25 Δεκεμβρίου 2011

Θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου

Ιούνιος 2011 (Σειρά Α'):

ΘΕΜΑ 1ο

Τι είναι η γενική και διαρκής παράβαση κράτους μέλους και ποια τα ζητήματα που θέτει η αναγνώρισή της από το δικαστήριο της Ε.Ε.;

ΘΕΜΑ 2ο

Σε ποιες περιπτώσεις και για ποιο λόγο η επίκληση (το λεγόμενο «επικλητό») του ενωσιακού δικαίου από τους ιδιώτες για την προστασία των δικαιωμάτων τους δεν είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του;

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ:

Το 2001 θεσπίστηκε οδηγία...
...που επιβάλλει υποχρέωση στα κράτη, πριν από οποιαδήποτε αδειοδότηση ιδιωτικού σχολείου, να προβαίνουν σε έλεγχο ποιότητας. Η οδηγία αυτή δεν μεταφέρθηκε εμπρόθεσμα στο εσωτερικό δίκαιο του κράτους μέλους Α. Μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς, η Ε υπέβαλε αίτηση για έναρξη λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου. Η διοίκηση του κράτους μέλους Α εξέδωσε άδεια χωρίς προηγουμένως να προβεί σε μελέτη ποιότητας. Η Κ, μητέρα μαθητή του σχολείου της Ε, προσέφυγε στο ΣτΕ κατά της διοίκησης, ζητώντας την ακύρωση της άδειας, επικαλούμενη την παράβαση της οδηγίας, Στη δίκη παρενέβη η Ε προς υποστήριξη του Α, επικαλούμενη τη μη μεταφορά της οδηγίας.

Ερωτάται:

α) Έχει δικαίωμα η Κ να επικαλεστεί την οδηγία;

β) Επηρεάζει την κατάσταση η μη μεταφορά της οδηγίας και πώς;

γ) Δημιουργεί υποχρεώσεις εις βάρος της Ε η οδηγία;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2011 (Σειρά Β'):

ΘΕΜΑ 1ο

Σε ποιες περιπτώσεις και για ποιο λόγο το Δικαστήριο της Ε.Ε. είναι αρμόδιο να ερμηνεύει το ενωσιακό δίκαιο, παρότι η διαφορά διέπεται αποκλειστικά από διατάξεις του δικαίου κράτους μέλους;

ΘΕΜΑ 2ο

Υπάρχουν όρια και ποια είναι όσον αφορά την υποχρέωση του εθνικού δικαστή για σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία;

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ:


Στην έννομη τάξη της Δανίας ισχύει νόμος από το 1930 βάσει του οποίου επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης υψηλότερος για τα αλιεύματα που εισάγονται από άλλες χώρες σε σχέση με αυτά που πωλούν οι δανοί αλιείς. Λίγα χρόνια αφότου η Δανία προσχώρησε στην Ένωση, η Επιτροπή άσκησε σε βάρος της προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ε.Ε., με την αιτιολογία ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία επιβάλλει εσωτερικό φόρο κατά παραβίαση του άρθρου 110 ΣΛΕΕ. Κατά τη δίκη η Δανία προέβαλε το επιχείρημα ότι ο νόμος αυτός έχει να εφαρμοστεί από το 1946.Ερωτάται:


Πώς θα αποφανθεί το δικαστήριο;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2011:

1. Απομάκρυνση και διαφοροποίηση ευρωπαϊκού δικαίου από το δημόσιο διεθνές

2. Ποιοι κανόνες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προδικαστικού ερωτήματος;

3. Ποιος φέρει το βάρος απόδειξης και ανταπόδειξης στην διαδικασία προσφυγής λόγω παραβάσεως;

Από τα 3 θέματα να απαντηθούν τα 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2013:

1. Ποιες είναι οι συνέπειες διαπίστωσης από το δικαστήριο παράβασης του ενωσιακού δικαίου από κράτος-μέλος κατά τη διαδικασία της προσφυγής;

2. Διάκριση αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. Διαφοροποίηση εννοιών άμεσης ισχύος, άμεσης εφαρμογής και άμεσου αποτελέσματος των κανόνων του ενωσιακού δικαίου.

Από τα 3 θέματα επιλέγονται τα 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2013 (Σειρά Β'):
1. Διαφοροποίηση δικαίου ΕΕ από το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο.
2. Ιεραρχία κανόνων δικαίου της ΕΕ και συνέπειες αυτής.
3. Πρακτικό (στο περίπου): Η ΕΕ εκδίδει την οδηγία 45/2001 στα κράτη-μέλη της ΕΕ για να την ενσωματώσουν στην εσωτερική τους έννομη τάξη και η οποία αφορούσε την ίδρυση εγγυοδοτικού ταμείου, ώστε αυτό να αποζημιώσει τους εργαζομένους μιας επιχείρησης σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη τους(πχ πτώχευση). To Κράτος-Μέλος Α δεν μεταφέρει την οδηγία μέσα στην οφειλόμενη προθεσμία. Εκδίδεται απόφαση του Δικαστηρίου που αναγνώριζε τη μη μεταφορά της οδηγίας το 2010. Το 2012 μια εταιρία του κράτους-μέλους Α πτωχεύει. Ο Μ (εργαζόμενος) με ποιόν τρόπο μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από το κράτος-μέλος Α;
Από τα 3 θέματα επιλέγονται τα 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιανουάριος 2014 (Σειρά Α'):
1. Ο ρόλος της Επιτροπής στον έλεγχο της δράσης των κρατών-μελών της ΕΕ.
2. Η σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του εθνικού δικαίου: υποχρέωση ή ευχέρεια του εθνικού δικαστή;
3. Γραπτές και άγραφες πηγές του δικαίου της ΕΕ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Σεπτέμβριος 2014 (Σειρά Β')

1. Ποιες οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην ευρωπαϊκή ένωση.

2. Ποια τα αποτελέσματα των αποφάσεων του Δικαστηρίου στο πλαίσιο των προσφυγών ακυρώσεως;

3. Το άρθρο 5 παράγραφος πρώτη της Οδηγίας 2006/25 περί ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους,προβλέπει ότι "....οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την εκθεση σε τεχνητή οπτική ακτινοβολία πρέπει να εξαλείφονται ή να μειώνονται στο έλαχιστο...".Η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει την Οδηγία,παρά την εκπνοή της ταχθείσας προθεσμίας (27/04/2010).Ο Α,εργαζόμενος ως οξυγονοκολλητής στο Υπουργείο Μεταφορών,θεωρεί ότι εκτίθεται σε κίνδυνο λόγω της έλλειψης κατάλληλων μέτρων προστασίας. Ποιες νομικές ενέργειες έχει στη διάθεσή του για να διεκδικήσει την προστασία της υγείας του;

Να απαντηθούν τα δύο από τα τρία θέματα

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούνιος 2015 (Σειρά Α')

1. Νομική φύση και σκοπός αιτιολογημένης γνώμης στην προδικασία προσφυγής λόγω παραβάσεως κατά κράτους μέλους.

2. Αρχή δοτών αρμοδιοτήτων της ένωσης, η κατάταξη τους και με βάση ποίες αρχές επιλύονται τα ζήτημα κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ Ένωσης και κρατών;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2016 (Κλιμάκιο Β')

1. Πώς κατοχυρώνεται νομικά η αρχή της υπεροχής στην ενωσιακή έννομη τάξη;

2. Ποια εθνικά όργανα και υπό ποιες προϋποθέσεις δικαιούνται να αποστείλουν προδικαστικά ερωτήματα στο δικαστήριο της ΕΕ;


3. Πρακτικό: Το κράτος - μέλος Α αποφασίζει αιφνιδίως να απαγορεύσει την εγκατάσταση υπηκόων του κράτους - μέλους Β στο έδαφός του, επειδή το κράτος αυτό δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό του δίκαιο Οδηγία της ΕΕ σχετικά με αναγνώριση δικαιωμάτων από πανεπιστημιακά ιδρύματα άλλων κρατών - μελών ΕΕ.
Ερωτάται: (α) Συμβιβάζεται αυτή η στάση του κράτους - μέλους Α με το δίκαιο ΕΕ; (β) Τι δυνατότητες αντίδρασης έχει κάποιος υπήκοος Γ του κράτους - μέλους Β που επιθυμεί να εγκατασταθεί στο κράτος - μέλος Α;

Να απαντηθούν δύο από τα τρία θέματα.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016 (Κλιμάκιο Β')

1. Προϋποθέσεις και αποτελέσματα της επίκλησης οδηγιών από ιδιώτες.

2. Αποτελέσματα της προσφυγής ακυρώσεως κατά ενωσιακής πράξης.

3. Η Επιτροπή προκηρύσσει διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών στα γραφεία της, στον οποίο μειοδότης ανακηρύσσεται η εταιρεία Α. Έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή δεν έχει εκδώσει ενωσιακή πράξη κατακύρωσης του διαγωνισμού, ώστε στη συνέχεια να υπογραφεί η σύμβαση με την Α. Με ποιες ενέργειες και με ποιες διαδικασίες μπορεί να διεκδικήσει η Α τα δικαιώματα της;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2017


1. Την 06.07.2017 η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με την οποία επιβάλλει πρόστιμο σε ορισμένες εταιρείες βάσει της νομοθεσίας για την εκπομπή ρύπων στο περιβάλλον. Με ποιους τρόπους, εντός ποιας προθεσμίας και ενώπιον ποιου δικαστηρίου μπορούν οι εταιρείες να αντιδράσουν στην απόφαση αυτή; 

2. Οι έννομες συνέπειες της Οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη.

3. Πότε και για ποιους λόγους το Δικαστήριο της ΕΕ μπορεί να ερμηνεύσει ενωσιακό δίκαιο, παρότι η διαφορά διέπεται αποκλειστικά από εθνικό δίκαιο;


Να απαντηθεί υποχρεωτικά το πρακτικό (1) και ένα από τα άλλα δύο θέματα.

Διατύπωση κατά προσέγγιση

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος-Ιούλιος 2018 (Σειρά Α')

1.Η έννοια και τα όρια της σύμφωνης με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνείας του εθνικού δικαίου από τον εθνικό δικαστή.

2.Οι διεθνείς συνθήκες στην ενωσιακή έννομη τάξη.

3.Με την απόφαση C17/18 το Δικαστήριο αποφάσισε ότι η Γαλλία παραβίασε τις υποχρεώσεις της από τις Συνθήκες γιατί δεν εφάρμοζε τον Κανονισμό 5 του 2016 για την προστασία των υδρόβιων θηλαστικών. Το 2020, οι λιμενικές αρχές της Γαλλίας ακόμη δεν εφαρμόζουν τον κανονισμό, επικαλούμενες έλλειψη οικονομικών πόρων. Ποιο όργανο της ένωσης και με ποια διαδικασία μπορεί να εξασφαλίσει την εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου;

Να απαντηθεί υποχρεωτικά το πρακτικό (3) και ένα από τα άλλα δύο θέματα.

Διατύπωση κατά προσέγγιση.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος-Ιούλιος 2018 (Σειρά Β')

1.Η έννοια και οι συνέπειες της αυτονομίας της ενωσιακής έννομης τάξης από τη διεθνή.

2.Μετά από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ένωση εκδίδει κανονισμό με τον οποίο υποχρεώνει κράτος μέλος να παγώσει τις περιουσίες των προσώπων που αναφέρει ο ίδιος και για τα οποία υπάρχει υποψία τρομοκρατικής ενέργειας, ο οποίος όμως δεν διασφαλίζει το δικαίωμα ακροάσεως. Ποιες ενέργειες μπορούν να κάνουν τα πρόσωπα αυτά και υπό ποιες προϋποθέσεις για να προστατευθούν;

Διατύπωση κατά προσέγγιση.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2019

1. Ποια όργανα μπορούν να αποστείλουν προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο; Πότε έχουν ευχέρεια και πότε υποχρέωση προς τούτο;
2. Πώς μπορεί ο ιδιώτης να απολαύσει τα δικαιώματά του από τη μη μεταφορά τής Οδηγίας εκ μέρους τού κράτους μέλους;
(Η θεωρία κατά προσέγγιση)


Πρακτικό: Οδηγία ορίζει ότι εντός 30 ημερών μπορεί να επιστραφεί ελαττωματικό προϊόν στον πωλητή. Η οδηγία μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο και ορίζει ότι η επιστροφή μπορεί να γίνει "εντός εύλογου χρόνου". Ο πωλητής Π αρνείται την επιστροφή από τον ιδιώτη Κ ο οποίος εντός των 30 ημερών ζητά την επιστροφή. Τι δυνατότητες έχει ο ιδιώτης;


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιούλιος 2020

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίσθηκε ως «Ένωση Δικαίου» βάσει:
α. Μιας Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ;
β. Ενός Ψηφίσματος  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ;
γ. Μιας απόφασης του ΔΕΚ (νυν ΔΕΕ);
δ. Προβλέπεται ρητώς στις Ιδρυτικές Συνθήκες ;

2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:
α. Είναι θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
β. Είναι νομοθετικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
γ. Ταυτίζεται με το Συμβούλιο της Ευρώπης;
δ. Ταυτίζεται  με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

3. Οι γενικές αρχές του δικαίου:
α. Υπερέχουν έναντι του πρωτογενούς και του παράγωγου ενωσιακού δικαίου 
β. Υπερέχουν έναντι του παραγωγού όχι όμως και του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου 
γ. Δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, είναι κατευθυντήριες γραμμές 
δ. Υπερέχουν έναντι των οδηγιών όχι όμως και έναντι των κανονισμών 

4. Η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας δεσμεύει :
α. Τα κράτη μέλη στις μεταξύ τους σχέσεις
β. Τα κράτη μέλη στις σχέσεις τους με την ΕΕ
γ. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στις σχέσεις τους με τα κράτη μέλη
δ. Όλα τα παραπάνω 

5. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει παγίως αποφανθεί ότι ένας Κανονισμός:
α. Υπερέχει έναντι όλων των εθνικών ρυθμίσεων , εκτός του Συντάγματος
β. Υπερέχει έναντι όλων των αντίθετων εθνικών ρυθμίσεων προγενέστερων ή μεταγενέστερων  
γ. Υπάρχει έναντι όλων των εθνικών ρυθμίσεων υπό την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις του είναι σαφείς και ακριβείς 
δ. Υπερέχει έναντι όλων των προγενέστερων εθνικών ρυθμίσεων , αλλά όχι και έναντι μεταγενέστερων 

6. Οι ενωσιακές οδηγίες:
α. Διαθέτουν πάντα οριζόντιο άμεσο αποτέλεσμα 
β. Διαθέτουν οριζόντιο άμεσο αποτέλεσμα εφόσον είναι σαφείς , ακριβείς και ανεπιφύλακτες
γ. Δεν διαθέτουν ποτέ οριζόντιο άμεσο αποτέλεσμα 
δ. Το οριζόντιο άμεσο αποτέλεσμα τους εξαρτάται από τον τομέα που αυτές ρυθμίζουν 

7. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας:
α. Διατηρήθηκε η δομή των πυλώνων της ΕΕ
β. Καταργήθηκε η δομή των πυλώνων και όλοι οι τομείς δράσης της ΕΕ εντάχθηκαν σε ενιαίο πλαίσιο κανονιών
γ. Καταργήθηκε η δομή των πυλώνων αλλά η ΚΕΠΠΑ παρέμεινε εκτός του ενιαίου πλαισίου κανόνων 
δ. Καταργήθηκε η δομή των πυλώνων μόνο προς την εσωτερική αγορά και την ΚΕΠΠΑ

8. Κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, οι νομοθετικές πράξεις της ΕΕ υιοθετούνται:
α. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ;
β. Από το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ;
γ. Από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 
δ. Από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ;

9. Όταν ένα κράτος μέλος παραβιάζει σοβαρά και συστηματικά τα θεμελιώδη δικαιώματα :
α. Αποβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ;
β. Παραπέμπεται από τα αλλά κράτη μέλη ενώπιον της Επιτροπής ;
γ. Αναστέλλονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του;
δ. Αναστέλλονται τα δικαιώματα όχι όμως και οι υποχρεώσεις του ;

10. Το ΔΕΕ επιβάλλει κατ’αποκοπή  ποσό ή χρηματική ποινή κατά κράτους μέλους:
α.  Λόγω μη συμμόρφωσης προς εις βάρος του προηγούμενη απόφαση του ΔΕΕ
β . (Το ίδιο με το α)
γ. Λόγω παραβίασης των όρων που θέτει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
δ. Λόγω εσφαλμένης μεταφοράς οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη 

11. Στους περισσότερους τομείς δράσης της ΕΕ οι αποφάσεις λαμβάνονται :
α. Με απλή πλειοψηφία 
β. Με ομοφωνία 
γ. Με ειδική πλειοψηφία 
δ. Με απλή πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ομοφωνία του Συμβουλίου 

12. Η υποβολή προδικαστικού ερωτήματος προς το ΔΕΕ:
α. Είναι υποχρεωτική για όλα τα εθνικά δικαστήρια ;
β. Είναι προαιρετική για όλα τα εθνικά δικαστήρια ;
γ. Είναι υποχρεωτική μόνο για τα εθνικά δικαστήρια, οι αποφάσεις των οποίων δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα ;
δ. Είναι προαιρετική για τα ανώτατα εθνικά δικαστήρια ;

13. Το κράτος μέλος Α θεωρεί ότι το κράτος μέλος Β παραβιάζει τις διατάξεις της ενωσιακής οδηγίας για την ισότητα των φύλων στον τομέα της εργασίας. Στην περίπτωση αυτή :
α. Δικαιούται μόνο να προσφύγει στο ΔΕΕ κατά του κράτους μέλους Β;
β. Δικαιούται μόνο να προσφύγει στο ΕΔΔΑ κατά του Β;
γ. Δικαιούται να μη συμμορφωθεί αυτό το ίδιο με την οδηγία μέχρις ότου συμμορφωθεί το Β;
δ. Δικαιούται να προσφύγει στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για να καταγγείλει την παράβαση ;

14. Το κράτος μέλος Α επιβάλλει δασμούς σε εμπορεύματα προέλευσης του κράτους μέλους Β κατά παράβαση του άρθρου 30 ΣΛΕΕ περί ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. Για να διεκδικήσει τα δικαιώματα του ο θιγόμενος έμπορος :
α. Μπορεί να στραφεί κατά του κράτους Α ενώπιον του ΔΕΕ;
β. Μπορεί να στραφεί κατά του κράτους Α ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους αυτού ;
γ. Μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο του κράτους Β;
δ. Μπορεί αφού εξαντλήσει τα ένδικα μέσα του εσωτερικού δικαίου να προσφύγει στο ΕΔΔΑ;

15. Οι αρμοδιότητες που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζονται βάσει :
α. Της αρχής της δότης αρμοδιότητας 
β. Της αρχής της επικουρικότητας 
γ. Της αρχής της αναλογικότητας 
δ. Της αρχής της υπεροχής
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2023 – B΄ βάρδια

Θέμα 1: Βάσει ποιας ενωσιακής αρχής ασκούνται οι συντρέχουσες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Τι γνωρίζετε σχετικά με την εν λόγω αρχή;

Θέμα 2: Ποιο είναι το περιεχόμενο της υποχρέωσης καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών;

Θέμα 3: Στις 10.01.2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει Γνώμη με αποδέκτη το κράτος μέλος της Ισπανίας, με την οποία διαπιστώνει, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, ότι υφίσταται υπερβολικό έλλειμα στο εν λόγω κράτος μέλος. Η Επιτροπή ενημερώνει παράλληλα το Συμβούλιο, το οποίο στη συνέχεια εκδίδει Απόφαση με την οποία διαπιστώνει ότι στην Ισπανία υφίσταται υπερβολικό έλλειμα και καλεί το εν λόγω κράτος να λάβει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία από το Συμβούλιο για τη μείωση του ελλείματος. Η Ισπανία δεν συμμορφώνεται εντός της προθεσμίας, με συνέπεια το Συμβούλιο να εκδώσει νέα Απόφαση στις 10.06.2023, με την οποία επιβάλλει στο εν λόγω κράτος μέλος πρόστιμο ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ.

Η Ισπανία θεωρεί ότι εσφαλμένα η Επιτροπή εξέδωσε τη Γνώμη της και ότι εσφαλμένα επιβλήθηκε το πρόστιμο από το Συμβούλιο με την από 10.06.2023 Απόφασή του, καθώς δεν τηρήθηκε το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, ενώ παράλληλα υποστηρίζει ότι τόσο η Γνώμη της Επιτροπής όσο και η από 10.06.2023 Απόφαση του Συμβουλίου δεν είναι αιτιολογημένες.

Ερωτάται: Με βάση το ενωσιακό δίκαιο, με ποιο ένδικο βοήθημα, ενώπιον ποιου δικαστηρίου, κατά ποιου και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί η Ισπανία να αιτηθεί δικαστικής προστασίας; Τι θα υποστηρίζατε ως νομικοί σύμβουλοι της Ισπανικής Κυβέρνησης για τη βασιμότητα του ένδικου βοηθήματος;

 

Να απαντήσετε υποχρεωτικά στο Θέμα 3 και σε ένα από τα Θέματα 1 και 2.

Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστων ΣΕΕ και ΣΛΕΕ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 σχόλια:

 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΔΙΚΑΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013


  1. ΠΟΙΕΣ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ;

  2.ΔΙΑΚΡΙΣΗΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

  3.ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΕΝΝΟΙΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ,ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.


  ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΕΚ ΤΩΝ 3ΩΝΘΕΜΑΤΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου (Ιούνιος 2016)

  1. Πως κατοχυρώνεται νομικά η αρχή της υπεροχής στην ενωσιακή έννομη τάξη.

  2. Ποια εθνικά όργανα και υπο ποιες προϋποθέσεις δικαιούται να αποστείλουν προδικαστικά ερωτήματα στο δικαστήριο της ΕΕ;

  3. Πρακτικό: Το κράτος - μέλος Α αποφασίζει αιφνιδίως να απαγορεύσει την εγκατάσταση υπηκόων του κράτους - μέλους Β στο έδαφός του, επειδή το κράτος αυτό δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό του δίκαιο Οδηγία της ΕΕ σχετικά με αναγνώριση δικαιωμάτων από πανεπιστημιακά ιδρύματα άλλων κρατών - μελών ΕΕ.
  Ερωτάται:
  (α) Συμβιβάζεται αυτή η στάση του κράτους - μέλους Α με το δίκαιο ΕΕ;
  (β) Τι δυνατότητες αντίδρασης έχει κάποιος υπήκοος Γ του κράτους - μέλους Β που επιθυμεί να εγκατασταθεί στο κράτος - μέλος Α;

  Επιλέξτε 2 οποιαδήποτε θέματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τα θέματα που ανάρτησα (Ιούνιος 2016) είναι κλιμάκιο Β.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ιούνιος 2017 (Σειρά Α')

  1. Την 6/7/2017 η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με την οποία επιβάλλει πρόστιμο σε ορισμένες εταιρείες, για τις οποίες αναφέρει ότι εκπέμπουν ρύπους άνω του ορίου που επιτρέπεται βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας. Με ποιους τρόπους, εντός ποιας προθεσμίας και ενωπίον ποιου δικαστηρίου μπορούν οι εταιρείες αυτές να αντιδράσουν κατά της Απόφασης;
  2. Ποιες είναι οι έννομες συνέπειες της Οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη;
  3. Σε ποιες περιπτώσεις και για ποιο λόγο το Δικαστήριο της Ε.Ε. είναι αρμόδιο να ερμηνεύει το ενωσιακό δίκαιο, παρότι η διαφορά διέπεται αποκλειστικά από διατάξεις του δικαίου κράτους μέλους;

  Απαντάτε υποχρεωτικά στο θέμα 1 και επιλέγετε ένα θέμα ανάμεσα στα άλλα δύο. Επιτρέπεται η χρήση Συνθηκών ασχολίαστων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΟΠΩΣ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΙΟΥΝΙΟΣ 2018-ΣΕΙΡΑ Ά

  1)Έννοια και όρια της σύμφωνης με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνείας του εθνικού από τον εθνικό δικαστή.
  2)Θέση των διεθνών συμφωνιών στην ενωσιακή έννομη τάξη.
  3)Με την C-17/2018 απόφασή του, το Δικαστήριο ΕΕ απεφάνθη ότι η Γαλλία παραβιάζει το ενωσιακό δίκιο μην εφαρμόζοντας τον κανονισμό 5/2016 περί προστασίας των υδρόβιων θηλαστικών. Μετά από δυο έτη,το 2020, η Γαλλία εξακολουθεί να μην εφαρμόζει τον κανονισμό λόγω οικονομικού κόστους. Ποιο ενωσιακο όργανο και με ποια διαδικασία μπορεί να λάβει μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης του ΔΕΕ;

  Να απαντήσετε σε ένα από τα δύο θεωρητικά ερωτήματα και στο πρακτικό.
  (Θέματα διατυπωμένα κατά προσέγγιση)

  ΑπάντησηΔιαγραφή