25 Δεκεμβρίου 2011

Θέματα Δικαστικής Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής

Σεπτέμβριος 2011:

1. Είναι δυνητική ή υποχρεωτική η μείωση της ποινής σε περίπτωση ελαττωμένης ικανότητας για καταλογισμό και γιατί;

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία του ακούσιου εγκλεισμού;

3. Πώς γίνεται η ψυχολογική γνωμοδότηση της...

...βαθιάς διατάραξης της συνείδησης από τον πραγματογνώμονα;

Να απαντηθούν τα 2 από τα 3 θέματα.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2012:

1. Τι γνωρίζετε για τις διαδικασίες ερωτηματολογίου και τεστ αντίληψης στο πλαίσιο της δικαστικής ψυχολογικής γνωμοδότησης;

2. Ποιες οι έννομες συνέπειες σε περίπτωση ανικανότητας για καταλογισμό;

3. Σε τι έγκειται η ενημέρωση του πραγματογνώμονα από το δικαστή;

Να απαντηθούν δυο ερωτήματα επί του εντύπου.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2012:

1) Σε ποιες νομικές βάσεις στηρίζεται η λειτουργία του ψυχολόγου-πραγματογνώμονα και με ποια γενικά ερωτήματα έρχεται αντιμέτωπος κατά την εκπλήρωση της αποστολής του;

2) Ποια η σημασία της συνάφειας εγκληματικής πράξης και ψυχικής ασθένειας για τον ψυχίατρο-πραγματογνώμονα;

3) Η δικονομική αρχή in dubio pro reo επιδρά στην εφαρμογή των άρθρων 34 και 46 ΠΚ ή όχι και γιατί;

Τα δύο από τα τρία

Καλά αποτελέσματα σε όλους!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2013:

1) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τον αυτούσιο εγκλεισμό του προσώπου κατά τον ν. 2071/1992; Τι διαφέρει από τη φύλαξη του άρθρου 69 ΠΚ και ποια τα πλεονεκτήματα του ισχύοντος νόμου σε σχέση με τον προϊσχύσαντα;

2)

α) Ποιο είναι το σημείο αναφοράς της ανικανότητας και της ελαττωμένης ικανότητας για καταλογισμό;

β) Τι σημαίνει μερική ανικανότητα και τι μερικώς ελαττωμένη ικανότητα για καταλογισμό;

3) Ναρκοανάλυση-ανιχνευτής ψεύδους-προβολικά τεστ. Γίνονται δεκτά από τον ΚΠΔ, ναι ή όχι και γιατί;

4) Τι σημαίνει ψυχοδιαγνωστική συνομιλία και τι δικαστική ψυχολογική διερεύνηση;

Να επιλεγούν τα 3 από τα 4 θέματα.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2013:

1) Ποια είναι η έννοια της μικτής μεθόδου για τη ρύθμιση της ανικανότητας για καταλογισμό και ποια είναι τα πλεονεκτήματά της έναντι της βιολογικής και της ψυχολογικής μεθόδου;

2) Τι περιλαμβάνει η ενημέρωση ψυχιάτρου-πραγματογνώμονα από το δικαστή;

3) Ποια είναι τα αίτια που επηρεάζουν την αξιοπιστία της μνήμης του μάρτυρα;

4) Αναπτύξτε τα συνήθη κίνητρα των εκ προθέσεως ψευδών καταθέσεων.

Να απαντηθούν 3 από τα 4 θέματα.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2014

1. Ακούσιος εγκλεισμός (βασικό χαρακτηριστικό, προϋποθέσεις επιβολής, γιατί ο νέος νόμος είναι καλύτερος από τον προηγούμενο)

2. Ενημέρωση ψυχολόγου πραγματογνώμονα από δικαστή

3. Τι προστατεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια κατά την ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη;

4. Ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη: στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, σκοπός, ποιοι την διενεργούν και πότε;

Να απαντηθούν 3 από τα 4 θέματα.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2014


1) Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη του μάρτυρα.

2) Το έγκλημα υπαιτίου μέθης του 193 ΠΚ μπορεί να σχετιστεί με την αρχή της ενοχής και με ποιόν τρόπο;  

3) Ποιά η σημασία της μικτής μεθόδου και ποιά τα πλεονεκτήματά της σε σχέση με την βιολογική και την ψυχολογική.


Να απαντηθούν και τα τρία θέματα με αιτιολόγηση.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2015

1. Τι γνωρίζετε για τη διαδικασία ερωτηματολογίου και τεστ αντίληψης κατά τη δικαστική ψυχολογική γνωμοδότηση;
2. Ποιες οι έννομες συνέπειες της ανικανότητας για καταλογισμό;

3. Τι σημαίνει μερική ανικανότητα για καταλογισμό και τι μερικώς ελαττωμένη ικανότητα για καταλογισμό;

4. Τι σημαίνει ψυχοδιαγνωστική συνομιλία και τι δικαστική ψυχοδιαγνωστική διερεύνηση;

Να απαντηθούν ΟΛΑ τα ερωτήματα.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2015

1. Λόγοι επηρεασμού μαρτυρικής κατάθεσης κατά το στάδιο ανάπλασης.

2. Συνταγματικοί περιορισμοί κατά τη διεξοδική έρευνα του δικαστικού ψυχολόγου για την προσωπικότητα του κατηγορούμενου.

3. Μερική ικανότητα και μερικώς ελαττωμένη ικανότητα για καταλογισμό.

4. Ερμηνεία έννοιας νοσηρής διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών.

Να απαντηθούν όλα τα ζητήματα.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Σεπτέμβριος 2015

1. Μέθοδος ναρκοανάλυσης. Τι είναι και ποια η σκοπιμότητά της στον τομέα της Δικαστικής Ψυχιατρικής;
2. "Ψυχική στάση" και "κοινωνικοί μηχανισμοί": ο ρόλος τους στις μαρτυρικές καταθέσεις.

3. Η έννοια "νοσηρός" στο άρθρο 34 ΠΚ.

4. Ποια μέθοδος χρησιμοποιείται για να θεωρηθεί κάποιος ανίκανος για καταλογισμό κατά το άρθρο 34 ΠΚ;

Να απαντηθούν και τα 4 θέματα. Δεν επιτρέπεται η χρήση κώδικα.

*η διατύπωση δεν είναι απόλυτα ακριβής

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2016

Θέμα Πρώτο

α. Αναλύστε 2 απο τα συνήθη κίνητρα για μια εκ προθέσεως ψευδή κατάθεση 

β. Αναφέρατε 2 απο τους λόγους που καθιστούν τη μνήμη αναξιόπιστη σε μια μαρτυρική κατάθεση 

Θέμα Δεύτερο

α. Μικτή-σύνθετη μέθοδος στο άρθρο 34 Π.Κ 

β. Αναλύστε το 193Π.Κ

*η διατύπωση είναι κατά προσέγγιση


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2016

1.Πως αντιμετωπίζεται η αψιθυμία σε σχέση με την ικανότητα προς καταλογισμό;

2. Η έννοια της νόσου στο ποινικό δίκαιο

3.Οι κίνδυνοι που υπάρχουν σε σχέση με τη γλωσσική επικοινωνία του ψυχολόγου-πραγματογνώμονα και του δικαστή.

4. Ποια τα κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης τυποποιημένων διαδικασιών (tests)από τον ψυχολόγο;

*η διατύπωση είναι κατά προσέγγιση

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

1) Ποιοι είναι οι δικαιολογητικοί λόγοι της υιοθέτησης της μικτής μεθόδου για την έλλειψη της ικανότητας για καταλογισμό;
2) Μπορούν οι αψιθυμίες να οδηγήσουν σε άρση της ικανότητας για καταλογισμό; 3) Ποια είναι τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από την άμεση προσωπική σχέση μεταξύ δικαστικού ψυχολόγου και εξεταζόμενου προσώπου; 4) Πώς επηρεάζει την αξιοπιστία της μαρτυρικής κατάθεσης το "δικαστηριακό βίωμα";

Να απαντηθούν και τα 4 θέματα.

* Η διατύπωση είναι κατά προσέγγιση.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2017

1) Η έννοια της νόσου κατά το 34 ΠΚ

2) Παράγοντες που επηρεάζουν την κρίση των δικαστών

3) Στοιχεία ενημέρωσης του πραγματογνώμονα από το δικαστή

4) Ο Α πάσχει από ψυχική ασθένεια σχετιζόμενη με τη γενετήσια ζωή. Ασελγεί στην ανήλικη Β και στη συνέχεια της κλέβει το πορτοφόλι Μπορεί να κριθεί ανίκανος για καταλογισμό ή ελαττωμένα ικανός για τη μια πράξη και ικανός για την άλλη;

Να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα αιτιολογημένα. Δεν επιτρέπεται η χρήση κώδικα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Σεπτέμβριος 2017

1) Αψιθυμίες και οι παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία τους ως λόγου ανικανότητας για καταλογισμό. 2) Ποια είναι η βασική κριτική που ασκείται σήμερα στην ελευθερία βούλησης και ποια είναι τα κυρία επιχειρήματα; 3) Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη μνήμη του μάρτυρα; 4) Tι γνωρίζετε για το μεθοδολογικό κενό της δικαστικής ψυχολογίας και ποια η έκταση του προβλήματος


Να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα αιτιολογημένα. Δεν επιτρέπεται η χρήση κώδικα.


.......................................................................................................................................................

Ιούνιος 2018


Θέμα 1:
 Ο ψυχίατρος Ψ διεξάγει δικαστική ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στον Κ, κατηγορούμενο για απάτη και καταλήγει ότι ο Κ πάσχει από διπολική διαταραχή που τον καθιστά πλήρως ακαταλόγιστο για όλα τα αδικήματα. Ο δικαστής Δ ωστόσο είναι βέβαιος ότι ο Κ είχε αντιληφθεί το άδικο της πράξης του και μπορούσε να μην την είχε τελέσει. Δεσμεύεται ο Δ στην κρίση του από την πραγματογνωμοσύνη του Ψ? Ναι - όχι , και γιατί ;


Θέμα 2 : 
Ο Σωκράτης και η Κυριακή κρατούνται  για 6 μήνες από ομάδα τρομοκρατών. Μέτα από ατελείωτες ώρες ομιλιών, συζητησεων και εκπαίδευσης, γίνονται άλλοι άνθρωποι, εντάσσονται και αυτοί στην ομάδα, και αναλαμβάνουν για το καλό του αγώνα να σκοτώσουν τον Πάνο και τη Στέλλα, ζεύγος διάσημων εφοπλιστών, πράγμα που κάνουν. Υπάρχει περίπτωση να μην τιμωρηθούν για ανθρωποκτονία ;


Θέμα 3: 
Το Αρ 19 παρ 2 του Ελβετικού Ποινικοί Κώδικα προβλέπει ότι "δεν τιμωρείται όποιος κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης δεν μπορούσε να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του, ή να ενεργήσει σύμφωνα με την αντίληψή του αυτή". Πως αξιολογείτε την διάταξη αυτή σε σχέση με το αρ 34 ΠΚ ?Θέμα 4ο: 
Είναι ορθό να επιτρέπεται η αποδεικτική αξιοποίηση του αποτελέσματος ανιχνευτή ψεύδους ; Ναι - όχι και γιατί;


Απαντήστε στα 3 απο τα 4 θέματα.

Επιτρεπόταν ασχολίαστος κώδικας .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος - Ιούλιος 2019


1. Τι γνωρίζετε για την ενημέρωση του πραγματογνώμονα από τον δικαστή ;

2. Τι γνωρίζετε για τις αλληλεπιδράσεις στα Πολυμελή Δικαστήρια και ποια είναι η τάση που παρατηρείται σε σχέση με τις πολύπλοκες ερωτήσεις ;

3. Ποιο είναι το κοινό στοιχείο του άρθρου 193 ΠΚ με το 35 ΠΚ ;

4. Ποιες μέθοδοι προτείνονται για την οριοθέτηση της ανικανότητας προς καταλογισμό και ποια προκρίνεται από τον Ελληνικό ΠΚ ;

Να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα.

Το δεύτερο ερώτημα διατυπώνεται κατά προσέγγιση.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2019 

1. Ποια η έννοια των αψιθυμιών και ποια η αντιμετώπισή τους σε σχέση με την ικανότητα προς καταλογισμό;

2. Η πλύση εγκεφάλου οδηγεί σε ανικανότητα προς καταλογισμό ή σε μη-πράξη;

3. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αναγνώριση του δράστη και σχετίζονται με τη διαδικασία αναγνώρισης;

4. Ποια είναι η έννοια του τεχνικού όρου "Ανάμνηση" στο πλαίσιο της ψυχιατρικής εξέτασης και ποιες είναι οι διαγνωστικές δυνατότητες του ψυχιάτρου μετά το πέρας της εξέτασης;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2020

Κλιμάκιο Α΄
1.
Τι γνωρίζετε για την δυαδική πραγματογνωμοσύνη και ποιες λύσεις προτείνει για το ζήτημα αυτό ο ΚΠΔ;

2. Ποια είναι η έννοια της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής;

3. Τι είναι ο ανιχνευτής ψεύδους και γιατί δεν οδηγεί σ ε ασφαλή συμπεράσματα;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κλιμάκιο Β΄

1. Τι χαρακτηρίζεται ως φαινόμενο επιλεκτικής προσοχής;

2. Είναι υποχρεωτική ή προαιρετική χρήση των πορισμάτων του πραγματογνώμονα για τον δικαστή;

3. Τι είναι η μερικώς ελαττωμένη ικανότητα καταλογισμού;

(ο χωρισμός των κλιμακίων, και τα περιορισμένα θέματα συμφώνως με την από  28/5/20 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΜΛΓ46ΨΖ2Ν-ΥΝΞ) της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ιούνιος 2021 

1. Γιατί ο νομοθέτης χρησιμοποιεί πλέον στο άρθρο 34 ΠΚ τον όρο ψυχική ή διανοητική διαταραχή και πώς ερμηνεύεται αυτός; 

2. Ποια η έννοια του δυναμικού ετοιμότητας στο πλαίσιο του πειράματος Libet.

3. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αξιοπιστία της αναγνώρισης του δράστη; 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


6 σχόλια:

 1. ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

  1) πως αντιμετωπίζεται η αψιθυμία σε σχέση με την ικανότητα για καταλογισμό
  2) προσδιορίστε την εννοια της νοσου στο ποινικο δικαιο
  3) ποιοι είναι οι κύριοι κίνδυνοι σε σχεση με τη γλωσσική επικοινωνια του ψυχολογου πραγματογνώμονα και του δικαστηρίου
  4) ποια τα κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης τυποποιημένων δοκιμασιών τεστς απο τον ψυχολογο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι απαντήσεις στα θέματα εδώ:

  https://www.academia.edu/39543664/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_-%CE%95%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82

  Φιλικά,
  Λίνα Μυλωνά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ιούλιος 2019 ΚΛΙΜΑΚΙΟ Β

  1. Τι πρέπει να περιλαμβάνει η ενημέρωση του πραγματογνώμονα από τον δικαστή.

  2. Τι γνωρίζετε για τη δυναμική των αλληλεπιδράσεων σε πολυμελή δικαστήρια και ποια τάση καταγράφεται σχετικά με την απάντηση περίπλοκων ερωτήσεων.

  3. Ποια η σχέση του άρθρου 193 ΠΚ με το άρθρο 35 ΠΚ. Αιτιολόγηστε την απάντηση σας.

  4. Ποιες μέθοδοι έχουν προταθεί για την οριοθέτηση της ανικανότητας για καταλογισμό και ποια προκρίνεται στον ελληνικό ποινικό κώδικα; Συνοπτική ανάπτυξη.

  Απαντήστε και στα τέσσερα θέματα χωρίς χρήση κώδικα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

  1. Τι γνωριζετε για την μερικως ελαττωμενη ικανοτητα προς καταλογισμο
  2. Τι ειναι η επιλεκτικη μνημη
  3. Οι ψυχολογικες γνωμοδοτησεις ειναι υποχρεωτικες για την ληψη της δικαστικης αποφασης;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Θέματα Σεπτεμβρίου 2020
  1) τι γνωρίζετε για το πείραμα του Libet
  2)με ποιους τρόπους μπορεί να συνεισφέρει ο πραγματογνώμων στην ποινική δίκη;
  3) τι είναι το φαινόμενο της αγκίστρωσης και πώς μπορεί να επηρεάσει την κρίση του δικαστή ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
  Τι είναι οι αψιθυμίες και πως αξιολογούνται?

  Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ψυχολογία του δικαστή κατα την ασκηση του δικαιοδοτικου του εργου?

  Ποιοι ειναι οι λόγοι που τα δικαστήρια προτιμούν να διορίζουν ως πραγματογνώμονες ψυχιάτρους και οχι ψυχολόγους?

  ΑπάντησηΔιαγραφή