31 Δεκεμβρίου 2011

Θέματα Εξετάσεων Δικαίου της Εκμετάλλευσης

Νοέμβριος 2011:  

*στο περίπου

ΘΕΜΑ Α:

1. Ποιες είναι οι μορφές συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζομένων με βάση το νόμο 1767/1988 και σε ποια θέματα αφορούν;

2. Η τηλεργασία είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως...

...εξαρτημένη εργασία και κάτω από ποιές προϋποθέσεις; Ποιος δικονομικός μηχανισμός προβλέπεται για τη διάγνωση της εξάρτησης και υπό ποίες υποθέσεις εφαρμόζεται;

3. (Πρακτικό) Σε μια επιχείρηση που απασχολεί 60 εργαζομένους, δύο από αυτούς παραιτούνται λόγω συνταξιοδοτήσεως, δύο απολύονται γιατί ήταν αντιπαραγωγικοί και πέντε απολύονται γιατί καταργήθηκαν οι θέσεις εργασίας τους λόγω τεχνικών αναδιαρθρώσεων. Οφείλει ο εργοδότης να τηρήσει κάποιες άλλες διατυπώσεις, πέραν της κοινοποίησης εγγράφου και καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης, και για ποιούς λόγους;

ΘΕΜΑ Β:

1. Σε μια επιχείρηση που απασχολεί 100 άτομα και διαθέτει επιχειρησιακό σωματείο, ποιός έχει την αρμοδιότητα τροποποίησης του υφισταμένου κανονισμού εργασίας, ο οποίος είχε καταρτισθεί μονομερώς από τον εργοδότη; Πώς επιλύονται οι διαφορές σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού;

2. Τι συνέπειες έχει για το δικαίωμα καταγγελίας της ατομικής σύμβασης εργασίας ο όρος κανονισμού εργασίας, σύμφωνα με τον οποίο οι υπάλληλοι αποχωρούν αυτοδικαίως από την υπηρεσία με την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης; Αλλάζει η ερώτηση , αν, παράλληλα με τον παραπάνω όρο, προβλέπεται και ότι "η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας και πριν από την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για οποιοδήποτε λόγο, σύμφωνα με το νόμο";

3. (Πρακτικό) Σχετικά με την πρακτική της εκμετάλλευσης.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2012:

ΘΕΜΑ Α:

1. Ποιες είναι οι ενδεχόμενες νομικές βάσεις για την αμφισβήτηση της προαγωγής υπαλλήλου σε ανώτερο βαθμό από άλλο συνάδελφό του; Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει μια τέτοια αμφισβήτηση; Τι είναι η διακωλυτική ένσταση;

2. Με ποιους τρόπους καταρτίζεται κανονισμός εργασίας στην επιχείρηση; Αρμοδιότητα, προϋποθέσεις, διαδικασία, νομική ισχύς κανονισμών.

3. (Πρακτικό) Ο μισθωτός Μ προβαίνει σε σοβαρότατη πειθαρχική παράβαση και ο εργοδότης, ως ασκών την πειθαρχική εξουσία, του επιβάλλει πειθαρχική ποινή 30 ημερών υποχρεωτικής αποχής από την εργασία. Σημειώνεται ότι επρόκειτο για υπάλληλο που στο παρελθόν δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα για κάποια παρατήρηση.

Ερωτάται:

α) Είναι σύννομη η επιβολή της παραπάνω πειθαρχικής ποινής ή όχι, και για ποιο ή ποιους λόγους;

β) Εάν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ζήτημα νομιμότητας της επιβολής της ποινής σε ποιο όργανο μπορεί να προσφύγει ο Μ;

ΘΕΜΑ Β:

1. Ποιο είναι το περιεχόμενο του διευθυντικού δικαιώματος, ποια η νομική του θεμελίωση και ποια τα όρια της επιτρεπτής άσκησής του;

2. Η διαμόρφωση των συνθηκών εργασίας των τηλεργαζομένων.

3. (Πρακτικό) Η επιχείρηση Ε  χορηγεί επί σειράν ετών σε όλο το προσωπικό, ως οικειοθελή παροχή, έναν ολόκληρο μισθό ως επίδομα αδείας, αντί για μισό που προβλέπει η νομοθεσία, χωρίς να έχει προβεί σε επιφύλαξη ανακλήσεως. Η Ε εξαγοράζεται από την επιχείρηση Α, η οποία απορροφά την Ε και εφεξής υφίσταται μόνον η Α ως νομικό πρόσωπο. Η Α εξακολουθεί να χορηγεί στους στους πρώην εργαζομένους της Ε την ανωτέρω παροχή, αλλά αρνείται να την χορηγήσει και στους παλαιούς δικούς της εργαζομένους (της Α).

Ερωτάται:

α) Έχουν δικαίωμα οι παλαιοί εργαζόμενοι της Α να απαιτήσουν να τους χορηγηθεί η παροχή αυτή, όπως και στους πρώην εργαζόμενους της Ε; Πώς θα θεμελιώσουν την αξίωση τους αυτή και τι θα δεχθεί το δικαστήριο;

β) Αν μετά την συγχώνευση καταρτισθεί νέος κανονισμός εργασίας στην Α και καταργήσει την εν λόγω παροχή γενικά, πώς και με ποια νομική βάση μπορούν οι πρώην εργαζόμενοι της Ε να αντιταχθούν;

Να απαντηθεί το ένα από τα δύο θέματα!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2013:

ΘΕΜΑ Α:

1. Ποιες είναι οι πειθαρχικές ποινές που μπορεί να επιβάλει ο εργοδότης σύμφωνα με το ν.δ. 3789/1957;

2. Τι γνωρίζετε για τις ρήτρες με τις οποίες διευρύνεται το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη και σε τι αποσκοπούν αυτές; Ποια είναι τα κριτήρια για τον δικαστικό έλεγχο του κύρους τους;

3. (Πρακτικό) Σε μια επιχείρηση που έχει κανονισμό με ισχύ νόμου μισθωτός Α ασκεί αγωγή με την οποία ζητά να αναγνωρισθεί ότι πρέπει να προαχθεί αυτός αντί άλλου προαχθέντος συναδέλφου του Β. Τι πρέπει να επικαλεσθεί στην αγωγή του; Ο εργοδότης ισχυρίζεται ότι πρέπει να απορριφθεί η αγωγή του Α γιατί υπάρχει άλλος συνάδελφος ο Γ, ο οποίος επίσης δεν προήχθη και είναι καλύτερος από τον ενάγοντα. Χαρακτηρίστε νομικά τον ισχυρισμό αυτόν. Το δικαστήριο μπορεί να δεχθεί αυτόν τον ισχυρισμό και κάτω από ποιες προϋποθέσεις;

ΘΕΜΑ Β:

1. Πώς χαρακτηρίζεται η σύμβαση εργασίας όταν στην επιχείρηση ισχύει κανονισμός εργασίας που προβλέπει όριο ηλικίας για την αυτοδίκαιη αποχώρηση του εργαζομένου; Ποιες είναι σήμερα οι προϋποθέσεις καταγγελίας των συμβάσεων αυτών;

2. Τι είναι η προσωρινή απασχόληση, σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται, όπως και σε ποιες περιπτώσεις απαγορεύεται η προσφυγή σ’ αυτήν;

3. (Πρακτικό) Η εταιρία Ε χορηγεί στο προσωπικό της επί έτη οικειοθελώς έναν ολόκληρο μηνιαίο μισθό, αντί για μισό, ως επίδομα αδείας, έχοντας παράλληλα επιφυλαχθεί για την ανάκλησή του. Η Ε συγχωνεύεται με την εταιρία Σ, η οποία καθίσταται εργοδότης του προσωπικού της Ε. Η Σ συνεχίζει να χορηγεί για 5 έτη το αυξημένο επίδομα αδείας, χωρίς να διατυπώσει κάποια επιφύλαξη, στους εργαζομένους που προέρχονται από την Ε, αλλά όχι στους δικούς της παλαιούς εργαζομένους. 

Ερωτάται

α) Δικαιούνται οι τελευταίοι να αξιώσουν την επέκταση και σ’ αυτούς του αυξημένου επιδόματος; 

β) Δικαιούται η Σ να σταματήσει να καταβάλλει το αυξημένο επίδομα έναντι όσων ήδη το λαμβάνουν;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απρίλιος 2014

Θέμα 1ο

1. Ποιές είναι οι ενδεχόμενες νομικές βάσεις για την αμφισβήτηση της προαγωγής υπαλλήλου σε ανώτερο βαθμολογικό κλιμάκιο από άλλο συνάδελφό του. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να  γίνει μια τέτοια αμφισβήτηση. Τί είναι η διακωλυτική ένσταση;  

2. Η τηλεργασία είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως εξαρτημένη εργασία και κάτω από ποιές προϋποθέσεις: Ποιος δικονομικός μηχανισμός προβλέπεται για τη διάγνωση της εξάρτησης και υπό ποίες προϋποθέσεις εφαρμόζεται;  

3. (Πρακτικό) Ο μισθωτός Μ προβαίνει σε σοβαρότατη πειθαρχική παράβασή και ο εργοδότης, ως ασκών την πειθαρχική εξουσία, του επιβάλλει πειθαρχική ποινή 30 ημερών υποχρεωτικής αποχής από την εργασία, όπως και χρηματικό πρόστιμο που αντιστοιχεί σε μισθό 10 ημερών, το οποίο δηλώνει ότι θα το διαθέσει για κοινωφελείς σκοπούς 

Ερωτάται: Είναι σύννομη η επιβολή καθεμίας των παραπάνω πειθαρχικών ποινών ή όχι, και για ποιον ή ποιους λόγους;  

Θέμα 2ο

1. Μια επιχείρηση με 100 άτομα προσωπικό διαθέτει κανονισμό εργασίας που έχει καταρτισθεί μονομερώς από τον εργοδότη. Η επιχείρηση διαθέτει επιχειρησιακό σωματείο.

α) Ποιός έχει αρμοδιότητα τροποποίησης του κανονισμού και με ποια διαδικασία; 

β) Με ποιο τρόπο θα επιλυθούν τυχόν διάφωνίες σχετικά με την αρμοδιότητα τροποποίησης και το περιεχόμενο του νέου κανονισμού;

2. 

α) Ποιο είναι το περιεχόμενο του διευθυντικού δικαιώματος και ποια η νομική του θεμελίωση; 

β) Μπορεί ο εργοδότης, ασκώντας το διευθυντικό του δικαίωμα, να μειώσει κατά 10% τις αποδοχές των μισθωτών, αν υποτεθεί ότι η επιχείρηση έχει οικονομικά προβλήματα; 

γ) Τί δικαιώματα έχει ο εργαζόμενος αν θεωρεί ότι ο εργοδότης δεν έχει τέτοιο δικαίωμα; 

3. (Πρακτικό). Η Τράπεζα Α χορηγεί στο προσωπικό της επί έτη οικειοθελώς έναν ολόκληρο μηνιαίο μισθό, αντί για μισό, ως επίδομα αδείας, έχοντας παράλληλα επιφυλαχθεί για την ανάκλησή του. Επίσης διαθέτει κανονισμό εργασίας, ο οποίος προβλέπει ότι κάθε εργαζόμενος αποχωρεί υποχρεωτικά από την Τράπεζα με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και ότι καταγγελία της σύμβασης εργασίας πριν από τη συμπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο. Την 1.1.2013 η Α συγχωνεύεται με την Τράπεζα Π, η οποία καθίσταται εργοδότης του προσωπικού της Α. Η Π διακόπτει αμέσως τη χορήγηση της οικειοθελούς παροχής, καταβάλλοντας σε όλους τους εργαζομένους για επίδομα αδείας 2013 μισό μηνιαίο μισθό. Επίσης απολύει 5 πρώην εργαζόμενους της Α χωρίς σπουδαίο λόγο, αλλά στο πλαίσιο μείωσης του προσωπικού. 

Ερωτάται: Συννόμως προβαίνει η Π στις παραπάνω ενέργειες;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2014 

Θέμα Α

1. Ποιες είναι οι μορφές συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζομένων με βάση το νόμο 1767/1988 και σε ποια θέματα αφορούν; 

2. Τι είναι η μερική απασχόληση, τι είναι η προσωρινή απασχόληση, τι είναι η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις έγκυρης σύναψης για κάθε μια από αυτές; 

3. Η εταιρεία X διασπάται σε δύο εταιρείες, την Α και τη Β. Μετά τη διάσπαση ορισμένοι εργαζόμενοι της X τοποθετούνται στην Α και ορισμένοι στη Β. Στη συνέχεια, μετά από μερικούς μήνες, η Β ανακοινώνει ότι λόγω αναδιαρθρώσεως των υπηρεσιών της θα αναγκασθεί να απολύσει πέντε εργαζομένους και υπολόγισε την αποζημίωση με βάση την προϋπηρεσία τους στην ίδια και όχι και στην παλαιά εταιρεία X στην οποία προηγουμένως εργάζονταν οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν ισχυριζόμενοι ότι πρέπει να συνυπολογισθεί η συνολική προϋπηρεσία και ότι απαγορεύεται από το νόμο η καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους λόγω της διασπάσεως που προηγήθηκε.

Ερωτάται

1) Πώς χαρακτηρίζετε από πλευράς εργατικού δικαίου την παραπάνω διάσπαση; 

2) Πώς πρέπει να υπολογισθεί η προϋπηρεσία;  

3) Θα είναι νόμιμη η καταγγελία των συμβάσεων εάν τηρηθούν οι προβλεπόμενες διατυπώσεις; 

Θέμα Β

1. Με ποιές διαδικασίες μπορεί να καταρτισθεί εσωτερικός κανονισμός εργασίας σε μια επιχείρηση; Τι διαφέρει κάθε διαδικασία ως προς την αρμοδιότητα και τις προϋποθέσεις κατάρτισης του κανονισμού; Ποιούς δεσμεύει ο κανονισμός εργασίας και ποιά είναι η νομική του ισχύς; 

2. Τι σημαίνουν οι όροι “μεταβολή του προσώπου του εργοδότη” και “μεταβίβαση επιχείρησης”, σε ευρύτερη θεώρηση; Ρυθμίζονται νομοθετικά και αν ναι με ποιό περιεχόμενο και σκοπό; (περιεκτική απάντηση) 

3. Η επιχείρηση Ε χορηγεί επί σειράν ετών σε όλο το προσωπικό, ως οικειοθελή παροχή, έναν ολόκληρο μισθό ως επίδομα αδείας, αντί για μισό που προβλέπει η νομοθεσία, χωρίς να έχει προβεί σε επιφύλαξη ανακλήσεως. Λόγω της μεγάλης πτώσης του κύκλου εργασιών της και για την αποφυγή ιδιαίτερα μεγάλων ζημιών, αποφασίζει να μη χορηγεί εφεξής την παροχή αυτή στους νεοπροσλαμβανόμενους. Για το λόγο αυτό θέτει ρητό όρο στις ατομικές συμβάσεις εργασίας, που αυτοί υπογράφουν, σύμφωνα με τον οποίο το επίδομα αδείας θα ανέρχεται στο ποσό που ορίζει ο νόμος. 

Ερωτάται

Έχουν δικαίωμα οι νεοπροσλαμβανόμενοι να απαιτήσουν να τους χορηγηθεί η παροχή αυτή, όπως και στους παλαιούς εργαζόμενους; Σε ποιά νομική βάση θα θεμελιώσουν την αξίωσή τους και με ποιό νομικό επιχείρημα μπορεί να αμυνθεί η επιχείρηση; 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2015ΘΕΜΑ Α1. Στην επιχείρηση του Ε απασχολείται προσωπικό 85 ατόμων. Έχουν συσταθεί δύο σωματεία, το Σ1 με 35 μέλη και το Σ2 με 32 μέλη. Τα δύο σωματεία ζητούν από τον Ε να τους παραχωρήσει χώρους συνελεύσεως το κάθε ένα για λογαριασμό των μελών του. Ο Ε αρνείται, αν και υπάρχουν τέτοιοι χώροι.


Ερωτάται:

α) Ποια δικαιώματα έχουν αμφότερα τα σωματεία και ποιο είναι το αρμόδιο όργανο να κρίνει στην περίπτωση αυτή;

β) Μπορεί να προσβάλλει ο Ε τις αποφάσεις αυτές και πώς;

γ) Είναι επιτρεπτό να δημιουργηθεί, να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί τέτοιο δικαίωμα με σ.σ.ε.;


2. Στην επιχείρηση πληροφορικής Π ΑΕ που απασχολεί 42 εργαζόμενους δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση. Λειτουργεί ωστόσο Συμβούλιο Εργαζομένων (ΣΕ). Κατόπιν αιτήσεως της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων συγκαλείται από το ΣΕ έκτακτη γενική συνέλευση. Με τη ληφθείσα από τη ΓΣ απόφαση το ΣΕ καλείται να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τον εργοδότη για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος από 15ετίας και καταρτισθέντος βάσει του ν.δ. 3789/1957 Κανονισμού Εργασίας. Ο εργοδότης αρνείται τις διαπραγματεύσεις ισχυριζόμενος ότι το ΣΕ στερείται του σχετικού δικαιώματος.

Ερωτάται:

α) Ευσταθεί ο ισχυρισμός του εργοδότη;

β) Αν όχι:

αα) Μπορεί ο επιδιωκόμενος νέος Κανονισμός Εργασίας να τροποποιήσει επί το δυσμενέστερο τον ισχύοντα Κανονισμό;

ββ) Τι νομικά μέσα διαθέτει το ΣΕ για να επιτύχει το στόχο του παρά την άρνηση του εργοδότη;


3. Ποιος είναι θεσμικά ο ρόλος της διοίκησης στις ομαδικές απολύσεις. Διατυπώστε τις απόψεις σας.


ΘΕΜΑ B

1. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία επιχειρησιακής συνήθειας και ποια η νομική της φύση;


2. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του δικαίου περί μεταβίβασης επιχειρήσεων;


3. Η ραδιοτηλεοπτική δημόσια επιχείρηση Ε Α.Ε., η οποία απασχολεί συνολικά 1.000 εργαζομένους, αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και αποφασίζει να διακόψει οριστικά τη λειτουργία ενός τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού της και να απολύσει τους συνολικά 25 εργαζομένους που απασχολούνται σε αυτόν.

Ερωτάται: Εφαρμόζεται εν προκειμένω το δίκαιο των ομαδικών απολύσεων, λαμβανομένων υπ’ όψιν:

(α) Ότι το κεφάλαιο της Ε Α.Ε. ανήκει ες ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο, επιδιώκει σκοπό δημοσίου συμφέροντος (την ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία του ελληνικού λαού) και δεν επιδιώκει την απόκτηση κέρδους.

(β) Η λειτουργία του τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού διεκόπη οριστικά.

(γ) Απολύθηκαν μόνο 25 από τους 1.000 συνολικά εργαζομένους της Ε Α.Ε.

Επιλέξτε ή το Α ή το Β Θέμα.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

1. Η ανώνυμη εταιρία πληροφορικής Π με έδρα το Μαρούσι απασχολεί σε μίσθιες εγκαταστάσεις 23 εργαζομένους. Η εταιρία εξαγοράζεται από την ναυτιλιακή εταιρία Ν με έδρα τον Πειραιά. Μετά την εξαγορά και αφού απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις για μείωση του μισθώματος μεταξύ της Ν και του ιδιοκτήτη των γραφείων, όπου ήταν εγκατεστημένη η εταιρία Π, η Ν γνωστοποιεί στους 23 εργαζομένους ότι πλέον ο τόπος παροχής εργασίας τους θα είναι τα γραφεία της στον Πειραιά. Οι 23 εργαζόμενοι αρνούνται να παρέχουν την εργασία τους στον Πειραιά.
Ερωτάται:  
α) είναι δικαιολογημένη η άρνηση αυτή; 
β) εάν ναι, πώς θα χαρακτηρίζατε την εργοδοτική εντολή από νομική άποψη;

2. Νεαρή υπήκοος Κούβας ευρίσκεται νόμιμα στην χώρα μας και συνάπτει σύμβαση εργασίας ως σερβιτόρα με επιχείρηση που λειτουργεί trendy εστιατόριο στο Γκάζι. Στην σύμβαση συμφωνείται ότι ο μηνιαίος μισθός της ανέρχεται σε 1.400€ και αναλύεται στον ισχύοντα κατώτατο νομοθετικό μισθό, ο οποίος χαρακτηρίζεται υποχρεωτικός για τα μέρη, ενώ το υπερβάλλον τμήμα του μισθού χαρακτηρίζεται οικειοθελής παροχή, για την οποία ο εργοδότης επιφυλάσσεται του δικαιώματος να την ανακαλεί οποτεδήποτε.
Πώς κρίνετε τον όρο αυτόν;

3. Με συμφωνία εργοδότη και Συμβουλίου Εργαζομένων διενεργείται διαρκής εκπαίδευση προσωπικού επιχείρησης πληροφορικής από το έτος 2000, οπότε η επιχείρηση είχε 60 εργαζομένους. Όλα αυτά τα χρόνια το προσωπικό εκπαιδευόταν κάθε χρόνο επί μία εβδομάδα τον Αύγουστο σε ξενοδοχείο 5 αστέρων σε παραθαλάσσια τοποθεσία. Με την σταδιακή αποχώρηση του προσωπικού το έτος 2015 έφθασε η επιχείρηση να έχει 10 εργαζομένους. Το 2015 προσλαμβάνεται προσωπικό οι οποίοι ζητούν το καλοκαίρι του 2016 από την επιχείρηση να τους εκπαιδεύσει, όπως γινόταν στο παρελθόν.
Ερωτάται:  
α) ποιά η νομική φύση του κανονισμού 
β) αν υποχρεούται ο εργοδότης να προβεί σε εκπαίδευση του προσωπικού και με ποιόν τρόπο μπορεί να αποδεσμευτεί, εφ’ όσον το επιθυμεί

Να απαντηθούν οι δύο από τις τρεις ερωτήσεις.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017

Θέμα Α

Το Συμβούλιο Εργαζομένων της επιχείρησης Ε ζητεί ρύθμιση ζητημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας. Μετά από διαπραγματεύσεις κανονίζουν με τον εργοδότη σύμφωνο εκμετάλλευσης, το οποίο παραπέμπει στον Κανονισμό Υγιεινής και Ασφάλειας της από 1.7.2016 κλαδικής σ.σ.ε, που έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας με αριθμ. 2.7.2016  Ερωτάται:

α) Νομίμως ζήτησε το Συμβούλιο Εργαζομένων την άσκηση της αρμοδιότητας;

β) Ποια είναι η νομική φύση του κανονισμού εν προκειμένω;

Ο Ε δεν δεσμεύεται από την κλαδική σ.σ.ε και γι' αυτό αρνείται να τοποθετήσει τις εγκαταστάσεις εξαερισμού.

γ) Πώς μπορεί να αντιδράσει στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο Εργαζομένων;

δ) Μπορεί στη συνέχεια, ένα χρόνο μετά να τροποποιηθεί αυτή η ρύθμιση με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας επί τα χείρω;

Αιτιολογείστε τις απαντήσεις σας.

Θέμα Β

α) Τι είναι το διευθυντικό δικαίωμα; β) Τι γνωρίζετε για το διευθυντικό δικαίωμα στην προσωρινή απασχόληση;

Θέμα 3ο

Ποιες θεμελιώδεις αρχές ισχύουν στην πειθαρχική διαδικασία; Ποιες μπορεί να είναι οι πειθαρχικές ποινές σε έναν κανονισμό προσωπικού;

Απαντάτε στο πρακτικό και σε ένα από τα δύο θεωρητικά θέματα. Δεν επιτρέπεται η χρήση κωδίκων.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2017

ΘΕΜΑ Α

Η Επιχείρηση Α χορηγεί στους εργαζομένους της επί πολλά έτη πέντε ημέρες επιπλέον ετήσια άδεια σε σχέση με αυτές που δικαιούνται σύμφωνα με το νόμο, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στις συμβάσεις εργασίας ή σε άλλο έγγραφο. Η Επιχείρηση A ανακοινώνει τον Ιανουάριο του 2017 στο Προσωπικό ότι, λόγω της μεγάλης πτώσης του κύκλου εργασιών της και προς αποφυγή ιδιαίτερα μεγάλων ζημιών, προτίθεται να παύσει την εν λόγω πολιτική για το μέλλον, περιορίζοντας τις ημέρες ετήσιας άδειας του προσωπικού στο όριο που ορίζει ο νόμος. Ειδικά για τους νεοπροσλαμβανόμενους, η Επιχείρηση Α θέτει ρητό όρο στις ατομικές συμβάσεις εργασίας, που αυτοί υπογράφουν, σύμφωνα με τον οποίο δικαιούνται να λαμβάνουν ετήσια άδεια, όπως νόμος ορίζει.

Ερωτάται:

(α) Έχουν δικαίωμα οι παλαιοί εργαζόμενοι να απαιτήσουν να εξακολουθήσει η χορήγηση των επιπλέον ημερών άδειας;

(β) Έχουν δικαίωμα οι νεοπροσλαμβανόμενοι να απαιτήσουν να τους χορηγούνται οι επιπλέον ημέρες αδείας και με ποιο τρόπο;


ΘΕΜΑ Β

Επιχειρηματίας δραστηριοποιείται σε επαρχιακή πόλη και λειτουργεί τρία καταστήματα σούπερ μάρκετ. Συνολικά σε αυτές εργάζονται 70 μισθωτοί. Λόγω υποβάθμισης μιας περιοχής, στην οποία ευρίσκεται ένα κατάστημα, πέφτουν κατακόρυφα οι πωλήσεις. Ο επιχειρηματίας σκέπτεται να αλλάξει τη χρήση του χώρου και να την μετατρέψει σε αποθηκευτικό χώρο. Στο εν λόγω κατάστημα εργάζονται 11 μισθωτοί και μετά την μετατροπή θα χρειάζονται δύο μισθωτοί, δυο μπορούν να μετατεθούν στο κεντρικό κατάστημα και επτά πρέπει να απολυθούν.

Ερωτάται:

Πώς θα υλοποιηθεί η απόφαση αυτή;


ΘΕΜΑ Γ

Τι είναι η προσωρινή απασχόληση και τι γνωρίζετε για τη διάρκειά της;


ΘΕΜΑ Δ

Τι είναι το συμβούλιο εργαζομένων και ποιες αρμοδιότητες έχει;

Πρέπει να απαντήσετε το πρώτο και το δεύτερο θέμα και ένα εκ των τρίτου και τέταρτου. Οι απαντήσεις να είναι εμπεριστατωμένες και αιτιολογημένες. Δεν επιτρέπεται η χρήση κώδικα και νόμων.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2018

ΘΕΜΑ Α

Η επιχείρηση Α με ιδιοκτήτη τον Ε απασχολεί εξήντα (60) εργαζόμενους οι οποίοι λαμβάνουν ως αποδοχές 2.000 Ευρώ το μήνα βάσει ατομικών συμβάσεων εργασίας και επί πλέον λαμβάνουν, βάσει επιχειρηματικής συνήθειας, bonus που εκταμιεύεται ανά τρίμηνο. Ο Δ αγοράζει την επιχείρηση Ε και αμέσως μετά την εξαγορά, μειώνει τις αποδοχές των εργαζομένων κατά 20%, καταργεί το bonus και καταγγέλλει εγγράφως τις συμβάσεις εννέα (9) εργαζομένων (τρεις (3) ανά ημερολογιακό μήνα) , καταβάλλοντας τη νόμιμη αποζημίωση, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας.

Ερωτάται:

(α) Θα έπρεπε να ακολουθηθεί κάποια συγκεκριμένη διαδικασία ως προς τους εργαζομένους πριν από την εξαγορά της επιχείρησης του Ε από τον Δ;
(β) Πώς αξιολογείτε νομικά τη μείωση των αποδοχών και την κατάργηση του bonus από τον Δ;
(γ) Πώς αξιολογείτε νομικά τις απολύσεις των τριών (3) εργαζομένων ανά ημερολογιακό μήνα;

ΘΕΜΑ Β

Εργαζόμενος σε επιχείρηση που ισχύει κανονισμός που παραλείφθηκε στις κρίσεις της 2.6.2017, στις οποίες προήχθη άλλος συνάδελφός του. Επιθυμεί να ασκήσει αγωγή ισχυριζόμενος ότι κακώς προήχθη ο άλλος συνάδελφός του έναντι αυτού.

Ερωτάται:

(α) Κατά ποίου θα ασκήσει αγωγή;
(β) Ποια η νομική βάση της αγωγής;
(γ) Πότε παραγράφεται το δικαίωμα για προσαγωγή και πότε οι σχετικές μισθολογικές αξιώσεις;

ΘΕΜΑ Γ

Ποιες πειθαρχικές ποινές μπορούν να επιβληθούν με κανονισμό προσωπικού που συνάπτεται με επιχειρησιακή σ.σ.ε.

ΘΕΜΑ Δ

Ποιες  είναι οι προϋποθέσεις για την επιβολή συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης μονομερώς από τον εργοδότη και ποιες οι συνέπειες από ενδεχόμενη μη τήρηση αυτών;


Πρέπει να απαντήσετε το πρώτο και δεύτερο θέμα και ένα εκ των τρίτου και τέταρτου. Οι απαντήσεις να είναι εμπεριστατωμένες και αιτιολογημένες. Δεν επιτρέπεται η χρήση κώδικα και νόμων.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Φεβρουάριος 2019

Θέμα Α

1.Τι γνωρίζετε για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην προσωρινή απασχόληση

2.Ποιες είναι οι πειθαρχικές ποινές που μπορεί να επιβάλλει ο εργοδότης σύμφωνα με το ν δ 3789/1957

3.Επιχειρηματίας διατηρεί τρία καταστήματα εμπορίας ρούχων στα οποία εργάζονται συνολικά 60 μισθωτοί. Σε ένα από τα καταστήματα αυτά πέφτουν κατακόρυφα υπολογιστής ή πώλησης και επιχειρηματίας αποφασίζει να σταματήσει τη δραστηριότητά του. στο εν λόγω κατάστημα εργάζονται 20 μισθωτοί με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου ερωτάται:

(α) Πέραν της τήρησης του εγγράφου τύπου της καταγγελίας και της καταβολής της οφειλόμενης αποζημίωσης απόλυσης οφείλει ο εργοδότης να ακολουθεί κάποια άλλη διαδικασία για την σύννομη λύση των συμβάσεων εργασίας των εν λόγω μισθωτών; Αν ναι ποιες οι έννομες συνέπειες από την μη τήρηση της διαδικασίας αυτής;

(β) θα διαφοροποιείται η απάντησή σας αν στο κατάστημα που σκοπεύει να κλείσει ο επιχειρηματίας απασχολούνταν 10 μισθωτοί;

Θέμα Β

1.α) τι γνωρίζετε για την υποχρέωση σε διάλογο του εργοδότη με συνδικαλιστικές οργανώσεις;
   β) τι είναι οι διαβουλεύσεις και σε ποιες περιπτώσεις προβλέπονται;
2.α) τι ζητήματα ρυθμίζει ο κανονισμός εργασίας και με ποιους τρόπους καταρτίζεται;
 β) ποια η νομική φύση του κανονισμού; γ) καταλαμβάνει ο κανονισμός και δανεισθέντες               εργαζόμενους;

3. α) τι πρέπει να ισχυριστεί ο εργαζόμενος που παραλήφθηκε σε βαθμολογική προαγωγή;
 β) υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να ασκηθεί αγωγή για παράλειψη προαγωγής σε θέση διευθυντή στην επιχείρηση;


Απαντήστε σε όλα τα ερωτήματα είτε του θέματος α είτε θέματος β. Οι απαντήσεις να είναι εμπεριστατωμένες και αιτιολογημένες. Δεν επιτρέπεται η χρήση κωδίκων και νόμων.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιανουάριος 2020

ΘΕΜΑ Α


1.Ποιός ο ρόλος της Διοίκησης στη διαδικασία των ομαδικών απολύσεων(ισχύον δίκαιο);

2.Ποιά μπορεί να είναι η νομική φύση της εργασίας στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών μέσω πλατφόρμας(crowdwork) και υπό ποιούς όρους μπορεί να θεωρηθεί αυτή εξαρτημένη;

3.Στην επιχείρηση ηλεκτρικών ειδών Ε που απασχολεί 30 εργαζομένους λειτουργεί το επιχειρησιακό σωματείο Σ. Η διοίκηση του εν λόγω σωματείου καλεί τον εν λόγω εργοδότη σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέου κανονισμού εργασίας προς αντικατάσταση του καταρτισθέντος προ δεκαετίας μονομερώς από τον εργοδότη κανονισμού βάσει του ΝΔ 3789/1957 . Ο εργοδότης αρνείται να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις ισχυριζόμενος οτι α)κατά το ΝΔ 3789/1957 ο κανονισμός συντάσσεται μονομερώς από τον ίδιο β)και εν πάση περιπτώσει, το Σωματείο στερείται του σχετικού δικαιώματος , καθώς το σχετικό δικαίωμα διαθέτει μόνο το Συμβούλιο Εργαζομένων.
Ερωτάται:1) Είναι βάσιμοι οι ισχυρισμοί του εργοδότη και γιατί;
2)Σε περίπτωση που συναφθεί νέος κανονισμός εργασίας με συμφωνία εργοδότη και συμβουλίου εργαζομένων μπορεί ορισμένες διατάξεις του να είναι δυσμενέστερες σε σχέση με τον προηγούμενο κανονισμό και γιατί;

ΘΕΜΑ Β

1)α.Ποιές διευκολύνσεις παρέχει ο νόμος στα μέλη του συμβουλίου εργαζομένων;
β.Πώς επιλύονται οι σχετικές διαφορές μεταξύ του εργοδότη και των μελών του Συμβουλίου Εργαζομένων;

2)α.Σε ποιές περιπτώσεις είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να διεξάγει διαβουλεύσεις με το συμβούλio εργαζομένων;
β.Ποιά κύρωση προβλέπεται αν ο εργοδότης παραλείψει το στάδιο των διαβουλεύσεων;

3)α.Μπορεί και , αν ναι, υπό ποιές προυποθέσεις να προβαίνει ο εργοδότης σε σωματικό έλεγχο των εργαζομένων κατά την προσέλευση και αποχώρηση από την εκμετάλλευση;

β.Κανονισμός προσωπικού σε σχετικό του όρο προβλέπει οτι οι χώροι εργασίας βιντεοεπιτηρούνται. Σχολιάστε τον όρο αυτόν.


Απαντήστε σε όλα τα ερωτήματα του θέματος Α ή Β. Δεν επιτρέπεται η χρήση νομοθεσίας και κωδίκων.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 σχόλια:

 1. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

  ΘΕΜΑ Α
  1.Ποιός ο ρόλος της Διοίκησης στη διαδικασία των ομαδικών απολύσεων(ισχύον δίκαιο);
  2.Ποιά μπορεί να είναι η νομική φύση της εργασίας στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών μέσω πλατφόρμας(crowdwork) και υπό ποιούς όρους μπορεί να θεωρηθεί αυτή εξαρτημένη;
  3.Στην επιχείρηση ηλεκτρικών ειδών Ε που απασχολεί 30 εργαζομένους λειτουργεί το επιχειρησιακό σωματείο Σ. Η διοίκηση του εν λόγω σωματείου καλεί τον εν λόγω εργοδότη σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέου κανονισμού εργασίας προς αντικατάσταση του καταρτισθέντος προ δεκαετίας μονομερώς από τον εργοδότη κανονισμού βάσει του ΝΔ 3789/1957 . Ο εργοδότης αρνείται να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις ισχυριζόμενος οτι α)κατά το ΝΔ 3789/1957 ο κανονισμός συντάσσεται μονομερώς από τον ίδιο β)και εν πάση περιπτώσει, το Σωματείο στερείται του σχετικού δικαιώματος , καθώς το σχετικό δικαίωμα διαθέτει μόνο το Συμβούλιο Εργαζομένων.
  Ερωτάται:1) Είναι βάσιμοι οι ισχυρισμοί του εργοδότη και γιατί;
  2)Σε περίπτωση που συναφθεί νέος κανονισμός εργασίας με συμφωνία εργοδότη και συμβουλίου εργαζομένων μπορεί ορισμένες διατάξεις του να είναι δυσμενέστερες σε σχέση με τον προηγούμενο κανονισμό και γιατί;

  ΘΕΜΑ Β

  1)Α.Ποιές διευκολύνσεις παρέχει ο νόμος στα μέλη του συμβουλίου εργαζομένων;
  Β.Πώς επιλύονται οι σχετικές διαφορές μεταξύ του εργοδότη και των μελών του Συμβουλίου Εργαζομένων;

  2)Α.Σε ποιές περιπτώσεις είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να διεξάγει διαβουλεύσεις με το συμβούλio εργαζομένων;
  B.Ποιά κύρωση προβλέπεται αν ο εργοδότης παραλείψει το στάδιο των διαβουλεύσεων;

  3)A.Μπορεί και , αν ναι, υπό ποιές προυποθέσεις να προβαίνει ο εργοδότης σε σωματικό έλεγχο των εργαζομένων κατά την προσέλευση και αποχώρηση από την εκμετάλλευση;
  Β.Κανονισμός προσωπικού σε σχετικό του όρο προβλέπει οτι οι χώροι εργασίας βιντεοεπιτηρούνται.Σχολιάστε τον όρο αυτόν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή