάζεται από την τυχόν ύπαρξη, εν ισχύι, άλλης, ευρύτερης, πολυμερούς σύμβασης που θα ρυθμίζει (και) θέματα οριοθέτησης και β)η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών θα γίνεται με εφαρμογή της μέσης γραμμής.
Το 2019 τα κράτη Α και Δ αποφασίζουν να συνάψουν συνθήκη οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Ερωτάται αν τα εν λόγω Κράτη υποχρεούνται να εφαρμόσουν τη μέση γραμμή για την μεταξύ τους οριοθέτηση της ΑΟΖ. Δικαιολογείστε την απάντησή σας, σε κάθε περίπτωση.


2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από έρευνα διαπιστώνει ότι το κράτος μέλος Κ δεν έχει λάβει κανένα μέτρο προκειμένου να μεταφέρει στο εσωτερικό του δίκαιο ενωσιακή οδηγία σχετικά με τον έλεγχο ποιότητας των υδάτων παρά το γεγονός ότι έχει ήδη εκδοθεί απόφαση του ΔΕΕ με την οποία έχει διαπιστωθεί αυτή η παράβαση του Κ. Με ποια νομικά μέσα και με ποια διαδικασία μπορεί η Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση του Κ;

Ιούλιος 2020


Ομάδα Α’

Τα Α και η Β, κράτη μη γειτονικά αλλά παράκτια στην ίδια θάλασσα, συμφώνησαν μόλις σε ένα Μνημόνιο Κατανόησης ως προς την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών τους και συγκεκριμένα της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης «σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου». Με το Άρθρο ΙΙ προβλέπεται ότι το Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ ένα μήνα αφότου τα δύο κράτη προβούν στην ανταλλαγή των οργάνων επικύρωσης. Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙΙ, το Μνημόνιο αυτό πρέπει να κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κατά το άρθρο IV, αν οποιοδήποτε από τα μέρη ξεκινήσει διαδικασία οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με τρίτες χώρες θα πρέπει να ενημερώσει το άλλο μέρος για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων και πριν από την τελική συμφωνία.. Τα δύο κράτη δεν είναι μέρη στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Το κράτος Α εκπροσωπείται από την νομίμως εκλεγμένη κυβέρνησή του ενώ το κράτος Β από μια προσωρινή κυβέρνηση, που αναγνωρίζεται ευρέως από τη διεθνή κοινότητα και από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως η νόμιμη κυβέρνηση της χώρας. Σύμφωνα με τις εσωτερικές συνταγματικές διαδικασίες του κράτους Β, οι διεθνείς συμβάσεις χρειάζονται κύρωση από την Εθνοσυνέλευση – ο πρόεδρος της οποίας ανακοινώνει ότι δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο του Μνημονίου Κατανόησης και δεν υπάρχει πλειοψηφία για την κύρωσή του. Εντούτοις, η ανταλλαγή́ των εγγράφων επικύρωσης λαμβάνει χώρα, και το Μνημόνιο τίθεται σε ισχύ. Ταυτοχρόνως και ενώ ο εμφύλιος πόλεμος συνεχίζεται, άλλες ομάδες που ελέγχουν de facto εδάφη της χώρας ανακοινώνουν ότι δεν δεσμεύονται από το Μνημόνιο αυτό.

Ερωτάσθε: 1. Είναι το Μνημόνιο αυτό διεθνής σύμβαση;

2. Πώς επηρεάζεται η ισχύς του Μνημονίου, αν τελικώς αυτό δεν κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ; Μπορεί η Γενική Γραμματεία να αρνηθεί την καταχώρησή του;

 3. Πώς επηρεάζεται η ισχύς του Μνημονίου, αν οι διατάξεις του δεν συνάδουν με τους εθιμικούς κανόνες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι;

 4. Πώς επηρεάζεται η ισχύς του Μνημονίου ενόψει ενδεχόμενης αλλαγής στην διακυβέρνηση του κράτους Β;

 5. Σε επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ το κράτος Β καταλήγει: «Εν προκειμένω, η Κυβέρνηση [του κράτους Β] επιβεβαιώνει επίσης τη δέσμευσή της στο άρθρο 33 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στις αρχές του δημοσίου διεθνούς δικαίου. Αναγνωρίζει το δικαίωμα οποιουδήποτε κράτους που ισχυρίζεται ότι το Μνημόνιο παραβιάζει την κυριαρχία του να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Το κράτος Β έχει καλό ιστορικό συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου[….] Επαναλαμβάνουμε ότι η Κυβέρνησή μας είναι έτοιμη να επιλύσει οποιαδήποτε διαφορά με διπλωματικά μέσα με οποιοδήποτε μέρος έχει ενστάσεις [αναφορικά με το Μνημόνιο Κατανόησης]. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ακράδαντα ότι […] τα δικαστήρια είναι ο τελικός κριτής σε τέτοια ζητήματα.» Μπορούν τρίτα κράτη να προσφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κατά του κράτους Β αναφορικά με το Μνημόνιο και κάτω από ποιες προϋποθέσεις;

 6. Αν το κράτος Β προχωρήσει σε γεωτρήσεις βάσει των οριζομένων στο Μνημόνιο σε περιοχές όπου τρίτα κράτη έχουν κυριαρχικά δικαιώματα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, υπό ποίες προϋποθέσεις δύναται τυχόν να επικαλεστεί το κράτος Β περιστάσεις που θα αίρουν τον διεθνώς άδικο χαρακτήρα της ενέργειάς του;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Σεπτέμβριος 2023

ΟΜΑΔΑ Α

ΘΕΜΑ 1 

Τα κράτη Α και Β είναι γειτονικά κράτη με μακροχρόνιες φιλικές και εμπορικές σχέσεις, οι οποίες όμως δοκιμάζονται τελευταία λόγω της ανόδου στην ηγεσία του κράτους Α του Στρατηγού Song τον Μάρτιο 2022. Σημειωτέον ότι στην περιφέρεια Λαγκάδα του Κράτους Α διαβιεί εδώ και πολλά έτη εθνική μειονότητα του Κράτους Β, τα μέλη της οποίας είναι πολίτες του Κράτους Α με αναγνωρισμένα μειονοτικά γλωσσικά και θρησκευτικά δικαιώματα. Την τελευταία περίοδο έχουν λάβει χώρα τα εξής συμβάντα: Τον Απρίλιο του 2023, ο Στρατηγός Song διατάσσει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης της μειονοτικής γλώσσας καθώς και οποιασδήποτε θρησκευτικής εκδήλωσης από την μειονότητα στη Λαγκάδα, ενώ φυλακίζει χωρίς εύλογη αιτία τον εκλεγμένο περιφερειάρχη Λαγκάδας, ο οποίος προέρχεται από την μειονότητα. Τα μέλη της εθνικής μειονότητας εξεγείρονται με αποτέλεσμα να επέμβουν οι στρατιωτικές δυνάμεις του Κράτους Α, κάνοντας εκτεταμένη χρήση βίας. Περισσότερα από 100 μέλη της εθνικής μειονότητας χάνουν τη ζωή τους ή τραυματίζονται σοβαρά από τις συγκρούσεις, ενώ εκατοντάδες πολίτες του Κράτους Α, μεταξύ των οποίων και μέλη της εθνικής μειονότητας, εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και αναχωρούν προς το Κράτος Β.

Είστε Νομικός Σύμβουλος του Κράτους Β και καλείστε να συμβουλεύσετε την Κυβέρνηση σχετικά με την κρίση της «Λαγκάδας». Συγκεκριμένα ερωτήστε:

Α) Τυγχάνουν διεθνούς προστασίας τα άτομα από τη Λαγκάδα που εισήλθαν στο Κράτος Β συνέπεια των πρόσφατων γεγονότων;

Β) Δύναται το κράτος Β να προσφύγει εναντίον του Κράτους Α στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και να ζητήσει από το Δικαστήριο να καταδικάσει το Κράτος Α για τα ανωτέρω γεγονότα, καθώς και να αιτηθεί προσωρινής προστασίας των κατοίκων της Λαγκάδας και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 

Γ) Δικαιούται το Κράτος Β να λάβει άλλα μονομερή μέτρα κατά του Κράτους Α;

Σημειωτέον ότι αμφότερα τα Κράτη είναι μέλη των Ηνωμένων Εθνών και συμβαλλόμενα σε όλες τις σημαντικές Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών, όπως η Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας (1948), η Σύμβαση της Γενεύης για το καθεστώς των Προσφύγων (1951) και η Διεθνής Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων (1965)

Παράρτημα

Βασικές Διατάξεις

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας (1948)

Άρθρον ΙΙ.- Εις την παρούσαν Σύμβασιν ως γενοκτονία νοείται οιαδήποτε εκ των κατωτέρω πράξεων, ενεργουμένη με την πρόθεσιν ολικής ή μερικής καταστροφής ομάδος, εθνικής, εθνολογικής, φυλετικής ή θρησκευτικής, ως τοιαύτης :

α) Φόνος των μελών της ομάδος.

β) Σοβαρά βλάβη της σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητος των μελών της ομάδος.

γ) Εκ προθέσεως υποβολή της ομάδος εις συνθήκας διαβιώσεως δυναμένας να επιφέρωσιν την πλήρη ή την μερικήν σωματικήν καταστροφήν αυτής.

δ) Μέτρα αποβλέποντα εις την παρεμπόδισιν των γεννήσεως εις τους κόλπους ωρισμένης ομάδος.

ε) Αναγκαστική μεταφορά παίδων μιας ομάδος εις ετέραν ομάδα.

Άρθρον IX.- Αι μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών διαφοραί, αι σχετικαί προς την ερμηνείαν, την εφαρμογήν ή την εκτέλεσιν της παρούσης Συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένων και των διαφορών των σχετιζομένων προς την ευθύνην του Κράτους, εις ότι αφορά την γενοκτονίαν, ή οιανδήποτε εκ των άλλων πράξεων των απαριθμουμένων εις το άρθρον 3ον, θα υποβάλλωνται εις το Δικαστήριον Διεθνούς Δικαιοσύνης, κατ' αίτησιν ενός των εν τη διαφορά Μερών.

Σύμβαση της Γενεύης για το καθεστώς των Προσφύγων (1951)

Άρθρον 1. - Α. Εν τη εννοία της παρούσης συμβάσεως ο όρος "πρόσφυξ" εφαρμόζεται επί :

1. Παντός προσώπου όπερ έχει θεωρηθή πρόσφυξ κατ' εφαρμογήν των Συμφωνιών της 12ης Μαϊου 1926 και 30ης Ιουνίου 1928, ή των Συμβάσεων της 28ης Οκτωβρίου 1933 και 10ης Φεβρουαρίου 1938, του Πρωτοκόλλου της 14ης Σεπτεμβρίου 1939 ή κατ' εφαρμογήν του Καταστατικού της Διεθνούς Οργανώσεως Προσφύγων.- Αποφάσεις περί μη αναγνωρίσεως της ιδιότητος του πρόσφυγος ληφθείσαι υπό της Διεθνούς Οργανώσεως Προσφύγων κατά την διάρκειαν της λειτουργίας αυτής δεν εμποδίζουν την αναγνώρισιν της ιδιότητος ταύτης εις πρόσωπα πληρούντα τους υπό του δευτέρου εδαφίου της παρούσης παραγράφου διαλαμβανόμενους όρους.

2. - Παντός προσώπου όπερ συνεπεία γεγονότων επελθόντων πρό της 1ης Ιανουαρίου 1951 και δεδικαιολογημένου φόβου διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων ευρίσκεται εκτός της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν δύναται ή , λόγω του φόβου τούτου, δεν επιθυμεί να απολαύη της προστασίας της χώρας ταύτης, ή εάν μη έχον υπηκοότητα τινά και ευρισκόμενον συνεπεία τοιούτων γεγονότων εκτός της χώρας της προηγούμενης συνήθους αυτού διαμονής, δεν δύναται ή, λόγω του φόβου τούτου, δεν επιθυμεί να επιστρέψη εις ταύτην. Εν ή περιπτώσει πρόσωπόν τι είναι υπήκοος πλειόνων χωρών, ο όρος "ής έχει την υπηκοότητα" αναφέρεται εις μίαν εκάστην των χωρών ών το πρόσωπον τούτο είναι υπήκοος. Δεν θεωρείται στερούμενον της υπό της χώρας ής έχει την υπηκοότητα παρεχομένης προστασίας, πρόσωπον όπερ άνευ αιτίας βασιζομένης επί δεδικαιολογημένου φόβου δεν έκαμε χρήσιν της υφ' ετέρας των χωρών ών κέκτηται την υπηκοότητα παρεχομένης προστασίας.

Διεθνής Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων (1965)

Άρθρον 1.- 1. Εν τη παρούση Συμβάσει ο όρος "φυλετική διάκρισις" υποννοεί πάσαν διάκρισιν, εξαίρεσιν, παρεμπόδισιν ή προτίμησιν βασιζομένην επί της φυλής, του χρώματος, της καταγωγής ή της εθνικής ή εθνολογικής προελεύσεως με τον σκοπόν ή αποτέλεσμα εκμηδενίσεως ή διακινδυνεύσεως της αναγνωρίσεως, απολαύσεως ή ασκήσεως, υπό όρους ισότητος, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών εις τον πολιτικόν, οικονομικόν, κοινωνικόν, μορφωτικόν ή οιονδήποτε άλλον τομέα του δημοσίου βίου.

 

Άρθρον 22.- Πάσα διαφορά ανακύπτουσα μεταξύ δύο ή πλειόνων Κρατών μελών ως προς την ερμηνείαν ή την εφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως, ήτις δεν λύεται δια διαπραγματεύσεως ή δια των διαδικασιών, αίτινες ρητώς προβλέπονται υπό της παρούσης Συμβάσεως, θέλει, τη αιτήσει οιουδήποτε εκ των εν διενέξει μερών, παραπεμφθή προς το Διεθνές Δικαστήριον προς λήψιν αποφάσεως, εκτός εάν τα εν διενέξει Κράτη συμφωνήσουν επί ετέρου τρόπου διακανονισμού.

ΘΕΜΑ 2

Μετά τον αποκλεισμό της από διαγωνισμό για την ανάθεση της κατασκευής δημοσίου έργου, η εταιρεία Α προσφεύγει με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ και ζητά από το δικαστήριο να αποστείλει προδικαστικό ερώτημα προς το ΔΕΕ σχετικά με την ερμηνεία της Οδηγίας 2014/14, που προβλέπει τους λόγους αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς αυτούς.

Το ελληνικό Δημόσιο αντιτείνει ότι η σχετική διάταξη της Οδηγίας έχει ερμηνευτεί από το ΔΕΕ και, συνεπώς δεν χρειάζεται να υποβληθεί νέο προδικαστικό ερώτημα. Τονίζει μάλιστα ότι η υποβολή ερωτήματος εν προκειμένω απαγορεύεται επειδή θα ισοδυναμούσε με αμφισβήτηση της νομολογίας του ΔΕΕ που κατά το 267 ΣΛΕΕ είναι ο μοναδικός αυθεντικός ερμηνευτής του ενωσιακού δικαίου.

Στην απόφαση του το ΣτΕ  αποδέχεται τα επιχειρήματα του ελληνικού Δημοσίου, ερμηνεύει την Οδηγία το ίδιο και απορρίπτει την αίτηση ακύρωσης.

1) Πώς κρίνετε τα επιχειρήματα του Δημοσίου και τη στάση του ΣτΕ;

2) Έχει η Α δυνατότητα αντίδρασης μετά από την απόρριψη της αίτησης ακύρωσης;

 

ΟΜΑΔΑ Β

ΘΕΜΑ 1

Τα γειτονικά Κράτη Α και Β έχουν τα τελευταία χρόνια τεταμένες σχέσεις μεταξύ τους λόγω αρκετών εκκρεμών διαφορών, μεταξύ των οποίων η αμφισβήτηση της κυριαρχίας του Κράτους Β επί μιας μικρής νήσου, της Γραβούσας, η οποία βρίσκεται 4,5 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Κράτους Α και έχει πληθυσμό 300 κατοίκων.

Τον Ιούνιο του 2023, μία ομάδα «τουριστών» αφικνείται στη Γραμβούσα, αποτελούμενη από πρώην μέλη των ειδικών δυνάμεων του Κράτους Α, και προβαίνει σε διάφορες τρομοκρατικές ενέργειες, μεταξύ των οποίων, σκοτώνει τον δήμαρχο του νησιού, καταστρέφει σημαντικές εγκαταστάσεις του νησιού, μεταξύ των οποίων, τη μονάδα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και τις δεξαμενές ύδατος κ.ο.κ. Μετά τις επιθέσεις, η ομάδα αυτή εγκαταλείπει το νησί.

Το Κράτος Β αντιδρά άμεσα, καταδικάζει τις επιθέσεις των «τουριστών»,  τις οποίες θεωρεί ότι συνιστούν έμμεση ένοπλη επίθεση από το Κράτος Α και διατάσσει την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων κατά του Κράτους Α στα βόρεια χερσαία σύνορά τους. Μετά από πολύνεκρες συρράξεις του Κράτος Β καταλαμβάνει επ’ αόριστον  μεγάλη επικράτεια του Κράτους Α στην εν λόγω περιοχή.

Ερωτάται:

Α)Έχει ευθύνη το Κράτος Α για τις τρομοκρατικές ενέργειες επί της νήσου Γραμβούσας;

Β) Ήταν νόμιμη η επέμβαση και  η κατάληψη της επικράτειας του Κράτους Α εκ μέρους του Κράτους Β;

Γ) Δύναται να προσφύγει ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης το Κράτος Α; Σημειωτέον ότι αμφότερα τα Κράτη έχουν προβεί σε δήλωση αποδοχής της υποχρεωτικής δικαιοδοσίας του Διεθνούς Δικαστηρίου. Το Κράτος Α έχει ωστόσο εξαιρέσει από τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου διαφορές που αφορούν σε μέτρα που λαμβάνει στο πλαίσιο του άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

 

ΘΕΜΑ 2

Στο πλαίσιο της πολεμικής σύρραξης Ρωσίας-Ουκρανίας το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζει και αποφασίζει την έκδοση Κανονισμού για την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε κατονομαζόμενα σε Παράτημά του σε Ρώσους αξιωματούχους και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τη ρωσική κυβέρνηση. Με διοικητική πράξη που εκδίδεται εις εκτέλεση του ως άνω Κανονισμού, οι γερμανικλες αρχές κατάσχουν ιστιοφόρο μεγάλης αξίας που ανήκει στον Α, Ρώσο μεγιστάνα που διαμένει και είναι ιδιοκτήτης μεγάλης επιχείρησης στη Γερμανία, χωρίς να του παράσχουν το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης προκειμένου να μην του δοθεί η ευκαιρία να το απομακρύνει από τη γερμανική επικράτεια.

Ο Α προσφεύγει στα γερμανικά δικαστήρια κατά της εθνικής πράξης και ισχυρίζεται ότι τόσο αυτή όσο και ο Κανονισμός παραβιάζουν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και στην προηγούμενη ακρόαση όπως κατοχυρώνονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. , ζητώντας από τον Γερμανό δικαστή να μην εφαρμόσει ούτε τον Κανονισμό, ούτε την εκτελεστική αυτού πράξη. Κατά τη δίκη οι γερμανικές αρχές επικαλούνται δύο επιχειρήματα ζητώντας να απορριφθεί η προσφυγή του Α:

1) Ότι ο εθνικός δικαστής δεν μπορεί να ελέγξει το κύρος του ενωσιακού Κανονισμού ώστε να τον αφήσει ανεφάρμοστο.

2) Ότι οι πράξεις του Συμβουλίου που επιβάλλουν κυρώσεις σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν μπορούν να ελεγχθούν παρά μόνο με ευθεία αίτηση ακύρωσης του άρθρου 263 ΣΛΕΕ, όπως ρητώς προβλέπει το άρθρο 275 ΣΛΕΕ το οποίο ορίζει ότι:
«Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει αρμοδιότητα όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, ούτε όσον αφορά τις πράξεις που θεσπίζονται βάσει αυτών.

Το Δικαστήριο, πάντως, είναι αρμόδιο να […] αποφαίνεται επί των προσφυγών που ασκούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 263, τέταρτο εδάφιο της παρούσας Συνθήκης και αφορούν τον έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων που προβλέπουν περιοριστικά μέτρα κατά φυσικών ή νομικών προσώπων, τις οποίες θεσπίζει το Συμβούλιο βάσει του τίτλου V, κεφάλαιο 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Πώς θα αποφανθεί το γερμανικό δικαστήριο επί των δύο αυτών επιχειρημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου