31 Δεκεμβρίου 2011

Θέματα Εμπραγμάτου Δικαίου

Φεβρουάριος 2009 (Α' Σειρά):

Οι Α και Β, κύριοι όμορων ακινήτων σε αγροτική περιοχή, συμφώνησαν με συμβολαιογραφικό έγγραφο ότι ο Α παρέχει στον Β, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, καταβαλλόμενου κατ' έτος, δικαίωμα να διέρχεται ο τελευταίος (ο Β) από το βόρειο άκρο του ακινήτου του Α με το αυτοκίνητό του, ώστε να έχει πρόσβαση σε δημοτική οδό. Στο συμβόλαιο ορίστηκε επίσης ότι το εν λόγω δικαίωμα του Β θα παύει να υφίσταται σε περίπτωση που ο Β...


...παύσει να είναι κύριος του κτήματός του για οποιονδήποτε λόγο (μεταβίβαση της κυριότητας από αυτόν εν ζωή για οποιαδήποτε αιτία ή θάνατος του Β).


Ερωτάται:


1) Αποκτήθηκε δουλεία από τον Β στο κτήμα του Α με την υπογραφή του συμβολαίου ή απαιτείται και άλλη περαιτέρω νομική ενέργεια για την κτήση του εν λόγω δικαιώματος; Διευκρινίστε, με τα δεδομένα του θέματος, τι είδους δουλεία συμφώνησαν με το ως άνω συμβόλαιο οι Α και Β και σε ποια ευρύτερη κατηγορία δουλειών (στις πραγματικές ή τις προσωπικές δουλείες) υπάγεται αυτή.


2) Ήταν αναγκαία για το κύρος του ως άνω συμβολαίου να έχει αναγραφεί σε αυτό, όπως πράγματι προκύπτει από το ιστορικό, ότι τα μέρη συμφώνησαν την παροχή του αναφερόμενου σε αυτό δικαιώματος του Β έναντι του Α με ετήσιο χρηματικό αντάλλαγμα (και όχι από χαριστική αιτία) και, αν ναι, για ποιο λόγο; Διευκρινίστε σε ποιες διατάξεις στηρίζετε την απάντησή σας.


3) Αν υποτεθεί ότι ο Β πέθανε 3 χρόνια ύστερα από τη συμβολαιογραφική σύμβασή του με τον Α και ο κληρονόμος του Β (ο Κ) εξακολουθεί, παρά τις διαμαρτυρίες του Α, να διέρχεται με το αυτοκίνητό του από το ακίνητο του Α, μπορεί να προστατευθεί δικαστικά ο Α κατά του Κ και, αν ναι, με βάση ποιες αγωγές;


4) Αν υποτεθεί  - χωρίς να ληφθεί καθόλου υπόψη το ιστορικό που εμπεριέχεται στο αμέσως παραπάνω ερώτημα (στο γ) - ότι, πριν από τη υπογραφή του αναφερόμενου στο ιστορικό συμβολαίου, είχε εγγράψει υποθήκη επί του ακινήτου του Α ο δανειστής Δ και ότι αυτός επισπεύδει πλειστηριασμό του εν λόγω ακινήτου, θα αποκτήσει ο υπερθεματιστής Υ κυριότητα βεβαρημένη με τη δουλεία ή ελεύθερη από τη δουλεία;


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Σεπτέμβριος 2010 (Ά Σειρά):


Ο Α αφήνει στον ηλεκτρολόγο Β την τηλεόραση του προς επισκευή. Αν και ο Β εκτέλεσε το έργο της επισκευής, ο Α καθυστερεί να του καταβάλει τη συμφωνηθείσα αμοιβή. Για το λόγο αυτό, προκειμένου να ικανοποιήσει την απαίτησή του από τη μεταξύ τους σύμβαση έργου, ο Β πωλεί και μεταβιβάζει την τηλεόραση στον καλόπιστο Γ, ο οποίος ζητάει από τον Β να στείλει την τηλεόραση απευθείας στο σπίτι της μητέρας του Δ, στην οποία ο Γ είχε υποσχεθεί ότι θα της χρησιδανείσει μια τηλεόραση για να παρακολουθεί την αγαπημένη της καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή. Ο Β, σε εκτέλεση της εντολής του Γ, παρέδωσε πράγματι την τηλεόραση στη Δ. 


Ερωτάται:


1) Απέκτησε την κυριότητα της τηλεόρασης ο Γ;


2) Ανεξάρτητα από την απάντηση που θα δώσετε στο πρώτο ερώτημα, είχε αποκτήσει ο Β κάποιο δικαίωμα εμπραγμάτου δικαίου, δυνάμει του οποίου θα μπορούσε να ικανοποιήσει την απαίτησή του για καταβολή της αμοιβής και πώς θα έπρεπε να το ασκήσει;


3) Αν υποτεθεί ότι ο διαρρήκτης Κ έκλεψε την τηλεόραση από το σπίτι της Δ, ποιοι (από τους Α, Β, Γ και Δ) και με ποιες αγωγές μπορούν να ζητήσουν την απόδοση της τηλεόρασης από τον Κ;


-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Φεβρουάριος 2011 (Α΄ Σειρά):

Ο Α, θεωρώντας δικαιολογημένα ότι είναι ο μοναδικός εξ αδιαθέτου κληρονόμος του αδελφού του Κ, που πέθανε τον Ιανουάριο του 2007, προβαίνει αμέσως σε συμβολαιογραφική αποδοχή της κληρονομίας και μεταγραφή της. Το 2009 ο Α πωλεί και παραδίδει στον καλόπιστο Β ένα σπάνιο βιβλίο που ανήκε στον Κ και παραχωρεί τίτλο προς εγγραφή υποθήκης στο κληρονομιαίο ακίνητο α υπέρ της τράπεζας  Τ, η οποία σπεύδει και εγγράφει υποθήκη για την εξασφάλιση της απαίτησής της κατά του Α. Το 2010 ανακαλύπτεται διαθήκη του Κ, με την οποία αυτός άφησε όλη την -αποτελούμενη από πολλά ακίνητα και κινητά- περιουσία του στον Α εκτός από το σπάνιο βιβλίο και το ακίνητο α τα οποία άφησε στο φίλο του Φ. Ο Φ προβαίνει σε συμβολαιογραφική αποδοχή και μεταγραφή.


Ερωτάται:


1) Θα μπορούσε και με ποιες αγωγές να ζητήσει με επιτυχία σήμερα ο Φ από τον Β την απόδοση του βιβλίου σ’ αυτόν;


2) Η παράδοση του βιβλίου κατά τη μεταβίβαση του από τον Α στον Β ποια αρχή του εμπραγμάτου δικαίου εξυπηρετεί;


3) Απέκτησε υποθήκη η Τ στο κληρονομιαίο ακίνητο δυνάμει έγκυρου τίτλου;


4) Αλλάζει η απάντησή σας στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Α μετά την ανακάλυψη της διαθήκης του Κ αγόρασε από τον Φ το ανωτέρω ακίνητο;


(και τα 4 ερωτήματα έπρεπε να απαντηθούν υποχρεωτικά)


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Φεβρουάριος 2011 (Β' Σειρά - Δακορώνια, Γεωργιάδης, Μεντής, Παναγιωτόπουλος): Ο Μ, κύριος ενός οικοπέδου σε τουριστική περιοχή, όρισε στη διαθήκη του ότι επιθυμεί "το οικόπεδο αυτό να περιέλθει μετά τον θάνατό μου στην Α" και απεβίωσε στις 7.2.2002. Τον Φεβρουάριο του 2003 η Α παραχώρησε υποθήκη στο εν λόγω οικόπεδο υπέρ της Τράπεζας Τ προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της τελευταίας από δάνειο, το οποίο της χορήγησε για την ανέγερση ξενοδοχείου σε αυτό. Έναν μήνα αργότερα, η Α παραχώρησε νομότυπα επικαρπία στο ίδιο ακίνητο υπέρ του γιου της Γ. Το καλοκαίρι του 2010 ο Β καταλαμβάνει το οικόπεδο, ισχυριζόμενος ότι ανήκει σε αυτόν και εμποδίζει την ανέγερση του ξενοδοχείου. Τον Δεκέμβριο του 2010 αποκαλύπτεται ότι η παραπάνω διαθήκη του Μ ήταν άκυρη.  

Ερωτάται: 

1) Μετά το θάνατο του Μ και πριν από την αποκάλυψη της ακυρότητας της διαθήκης, απαιτείται η Α να προχωρήσει σε ορισμένες ενέργειες για να αποκτήσει την κυριότητα και τη νομή του οικοπέδου; Από πότε θα αποκτήσει η Α την κυριότητα και από πότε τη νομή; (2 μονάδες) 

2) Μετά την αποκάλυψη της διαθήκης: 

α) μπορεί να στραφεί η Α κατά του Β και με ποιες εμπράγματες αγωγές; (3 μονάδες) 

β) μπορεί να στραφεί ο Γ κατά του Β και με ποιες εμπράγματες αγωγές; (3 μονάδες) 

γ) Αν η Τ ασκήσει αγωγή κατά του Β για την απόδοση του οικοπέδου, με ποιους ισχυρισμούς μπορεί ο Β να την αποκρούσει; (2 μονάδες) 

Οι απαντήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστου ΑΚ. 

(η μοριοδότηση είναι επιβεβαιωμένη από τους καθηγητές του μαθήματος)

----------------------------------------------------------------------------------------------


Νοέμβριος 2011 (Α' Σειρά):


Θέμα:


Ο Α αφήνει στον ηλεκτρολόγο Β την τηλεόραση του προς επισκευή. Αν και ο Β εκτέλεσε το έργο της επισκευής, ο Α καθυστερεί  να του καταβάλει τη συμφωνηθείσα αμοιβή. Για το λόγο αυτό, προκειμένου να ικανοποιήσει την απαίτησή του από τη μεταξύ τους σύμβαση έργου, ο Β πωλεί και μεταβιβάζει την τηλεόραση στον καλόπιστο Γ, ο οποίος ζητάει από τον Β να στείλει την τηλεόραση απευθείας στο σπίτι της μητέρας του Δ, στην οποία ο Γ είχε υποσχεθεί ότι θα της χρησιδανείσει μια τηλεόραση για να παρακολουθεί την αγαπημένη της καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή. Ο Β, σε εκτέλεση της εντολής του Γ, παρέδωσε πράγματι την τηλεόραση στη Δ.


Ερωτάται :


1) Απέκτησε την κυριότητα της τηλεόρασης ο Γ;


2) Ανεξάρτητα από την απάντηση που θα δώσετε στο πρώτο ερώτημα, είχε αποκτήσει ο Β κάποιο δικαίωμα εμπραγμάτου δικαίου, δυνάμει του οποίου θα μπορούσε να ικανοποιήσει την απαίτησή του για καταβολή της αμοιβής και πώς θα έπρεπε να το ασκήσει;


3) Αν υποτεθεί ότι ο διαρρήκτης Κ έκλεψε την τηλεόραση από το σπίτι της Δ, ποιοι (από τους Α, Β, Γ και Δ) και με ποιες αγωγές μπορούν να ζητήσουν την απόδοση της τηλεόρασης από τον Κ;


Οι απαντήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες.


Καλή επιτυχία


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Νοέμβριος 2011 (Β' Σειρά):


Επί του παραθαλάσσιου οικοπέδου του Α εγγράφονται: (α) στις 25.10.2006 προσημείωση υποθήκης υπέρ του Υ1, δανειστή του Α, για ποσό 140.000 ευρώ, (β) στις 5.11.2006 υποθήκη υπέρ του Υ2, δανειστή της συζύγου του Σ, για ποσό 100.000 ευρώ, (γ) επίσης στις 5.11.2006 υποθήκη υπέρ του Υ3 επίσης δανειστή του Α, για ποσό 50.000 ευρώ. Μετά την εγγραφή των βαρών, το 2008, ο Α κτίζει στο οικόπεδο ισόγεια οικία επιφάνειας 120 τ.μ. και μια ξεχωριστή αποθήκη για τη φουσκωτή βάρκα του. Λόγω εσφαλμένης οριοθέτησης στο υπάρχον τοπογραφικό διάγραμμα ένα μέρος της οικίας, 40 τ.μ., και ολόκληρο το κτίσμα της αποθήκης ανεγέρθηκαν στο γειτονικό ακίνητο του Β συνολικής έκτασης 800 τ.μ. Ο Β, λόγω μακράς απουσίας του στο εξωτερικό, έλαβε γνώση της "κατάληψης" μόλις σήμερα, δηλαδή τρία χρόνια μετά την αποπεράτωση των κτισμάτων.


Ερωτάται:


1) Είναι έγκυρη η εγγραφή υποθήκης υπέρ του Υ2, δανειστή της Σ, συζύγου του Α;


2) Εκτείνονται τα ως άνω εμπράγματα βάρη και στην ισόγεια οικία επιφάνειας 120 τ.μ. και στην αποθήκη;


3) Σε περίπτωση εγκυρότητας των εμπράγματων βαρών και πλειστηριασμού του οικοπέδου, πώς θα ικανοποιηθούν οι Υ1, Υ2 και Υ3, εάν το εκπλειστηρίασμα ανέρχεται στο ποσό των 200.000 ευρώ; (αναγράψτε ακριβή ποσά)


4) Ποιες αξιώσεις έχει ο Β κατά του Α με βάση τις διατάξεις του εμπραγμάτου δικαίου;


5) Μπορεί ο Α να αποκτήσει την κυριότητα στα δύο καταληφθέντα και ανοικοδομηθέντα τμήματα του ακινήτου του Β και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Μάρτιος 2012 (Σειρά Α'):


Ο Κ ορίστηκε στη διαθήκη του πατέρα του Π κύριος ενός οικοπέδου. Ο Π απεβίωσε την 10.1.2001, ο δε Κ αποδέχθηκε την κληρονομία και μετέγραψε την αποδοχή της στις 25.1.2001.Η διαθήκη αυτή αποδείχθηκε όμως άκυρη τον Ιανουάριο του 2012.Στο μεταξύ ο Κ είχε συμφωνήσει συμβολαιογραφικά με τον Χ την 1.1.2010 έναντι ανταλλάγματος "..μπορεί να λειτουργεί χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) στο παραπάνω οικόπεδο..".Από τον Φεβρουάριο του 2012 ο Γ αρχίζει να εισέρχεται στο οικόπεδο και να παρεμποδίζει τη χρήση του χώρου στάθμευσης από τους πελάτες του Χ.

Πριν από το θάνατό του ο Π είχε δωρίσει και μεταβιβάσει στον Κ έναν πίνακα ζωγραφικής αξίας 45.000 ευρώ. Ο Κ, κατάχρεος σήμερα εξαιτίας της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, ζητά από τον Δ δάνειο 35.000 ευρώ, για να ανταπεξέλθει σε πιεστικές υποχρεώσεις του. Προκειμένου να διευκολύνει οικονομικά τον Κ, ο Δ του ζητά να "..του δώσει ως ασφάλεια τον ωραίο του ζωγραφικό πίνακα..".


Ερωτάται:


1) Σε ποιο εμπράγματο δικαίωμα αναφέρεται η από 1.1.2010 συμφωνία μεταξύ Κ και Χ και τι ήταν αναγκαίο για την έγκυρη σύσταση αυτού;


2) Ποιες εμπράγματες αξιώσεις έχει ο Κ κατά του Γ;


3) Με ποιες εμπράγματες αγωγές μπορεί να στραφεί ο Χ κατά του Γ;


4) Ο Κ ρωτά τον δικηγόρο του σε ποιες ενέργειες πρέπει να προχωρήσει, για να εξασφαλίσει την απαίτηση του Δ από το υπό διαπραγμάτευση δάνειο; Καθώς ο Κ είναι συναισθηματικά δεμένος με τον πίνακα, στέκεται ιδιαίτερα στο ερώτημα αν θα πρέπει οπωσδήποτε να αποχωρισθεί τον πίνακα για τον σκοπό αυτόν.


--------------------------------------------------------------------------------------------------


Φεβρουάριος 2013 (Σειρά Α'):


Ο Κ πριν αναχωρήσει για τη Γερμανία το 1985, ανέθεσε με προφορική συμφωνία στον εξάδελφό του Μ να φροντίζει το κτήμα-ελαιώνα του στο χωριό με αντάλλαγμα την απόληψη ολόκληρης της ετήσιας σοδειάς ελιών από αυτό.  Στο εν λόγω κτήμα η Τράπεζα Τ είχε εγγράψει υποθήκη ήδη από το 1984 για ποσό 150.000 ευρώ.

Ο Μ καλλιέργησε ανελλιπώς το κτήμα του Κ μέχρι το 1991, οπότε άρχισε να διαδίδει στο χωριό ότι δήθεν ο Κ του πώλησε το κτήμα και ότι πλέον αυτός είναι ο νέος κύριος. Τη συμπεριφορά αυτή του Μ πληροφορείται το πρώτον ο Κ το καλοκαίρι του 2012, όταν βρέθηκε για διακοπές στο χωριό.

Ερωτάται:

1) Εμποδίζει κάποια από τις αρχές που διέπουν το Εμπράγματο Δίκαιο να συσταθεί επικαρπία υπέρ του Μ με την ως άνω συμφωνία μεταξύ αυτού (του Μ) και του Κ; Ποιες άλλες θεμελιώδεις αρχές του Εμπράγματου Δικαίου γνωρίζετε; Αναπτύξατε περιληπτικά 2 από αυτές.

2) Μπορεί ο Κ να ζητήσει από τον Μ την απόδοση του κτήματος και, αν ναι, με ποιες αγωγές;

3) Εάν υποτεθεί ότι το 1989 ο Γ κατέλαβε αυθαίρετα μέρος του κτήματος του Κ, θα μπορούσαν τότε (1989) να προστατευθούν ο Μ και η Τ κατά του Γ, και αν ναι, με ποιες αγωγές;

4) Εάν μετά την τράπεζα Τ , το έτος 2012, οι Δ και Υ , δανειστές του Κ, προβούν την ίδια ημέρα, στην εγγραφή νομότυπα δύο υποθηκών στο κτήμα για ποσό 60.000 και 40.000 ευρώ αντίστοιχα η κάθε μια, πως θα ικανοποιηθούν η Τράπεζα Τ και οι Δ και Υ σε περίπτωση πλειστηριασμού του κτήματος, εάν το προς διάθεση σε αυτούς εκπλειστηρίασμα ανέλθει στο ποσό των 200.000 ευρώ; (αναγράψτε ακριβή ποσά)


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

Oι Α, Β είναι συγκύριοι κατά 50% ενός αγροτικού ακινήτου, μισθωμένο στο Μ. Ο Γ κύριος του γειτονικού ακινήτου, εισέρχεται συχνά, κρυφά στο ακίνητο, των Α,Β χωρίς την άδεια τους και αντλεί νερό από το πηγάδι του ακινήτου. Ο Δ καταβάλλει δάνειο στον Α, 50.000 ευρώ και επιθυμεί την εγγραφή υποθήκης για την εξασφάλιση της απαίτησής του.


Ερωτάται:

1) Ποιες οι εμπράγματες αξιώσεις Α,Β, Μ κατά Γ;

2) O Δ μπορεί να αποκτήσει υποθήκη στο 50%, του οφειλέτη του Α;

3) Ανεξαρτήτως της απάντησης που δόθηκε στο 2, ο Δ πώς μπορεί να αποκτήσει υποθήκη στο 50% του ακινήτου, αν ο Α αρνείται να παραχωρήσει τίτλο για την εγγραφή;

4) Tι είδους δικαίωμα θα μπορούσε να αποκτήσει ο Γ ώστε νομίμως να αντλεί νερό από το ακίνητο των Α,Β;

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2015

Ο Κ, κύριος ενός ακίνητου, θέλει να πάρει δάνειο από την τράπεζα Τ. Εκείνη για να του δώσει δάνειο, του ζητά να δώσει υποθήκη στο διαμέρισμα του α' ορόφου του ακινήτου. Στο διαμέρισμα αυτό μένει η Σ δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού που έχει συνάψει  με τον Κ πριν από την εγγραφή της υποθήκης, και η ίδια πιστεύει πως έχει αποκτήσει δουλειά οίκησης. Μετά από ολιγοήμερη απουσία της Σ, το διαμέρισμα καταλαμβάνει παράνομα ο Χ. 

Ερωτάται:
  
1) Τι πρέπει να κάνει ο Κ για να δώσει υποθήκη;

2) Απέκτησε η Σ δουλειά οίκησης; 

3) Με ποιες εμπράγματες αγωγές προστατεύεται κατά του Χ ο Κ, η Σ, η Τ;

Η διατύπωση του θέματος αποδίδεται κατά προσέγγιση.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

Ο Κ, κύριος μονοκατοικίας σε ήσυχο προάστιο της Αθήνας, ενοχλείται από τα συνεχή γαβγίσματα των σκύλων του Ο, κύριου όμορου ακινήτου. Εξάλλου, ο Κ ενδιαφέρεται να λάβει δάνειο απ' την τράπεζα Τ προκειμένου να ανεγείρει δεύτερο όροφο στην οικία του.

Ερωτάται:

1) Ποιες αξιώσεις του εμπραγμάτου δικαίου έχει ο Κ κατά του Ο λόγω των θορύβων;

2) Μπορεί ο Κ, προκειμένου να λάβει δάνειο, να εξασφαλίσει την Τ με 10.000 έγχαρτες μετοχές που του ανήκουν και αν ναι, με ποιους τρόπους;

3) Αν υποτεθεί ότι έχει αποπερατωθεί η κατασκευή του δεύτερου ορόφου στο ως άνω ακίνητο του Κ, μπορεί ο τελευταίος να τον μεταβιβάσει στην κόρη του Θ και αν ναι, με ποιον τρόπο;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017 (Σειρά Α')

Σε αγροτικό ακίνητο του Α, στις 2 Μαρτίου 2003, η τράπεζα Τ1 είχε εγγράψει υποθήκη για εξασφάλιση οφειλής του Α από δάνειο 30.000 ευρώ. Την ίδια ημέρα (2 Μαρτίου 2003) είχε εγγράψει στο ίδιο ακίνητο προσημείωση υποθήκης για εξασφάλιση οφειλής από δάνειο 60.000 ευρώ η τράπεζα Τ2. Στη συνέχεια, στις 5 Ιουνίου 2015,ο Α μεταβίβασε δια λόγου και παρέδωσε λόγω δωρεάς το αγροτικό ακίνητο στον γιο του Β. Ο Β εγκαταστάθηκε στο ακίνητο και άρχισε να το καλλιεργεί. Στις 20 Ιανουαρίου 2016 ο όμορος γείτονας Κ καταλαμβάνει τμήμα του ακινήτου και το περιφράσσει προκειμένου να τοποθετήσει εκεί οικοδομικά υλικά για την ανέγερση οικοδομής στο δικό του ακίνητο. Ο Β λαμβάνει αμέσως γνώση και ζητάει συνεχώς από τον Κ να αφαιρέσει την περίφραξη και τα οικοδομικά υλικά αλλά ο Κ αδιαφορεί, οπότε ο Β ασκεί την 1 Φεβρουαρίου 2017 αγωγή κατ' αυτού.

Ερωτάται:

1) Είναι έγκυρη η συναλλαγή μεταξύ Α και Β; Πότε θα αποκτήσει ο Β την κυριότητα;

2) Θα ευδοκιμήσει η αγωγή του Β; Μπορούσαν και δυνάμει ποιων διατάξεων, να στραφούν κατά του Κ μετά την κατάληψη, οι Α, Τ1 και Τ2;

3) Εάν το ακίνητο εκπλειστηριαστεί λόγω χρεών προς τρίτους προτού η Τ2 τρέψει την προσημείωση σε υποθήκη και το εκπλειστηρίασμα ανέλθει σε 45.000 ευρώ, τι θα συμβεί με την απαίτηση και την προσημείωση της Τ2; Πώς θα διανεμηθεί το εκπλειστηρίασμα;

4) Εάν το 2005 ο Α είχε συστήσει επί του ακινήτου δουλεία διόδου υπέρ του όμορου ακινήτου του Κ, υποχρεούται ο υπερθεματιστής να ανέχεται τη διέλευση του Κ από το ακίνητο;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017 (Σειρά Β’)

Ο βιοτέχνης Β, προκειμένου να μετεγκαταστήσει την βιοτεχνία του σε ιδιόκτητο ακίνητο, επιθυμεί να αγοράσει ισόγειο χώρο, κύριος του οποίου είναι ο Κ. Για να αγοράσει το ακίνητο, ο Β ζητά από την τράπεζα Τ δάνειο. Η τράπεζα Τ συμφωνεί να του χορηγήσει το δάνειο, εφόσον προηγουμένως ο Β εγγράψει υποθήκη στο ακίνητο που θα αγοράσει, προς εξασφάλιση της απαίτησης της Τ. Μετά την μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου, ο Β πράγματι εγγράφει υποθήκη υπέρ της Τ και η τελευταία του χορηγεί το δάνειο. Κατά την μεταφορά των μηχανημάτων της βιοτεχνίας στις νέες εγκαταστάσεις, ο Χ, χειριστής των μηχανημάτων, βρίσκει την ευκαιρία και πωλεί και παραδίδει μία μηχανή στον Α, ο οποίος δεν γνώριζε και δικαιολογημένα δεν μπορούσε να γνωρίζει για την μηχανή.

 Ερωτάται: 

1) Απέκτησε ο Α την κυριότητα της μηχανής; 

2) Ανεξάρτητα από την απάντηση που δώσατε στο πρώτο ερώτημα, αν υποτεθεί ότι ο Α δεν απέκτησε κυριότητα, με ποιες αγωγές του εμπράγματου δικαίου μπορεί ο Β να αξιώσει την επιστροφή της μηχανής; 

3) Η υποθήκη υπέρ της τράπεζας Τ πότε συνεστήθη εγκύρως, κατά το χρόνο εγγραφής της ή κατά τον χρόνο χορήγησης του δανείου; 

4) Αν υποτεθεί ότι ο Β, προς εξυπηρέτηση της βιοτεχνίας του, κατέλαβε ένα τμήμα του πεζοδρομίου μπροστά από το ακίνητό του, οι περίοικοι που ενοχλούνται, πώς μπορούν να προστατευθούν;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2018

Τα αδέλφια Α και Β κληρονόμησαν το έτος 1996 από τον πατέρα τους ένα αγροτικό ακίνητο κατά συγκυριότητα  50% έκαστος. Έκτοτε ο Α, που είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης, καλλιεργούσε τον αγρό ενώ ο Β τον επισκεπτόταν μόνο μια φορά το χρόνο, καθώς  ζει στο εξωτερικό. Προκειμένου να λάβει επαγγελματικό δάνειο ο Α, παραχώρησε δικαίωμα εγγραφής υποθήκης στην Τ, η οποία και ενέγραψε υποθήκη στην ιδιοκτησία του Α το έτος 2012. Πρόσφατα ο Γ πρότεινε στους Α και Β να αγοράσει το ακίνητό τους. Ο Β βλέπει θετικά την προοπτική της πώλησης, όμως ο Α απάντησε πως, όχι μόνο δεν επιθυμεί την  πώληση, αλλά ούτως ή άλλως έχει καταστεί πλέον μοναδικός ιδιοκτήτης του ακινήτου και ο Γ  θα έπρεπε να απευθύνεται μόνο σε αυτόν.

Ερωτάται:
1)Δικαιούται ο Β να πωλήσει το μερίδιό του επί του ακινήτου στον Γ; Αν ναι, ποιες διατυπώσεις θα πρέπει να τηρηθούν;
2)Συμφωνείτε με τον ισχυρισμό του Α ότι έχει καταστεί μοναδικός κύριος  του ακινήτου;
3)Ποιες διατυπώσεις έπρεπε να τηρήσει  η Τ προκειμένου να αποκτήσει εγκύρως δικαίωμα υποθήκης επί της ιδιοκτησίας του Α;
4)Σε περίπτωση που ο γείτονας Δ καταλάβει ένα τμήμα του ακινήτου και αρχίσει να καλλιεργεί, ποιοι από τους  Α, Β και Τ μπορούν να στραφούν κατά του Δ και με ποιον τρόπο;


Οι απαντήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Καλή επιτυχία!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2019

   Ο Α κληρονόμησε ως μόνος κληρονόμος τον θείο του Θ και καθαρίζοντας τα προσωπικά του αντικείμενα πέταξε μεταξύ άλλων ένα μεγάλο φάκελο που περιείχε μέσα πρόχειρα σχέδια ανθρώπινων φιγούρων σχεδιασμένα με μολύβι. Το φάκελο αυτό βρήκε ο Ε πεταμένο δίπλα στον κάδο ανακύκλωσης και τον πήρε για να δείξει τα σχέδια στον γκαλερίστα Γ και να τον ρωτήσει αν είχαν κάποια αξία. Ο Γ διαπίστωσε ότι πρόκειται για αυθεντικά προσχέδια έργων πασίγνωστου ζωγράφου και πως η αξία τους ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα χωρίς να το αντιληφθεί ο Ε, ο Γ παρακράτησε ένα από τα προσχέδια αυτά επιστρέφοντάς του τα υπόλοιπα.
   Έξι μήνες μετά ο Γ οργάνωσε μια δημοπρασία έργων τέχνης δημοπρατώντας μεταξύ άλλων και το συγκεκριμένο σχέδιο. Για το έργο αυτό πλειοδότησε ο βιομήχανος Β, καταβάλλοντας στον Γ το ποσό των 9.000 ευρώ.
   Ο τραπεζίτης Τ ξεφυλλίζοντας τον κατάλογο της δημοπρασίας είδε το σχέδιο που δημοπράτησε ο Γ και θυμήθηκε ότι προ πενταετίας είχε χορηγήσει είχε χορηγήσει δάνειο στο Θ και είχε λάβει τα σχέδια αυτού του διάσημου ζωγράφου ως ενέχυρο. Στη συνέχεια όμως τα είχε επιστρέψει στο Θ προσωρινά για να τα εκθέσει σε μια αναδρομική έκθεση έργων του ζωγράφου. Μετά το θάνατο του Θ και τα ίχνη των σχεδίων χάθηκαν.

Ερωτάται:

α) Τι δικαιώματα απέκτησε ο Ε ως προς τα σχέδια όταν τα πήρε από το δρόμο; 
β) Ποιες αξιώσεις θα μπορούσε να ασκήσει ο Ε κατά του Γ αν γνώριζε ότι ο τελευταίος του παρακράτησε ένα από τα σχέδια που του είχε παραδώσει για να τα εκτιμήσει;
γ) Απέκτησε κυριότητα ο Β στο έργο τέχνης για το οποίο πλειοδότησε; 
δ) Διατηρεί ο Τ κάποιο δικαίωμα στο ως άνω έργο τέχνης που δημοπρατήθηκε;

Σημείωση: Να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα. Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστου ΑΚ. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2022

Στις 10 Οκτωβρίου του 2011, ο Α αγόρασε νομότυπα με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή από τον ανίκανο για δικαιοπραξία Κ (γεγονός που δεν γνώριζε ο Α) έναν ελαιώνα με 50 ελαιόδεντρα στο Μανιάκι Μεσσηνίας αντί τιμήματος 20.000€. Έκτοτε ο Α καλλιεργεί ανελλιπώς τον ελαιώνα, μαζεύει τον καρπό και πωλεί σε εμπόρους το λάδι και τις ελιές από αυτόν. Στις 30 Οκτωβρίου 2021, ο Γ, κύριος ενός όμορου κτήματος, εισέρχεται στον ως άνω ελαιώνα, μαζεύει τις ελιές από 5 ελαιόδεντρα και αποχωρεί.

Ερωτάται:

1. Ποιες αξιώσεις με βάση τις διατάξεις του Εμπραγμάτου Δικαίου έχει ο Α κατά του Γ;
2. Α. Μπορεί -και πώς- να παραχωρήσει σήμερα ο Α υποθήκη επί του ελαιώνα υπέρ του Δ, δανειστή του; Β. Αν το χρέος του Α καταστεί ληξιπρόθεσμο και ο Α δεν πληρώσει, τι δικαιώματα θα έχει ο ενυπόθηκος δανειστής Δ;
3. αν ο Α αποβιώσει στις 31 Ιανουαρίου 2021 και κληρονομηθεί από την σύζυγό του Σ, έχει η Σ σήμερα αξιώσεις κατά του Γ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2022


Το έτος 2005 ο Θ δώρισε και μεταβίβασε διά λόγου στον ανιψιό του Α έναν αγρό με ελαιόδεντρα στη Λακωνία. Έκτοτε ο Α καλλιεργεί τον αγρό και προβαίνει σε συγκομιδή των καρπών του. Μάλιστα, το έτος 2021 ο Α έκτισε με αποκλειστικά δική του δαπάνη μια αγροικία εντός του αγρού για την καλύτερη εξυπηρέτησή του, όταν επισκέπτεται το κτήμα. Φέτος για πρώτη φορά ο γείτονας Γ ράντισε τα ελαιόδεντρα και μάζεψε εκείνος τους καρπούς εν αγνοία του Α. Το έτος 2003 η τράπεζα Τ είχε εγγράψει προσημείωση υποθήκης στον αγρό για δάνειο 30.000 ευρώ που είχε χορηγήσει στον Θ και το οποίο ουδέποτε της επέστρεψε ο Θ. Σήμερα, ο Π, δανειστής ομοίως του Θ, στον οποίο ο τελευατίος χρωστάει 10.000 ευρώ, επισπεύδει αναγκαστική εκτέλεση στον αγρό.

Ερωτάται:

1)Τι δικαιώματα έχει ο Α έναντι του Γ αναφορικά με τον αγρό;
2)Τι δικαιώματα έχει ο Α εναντίον του Γ αναφορικά με τους καρπούς που συνέλεξε ο Γ;
3)Εκτείνεται η προσημείωση υποθήκης και στην αγροικία που έκτισε ο Α;
4)Αν ο αγρός εκπλειστηριαστεί για 25.000 ευρώ πώς θα διανείμει ο υπάλληλος του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα;

Να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα. 
Οι απαντήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες.
Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστου κώδικα. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 σχόλια:

 1. - Γιατί τα φίδια δεν δαγκώνουν δικηγόρους;
  - Συναδελφική αλληλεγγύη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΜΕ ΣΩΣΕΙ ΕΚΤΟΣ ΧΡΕΟΣ

   Η υπέροχη γυναίκα που μου χορήγησε δάνειο και σήμερα είμαι χωρίς χρέη. Χάρη στην καλή γυναίκα με την καρδιά που με έσωσε από την οικονομική επιβάρυνση και σήμερα είμαι ξανά χωρίς χρέη μετά από πολλές κακές εμπειρίες από πολλές εταιρείες δανείων, ποτέ δεν πίστευα ότι υπάρχει τόσο καλός δανειστής μέχρι που ένας φίλος μου με παρουσίασε σε αυτό το υπέροχο γυναίκα κυρία SUSANE WOLFGANG Πιστωτική Εταιρεία που μου χορήγησε δάνειο 3%, τελικά πήρα 8000 ευρώ, έχω μια δική μου επιχείρηση, μπορείτε επίσης να είστε χωρίς χρέη, ψάχνοντας δάνειο για να ξεκινήσετε μια επιχείρηση, δάνειο αυτοκινήτου, λογαριασμό σπιτιού ή δίδακτρα επικοινωνήστε μαζί της σήμερα ανά πάσα στιγμή μέσω email: susanewolfgangkredit@gmail.com,
   WhatsApp? +447537146783

   Διαγραφή
 2. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

  1) Ο Α αποφάσισε να χτίσει στο οικόπεδό του ισόγεια οικοδομή επιφάνειας; 120 τ.μ. Λόγω εσφαλμένης οριοθέτησης στο υπάρχον τοπογραφικό διάγραμμα, ένα μέρος της οικοδομής, εκτάσεως 20 τ.μ., κτίσθηκε στο γειτονικό οικόπεδο του Β συνολικής εκτάσεως 800 τ.μ. Ο Β εξαιτίας μακράς απουσίας του στο εξωτερικό, έλαβε γνώση της “κατάληψης” 3 χρόνια μετά την αποπεράτωση της οικοδομής.

  Ερωτάται:
  α) Ποιες αξιώσεις έχει ο Β κατά του Α, με βάση τις διατάξεις του εμπράγματου δικαίου;
  β) Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί ο Α να αποκτήσει την κυριότητα στο καταληφθέν τμήμα του ακινήτου του Β;

  2) Σε ακίνητο ιδιοκτησίας του οφειλέτη Ο έχουν εγγραφεί: (α) στις 25.10.2015 προσημείωση υποθήκης υπέρ του δανειστή Π για ποσό 140.000 € (β) στις 5.11.2015 υποθήκη υπέρ του δανειστή Υ1 για ποσό 100.000 € (γ) επίσης 5.11.2015 υποθήκη υπέρ του δανειστή Υ2 για ποσό 50.000 €. Το ακίνητο εκπλειστηριάστηκε με πρωτοβουλία του Υ1, προτού ο Π τρέψει την προσημείωση σε υποθήκη, και το προς διανομή εκπλειστηρίασμα ανήλθε σε 200.000€.

  Ερωτάται:
  α) Τι θα συμβεί με την απαίτηση και την προσημείωση του Π;
  β) Πώς θα διανεμηθεί το εκπλειστηρίασμα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Χαίρετε,
  Είμαι ο κ. Mike Church χρηματοδοτικό δάνειο, ένας νόμιμος δανειστής δανείου, δίνουμε δάνεια
  σε προσωπικό δάνειο, στεγαστικό δάνειο, δάνεια αγορά αυτοκινήτου, φοιτητικό δάνειο, χρέος
  δάνειο ενοποίησης, μη εξασφαλισμένο δάνειο, δάνεια επιχειρηματικού κεφαλαίου και επιχειρήσεις προς
  επενδύστε και για να επιλύσετε οικονομικά προβλήματα, κ.λπ. ... τα δάνεια μας εύκολα και μοιραστείτε
  κεφάλαιο 150 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένει να δανείσει ιδιωτικά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα,
  όρος που κυμαίνεται από 500 έως 100 εκατομμύρια ευρώ για όλους τους σοβαρούς ανθρώπους,
  αξιόπιστη και ενσωματώνει θέλει να κάνει δάνειο. Το επιτόκιο μου 2%, εάν
  σας ενδιαφέρει η προσφορά δανείου μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση email,

  Όνομα: κ. Mike

  Email: agborloanfirm@gmail.com ή αριθμός WhatsApp για κινητά, +1 661 380 6431

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Do you need a genuine Loan to settle your bills and startup

  business? contact us now with your details to get a good

  Loan at a low rate of 3% per Annual email us:

  Do you need Personal Finance?

  Business Cash Finance?

  Unsecured Finance

  Fast and Simple Finance?

  Quick Application Process?

  Finance. Services Rendered include,

  *Debt Consolidation Finance

  *Business Finance Services

  *Personal Finance services Help

  Please write back if interested with our interest rate EMAIL: muthooth.finance@gmail.com
  Call or add us on what's App +91-7428831341

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 5. I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I work directly with the provider.

  We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
  of taking up time bound transactions.

  FOR LEASING OF BG/SBLC
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  LEASING FEE = 4%+2%

  FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
  PRICE = 32%+2%
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

  Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days

  Contact Name: Alex James
  Email:signetukfinanceplc@gmail.com
  SKYPE:signetukfinanceplc@hotmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 6. Are you looking to Discount, Monetize, or create an immediate Non Recourse loan against a Leased or Purchased bank instrument such as BG,SBLC and Bank Drafts, We solely deal with real deals, real people and real Leased & Purchased Bank instruments that need real monetization. The Bank SWIFT Network is the Gold Standard that validates that your Leased & Purchased Bank instruments is real and it provides a respected industry platform where guaranteed settlement can be facilitated.

  Our contracts also include the monetizer returning the Leased bank instrument to the Issuing bank 15 days prior to the bank instrument expiration.

  Standby Letter of Credit Monetization LTV:

  *Leased BG/SBLC Monetization - 65% Non Recourse
  *Purchased BG/SBLC Monetization - 90% Non Recourse.

  Estimated Completion Time:

  *2-3 Days After Instrument Delivery on the SWIFT Networks.

  We also have trusted and long term business partners/providers who can facilitate issuance & delivery of bank instruments such as BG,SBLC,LC,DLC and Bank Draft at Lease Price 4% + 2% and Purchase price at 32% + 2% where 2% is agent and brokers commission.

  For further enquiries, we can be reached at the information below.

  Email: inquiry.trustedfinance@gmail.com

  Skype : inquiry.trustedfinance@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat

  ΑπάντησηΔιαγραφή


 8. MIKE FISHER HACKERS SERVICES FOR HIRE  Hello i'm a professional hacker ceo of Mike group if you require services of a certified and experienced ethical hacker for your general ethical and specialized Hacks?


  + Have you been scammed before either trying to apply for a loan or on crypto currency / funding (bitcoin etc) and you want to recovery your money back ?
  + Access various social networks (facebook, twitter,Instagram, Google+, etc)

  + Specialized and experienced hacking into Educational

  Institutions, Change of Grades, Clearing of Criminal Records, Blog Hack, Clear Credit Card Debts, Drop Money Into Credit
  Cards, Smartphone Hacks, Bank Account Hacks in various parts
  of the world etc,  + Hack into email accounts (gmail, yahoo, aol, etc)

  +crypto currency / funding (bitcoin etc)
  + Contact Mike Hacks +1(765) 705-0044
  email; blankatm156@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ciao,

  Sono DIDIER GOMESSE, proprietario di molte imprese e società di produzioni in diversi settori un po'ovunque nel mondo, Europa, Asia e Africa.

  Allo scopo di aumentare il numero delle mie attività e rimettere a galla le mie casse a lunghi termini, amerei assegnare prestiti ad ogni persona desiderosa o aventi difficoltà finanziarie.

  Il nostro finanziamento comincia a parte di 5000€, 10.000€, 40 000€, 45.000€ a 10.000.000 €).
  Questi fondi saranno trasferiti immediatamente nel vostro nome nel vostro conto senza preoccupazione, quindi li prego di fornirli come segue: Nome, nome, paese e la somma totale, a: Contatto:

  DIDIER GOMESSE

  E-mail: didiergomesse@gmail.com

  Siamo al vostro servizio

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Προσφέρω δάνεια σε σοβαρούς ανθρώπους.
  Αναζητάτε δάνειο για να ξεκινήσετε μια επιχείρηση, είτε για να υλοποιήσετε ένα έργο είτε αν χρειάζεστε τα χρήματα για άλλους λόγους ή για οποιοδήποτε λόγο. Είμαστε έτοιμοι να δανείσουμε σε οποιονδήποτε δικαιούται επιστροφή χρημάτων. Παρακαλώ ενημερώστε με το ποσό του αιτήματος δανείου σας και την ημερομηνία λήξης του. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου
  valkamla1@email.cz

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. seriózní a velmi rychlá nabídka pujcky.

  Nabídka pujcek Hledáte pujcku na oživení svých aktivit, at už na realizaci projektu, nebo potrebujete peníze z jiných duvodu nebo z ceho chcete. Jsme pripraveni zapujcit každému, kdo je schopen splnit podmínky pro vrácení penez. Sdelte mi prosím cástku vaší žádosti o pujcku a její splatnost. Prosím, kontaktujte me: alena.gebertova@seznam.cz

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Γρήγορο δάνειο με 100% εγγύηση
  Χρειάζεστε δάνειο για την υλοποίηση των έργων σας, για αγορά κατοικίας ή για αγορά νέου αυτοκινήτου. Έχετε τη δυνατότητα να έχετε το ποσό που θέλετε με συνολική εγγύηση 100%. Είμαι έτοιμος να απαντήσω στην επικοινωνία σας για τα αιτήματά σας δανείου μέσω της διεύθυνσης email μου: ericjairo@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Γρήγορο δάνειο με 100% εγγύηση
  Χρειάζεστε δάνειο για την υλοποίηση των έργων σας, για αγορά κατοικίας ή για αγορά νέου αυτοκινήτου. Έχετε τη δυνατότητα να έχετε το ποσό που θέλετε με συνολική εγγύηση 100%. Είμαι έτοιμος να απαντήσω στην επικοινωνία σας για τα αιτήματά σας για δάνειο μέσω της διεύθυνσης email μου: stefanotaverniti5@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή