25 Δεκεμβρίου 2011

Θέματα Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου

Φεβρουάριος 2008:

ΘΕΜΑ 1ο

Ο Δ, ο οποίος ούτε παιδιά είχε, ούτε γονείς ούτε σύζυγο, όρισε με τη διαθήκη του ότι συνιστά μετά το θάνατό του ίδρυμα, με σκοπό την παροχή αρωγής σε άπορους γέροντες του τόπου καταγωγής του και ότι αφήνει...

...στο ίδρυμα αυτό όλη του την περιουσία.

Ερωτάται:

α) Αν υποτεθεί ότι η διαθήκη του Α ήταν ιδιόγραφη (κατά την έννοια του άρθρου 1721, 1 ΑΚ) , είναι έγκυρη η σύσταση του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 109 ΑΚ ή υφίσταται ακυρότητα λόγω μη τηρήσεως του κατά νόμον απαιτούμενου για το ίδρυμα τύπου;

β) Με την υπόθεση ότι δεν συντρέχει από την ως άνω (υπό α) αιτία περίπτωση ακυρότητας λόγω μη τηρήσεως του απαιτούμενου κατά νόμον τύπου, επάγεται η διαθήκη τη σύσταση του ιδρύματος αμέσως μετά το θάνατο του διαθέτη (κατά τη χρονική στιγμή του θανάτου του Δ) ή όχι; Διευκρινίστε με την απάντησή σας στο εν λόγω ερώτημα και το νόημα του κανόνα του άρθρου 114 ΑΚ και ειδικότερα τι θεσπίζεται με τη διάταξη αυτή.

γ) Η εμπεριεχόμενη στη διαθήκη δήλωση βουλήσεως του διαθέτη είναι απευθυντέα ή μη απευθυντέα; Έχει σημασία ο χαρακτηρισμός αυτός για την ερμηνεία  - γενικότερα - των διαθηκών, ως μονομερών δικαιοπραξιών;

ΘΕΜΑ 2ο

Ο βιομήχανος Β απασχολεί στο εργοστάσιό του 50 εργαζομένους, με τους οποίους έχει συνάψει συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (χωρίς δηλαδή καθορισμένη στη σύμβαση ημερομηνία λήξης). Οι εργαζόμενοι αυτοί, με πρωτοβουλία του εξ αυτών Ε, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο καλούς και πιο συνεπείς στην άσκηση των καθηκόντων του εργαζομένους, έχουν αρχίσει να συζητούν τη σύσταση επαγγελματικού σωματείου ώστε να μπορούν μέσω αυτού να προασπίζουν αποτελεσματικότερα τα νόμιμα επαγγελματικά τους συμφέροντα έναντι του εργοδότη τους Β. Ο , ο οποίος πληροφορήθηκε την ως άνω κίνηση των εργαζομένων, καθώς και ότι την πρωτοβουλία για την κίνηση αυτή είχε ο Ε, εμφορείται από έντονη αντιπάθεια προς αυτόν. Γι' αυτό και ερώτησε τον δικηγόρο του Δ, αν μπορεί να απολύσει τον Ε, καταγγέλλοντας τη μεταξύ τους σύμβαση εργασίας. Ο Δ απάντησε στον Β ότι, επειδή η σύμβαση εργασίας μεταξύ Β και Ε είναι αορίστου χρόνου, έχει δικαίωμα ο Β να την καταγγείλει εγγράφως με ταυτόχρονη καταβολή στον Ε ενός ποσού αποζημίωσης που προβλέπει ο νόμος και υπολογίζεται με βάση τον χρόνο των έως την καταγγελία υπηρεσιών του Ε στην επιχείρηση του Β.

Ερωτάται:

α) Αν υποτεθεί ότι από τους 50 εργαζομένους στο εργοστάσιο του Β οι 30 επιθυμούν να συστήσουν σωματείο, έχουν αυτοί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, ευχέρεια να προβούν στην εν λόγω σύσταση και αν ναι, τι πρέπει να πράξουν για να συσταθεί το σωματείο;

β) Συνιστά η αναγνωριζόμενη στον νόμο δυνατότητα να καταγγείλει, κατά τα ανωτέρω, ο Β τη σύμβαση εργασίας με τον Ε, δικαίωμά του Β και, αν ναι, τι είδους δικαίωμα και πώς ασκείται αυτό;

γ) Συνιστά η κατά τα ως άνω (υπό β) άσκηση της καταγγελίας εκ μέρους του Β δικαιοπραξία και, αν ναι, τι είδους δικαιοπραξία; Πρόκειται ειδικότερα για σύμβαση ή για μονομερή δικαιοπραξία; Διευκρινίστε με την απάντησή σας και αν η δικαιοπραξία αυτή θα είναι, υπό τα δεδομένα του θέματος έγκυρη ή άκυρη και γιατί (με βάση ποιες διατάξεις του ΑΚ);

ΘΕΜΑ 3ο

Ο εργολάβος οικοδομών Ε ανέλαβε συμβατικά την υποχρέωση έναντι του οικοπεδούχου Κ, κυρίου ενός οικοδομήσιμου οικοπέδου στην Αθήνα, να ανεγείρει σε αυτό πολυκατοικία και να πληρωθεί για το έργο του αυτό με την είσπραξη του τιμήματος από την πώληση σε τρίτους ορισμένου αριθμού διαμερισμάτων και καταστημάτων από την πολυκατοικία, τα οποία προσδιόρισαν επακριβώς στη μεταξύ τους σύμβαση οι Κ και Ε και τα οποία ανέλαβε συμβατικά την υποχρέωση ο Κ να μεταβιβάσει λόγω πωλήσεως στους υποδεικνυόμενους από τον Ε τρίτους αγοραστές μετά την αποπεράτωσή σων οικοδομικών εργασιών του τελευταίου.

Ερωτάται:

α) Σε ποιες από τις ακόλουθες κατηγορίες συμβάσεων υπάγεται η μεταξύ Κ και Ε σύμβαση έργου, (σύμβαση εργολαβίας) η οποία ορίζεται από τον νομοθέτη του ΑΚ στο άρθρο 681 και η οποία συνήφθη πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών (στις υποσχετικές ή στις εκποιητικές, στις ετεροβαρείς ή στις αμφοτεροβαρείς, στις χαριστικές ή στις επαχθείς, στις συναινετικές ή στις παραδοτικές);

β) Για την πώληση και τη μεταβίβαση των αναφερόμενων στο θέμα διαμερισμάτων και καταστημάτων στους υποδεικνυόμενους από τον Ε τρίτους αγοραστές, μπορεί ο Κ να παράσχει πληρεξουσιότητα στον Ε; Αν ναι, ερωτάται περαιτέρω: αα) αν πρέπει η πληρεξουσιότητα αυτή (λαβαίνοντας υπόψη σας και τις ΑΚ 1033 και 369) να περιβληθεί ορισμένο τύπο και ββ) αν μπορεί η εν λόγω πληρεξουσιότητα, υπό τα δεδομένα του θέματος να είναι αμετάκλητη

γ) Με βάση το γράμμα της προαναφερόμενης  (υπό β) διάταξης του άρθρου 1033 ΑΚ, είναι η περιγραφόμενη στην εν λόγω διάταξη σύμβαση αιτιώδης ή αναιτιώδης; Διευκρινίστε με την απάντησή σας και την πρακτική σημασία του χαρακτηρισμού που καλείσθε να δώσετε στην ως άνω μεταβιβαστική σύμβαση.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2009:

ΘΕΜΑ 1ο:

O Δ, διαχειριστής της εταιρίας Ε σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, αναθέτει εγγράφως στον υπάλληλό της Α, Διευθυντή Προσωπικού αυτής (της Ε), να καταγγείλει νομίμως (ύστερα από καταβολή και της νόμιμης αποζημίωσης) σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου που συνδέει την Ε, ως εργοδότρια, με τον Β που ανήκει στο εργατικό δυναμικό της επιχείρησης.

Ερωτάται:

1. Συνιστά η αναφερόμενη στο θέμα καταγγελία δικαιοπραξία και, αν ναι, τι είδους δικαιοπραξία (μονομερή δικαιοπραξία ή σύμβαση); Διευκρινίστε επίσης με την απάντηση σας σε ποιο χρονικό σημείο θεωρείται αυτή καταρτισμένη.

2. Ασκείται με την αναγραφόμενη στο θέμα καταγγελία κάποιο δικαίωμα και, αν ναι διευκρινίστε α) για τι είδους (δηλαδή ποιας κατηγορίας) δικαίωμα πρόκειται και β) υπό ποια ιδιότητα ασκεί το δικαίωμα αυτό ο Α (του οργάνου του νομικού προσώπου ή του πληρεξουσίου της).

3. Αν υποτεθεί ότι ο Β ζήτησε από τον Α να του επιδείξει το έγγραφο με το οποίο του παρέσχε εξουσία καταγγελίας της σύμβασης ο Δ και αυτός δεν του το επέδειξε, τι δικαίωμα έχει ο Β κατά του Δ (δυνάμει ποιας διατάξεως) και με ποια έννομη συνέπεια;

ΘΕΜΑ 2ο:

Ο εργολάβος Ε ανέλαβε την ανέγερση πολυκατοικίας σε οικόπεδο του Κ. Ως αμοιβή συμφωνήθηκε η μεταβίβαση στον Ε από τον Κ της κυριότητας επί ορισμένων διαμερισμάτων και καταστημάτων της πολυκατοικίας, τα οποία αναγράφηκαν επακριβώς στο εργολαβικό συμβόλαιο, ή (εναλλακτικά) το τίμημα από την πώληση των εν λόγω διαμερισμάτων και καταστημάτων σε τρίτους ενδιαφερόμενους αγοραστές, τους οποίους θα υπεδείκνυε στον Κ ο Ε, ο οποίος και θα εισέπραττε απευθείας το τίμημα από αυτούς. Με το ίδιο συμβόλαιο παραχωρήθηκε επίσης στον Κ ανέκκλητη πληρεξουσιότητα να καταρτίζει, μετά την περάτωση του έργου, τις αναφερθείσες πωλήσεις και μεταβιβάσεις προς τους τρίτους ενδιαφερόμενους αγοραστές ο ίδιος ο Ε στο όνομα του Κ. Παρασχέθηκε μάλιστα από τον Κ στον Ε εξουσία ακόμα και να αυτοσυμβάλλεται για την κτήση από αυτόν τον ίδιο (τον Ε), αν το επιθυμούσε, της κυριότητας κάποιων από τα εν λόγω διαμερίσματα.

Ερωτάται:

1. Η μεταξύ των Κ και Ε σύμβαση έργου (την οποία ρυθμίζουν τα άρθρα 681 ΑΚ) είναι σύμβαση ενοχική ή εμπράγματη, υποσχετική ή εκποιητική;

2. Αν υποτεθεί ότι ο τρίτος ενδιαφερόμενος αγοραστής Α επιθυμεί να συνάψει, όχι οριστική πώληση και μεταβίβαση, αλλά μόνο προσύμφωνο πωλήσεως, υπόκειται αυτό σε ορισμένο τύπο και, αν ναι, σε ποιον τύπο και δυνάμει ποιας διατάξεως του ΑΚ; (Κατά την απάντηση στο ερώτημα να λάβετε υπόψη σας και τα άρθρα 369 και 1033 ΑΚ)

3. Είναι έγκυροι οι αναφερόμενοι στο θέμα όροι α) για το ανέκκλητο της προς τον Ε πληρεξουσιότητας και β) για το δικαίωμα αυτοσύμβασης που αναγνωρίζεται στον Ε;

ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΑ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2010: (Σειρά Α')

ΘΕΜΑ 1:

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του σωματείου Σ, κάνοντας χρήση σχετικού δικαιώματος του από το καταστατικό, αναθέτει στο μέλος του Μ να εξεύρει κατάλληλο χώρο για την εγκατάσταση των γραφείων του Σ και να διαπραγματευτεί τη μίσθωση του. Ο Μ διαπραγματεύεται με τον Κ, κύριο διαμερίσματος πολυκατοικίας, τη μίσθωση του διαμερίσματος. Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ο Μ παρακάλεσε τον Κ να αναμείνει 2 ημέρες, χωρίς να διαπραγματευτεί με άλλον τη μίσθωση, προκειμένου να υπογράφει το συμφωνητικό μίσθωσης. Όλως, όμως, αυθαιρέτως ο Μ δεν εμφανίστηκε  για να υπογράψει το συμφωνητικό. Ο Κ, εμπιστευόμενος τον Μ, είχε αποκρούσει στο ενδιάμεσο νεότερη πρόσφορα αλλού (του Χ) για τη μίσθωση του διαμερίσματος και υπέστη τελικά ζημία από τη συμπεριφορά αυτή του Μ, δεδομένου ότι το διαμέρισμα παρέμεινε ξενοίκιαστο επί τρεις μήνες, με αποτέλεσμα την αποστέρηση εσόδων που θα είχε ο Κ,  αν είχε εκμισθωθεί το διαμέρισμα του στον Χ.

Ερωτάται:

Α) Αποτελεί το Σ υποκείμενο δίκαιο και, αν ναι, ποια η νομική σημασία αυτού του χαρακτηρισμού;

Β) Ευθύνεται το Σ για τη ζημία του Κ;

Γ) Εάν ο Μ είχε προβεί στην υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, θα δέσμευε η σύμβαση αυτή το Σ;

Δ) Αποτελεί η μίσθωση σύμβαση ενοχική η εμπράγματη, υποσχετική η εκποιητική, επαχθή η χαριστική;

Ε) Αν ο Α, μέλος του ΔΣ του Σ, θελήσει να δωρίσει ένα ακίνητο του στο Σ προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση των γραφείων του Σ, δικαιούται ο Α να ψηφίσει στη συνεδρίαση του ΔΣ του Σ κατά τη λήψη τη απόφασης για την αποδοχή της εν λήγω δωρεάς η απαγορεύεται η συμμετοχή του στη σχετική ψηφοφορία;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2010 (Σειρά Β')

Θέμα 1ο

Το  Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Σωματείου Σ κάνοντας χρήση σχετικού δικαιώματός του από το καταστατικό αναθέτει στο μέλος του Μ να εξεύρει κατάλληλο χώρο για την εγκατάσταση των γραφείων του Σ και να διαπραγματευθεί τη μίσθωσή του. Ο Μ διαπραγματεύεται με τον Κ, κύριο διαμερίσματος πολυκατοικίας, τη μίσθωση του διαμερίσματος. Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ο Μ παρακάλεσε τον Κ να αναμείνει δύο ημέρες, χωρίς να διαπραγματευθεί  με άλλον τη μίσθωση, προκειμένου να υπογραφεί το συμφωνητικό μίσθωσης. Όλως όμως αυθαιρέτως ο Μ δεν εμφανίσθηκε για να υπογράψει το συμφωνητικό. Ο Κ, εμπιστευόμενος τον Μ, είχε αποκρούσει στο ενδιάμεσο νεότερη προσφορά άλλου (του Χ) για τη μίσθωση του διαμερίσματος και υπέστη τελικά ζημία από τη συμπεριφορά αυτή του Μ, δεδομένου ότι το διαμέρισμα παρέμεινε ξενοίκιαστο επί τρεις μήνες, με αποτέλεσμα την αποστέρηση εσόδων που θα είχε ο Κ, αν είχε εκμισθωθεί το διαμέρισμά του στον Χ.

Ερωτάται

α) Αποτελεί το Σ υποκείμενο δικαίου και, αν ναι, ποια είναι η νομική σημασία αυτού του χαρακτηρισμού;

β) Ευθύνεται το Σ για τη ζημία του Κ;

γ) Εάν ο Μ είχε προβεί στην υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, θα δέσμευε η σύμβαση αυτή το Σ;

δ) Αποτελεί η μίσθωση  σύμβαση ενοχική ή εμπράγματη, υποσχετική ή εκποιητική, επαχθή ή χαριστική;

ε) Αν ο Α, μέλος του Δ.Σ. του Σ θελήσει να δωρίσει ένα ακίνητό του στο Σ προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί για την  εγκατάσταση των γραφείων του Σ, δικαιούται ο Α να ψηφίσει στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ κατά τη λήψη της απόφασης για την αποδοχή της εν λόγω δωρεάς ή απαγορεύεται η συμμετοχή του στη σχετική ψηφοφορία;

Θέμα 2ο

Ο διάσημος συλλέκτης έργων τέχνης Α την 1.11.2009 προτείνει στον άσημο ζωγράφο Ζ να αγοράσει από αυτόν τον πίνακά του με τίτλο «Εννέα μούσες» αντί τιμήματος 100.000 ευρώ, θέτει δε στον Ζ ως προθεσμία αποδοχής της πρότασής του την 1.12.2009. Την 15.11.2009 πεθαίνει ο Α, πράγμα που μαθαίνει αμέσως  ο Ζ και  με επιστολή του, που φθάνει στη διεύθυνση οικίας του Α αυθημερόν, αποδέχεται την πρόταση του Α. Ο Α κληρονομείται από τη σύζυγό του Σ.  

Ερωτάται:

α) Τι είναι η πρόταση, ποιες είναι οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε να είναι δεσμευτική μια πρόταση και σε τι διαφέρει η πρόταση από την πρόσκληση για υποβολή προτάσεως; 

β) Έχει καταρτισθεί η σύμβαση πωλήσεως του πίνακα και, αν ναι, πότε και μεταξύ ποιών προσώπων;

γ) Αν υποτεθεί ότι ο Α τον τελευταίο χρόνο της ζωής του έπασχε από προϊούσα γεροντική άνοια, η οποία τον εμπόδιζε να έχει την πνευματική διαύγεια που απαιτείται για να διενεργεί ακόμη και τις καθημερινές τρέχουσες συναλλαγές του, πράγμα ωστόσο που ο Ζ δεν μπορούσε να γνωρίζει, δεσμεύεται η Σ από την πρόταση του Α; Αν ναι, υπάρχει τρόπος αποδέσμευσης της Σ; Αν όχι, τότε επέρχονται κάποιες έννομες συνέπειες σε βάρος της;

δ) Αν υποτεθεί ότι εις βάρος του Ζ έχει εκδοθεί την 1.9.2009 δικαστική απόφαση, η οποία του απαγορεύει προσωρινά τη διάθεση κάθε περιουσιακού του στοιχείου ως την 1.6.2010, μπορεί ο Ζ να πωλήσει και να μεταβιβάσει εγκύρως την κυριότητα του πίνακα «Εννέα Μούσες» στην Σ; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2011 (Α' Σειρά):--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2011 (Β’ Βάρδια):

ΘΕΜΑ 1

Ο Θ δωρίζει στον ανεψιό του Α ένα συλλεκτικό αυτοκίνητο με την απαγόρευση να το μεταβιβάσει
περαιτέρω σε τρίτον παρά μόνο στον πρωτότοκο γιο του Α, τον Γ, και στη συνέχεια του το παραδίνει.
Μετά από ένα έτος ο Α, ευρισκόμενος σε οικονομική ανάγκη πωλεί και μεταβιβάζει το αυτοκίνητο στον Β αντί τιμήματος 120.000 ευρώ.

1) Πόσες δικαιοπραξίες καταρτίστηκαν μεταξύ Α και Β και ποια είναι η ουσιώδης μεταξύ τους διαφορά;

2) Απαιτείται τύπος για τις δικαιοπραξίες που καταρτίστηκαν μεταξύ Θ και Α αφενός και Α και Β αφετέρου και ποια η συνέπεια αν, όπου αυτός απαιτείται, δεν τηρηθεί;

3) Είναι έγκυρη η απαγόρευση μεταβιβάσεως και ποιες συνέπειες  εχει ως προς τους Α και Β;

4) Αν ο Β εσφαλμένα θεώρησε ότι το συλλεκτικό αυτοκίνητο ήταν μοντέλο έτους 1948(μεγαλύτερης αξίας), ενώ στην πραγματικότητα ήταν μοντέλο έτους 1951( μικρότερης αξίας), μπορεί να αποδεσμευθεί από τη σύμβαση πώλησης και, αν ναι, πώς;

ΘΕΜΑ 2

Ο βιομήχανος Β είναι ιδιοκτήτης 100.000 μετοχών της ανώνυμης εταιρείας Π και σημαντικού χρηματικού ποσού που είναι κατατεθειμένο σε μεγάλη ελληνική τράπεζα. Ο Β συντάσσει ιδιόγραφη διαθήκη, στην οποία ορίζει ότι το σύνολο των μετοχών του καθώς και ποσό 2.000.000 ευρώ διαθέτει για να αποτελέσει την περιουσία ιδρύματος, που θα φέρει το όνομά του και θα έχει σκοπό την ενίσχυση φτωχών και άριστων φοιτητών της Νομικής Σχολής Αθηνών με υποτροφίες. Ορίζει επίσης ότι το ίδρυμα θα διοικείται από μέλη της οικογένειάς του, τα οποία κατονομάζει.

1) α: Είναι δυνατή η σύσταση ιδρύματος με διαθήκη; Με ποιό άλλο τρόπο θα μπορούσε ο Β να συστήσει το ίδρυμα που επιθυμούσε;

β: Πότε αποκτά νομική προσωπικότητα το ίδρυμα, υπό ποιες προϋποθέσεις, πότε και με ποιο τρόπο περιέρχεται σε αυτό η περιουσία που όρισε ο Β;

2) Εαν υποτεθεί ότι μετά τη σύνταξη της διαθήκης του, ο Β πωλεί και μεταβιβάζει όλες τις παραπάνω μετοχές του στα δύο του ανήψια, τον Κ και τον Χ, χωρίς όμως στην πραγματικότητα οι συμβαλλόμενοι να θέλουν τις μεταβιβάσεις αυτές και χωρίς να καταβληθεί το συμφωνηθέν τίμημα, αλλά θέλοντας (οι Κ και Χ) να συμπράξουν με τον Β, προκειμένου αυτός να αποφύγει τις πιέσεις του γιού του, για να του μεταβιβάσει τις μετοχές, απαντήστε εάν:

α: Ειναι έγκυρες οι δικαιοπραξίες αυτές ανάμεσα στον Β αφενός και τους Κ και Χ αφετέρου;

β: Δικαιούται σε αυτή την περίπτωση το νόμιμα συνεστημένο μετά το θάνατο του Β ίδρυμα να απαιτήσει τις μετοχές από τους Κ και Χ;

γ: Αν υποτεθεί ότι ο Κ πώλησε και μεταβίβασε τις μετοχές που είχε αποκτήσει από τον Β στον Δ, ο οποίος δεν γνώριζε τους λόγους που οδήγησαν τους Β και στην μεταβίβαση των μετοχών, τότε το νόμιμα συνεστημένο κατά τα ως άνω ίδρυμα θα είχε αξίωση κατά του Δ για τη μεταβίβαση σε αυτό των μετοχών;

 Επιλέξτε ένα από τα δύο θέματα. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Νοέμβριος 2011:

ΘΕΜΑ 1ο

Ο Λ, κάτοικος Λάρισας, παρέχει με συμβολαιογραφικό έγγραφο εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Δ να πουλήσει το πολυτελές διαμέρισμα που ο Λ έχει στην Αθήνα έναντι τιμήματος τουλάχιστον 500.000 ευρώ και να αγοράσει για τον Λ ένα ακίνητο στην Κρήτη. Ο Δ, αδυνατώντας να επιτύχει τόσο υψηλό τίμημα, πωλεί και μεταβιβάζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο μεταγράφεται, το διαμέρισμα της Αθήνας έναντι 400.000 ευρώ στον Α. Ακολούθως μεταβαίνει στην Κρήτη, όπου ο Π τον πείθει ότι ένα παραλιακό ακίνητο εξυπηρετείται πολύ τακτικά από τοπική συγκοινωνία και ανήκει σε περιοχή που πρόκειται πολύ σύντομα να αξιοποιηθεί τουριστικά. Ο Δ αγοράζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο μεταγράφεται, το ακίνητο από τον Π στο όνομα και για λογαριασμό του Λ.

Ερωτάται:

1. Ήταν απαραίτητη η παροχή της πληρεξουσιότητας με συμβολαιογραφικό έγγραφο; Είναι έγκυρη η δικαιοπραξία της πώλησης μεταξύ Δ και Α; Έχει ο Α δικαιώματα έναντι του Λ ή του Δ;

2. Εάν όσα υποσχέθηκε ο Π δεν είναι αληθή, τι δικαιώματα έχει ο Λ και με τι είδους αγωγή μπορεί να τα ασκήσει;

3. Εάν ο Λ, εν όψει των γεγονότων, αποστείλει στο δικηγορικό σύλλογο επιστολή στην οποία θα εγκαλεί τον Δ ως "εντελώς ανεπαρκή επαγγελματία" έχει ο Δ δικαιώματα; Τι θα μπορούσε να αντιτείνει ο Λ;

ΘΕΜΑ 2ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου Σ εξουσιοδοτεί το μέλος του Α να πωλήσει και να μεταβιβάσει την κυριότητα ενός ακινήτου ιδιοκτησίας του (του Σ) στον Β. Κατά την υπογραφή της σύμβασης στο συμβολαιγραφείο της συμβολαιογράφου Γ, ο Α αφενός μεν τσακώθηκε με τη Δ, γραμματέα της Γ, την οποία και τραυμάτισε ελαφρά, αφετέρου αφήρεσε από το γραφείο της Γ, χωρίς να τον αντιληφθεί κανείς, ένα αγαλματίδιο σημαντικής αξίας.

Ερωτάται:

1.  α) Ευθύνεται το Σ, ο Α ή τόσο το Σ όσο και ο Α έναντι των Δ και Γ για τις ανωτέρω ενέργειες του Α;

β) Περιέχει η διάτακη του Αστικού Κώδικα που προβλέπει τη σχετική ευθύνη κανόνα αναγκαστικού ή ενδοτικού δικαίου και τι σημαίνει η διάκριση αυτή;

2.  Πώς χαρακτηρίζετε όρο στην ως άνω σύμβαση μεταβίβασης της κυριότηας του ακινήτου σύμφωνα με τον οποίο η κυριότητα του ακινήτου αυτού επανέρχεται αυτοδίκαια στο Σ αν δεν καταβληθεί έγκαιρα το υπόλοιπο του τιμήματος; Εξετάστε το κύρος ενός τέτοιου όρου.

(Από τα δύο θέματα επιλέγετε το ένα. Επιτρέπεται η χρήση Αστικού Κώδικα.)

------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2012 (Σειρά Α΄):

Θέμα 1o:

Ο Α , ο οποίος έχει στην κυριότητά του ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, έρχεται σε επαφή με τον Β, μέλος του πενταμελούς διοικητικού συμβουλίου, το οποίο εκπροσωπεί το σωματείο Σ, προκειμένου να εκμισθώσει ο Α στο Σ το εν λόγω ακίνητο για να στεγάσει το τελευταίο τα γραφεία του. Κατά τις διαπραγματεύσεις ο Α αποκρύπτει ότι το διαμέρισμα έχει σοβαρά ελαττώματα στις σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι Α και Β συμφωνούν προφορικά τη σύμβαση μίσθωσης και επιφυλάσσονται να υπογράψουν έγγραφο αργότερα. Το Σ εγκαθίσταται στο διαμέρισμα και πληρώνει το πρώτο μίσθωμα στον Α. Όταν οι υπάλληλοι του Σ αντιλαμβάνονται ότι το διαμέρισμα έχει ελαττώματα ενημερώνουν το Δ.Σ. του Σ.

Ερωτάται:

1. Δεσμεύεται το σωματείο Σ από την ως άνω μίσθωση, αν ληφθεί υπόψη ότι το Σ εκπροσωπείτο κατά το καταστατικό του από το πενταμελές διοικητικό συμβούλιο;

2. Επηρεάζει το κύρος της μίσθωσης το γεγονός ότι είχε συμφωνηθεί πως θα υπογραφεί για αυτήν έγγραφο, το οποίο ουδέποτε υπεγράφη;

3. Αν υποτεθεί ότι είναι έγκυρη η μίσθωση, θεμελιώνεται ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις;

4. Αν υποτεθεί ότι είναι δεσμευτική για το σωματείο Σ η ως άνω μίσθωση, υπάρχει τρόπος να ανατραπεί αυτή και πώς συγκεκριμένα;

Θέμα 2ο:

Ο Π, πατέρας της μαθήτριας Μ, συμφωνεί με τον καθηγητή αγγλικών Κ να προσφέρει ο τελευταίος μαθήματα στην Μ έναντι ορισμένης μηνιαίως καταβαλλόμενης αμοιβής. Ο Π όμως, ενώ στην αρχή κατέβαλε κανονικά τη συμφωνημένη αμοιβή στον Κ, στη συνέχεια καθυστερεί, με συνέπεια ο Κ να παραμείνει απλήρωτος για τους τελευταίους πέντε μήνες. Ο Κ, στέλνει τότε στον Π επιστολή (όχληση) με την οποία του ζήτησε να καταβάλει άμεσα τα οφειλόμενα, αλλιώς του δήλωσε με έντονο ύφος ότι "θα τον πάει στο δικαστήριο".

Ερωτάται:

1. Τι είδους νομικά σημαντική πράξη συνιστά η αναφερόμενη στο θέμα "όχληση" και ποια είναι η νομική σημασία αυτού του χαρακτηρισμού;

2. Η δήλωση του Κ προς τον Π, ότι, αν δεν συμμορφωθεί με όσα του ζητεί με την επιστολή του, "θα τον πάει στο δικαστήριο", συνιστά απειλή;

3. Η αξίωση του Κ να ζητήσει από τον Π την αμοιβή του υπόκειται σε αποσβεστική προθεσμία ή σε παραγραφή και ποια η πρακτική σημασία του χαρακτηρισμού της εν λόγω προθεσμίας ως αποσβεστικής ή ως προθεσμίας παραγραφής;

4. Πώς αξιολογείτε τη συμπεριφορά του Κ, αν υποτεθεί ότι αυτός αγανακτισμένος επειδή ο Π δεν του καταβάλει την οφειλόμενη αμοιβή, τον αποκαλεί μπροστά στην Μ, "κοινό απατεώνα, που θέλει να του φάει τα λεφτά";

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2012 (Σειρά Β΄):

ΘΕΜΑ 1o:

Στο καταστατικό του σωματείου Α υπάρχει όρος, σύμφωνα με τον οποίον το Διοικητικό Συμβούλιο του Α δικαιούται να αναθέτει σε μέλη του την κατάρτιση συμβάσεων πώλησης και μεταβίβασης των ακινήτων του Α. Το ΔΣ ανέθεσε στον Π, μέλος του ΔΣ, να πωλήσει και να μεταβιβάσει την κυριότητα οικοπέδου του Α. Ο Π υπέγραψε την 1.12.2011 με τον Ε προσύμφωνο με ιδιωτικό έγγραφο, με το οποίο τα μέρη δεσμεύθηκαν αμφιμερώς να καταρτίσουν μέχρι την 1.2.2012 την οριστική σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης της κυριότητας του οικοπέδου έναντι 150.000 ευρώ, επειδή ο Ε σκόπευε να πορισθεί το τίμημα από προϊόν δανείου. Ο Ε αποτάθηκε την 2.12.2011 στην Τράπεζα Τ, η οποία διενήργησε έλεγχο με πολιτικό μηχανικό για να εξακριβώσει την αρτιότητα του οικοπέδου και χρέωσε τον Ε 1.300 ευρώ για τον διενεργηθέντα έλεγχο. Ακολούθως ο Π την 15.1.2012 υπέγραψε με τον Σ συμβόλαιο πώλησης και μεταβίβασης της κυριότητας του οικοπέδου έναντι τιμήματος 175.000 ευρώ.

Ερωτάται:

1. Με ποια ιδιότητα υπέγραψε ο Π την 1.12.2011 το προσύμφωνο με τον Ε; Τι είναι το προσύμφωνο πώλησης και μεταβίβασης κυριότητας και μεταξύ ποιων καταρτίσθηκε; 

2. Απέκτησε ο Σ με το προαναφερθέν συμβόλαιο πώλησης και μεταβίβασης την κυριότητα του οικοπέδου; 

3. Έχει ο Ε και αν ναι, κατά ποίου αξίωση αποζημίωσης και με βάση ποιες διατάξεις; 

ΘΕΜΑ 2ο:

Το 1993 ο 17-χρονος Π, ο οποίος έχει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον 20χρονο Κ να πωλήσει και μεταβιβάσει ένα οικόπεδο του τελευταίου συμφωνεί για λογαριασμό του Κ την πώληση και μεταβίβαση του εν λόγω οικοπέδου προς τον Α. Ο Α εξοφλεί προς τον Π το τίμημα και αρχίζει να χτίζει στο οικόπεδο πολυώροφη οικοδομή, η οποί ολοκληρώνεται το 2000. Στις 5.1.2012 ο Α εκμισθώνει το ισόγειο της οικοδομής προς τον Μ για να το χρησιμοποιήσει ως κατάστημα και συμφωνούν ότι η μίσθωση θα ξεκινήσει την 1.7.2012, υπό την προϋπόθεση ότι ο Μ θα έχει μέχρι τότε εξασφαλίσει την αντιπροσωπεία ενός οίκου του εξωτερικού, προϊόντα του οποίου προτίθεται να πωλεί στο κατάστημα.

Ερωτάται: 

1. Πόσες και τι είδους δικαιοπραξίες καταρτίσθηκαν για το οικόπεδο μεταξύ ποίων; Είναι αυτές έγκυρες;

2. Eάν παραλλάσσοντας το ιστορικό, στην πώληση και μεταβίβαση του οικοπέδου δεν προβαίνει ο Π αλλά ο ίδιος ο Κ το 1990, μπορεί ο Κ να ζητήσει το 2009 από τον Α την απόδοση του οικοπέδου; Μπορεί ο Α να αντιτείνει κάτι, αν ο Κ, παρά τις συχνές επισκέψεις του στην περιοχή και τη γνωριμία του με τον Α ουδεμία αντίρρηση έφερε για την ανέγερση της οικοδομής; 

3. Μεταβάλλεται η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα, εάν ο Κ ζητήσει από τον Α την απόδοση του οικοπέδου σήμερα;

4. Πώς χαρακτηρίζεται ο όρος που έχουν θέσει ο Α και ο Μ στη μισθωτική σύμβαση; Τι συμβαίνει εάν την 1.7.2012 ο Μ δεν έχει εν τέλει εξασφαλίσει την αντιπροσωπεία;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Σεπτέμβριος 2012:

Θέμα 1ο:

Η 17-χρονη Α εκμισθώνει στο ίδρυμα Ι για τη στέγαση των γραφείων του ένα κεντρικό ακίνητο που κληρονόμησε από το θείο της. Το μισθωτήριο συμβόλαιο υπέγραψαν η Α αυτοπροσώπως και ο Δ, δικηγόρος του Ι, ο οποίος ενήργησε στο όνομα και για λογαριασμό του Ι, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Διοίκησης του Ι.

Ερωτάται:

1. α. Υπό ποιά ιδιότητα σε σχέση με το Ι ενήργησε ο Δ κατά την κατάρτιση της μίσθωσης;

1. β. Αν ο Δ είχε προβεί στην κατάρτιση της μίσθωσης, χωρίς να έχει λάβει η Διοίκηση του Ι σχετική απόφαση, το γεγονός αυτό θα επιδρούσε στο κύρος της μίσθωσης;

2. Έχει το Ι δίκιο ισχυριζόμενο ότι δεν το δεσμεύει η πιο πάνω μίσθωση ως άκυρη λόγω δικαιοπρακτικής ανικανότητας του Α;

3. α. Αν δεχθούμε ότι η Α ήταν δικαιοπρακτικά ικανή να μισθώσει το ακίνητό της, ευσταθεί η αγωγή που άσκησε η Α, με την οποία ζητούσε να αναγνωρισθεί άκυρη η μίσθωση του ακινήτου της, επειδή το συμφωνηθέν ευτελές μίσθωμα ήταν σε προφανή δυσαναλογία από το σύνηθες για την περιοχή, αφού ο Δ έπεισε εύκολα την άπειρη στις σχετικές συναλλαγές Α ότι η μισθωτική αξία των ακινήτων της περιοχής ήταν δήθεν πολύ χαμηλή; Έχει σημασία για την απάντησή σας ότι ο Δ και όχι η διοίκηση του Ι έπεισε την Α για τη δήθεν πολύ χαμηλή μισθωτική αξία των ακινήτων της περιοχής;

3. β. Θα μπορούσε η Α αντί της αναγνώρισης της ακυρότητας να ζητήσει την ακύρωση της μίσθωσης για τον ως άνω λόγο;

Θέμα 2ο:

Ο Π όφειλε στο δικηγόρο Δ, που τον εκπροσώπησε σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις, αμοιβή ύψους 5.000€, η οποία κατέστη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή στις 2.03.2006. Ο Δ, ελέγχοντας τα αρχεία του, διαπίστωσε ότι ο Π δεν είχε εξοφλήσει ακόμα το χρέος του και για το λόγο αυτό του απηύθυνε στις 16.12.2011 επιστολή, με την οποία ζητούσε να τακτοποιήσει την οφειλή του. Ο Π έστειλε στον Δ απαντητική επιστολή με ημερομηνία 20.12.2011, παρακαλώντας τον να αναμείνει λίγο ακόμη για την εξόφληση, διότι λόγω της κρίσης βρισκόταν σε δεινή οικονομική κατάσταση, ευελπιστούσε όμως ότι μέχρι το Μάρτιο η κατάσταση θα βελτιωνόταν και ότι θα μπορούσε να εξοφλήσει. Επειδή ο Μάρτιος πέρασε χωρίς ο Π να εξοφλήσει, στις 10.04.2012 ο Δ άσκησε αγωγή κατά του Π, την οποία ο Π αντέκρουσε με τον ισχυρισμό ότι η αξίωση του Δ παραγράφηκε.

Ερωτάται:

1. Θα ευδοκιμήσει η ένσταση του Π;

2. Θα διέφερε η απάντησή σας, εάν ο Δ είχε αποστείλει την επιστολή στις 2.02.2012 και ο Π είχε απαντήσει στις 6.02.2012;

3. Εάν ο Π δεν απαντήσει στην από 2.02.2012 επιστολή αλλά προτιμήσει να εξοφλήσει, καλώς κατέβαλε;

Αναλυτικές Απαντήσεις στο 2o Θέμα (από τον Παναγιώτη Τσιάλα):

1.  Η αξίωση του Δ για δικηγορική αμοιβή υπόκειται σε βραχεία 5-ετή παραγραφή, διότι εμπίπτει στον αριθμό 11 του άρθρου ΑΚ 250. Ως προς τις αξιώσεις του άρθρου αυτού, σημείο έναρξης της προθεσμίας παραγραφής είναι το τέλος του έτους, εντός του οποίου θα συντελούνταν η έναρξή τους κατά τις ΑΚ 252 και ΑΚ 251 (ΑΚ 253). Σύμφωνα με το πρακτικό, η αξίωση του Δ κατέστη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή (γεννημένη και δικαστικά επιδιώξιμη – ΑΚ 251) στις 02.03.2006. Επίσης με βάση τα δεδομένα του πρακτικού μπορεί εύλογα να υποτεθεί ότι η όχληση (= προειδοποίηση) του Π από τον Δ ήταν δυνατή εντός του έτους 2006, αν όχι εντός του μήνα Μαρτίου. Επομένως, με συνδυασμένη εφαρμογή των ΑΚ 253, ΑΚ 252, ΑΚ 251 και ΑΚ 250 αρ.11 η προθεσμία βραχείας παραγραφής της αξίωσης του Δ ξεκινά με την λήξη του έτους 2006, δηλαδή ξεκινά την 01.01.2007 και διαρκεί πέντε έτη. Περαιτέρω με βάση τις διατάξεις για τον υπολογισμό του χρόνου, προθεσμία που έχει προσδιοριστεί σε χρόνια λήγει μόλις περάσει η αντίστοιχη ημερομηνία του τελευταίου χρόνου (ΑΚ 243 §3). Η προθεσμία παραγραφής της αξίωσης του Δ είναι προσδιορισμένη σε χρόνια (ΑΚ 250 – πέντε έτη), άρα η εν λόγω προθεσμία λήγει μόλις περάσει η 01.01.2012 (στις 02.01.2012 η αξίωση του Δ είναι παραγραμμένη).

Με βάση την πιο πάνω ανάπτυξη, η ανατρεπτική ένσταση παραγραφής που προβάλλει ο Π θα πρέπει σε πρώτο επίπεδο να ευδοκιμήσει. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δε συμβαίνει, διότι στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μεσολάβησε διακοπτικό της παραγραφής γεγονός. Πιο συγκεκριμένα στις 16.12.2011 ο Δ απέστειλε στον Π επιστολή με την οποία ζητούσε την εξυπηρέτηση του χρέους του. Η επιστολή αυτή επιτελεί ρόλο οχλήσεως (οιονεί δικαιοπραξία – ανακοίνωση βουλήσεως). Κατά διασταλτική ερμηνεία του γράμματος της ΑΚ 261 εδ. α΄ως έγερση της αγωγής , η οποία διακόπτει την παραγραφή  της ασκούμενης απαίτησης, εννοείται και κάθε επιθετική διαδικαστική πράξη, η οποία ανοίγει δίκη.  Η όχληση δεν εμπίπτει στο διεσταλμένο γράμμα της ΑΚ 261 εδ. α’, διότι δεν αποτελεί  διαδικαστική πράξη (δεν είναι εισαγωγικό δίκης δικόγραφο), κατά τούτο η άσκησή της δεν διακόπτει την παραγραφή. Ωστόσο, στην επιστολή του Δ ο Π απάντησε με νεότερη επιστολή στις 20.12.2011. Στην επιστολή του αυτή ζητούσε μικρή παράταση χρόνου για να εξυπηρετήσει το χρέος του προς τον Δ. Η δήλωσή αυτή ισοδυναμεί με αναγνώριση της αξίωσης του Δ από τον υπόχρεο Π, και ως τέτοια διακόπτει την παραγραφή της αναγνωριζόμενης αξίωσης (ΑΚ 260 – η επιστολή του Π δεν είναι απλώς μια εξώδικη ομολογία αλλά δικαιοπρακτική δήλωση αναγνωρίσεως). Η διακοπή επήλθε στις 20.12.2011, υπό τον όρο ότι η δήλωση αναγνώρισης του Π περιήλθε στη σφαίρα λήψης του Δ την συγκεκριμένη ημερομηνία (ΑΚ 167 – θεωρία λήψης). Συνέπεια της διακοπής της παραγραφής είναι ότι ο χρόνος που διανύθηκε έως τις 20.12.2011 δεν υπολογίζεται και μάλιστα αρχίζει να τρέχει νέα προθεσμία παραγραφής της αξίωσης του Δ (ΑΚ 270 παρ.1). Ειδικά για τις περιπτώσεις βραχείας παραγραφής του άρθρου ΑΚ 250 η νέα παραγραφή αρχίζει μόλις λήξει το έτος μέσα στο οποίο περατώθηκε η διακοπή (ΑΚ 270 §2 σε συνδυασμό με ΑΚ 250 αρ.11), δηλαδή τρέχει από τη 1.1.2012 (αφού η διακοπή περατώθηκε με την λήψη της επιστολής από τον Δ) και διαρκεί πέντε χρόνια. Εξ άλλου, η νέα αυτή προθεσμία παραγραφής, διεκόπη εκ νέου στις 10.04.2012 (= ημέρα κατά την οποία εγέρθηκε η αγωγή από τον Δ - ΑΚ 261 εδ.α) και από την επομένη του διακοπτικού γεγονότος άρχισε να τρέχει νέα πενταετής παραγραφή της αξίωσης (ΑΚ 241).

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, η προθεσμία παραγραφής της αξίωσης του Δ δεν έχει παραγραφεί γι’ αυτό και ο Δ μπορεί να αποκρούσει την ένσταση παραγραφής του Π, αρκεί να προτείνει (και να αποδείξει) την αντένσταση διακοπής της παραγραφής, λόγω αναγνώρισης. Εξυπακούεται ότι για να ευδοκιμήσει η αντένσταση του Δ και να απορριφθεί ως αβάσιμη η ένσταση παραγραφής του Π θα πρέπει επιπροσθέτως να μην έχει παραγραφεί εν επιδικία η αξίωση του Δ (βλ. ΑΚ 261 εδ.β).

2. Με βάση την απάντηση που δώσαμε στο πρώτο ερώτημα μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Στο πρώτο παράδειγμα, η ένσταση παραγραφής που πρότεινε ο Π δεν ευδοκίμησε, διότι η αξίωση του Δ για δικηγορική αμοιβή ουδέποτε συμπληρώθηκε (εξ αιτίας της διακοπής της επί δύο φορές). Ωστόσο, με βάση τα παραλλαγμένα δεδομένα του δεύτερου ερωτήματος, η παραγραφή της αξίωσης του Δ έχει παραγραφεί στις 02.01.2012, αφού κατά το χρόνο που μεσολάβησε ως τη συμπλήρωση της προθεσμίας παραγραφής δε μεσολάβησε κάποιο διακοπτικό αυτής γεγονός (ούτε επιστολή αναγνώρισης της αξίωσης ούτε έγερση της αγωγής). Πώς θα μπορούσε, λοιπόν, να μην έχει παραγραφεί η αξίωση του Δ;

Κατ’ αρχάς, είναι σαφές ότι η αγωγή που εγείρεται μετά την παραγραφή της αξίωσης δεν είναι ικανή να επανεκκινήσει την προθεσμία παραγραφής της. Ωστόσο, μήπως η αναγνώριση της παραγραμμένης αξίωσης είναι ικανή να την αναβιώσει και μαζί να αναβιώσει και την προθεσμία παραγραφής της; Από τη συνδυασμένη εφαρμογή των ΑΚ 260 και ΑΚ 272 §2 εδ.β προκύπτει ότι δεν αρκεί μια οποιαδήποτε αναγνώριση της παραγραμμένης αξίωσης για να οδηγήσει στην αναβίωσή της, αλλά θα πρέπει αυτή να είναι έγγραφη και συμβατική. Η απαντητική επιστολή που απέστειλε ο Π στις  06.02.2012 συνιστά ιδιωτικό έγγραφο κατά την έννοια του νόμου. Πιο συγκεκριμένα, η επιστολή του Π είναι ένα γραπτό κείμενο, που περιέχει τη δικαιοπρακτική δήλωση βουλήσεως του Π (= δήλωση αναγνωρίσεως της αξίωσης του Δ) και φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του (βλ. ΑΚ 160 §1). Εκτός από έγγραφη, η αναγνώριση της αξίωσης του Δ από τον Π είναι και συμβατική, διότι προφανώς ο Δ αποδέχτηκε την δήλωση βουλήσεως του Π (αυτό μπορούμε να το συμπεράνουμε από το γεγονός ότι ο ίδιος ο Δ ζήτησε από τον Π να του καταβάλει το χρέος, επομένως και ο ίδιος ο Δ δέχεται την ύπαρξή του). Έτσι, μεταξύ του Δ και του Π συνήφθη μια νέα σύμβαση, η σύμβαση της αφηρημένης αναγνώρισης χρέους (ΑΚ  873) για την οποία τηρήθηκε ο έγγραφος συστατικός τύπος. Το κύρος αυτής της σύμβασης δεν θίγεται από το γεγονός ότι ο Π ενδεχομένως αγνοούσε την παραγραφή της απαίτησης που αναγνώρισε εγγράφως (ΑΚ 272 §2 εδ.β). Με την κατάρτιση της σύμβασης αφηρημένης αναγνώρισης χρέους η αξίωση του Δ αναβιώνει (μάλιστα, ο Δ θα αξιώσει από τον Π το οφειλόμενο ποσό με βάση τις ΑΚ 873 επ. και όχι με βάση τις διατάξεις για την έμμισθη εντολή)  και μαζί της τρέχει και νέα προθεσμία παραγραφής.

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάπτυξη, η ένσταση παραγραφής που προβάλλει ο Π θα απορριφθεί.

3. Με κατάλληλη προσαρμογή των προηγούμενών μας απαντήσεων στα παραλλαγμένα δεδομένα του τρίτου ερωτήματος, διαπιστώνουμε ότι η παραγραφή της αξίωσης του Δ συμπληρώθηκε κανονικά με το πέρας της 01.02.2012, χωρίς να διακοπεί για κάποιον λόγο και χωρίς να αναβιώσει μεταγενεστέρως η αξίωση και η παραγραφή της λόγω έγγραφης συμβατικής αναγνώρισής της. Μάλιστα, αγνοώντας την παραγραφή της εναντίον του απαίτησης, ο υπόχρεος Π κατέβαλε στο Δ.

Εάν αναδιατυπώναμε το τρίτο υποερώτημα, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στο νομικά κρίσιμο ζήτημα, θα το διαμορφώναμε ως εξής: «Μπορεί εκείνος που κατέβαλε ένα χρέος, αγνοώντας την παραγραφή του, να το αναζητήσει στη συνέχεια με βάση τις διατάξεις ΑΚ 904 επ. για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό;».  Η απάντηση είναι ότι η παραγραμμένη αξίωση παράγει φυσική ή ατελή ενοχή. Αυτό σημαίνει ότι ο δανειστής της δεν μπορεί να επιδιώξει δικαστικά την ικανοποίησή της, διότι θα βρεθεί αντιμέτωπος με την ανατρεπτική ένσταση της παραγραφής, την οποία θα προτείνει ο υπόχρεος (ΑΚ 272 §1 – δικαίωμα άρνησης της παροχής). Ατελής ενοχή, όμως, σημαίνει επίσης ότι σε περίπτωση που ο οφειλέτης της την εκπληρώσει, θεωρείται ότι καλώς την εκπλήρωσε, δηλαδή δεν δικαιούται να αναζητήσει ό, τι κατέβαλε, ως αδικαιολογήτως καταβληθέν. Έτσι, λοιπόν, και στην παραγραμμένη αξίωση, ο οφειλέτης της Π καλώς κατέβαλε στον Δ, ακόμα και αν αγνοούσε την παραγραφή της αξίωσης, ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναζητήσει το καταβληθέν ποσό με βάση τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό (ΑΚ 272 §2 εδ. α - θεμελίωση της νόμιμης αιτίας κτήσεως του πλουτισμού από τον Δ).

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2013 (Α' Σειρά):

Θέμα 1ο:

Ο Α, άνεργος αποφασίζει να πουλήσει το σπίτι του στο ½ της αγοραίας αξίας του, προκειμένου να βιοποριστεί. Έτσι, προσυμφωνεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, την 1.1.2012 με τον Β, ο οποίος ψάχνει ακίνητα σε τιμή ευκαιρίας, να του πωλήσει και μεταβιβάσει το σπίτι, αξίας 100.000 €, αντί του ποσού 50.000 € μετρητοίς. Στο προσύμφωνο ορίζεται ότι το οριστικό συμβόλαιο θα υπογραφεί την 31.1.2013. Επίσης, ο Α, για να εξοικονομήσει πόρους, θυμάται ότι ο φίλος του –Γ- του οφείλει από ένα άτοκο δάνειο που του είχε δώσει προ 15ετίας ποσό 5.000.000 δρχ (€ 14.673,50) και μολονότι ο Α μέχρι σήμερα ποτέ δεν είχε οχλήσει σχετικά τον Γ αποφασίζει σήμερα να ζητήσει την επιστροφή του. Ο Γ αρνείται.

Ερωτάται:

Α) είναι έγκυρο το προσύμφωνο;

Β) αν ο Α απουσιάζει την 31.01.2013 στο εξωτερικό και θέλει να παράσχει πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Π να καταρτίσει ο τελευταίος το οριστικό συμβόλαιο στο όνομα και για λογαριασμό του Α, πως μπορεί να παρασχεθεί η πληρεξουσιότητα αυτή;

Γ) θα μπορούσε να αμυνθεί ο Γ κατά της αγωγής του Α για επιστροφή του δανείου; Αν είχαν περάσει 22 χρόνια από την χορήγηση του δανείου τι θα μπορούσε να αντιτάξει ο Γ;

Θέμα 2ο:

Ο πρόεδρος (Π) του φιλανθρωπικού σωματείου Σ αναλαμβάνει, μετά από ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 20.10.2010, να επενδύσει τις οικονομίες του Σ ύψους 100.000 € σε χρυσές λίρες. Έτσι ο Π απευθύνεται στο υπερσύγχρονο κατάστημα «Goldfinger Αγοραί- Πωλήσεις Χρυσού – Est. 1929» που βρίσκεται στη γειτονιά του και συζητεί με τον καταστηματάρχη Κ το ενδεχόμενο να αγοράσει το Σ, αντί του ως άνω ποσού, 400 χρυσές λίρες, δεδομένου ότι μία χρυσή λίρα της συγκεκριμένης κοπής που προτείνει ο Κ αξίζει τουλάχιστον 250 €. Επίσης ο Κ δηλώνει στον Π ότι η προμήθεια του για τη συναλλαγή αυτή ανέρχεται σε 1000 €. Με βάση τα ανωτέρω, ο Π αναλαμβάνει από τον τραπεζικό λογαριασμό του Σ 101.000 € και αγοράζει και παραλαμβάνει, την 30.11.2010, από τον Κ τις 400 χρυσές λίρες, καταβάλλοντας το τίμημα και την προμήθεια. Στις αρχές Δεκεμβρίου 2012 ο Π αποφασίζει ενόψει ανόδου της τιμής του χρυσού να ρευστοποιήσει τις χρυσές λίρες, για να χρησιμοποιήσει το ποσό για τους σκοπούς του Σ. Το ως άνω κατάστημα του Κ έχει κλείσει, ο Κ έχει συνταξιοδοτηθεί. Έτσι προσκομίζει τις λίρες στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου όμως διαπιστώνεται ότι οι συγκεκριμένες λίρες είναι ελλιποβαρείς σε χρυσό κατά 50% τουλάχιστον και ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει τις 60.000 €. Το γεγονός αυτό «κυκλοφορεί» ταχύτατα μεταξύ των μελών του Σ και η τοπική εφημερίδα «Κήρυξ» δημοσιεύει σχετικό άρθρο του εκδότη Ε με τίτλο: «Απατεώνες ή ανίδεοι στη διοίκηση; Τι σημασία έχει; Το ταμείο του φιλανθρωπικού σωματείου μας έκανε φτερά!», και υπότιτλο: «Αντί για τους φτωχούς, το σωματείο μας υποστηρίζει τους χρυσοθήρες». Στο άρθρο στηλιτεύεται με βαρύτατες εκφράσεις η συμπεριφορά του Π (και η κατάληξη των χρημάτων του Σ)

Ερωτάται:

Α) καταρτίσθηκε σύμβαση μεταξύ Σ και Κ ή μεταξύ Π και Κ;

Β) έχει το Σ ή ο Π αξιώσεις κατά του Κ; Τι θα μπορούσε  ενδεχομένως να αντιτάξει ο Κ;

Γ) έχει και τι είδους αξιώσεις ο Π ή το Σ κατά του Ε;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2013 (Β' Σειρά):

Θέμα 1ο:

Ο Α, μόνιμος κάτοικος Καναδά αναθέτει στο μεσίτη Μ, που δραστηριοποιείται στην αγορά ακίνητων στις Κυκλάδες, να ανεύρει για τον Α οικόπεδο προς αγορά στην Πάρο και παραχωρεί σε αυτόν (Μ) συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με το οποίο του παρέχει την εξουσία να καταρτίσει στο όνομα και για λογαριασμό του Α σύμβαση αγοράς και μεταβίβασης της κυριότητας οποιουδήποτε οικόπεδου στην Πάρο. Ο Μ, ο οποίος γνωρίζει από προσωπική εκμυστήρευση του ξενοδοχειακού επιχειρηματία Ξ σε αυτόν (Μ) ότι ο Ξ βρίσκεται σε μόνιμη και γενική αδυναμία πλήρωσης των ληξιπροθέσμων οφειλών του από δάνειο που έλαβε από την τράπεζα Τ, συνάπτει, εκπροσωπώντας τον Α, με τον Ξ την 28.1.2013 συμβόλαιο πώλησης και μεταβίβασης της κυριότητας οικόπεδου του Ξ προς τον Α, το οποίο μεταγράφει αυθημερόν. Στο συμβόλαιο συμφωνείται : α) ως τίμημα το 1/3 της πραγματικής αγοραίας άξιας του οικόπεδου και β) ότι το τίμημα θα είναι καταβλητέο προσωπικά από τον Α την 1.8.2013, οπότε και ο Α θα μεταβεί στην Πάρο, άλλως σε περίπτωση μη καταβολής του η κυριότητα του οικόπεδου θα επιστρέφει στον Ξ.

Ερωτάται :

1) Ήταν απαραίτητο το πληρεξούσιο του Α προς τον Μ να περιβληθεί το συμβολαιογραφικό τύπο και αν ναι, γιατί;

2) Πως χαρακτηρίζεται νομικά ο υπό β) Όρος και ποια δικαιοπραξία αφορά;

3) Απέκτησε ο Α την κυριότητα του οικόπεδου την 28.01.2013;

4) Αν υποτεθεί ότι ο Δ, διευθυντής του τοπικού υποκαταστήματος της Τ στην Πάρο, αποκαλύπτει στους πελάτες της Τ την αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων οφειλών του Ξ, την οποία γνωρίζει λόγω της διευθυντικής του θέσης στην Τ, και τους αποτρέπει από οποιαδήποτε συναλλαγή με τον Ξ, έχει ο Ξ και κατά ποιου και τι είδους αξιώσεις;

Θέμα 2ο:

Δεκαεννέα ενήλικες εργαζόμενοι στη βιοτεχνία «Χ ΕΠΕ» καθώς και ο 17χροονος Α ο οποίος επίσης εργάζεται νομίμως στη βιοτεχνία «Χ ΕΠΕ» αποφασίζουν να συστήσουν σωματείο, το οποίο θα τους εκπροσωπεί στα εργασιακά τους ζητήματα. Κατά τις διαβουλεύσεις για τη σύσταση του σωματείου, ο Β προτείνει στους συναδέλφους του να αποφύγουν να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου ο συνάδελφος του Γ, διότι «είναι ανόητος και εντελώς άχρηστος στη δουλειά του, ούτε θα μπορεί να προσφέρει τίποτε στο σωματείο».

Ερωτάται:

1) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη σύσταση σωματείου; Από ποτέ αποκτά αυτό νομική προσωπικότητα και ποια η σημασία της κτήσης της εν λόγω προσωπικότητας;

2) Σε περίπτωση που υπάρχει και άλλο σωματείο που εκπροσωπεί τους εργαζόμενος στην εν λόγω βιοτεχνία εμποδίζει αυτό τη σύσταση του εν λόγω σωματείο;

3) Μπορεί να συσταθεί εγκύρως σωματείο με τη συμμετοχή του Α;

4) Ποιο δικαίωμα προσβάλλεται από τους ως άνω χαρακτηρισμούς του Β και σε ποια κατηγορία δικαιωμάτων υπάγεται αυτό; Απορρέουν κάποιες αξιώσεις από το εν λογω δικαίωμα κατά του Β;

5) Σε τι διαφέρει η έννοια του δικαιώματος από αυτή της αξίωσης;

Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστου ΑΚ. Καλή επιτυχία!
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιανουάριος 2014 - Σειρά Α

Θέμα Α 
Ο Α, άνεργος αποφασίζει να πουλήσει το σπίτι του στο ½ της αγοραίας αξίας του, προκειμένου να βιοποριστεί. Έτσι, προσυμφωνεί με συμ/κο έγγραφο, την 1.1.2012 με τον Β, ο οποίος ψάχνει ακίνητα σε τιμή ευκαιρίας, να του πωλήσει και μεταβιβάσει το σπίτι, αξίας 100.000 €, αντί του ποσού 50.000 € μετρητοίς. Στο προσύμφωνο ορίζεται ότι το οριστικό συμβόλαιο θα υπογραφεί την 31.1.2013. Επίσης, ο Α, για να εξοικονομήσει πόρους, θυμάται ότι ο φίλος του –Γ- του οφείλει από ένα άτοκο δάνειο που του είχε δώσει προ 15ετίας ποσό 5.000.000 δρχ (€ 14.673,50) και μολονότι ο Α μέχρι σήμερα ποτέ δεν είχε οχλήσει σχετικά τον Γ αποφασίζει σήμερα να ζητήσει την επιστροφή του. Ο Γ αρνείται. 
Ερωτάται :
Α) είναι έγκυρο το προσύμφωνο;
Β) αν ο Α απουσιάζει την 31.01.2013 στο εξωτερικό και θέλει να παράσχει πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Π να καταρτίσει ο τελευταίος το οριστικό συμβόλαιο στο όνομα και για λογαριασμό του Α, πως μπορεί να παρασχεθεί η πληρεξουσιότητα αυτή; 
Γ) θα μπορούσε να αμυνθεί ο Γ κατά της αγωγής του Α για επιστροφή του δανείου; Αν είχαν περάσει 22 χρόνια από την χορήγηση του δανείου τι θα μπορούσε να αντιτάξει ο Γ; 
Θέμα Β 
Ο πρόεδρος (Π) του φιλανθρωπικού σωματείου Σ αναλαμβάνει, μετά από ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 20.10.2010, να επενδύσει τις οικονομίες του Σ ύψους 100.000 € σε χρυσές λίρες. Έτσι ο Π απευθύνεται στο υπερσύγχρονο κατάστημα «Goldfinger Αγοραί- Πωλήσεις Χρυσού – Est. 1929» που βρίσκεται στη γειτονιά του και συζητεί με τον καταστηματάρχη Κ το ενδεχόμενο να αγοράσει το Σ, αντί του ως άνω ποσού, 400 χρυσές λίρες, δεδομένου ότι μία χρυσή λίρα της συγκεκριμένης κοπής που προτείνει ο Κ αξίζει τουλάχιστον 250 €. Επίσης ο Κ δηλώνει στον Π ότι η προμήθεια του για τη συναλλαγή αυτή ανέρχεται σε 1000 €. Με βάση τα ανωτέρω, ο Π αναλαμβάνει από τον τραπεζικό λογαριασμό του Σ 101.000 € και αγοράζει και παραλαμβάνει, την 30.11.2010, από τον Κ τις 400 χρυσές λίρες, καταβάλλοντας το τίμημα και την προμήθεια. Στις αρχές Δεκεμβρίου 2012 ο Π αποφασίζει ενόψει ανόδου της τιμής του χρυσού να ρευστοποιήσει τις χρυσές λίρες, για να χρησιμοποιήσει το ποσό για τους σκοπούς του Σ. Το ως άνω κατάστημα του Κ έχει κλείσει, ο Κ έχει συνταξιοδοτηθεί. Έτσι προσκομίζει τις λίρες στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου όμως διαπιστώνεται ότι οι συγκεκριμένες λίρες είναι ελλιποβαρείς σε χρυσό κατά 50% τουλάχιστον και ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει τις 60.000 €. Το γεγονός αυτό «κυκλοφορεί» ταχύτατα μεταξύ των μελών του Σ και η τοπική εφημερίδα «Κήρυξ» δημοσιεύει σχετικό άρθρο του εκδότη Ε με τίτλο: «Απατεώνες ή ανίδεοι στη διοίκηση; Τι σημασία έχει; Το ταμείο του φιλανθρωπικού σωματείου μας έκανε φτερά!», και υπότιτλο: «Αντί για τους φτωχούς, το σωματείο μας υποστηρίζει τους χρυσοθήρες». Στο άρθρο στηλιτεύεται με βαρύτατες εκφράσεις η συμπεριφορά του Π (και η κατάληξη των χρημάτων του Σ) 
Ερωτάται : 
Α) καταρτίσθηκε σύμβαση μεταξύ Σ και Κ ή μεταξύ Π και Κ; 
Β) έχει το Σ ή ο Π αξιώσεις κατά του Κ; Τι θα μπορούσε ενδεχομένως να αντιτάξει ο Κ; 
Γ) έχει και τι είδους αξιώσεις ο Π ή το Σ κατά του Ε;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2014 Σειρά Β

Θέμα Α
Ο Α, μόνιμος κάτοικος Καναδά αναθέτει στο μεσίτη Μ, που δραστηριοποιείται στην αγορά ακινήτων στις Κυκλάδες, να ανεύρει για τον Α οικόπεδο προς αγορά στην Πάρο και παραχωρεί σε αυτόν (Μ) συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με το οποίο του παρέχει την εξουσία να καταρτίσει στο όνομα και για λογαριασμό του Α σύμβαση αγοράς και μεταβίβασης κυριότητας οποιουδήποτε οικοπέδου στην Πάρο. Ο Μ, ο οποίος γνωρίζει από προσωπική εκμυστήρευση του ξενοδοχειακού επιχειρηματία Ξ σε αυτόν (Μ) ότι ο Ξ βρίσκεται σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του από δάνειο που έλαβε από την Τράπεζα Τ, συνάπτει, εκπροσωπώντας τον Α, με τον Ξ την 28.1.2013 συμβόλαιο πώλησης και μεταβίβασης της κυριότητας οικοπέδου του Ξ προς τον Α, το οποίο μεταγράφεται αυθημερόν. Στο συμβόλαιο συμφωνείται : α) ως τίμημα το 1/3 της πραγματικής αγοραίας αξίας του οικοπέδου και β) ότι το τίμημα θα είναι καταβλητέο προσωπικά από τον Α την 1.8.2013, οπότε και ο Α θα μεταβεί στην Πάρο, άλλως σε περίπτωση μη καταβολής του η κυριότητα θα επιστραφεί στον Ξ.

Ερωτάται : 

1. ήταν απαραίτητο το πληρεξούσιο του Α προς τον Μ να περιβληθεί το συμβολαιογραφικό τύπο και αν ναι, γιατί;

2. πώς χαρακτηρίζεται νομικά ο υπό β) όρος και ποια δικαιοπραξία αφορά;

3. απέκτησε ο Α κυριότητα του οικοπέδου την 28.1.2013;4. αν υποτεθεί ότι ο Δ, διευθυντής του τοπικού υποκαταστήματος της Τ στην Πάρο, αποκαλύπτει στους πελάτες της Τ την αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ξ, την οποία γνωρίζει λόγω της διευθυντικής του θέσης στην Τ, και τους αποτρέπει από οποιαδήποτε συναλλαγή με τον Ξ, έχει ο Ξ και κατά ποίου και τί είδους αξιώσεις;

Θέμα Β

Δεκαεννέα ενήλικες εργαζόμενοι στη βιοτεχνία "Χ ΕΠΕ" καθώς και ο 17χρονος Α, ο οποίος επίσης εργάζεται νομίμως στη βιοτεχνία "Χ ΕΠΕ", αποφασίζουν να συστήσουν σωματείο, το οποίο θα τους εκπροσωπεί στα εργασιακά τους ζητήματα. Κατά τις διαβουλεύσεις για τη σύσταση του σωματείου, ο Β προτείνει στους συναδέλφους του να αποφύγουν να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου ο συνάδελφός τους Γ, διότι "είναι ανόητος και εντελώς άχρηστος στη δουλειά του, ούτε θα μπορεί να προσφέρει τίποτε στο σωματείο".

Ερωτάται :

1. Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για τη σύσταση του σωματείου; Από πότε αποκτά αυτό νομική προσωπικότητα και ποια η σημασία της κτήσης της εν λόγω προσωπικότητας;

2. Σε περίπτωση που υπάρχει και άλλο σωματείο που εκπροσωπεί τους εργαζομένους στην εν λόγω βιοτεχνία, εμποδίζει αυτό τη σύσταση του εν λόγω σωματείου;

3. Μπορεί να συσταθεί εγκύρως σωματείο με τη συμμετοχή του Α;

4. Ποιό δικαίωμα του Γ προσβάλλεται από τους ως άνω χαρακτηρισμούς του Β και σε ποια κατηγορία δικαιωμάτων υπάγεται αυτό; Απορρέουν κάποιες αξιώσεις από το εν λόγω δικαίωμα κατά του Β;

5. Σε τι διαφέρει η έννοια του δικαιώματος από αυτή της αξίωσης;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απρίλιος 2014  (Α' βάρδια, κλιμάκιο: Χριστακάκου - Παναγιωτόπουλος - Καραγιάννης)

Θέμα 1ο

Ο Π, πρόεδρος του ΔΣ του αθλητικού σωματείου Σ, επιθυμεί να δωρίσει στο Σ ένα αγροτεμάχιο για την κατασκευή γηπέδου. Το επταμελές ΔΣ του Σ με ψήφους 5 υπέρ και 2 κατά αποφασίζει να δεχθεί τη δωρεά του Π. Κατόπιν τούτου ο Π, ενεργώντας αφενός ατομικώς και αφετέρου στο όνομα και για λογαριασμό του Σ υπογράφει το συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο μεταβιβάζει λόγω δωρεάς το οικόπεδο στο Σ. Ερωτάται:

1) Είναι έγκυρη λόγω μεταβίβασης η δωρεά του οικοπέδου στο Σ ενόψει του ότι:

α) η απόφαση του ΔΣ αφορούσε την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του Σ και του Π,
β) κατά την κατάρτιση των σχετικών δικαιοπραξιών ο Π ενεργούσε τόσο για τον εαυτό του όσο και για το Σ.

2) Η δωρεά είναι δικαιοπραξία υποσχετική ή εκποιητική, επαχθής ή χαριστική, τυπική ή άτυπη;

3) Αν ο Π αγνοούσε κατά την κατάρτιση των σχετικών δικαιοπραξιών ότι το αγροτεμάχιο θα αποκτούσε σύντομα μεγάλη αξία λόγω της επικείμενης ένταξής του στο σχέδιο πόλεως, μπορεί να ζητήσει των ακύρωση της μεταβίβασης στο Σ;


Θέμα 2ο

Κατά την διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στο σπίτι του Α, ο Μ ειδικός στη σύγχρονη ελληνική τέχνη, ενεργώντας για λογαριασμό του συλλέκτη έργων τέχνης Σ αναγνωρίζει την ύπαρξη ενός πίνακα διάσημου ζωγράφου του Μεσοπολέμου και προτείνει στον Α να τον αγοράσει στο όνομα και για λογ/μο του Σ έναντι τιμήματος 5.000Ε. Ο Α, ο οποίος αγνοεί την ειδικότητα του Μ, το ζωγράφο καθώς και την υπεραπλάσια αξία του πίνακα που κληρονόμησε από το θείο του, συμφωνεί με τον Μ για τον πίνακα στην τιμή των 5.000Ε. Μετά από 10 χρόνια σε έκθεση έργων τέχνης του Μεσοπολέμου, ο Α μαθαίνει ότι ο ως άνω πίνακας ήταν έργο διάσημου ζωγράφου του Μεσοπολέμου. Ερωτάται:

1) Πόσες και ποιες είναι οι δικαιοπραξίες που καταρτίστηκαν σε σχέση με τον πίνακα, ποια είναι η μεταξύ τους ουσιώδης διαφορά και ποια είναι τα υποκείμενα των δικαιοπραξιών αυτών.

2) Ελέγξτε το κύρος των ως άνω δικαιοπραξιών.

3) Δικαιούται ο Α μετά την παρέλευση δεκαετίας να ζητήσει την επιστροφή του πίνακα;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απρίλιος 2014 - Σειρά Β’

Θέμα 1ο

Ο Α, επιβάτης αεροπλάνου που βυθίστηκε στον Ινδικό ωκεανό, εγκατέστησε με ιδιόγραφη (μη συμβολαιογραφική) διαθήκη του ως κληρονόμο του στην ακίνητη περιουσία του τον οκταετή γιο του Π, και για τις τραπεζικές καταθέσεις του όρισε ότι επιθυμεί να περιέλθουν σε ίδρυμα, τη σύσταση του οποίου όρισε με τη διαθήκη του προς εκπλήρωση συγκεκριμένου κοινωφελούς σκοπού.

Ερωτάται:

1. Καθίστανται και αν ναι, πότε κληρονόμοι του Α ο Π και το υπό σύσταση ίδρυμα; Είναι απαραίτητο για να επέλθει η κληρονομική διαδοχή να προηγηθεί η κήρυξη σε αφάνεια του Α;

2. Έχουν ικανότητα να κληρονομήσουν τον Α, ο Π και το υπό σύσταση ίδρυμα;

3. Αν ο Π είναι 15 ετών, μπορεί να εκμισθώσει αυτοπροσώπως ακίνητο που ανήκει στην κληρονομιαία περιουσία;

4. Τι είδους δικαιοπραξία είναι η σύμβαση μίσθωσης: αμφοτεροβαρής ή ετεροβαρής, υποσχετική ή εκποιητική, συναινετική ή παραδοτική;

Θέμα 2ο

Ο υπερχρεωμένος Α, προκειμένου να αποφύγει την κατάσχεση από τους δανειστές του, συμφωνεί με τον αδερφό του Β την εικονική πώληση και μεταβίβαση σε αυτόν ενός κεντρικού διαμερίσματος στην Αθήνα. Αργότερα, όταν ο Β περιέρχεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, ο Β αποφασίζει την πώληση και μεταβίβαση του διαμερίσματος αυτού στον Γ, ο οποίος δικαιολογημένα αγνοεί ό τι η πώληση και μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου προς τον Β ήταν εικονική. Όταν ο Α μαθαίνει ότι ο αδερφός του τελικά μεταβίβασε το διαμέρσμα στον Γ, προβαίνει δημοσίως σε βαρύτατους, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς του Β.

Ερωτάται:

1. Απέκτησε ο Γ την κυριότητα του διαμερίσματος;

2. Αν δεχθούμε ότι ο Γ απέκτησε την κυριότητα αλλά από λάθος της γραμματέας του συμβολαιογράφου αναγράφηκε στο συμβολαιογραφικό έγγραφο που υπέγραψαν τα μέρη τίμημα 150.00 Ε αντί του πράγματι συμφωνηθέντος τιμήματος των 100.000 Ε, ποιο τίμημα ισχύει; Των 150.000 ή των 100.000;

3. Αν κατά το χρόνο κατάρτισης της πώλησης και μεταβίβασης του διαμερίσματος προς τον Γ αυτός ήταν 17 ετών, έχει δίκιο ο Α, όταν ζητά την απόδοση του διαμερίσματος σε αυτόν επικαλούμενος ότι η μεταβίβαση από τον Β προς τον Γ ήταν άκυρη λόγω δικαιοπρακτικής ανικανότητας του Γ;

4. Ποιες οι τυχόν αξιώσεις του Β κατά του Α για τους χαρακτηρισμούς στους οποίους προέβη ο τελευταίος εναντίον του;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Φεβρουάριος 2015 (Σειρά Α')


Θέμα 1ο 


Ο Ε, εκπρόσωπος, σύμφωνα με το καταστατικό, του σωματείου Σ, συμφώνησε με τον Α με συμβολαιογραφικό έγγραφο που υπεγράφη στις 23.10.2008 τα εξής: α) τα μέρη θα καταρτίσουν σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης συγκεκριμένης κατοικίας (όπως αυτή περιγράφεται στο συμβόλαιο) ιδιοκτησίας του Σ, αντί του συνολικού τιμήματος 100.000 ευρώ, στην οποία ο Α μπορεί αμέσως να εγκατασταθεί, β) το τίμημα (το οποίο συμφωνήθηκε να καταβληθεί σε δόσεις), αν δεν εξοφληθεί έως τις 30.4.2009 (ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης), η παρούσα συμφωνία δεν θα δεσμεύει πλέον τα μέρη και γ) αν ο Α έχει καταβάλει το σύνολο του τιμήματος έως 30.4.2009 και το Σ δεν συμπράξει στην υπογραφή της σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης ενώπιον συμβολαιογράφου, θα έχει το δικαίωμα ο Α να προβεί μόνος του στις αναγκαίες γι’ αυτό ενέργειες. Τον Ιανουάριο του 2009 καταρτίζεται τελικώς νομότυπα η σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης του ως άνω ακινήτου, πλην όμως ο Α, ο οποίος είχε ήδη εγκατασταθεί σε αυτό, ανακαλύπτει εκ των υστέρων ότι το ακίνητο είναι πολεοδομικώς αυθαίρετο, γεγονός που ο πωλητής γνώριζε και αποσιώπησε. 

Ερωτάται:

1. Μεταξύ ποιων προσώπων συνήφθη η σύμβαση της 23.10.2008 και για τι είδους σύμβαση πρόκειται;

2. Ποιος είναι ο νομικός χαρακτήρας της υπό β) συμφωνίας και ποια η συνέπεια της μη καταβολής του ποσού της τελευταίας δόσης;

3. Ποιος ο νομικός χαρακτήρας της υπό γ) συμφωνίας;

4. Σε ποιες ενέργειες μπορεί ενδεχομένως να προβεί ο αγοραστής Α αφότου ανακάλυψε το πολεοδομικώς αυθαίρετο του ακινήτου, ώστε να αποδεσμευτεί από τη σύμβαση;


Θέμα 2ο 

Ο Π επιθυμεί να πωλήσει οικόπεδό του. Για τον σκοπό αυτό αναθέτει νομότυπα στον Β να του βρει αγοραστή και να πωλήσει το οικόπεδο στο όνομά του (του Π), τονίζοντάς του την ίδια στιγμή ότι το τίμημα της πώλησης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 70.000 ευρώ. Ο Β, αφού προηγουμένως απέρριψε προσφορά του Γ για το οικόπεδο αυτό, ύψους 90.000 ευρώ, έρχεται σε συνεννόηση με τον Δ, ο οποίος δεν γνώριζε την προηγούμενη απόρριψη της προσφοράς του Γ. Ο Δ ενδιαφερόταν από καιρό για το εν λόγω οικόπεδο καθώς επιθυμούσε να χτίσει σε αυτό εξοχική κατοικία, και συμφωνεί εντέλει με τον Β να αγοράσει το οικόπεδο έναντι 70.000 ευρώ. Δύο μήνες μετά την αγορά του οικοπέδου ο Δ ανακαλύπτει ότι αυτό δεν είναι οικοδομήσιμο, όπως αρχικά νόμιζε. Για τον λόγο αυτό επιθυμεί να αποδεσμευτεί από τη σύμβαση και να πάρει πίσω τα χρήματα που έδωσε.

 Ερωτάται:

1. Υπό ποια ιδιότητα ενήργησε εδώ ο Β; 

2.  Πρέπει η ανάθεση στον Β της εξουσίας να πωλήσει το ακίνητο του Π να περιβληθεί κάποιο τύπο;

3. Δεσμεύεται ο Π από τη σύμβαση πώλησης του ακινήτου του προς τον Δ;

4. Μπορεί και αν ναι, με ποιο τρόπο ο Δ να αποδεσμευτεί από τη σύμβαση;

5. Σε ποια κατηγορία δικαιωμάτων υπάγονται τα δικαιώματα του Δ με τα οποία αυτός επιχειρεί αφενός μεν να αποδεσμευτεί από τη σύμβαση και αφετέρου να του επιστραφεί το ποσό των χρημάτων που κατέβαλε ως τίμημα;


Θα πρέπει να απαντήσετε αιτιολογημένα σε ένα από τα δύο θέματα. Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστου Αστικού Κώδικα. Καλή επιτυχία!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2015 (Σειρά Β')


Θέμα 1ο

Ο Π, κύριος μιας μονοκατοικίας και ο Α, πρόεδρος του σωματείου Σ,έχοντας σχετική εξουσία από το καταστατικό του,συμφώνησαν την 1.2.2015 την πώληση και μεταβίβαση της μονοκατοικίας για τη στέγαση των γραφείων του Σ, υπό τον όρο να έχει ο Π ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης του εσωτερικού του κτηρίου έως την 1.6.2015.

Ερωτάται:

1. Μεταξύ ποιων προσώπων έχουν συναφθεί η πώληση και η μεταβίβαση κυριότητας; 

2. Η πώληση και η μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου είναι δικαιοπραξίες ενοχικές ή εμπράγματες; υποσχετικές ή εκποιητικές; αιτιώδεις ή αναιτιώδεις; τυπικές ή άτυπες;

3. Ποια η σημασία του όρου περί ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης; Ποιος είναι ο κύριος του ακινήτου σήμερα(2.2.2015) ; Τι θα συμβεί αν τελικώς δεν ολοκληρωθούν οι εν λόγω εργασίες την 1.6.2015;

4. Εάν υποτεθεί ότι ο Π ήταν επί πολλά έτη κάτοικος εξωτερικού και δε γνώριζε τις τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα και ότι ο Α, γνωρίζοντας το γεγονός αυτό,τον έπεισε να συμφωνήσουν τίμημα ανερχόμενο στο 1/3 της συνήθους εμπορικής αξίας των μονοκατοικιών στην ίδια περιοχή,επιδρά αυτό στο κύρος της συναλλαγής; 


Θέμα 2ο

Ο Α αναθέτει στον Β την εντολή να ανεύρει για λογαριασμό του οικόπεδο στη Χίο προς ανέγερση τουριστικού συγκροτήματος κατοικιών και να προβεί στην αγορά του αντί τιμήματος 200.000 ευρώ. Ο Β συνάπτει με τον Π, Κύριο οικοπέδου στη Χίο, την 10.1.2015 ιδιωτικό συμφωνητικό,με το οποίο συμφωνείται ότι την 1.3.2015 θα καταρτίσουν σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης της κυριότητας του οικοπέδου αντί τιμήματος 200.000 ευρώ . Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, ο Π διαβεβαιώνει τον Β ότι το οικόπεδο είναι ελεύθερο βαρών. Κατόπιν επακόλουθου ελέγχου στο Υποθηκοφυλάκειο Χίου, που διενήργησε ο Δ δικηγόρος του Α,διαπιστώνεται ότι το οικόπεδο τελεί υπό κατάσχεση και δεν είναι δυνατόν να μεταβιβασθεί από τον Π στον Α. Ο Α πάρα ταύτα,καταβάλλει ως όφειλε, τη δικηγορική αμοιβή του Δ (1.000 ευρώ) για τον διενεργηθέντα από αυτόν (Δ) έλεγχο τίτλων του ακινήτου,στον οποίο προέβη στο Υποθηκοφυλάκειο Χίου για λογαριασμό του Α. 

Ερωτάται:

1. Υπό ποια ιδιότητα και με ποιές προϋποθέσεις ο Β θα μπορέσει να προβεί εγκύρως στην αγορά του οικοπέδου για λογαριασμό του Α;

2. Μεταβάλλεται η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα αν ο Β είναι 17 ετών; 

3. Είναι έγκυρο το από 10.1.2015 ιδιωτικό συμφωνητικό; 

4. Έχει δικαίωμα ο Α να ζητήσει και αν ναι, από ποιον και με ποια νομική βάση την καταβληθείσα αμοιβή στον Δ ύψους 1.000 ευρώ; 

Να απαντηθεί ένα από τα δύο θέματα. Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστου ΑΚ . 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Φεβρουάριος 2016 (Κλιμάκιο Β')

Θέμα 1ο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Σωματείου Σ ενδιαφέρεται να προμηθευτεί αθλητικές φόρμες για τις ανάγκες του γυμναστηρίου του και αναθέτει την αγορά τους στο μέλος του Μ, σύμφωνα με σχετική ρήτρα του καταστατικού, η οποία προβλέπει ότι κάθε μέλος του ΔΣ μπορεί να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας αθλητικών ειδών για τις λογαριασμό του σωματείου. Ο Μ πηγαίνει στο κατάστημα αθλητικών ειδών του Α, όπου βρίσκει τον 17χρονο Β, γιό του Β, ο οποίος αντικαθιστά τον πατέρα του, και παραγγέλει 20 αθλητικές φόρμες, αξίας η κάθε μία 40 ευρώ. Ο Β όμως, ο οποίος δεν γνώριζε την αγοραία αξία, συμφωνεί να πουλήσει την κάθε φόρμα έναντι 30 ευρώ.

Ερωτάται:

1. Καταρτίστηκε έγκυρα η σύμβαση πώλησης και αν ναι ποιούς δεσμεύει;

2. Έχει δικαίωμα ο Β, μετά την ανακάλυψη του λάθους, να ζητήσει την ακύρωση της πώλησης, ναι ή όχι και γιατί; 

3. Τί σημασία θα είχε για την πιο πάνω σύμβαση αν ο Β είχε δηλώσει ότι "η συμφωνία ισχύει, εφόσον συμφωνήσει και ο πατέρας μου ως προς την τιμή";

Θέμα 2ο 

Ο ηθοποιός Α, σε μια επίσκεψή του σε παραθαλλάσιο προάστιο της Αττικής το 1998, εντυπωσιάζεται από ένα οικόπεδο δίπλα στην κατοικία του γνωστού σκηνοθέτη Β, το οποίο ανήκει ομοίως στον Β. Ο Α προτείνει στον Β να το αγοράσει και αμέσως συντάσσουν σε ένα φύλλο χαρτί την σχετική συμφωνία και υπογράφουν στο τέλος του κειμένου. Ο Α ξεκινά την ανέγερση πολυτελούς μονοκατοικίας, η οποία ολοκληρώνεται το έτος 2000, και κατοικεί εκτοτε σε αυτήν.

Ερωτάται:

1. Πόσες και ποιές δικαιοπραξίες απαιτούνται για να αποκτήσει ο Α την κυριότητα του οικοπέδου; Σε ποιές κατηγορίες ανήκουν αυτές;

2. Είναι έγκυρη η συμφωνία μεταξύ Α και Β;

3. Εάν υποτεθεί ότι ο Α δεν έχει αποκτήσει την κυριότητα του οικοπέδου, μπορεί σήμερα ο Β να ζητήσει την απόδοση του οικοπέδου; Μπορεί Ο Α να αντιτάξει κάτι; Μεταβάλλεται η απάντηση στο πρώτο υποερώτημα εάν η πώληση είχε συναφθεί το 1995;

4. Παραλάσσοντας λίγο το ιστορικό, εαν ο Β δεν είχε την κυριότητα του οικοπέδου, καθώς αυτή ανήκε στον θείο του Γ, ο οποίος πέθανε το 2005 ορίζοντας αυτόν (τον Β) στην διαθήκη του ως μοναδικό κληρονόμο του, απέκτησε την κυριότητα του οικοπέδου ο Α και αν ναι από πότε;  

Επιλέγετε ένα από τα δύο θέματα

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016 (Κλιμάκιο Β')

1.Η διοίκηση σωματείου συνάπτει σύμβαση με τρίτο χωρίς να έχει αρμοδιότητα.

α) Από πότε έχει ικανότητα δικαίου το σωματείο και ποια η διαφορά με ικανότητα για δικαιοπραξία;

β) Μπορούσε να προβεί σε τέτοια ενέργεια η διοίκηση χωρίς ρητή αρμοδιότητα από καταστατικό και χωρίς έγκριση από τη γενική συνέλευση;

γ) Η σύμβαση που καταρτίστηκε δεσμεύει τον τρίτο, αν εκείνος γνώριζε την μη έγκριση από τη γενική συνέλευση; Τον δεσμεύει αν αγνοούσε τη μη έγκριση;

*Η εκφώνηση του πρακτικού δεν είναι ακριβής.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017 (Σειρά Α)

Θέμα 1ο
Το σωματείο Σ επιθυμεί να εκμισθώσει το τριώροφο ακίνητο κυριότητος του που βρίσκεται στο Κολωνάκι. Προς το σκοπό αυτό έρχεται σε επαφές με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ»(εφεξής «Α.Ε.») και τελικά συμφωνούν την 01.09.2016 να μισθώσει η Α.Ε. το ακίνητο έναντι μηνιαίου μισθώματος 25.000€ υπό την προϋπόθεση ότι το Σ θα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης του εσωτερικού του κτιρίου, όπως αυτές περιεγράφηκαν στο ιδιωτικό έγγραφο που καταρτίστηκε, έως την 10.01.2017. Τέλος στο ιδιωτικό έγγραφο που καταρτίστηκε τα μέρη συμφώνησαν να μην αναγραφεί το ποσό του συμφωνημένου μισθώματος (25.000), αλλά το ποσό των 15.000.
Ερωτάται:

1.Τι είδους δικαιοπραξία είναι αυτή που συνήφθη μεταξύ του σωματείου και της Α.Ε.(μονομερής-πολυμερής και τί είδους, ενοχική-εμπράγματη, υποσχετική-εκποιητική, επαχθής-χαριστική, συναινετική-παραδοτική, τυπική-άτυπη); Δικαιολογήστε κάθε κατηγοριοποίηση στην οποία θα προβείτε.

2.α)Χαρακτηρίστε νομικά την προϋπόθεση (τον όρο) ότι το σωματείο θα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου έως την 10.01.2017. β)Τι τελικώς θα συμβεί αν δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες έως την ως άνω ημερομηνία( 10.01.2017);

3.Ποια είναι η νομική σημασία της αναγραφής στο ιδιωτικό συμφωνητικό που συντάχθηκε του ποσού των 15.000 αντί των 25.000€ που συμφωνήθηκε;

4.Αν υποτεθεί ότι η διοίκηση του σωματείου είναι τριμελής και ότι συμμετέχει σε αυτήν ο νόμιμος εκπρόσωπος (διευθύνων σύμβουλος) και μέτοχος κατά 95% της Α.Ε. τίθεται ζήτημα κύρους της σχετικής απόφασης της διοίκησης;Θέμα 2ο
Ο Α αγόρασε νομότυπα από τον Π ένα οικόπεδο, πιστεύοντας ότι σύντομα αυτό θα εντασσόταν στο σχέδιο πόλεως. Μετά από καιρό και ανεξάρτητα από την ως άνω σύμβαση, επειδή ο Α άρχισε να αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, αποφάσισε να εκποιήσει έναν πίνακα γνωστού ζωγράφου, που είχε στη συλλογή του. Για να μη γίνει όμως γνωστή η οικονομική του κατάσταση, αναθέτει στο φίλο του Γ να πωλήσει και να μεταβιβάσει αυτός τον πίνακα στο όνομά του(του Γ). Ο Γ πωλεί τον πίνακα στον Δ, ο οποίος ενεργούσε ως πληρεξούσιος του Ε, με τη συμφωνία ότι το τίμημα θα καταβαλλόταν ολόκληρο κατά την παράδοση του πίνακα από τον Γ στον Δ. κατά την ορισθείσα, για την παράδοση του πίνακα, ημερομηνία, το τίμημα δεν κατεβλήθη στον Γ, κι έτσι αυτός υπαναχώρησε από τη σύμβαση.
Ερωτάται:
1.Μπορεί ο Α να αποδεσμευτεί από τη σύμβαση που κατήρτισε με τον Π, αν τελικά η εντύπωση του για ένταξη του οικοπέδου στο σχέδιο πόλεως αποδειχθεί εσφαλμένη;


2.Θα άλλαζε η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα αν ο Π είχε παρασύρει τον Α στην αγορά του οικοπέδου, λέγοντας ότι είναι βέβαιη η ένταξη του στο σχέδιο πόλεως, ενώ ο ίδιος γνώριζε ότι κάτι τέτοιο δεν επρόκειτο να γίνει;


3.Ποια είναι τα δεσμευόμενα μέρη στη σύμβαση πώλησης του πίνακα;


4.Σε ποια κατηγορία δικαιωμάτων εντάσσεται το δικαίωμα της υπαναχώρησης;( να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων αυτών)


Πρέπει να απαντήσετε αιτιολογημένα σε ένα από τα δύο θέματα.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Φεβρουάριος 2017 (Σειρά Β)


Θέμα 1ο


Ο Π, μόνιμος κάτοικος Η.Π.Α, αναθέτει στον Α την πώληση και τη μεταβίβαση κυριότητας του ισογείου καταστήματος του σε πολυκατοικία με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Ο Α συνάπτει με τον Ι, ιδιοκτήτη όμορου καταστήματος στην ίδια πολυκατοικία, ενώπιον συμβολαιογράφου σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης της κυριότητας του καταστήματος του Π, έναντι τιμήματος 100.000, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην αγοραία αξία του καταστήματος, που είναι διπλάσια. Ο Α συνάπτει ωστόσο τη σύμβαση, πειθόμενος ως προς τη χαμηλότερη αξία του καταστήματος από τον Ι, ο οποίος του εμφανίζει εν γνώσει του παραποιημένη στατική μελέτη του κτιρίου, στην οποία αναφέρεται αναληθώς ότι το κτίριο κατόπιν πρόσφατων σεισμών δεν έχει την απαραίτητη στατική επάρκεια και χρήζει διαρθρωτικών επεμβάσεων.

Ερωτάται:


1) Ήταν απαραίτητο να χορηγήσει ο Π στον Α συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για τη σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης της κυριότητας του καταστήματος του;

2)Δεσμεύει τον Π η τελικώς καταρτισθείσα σύμβαση πώλησης με τον Ι, και αν όχι, πώς μπορεί να αποδεσμευθεί από αυτήν;

3)Δικαιούται ο Π, πριν τη σύναψη της σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης της κυριότητας με τον Ι, να ανακαλέσει το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, και αν ναι, πώς;

4)Αν υποτεθεί ότι ο Α, κατά τη διάρκεια της σύναψης της σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης της κυριότητας, βρισκόταν υπό την επήρεια παραισθησιογόνων ουσιών, δεσμεύεται ο Π από τη σύμβαση;

Θέμα 2ο


Το ίδρυμα Ι, εκπροσωπούμενο σύμφωνα με το καταστατικό του, από τον Π, πρόεδρο του διοικητικού του συμβουλίου, και ο Α, συνάπτουν στις 15-12-2016 συμβόλαιο με το εξής περιεχόμενο: «Το Ι και ο Α θα συνάψουν στις 10-2-2017 σύμβαση πώλησης προς το Ι ενός ακινήτου που ανήκει στον Α. Η πώληση θα συναφθεί μόνον εάν μέχρι την ημερομηνία αυτή έχει ληφθεί από το Ι μία χορηγία που θα καλύψει το τίμημα».

Ερωτάται:


1)Πώς χαρακτηρίζεται η σύμβαση μεταξύ Ι και Α και ποια η σημασία της για τους συμβαλλόμενους;

2)Πώς χαρακτηρίζεται ο όρος του συμβολαίου αναφορικά με τη χορηγία; Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αν στις 10-2-2017 το Ι δεν έχει λάβει τη χορηγία;

3)Εάν ληφθεί η χορηγία και το Ι και το Α επιθυμούν να καταρτισθεί η σύμβαση πώλησης στις 10-2-2017, αλλά ο Α θα απουσιάζει στο εξωτερικό τη συγκεκριμένη ημερομηνία, μπορεί ο Α να ζητήσει να παραστεί για λογαριασμό του κατά την κατάρτιση της σύμβασης: (α) ο Π; (β) ο Β, εξάδελφος του Α, ηλικίας 17 ετών;

4)Πόσες και τί είδους δικαιοπραξίες είναι απαραίτητο να συναφθούν για να αποκτήσει το Ι την κυριότητα του ακινήτου;


Οι απαντήσεις να είναι αιτιολογημένες.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2019 (Σειρά Α')

Θέμα 1ο

Ο Κ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, πωλεί και μεταβιβάζει στον Α ένα διαμέρισμα, αξίας 250.000 ευρώ, αντί μόλις 50.000 ευρώ προκειμένου να εξεύρει τα χρήματα για να υποβληθεί σε μια αναγκαία χειρουργική επέμβαση στο εξωτερικό. Περαιτέρω, συντάσσει ιδιόγραφη διαθήκη με την οποία αφήνει στην ανεψιά του, Β, μοναδική εν ζωή συγγενή του, την κυριότητα ενός άλλου διαμερίσματος ενώ επίσης ορίζει η υπόλοιπη περιουσία του να περιέλθει σε ίδρυμα που θα συσταθεί στα Χανιά, τον τόπο καταγωγής του, με σκοπό την περίθαλψη ατόμων με αναπηρία.

Ερωτάται:

1)Πόσες και ποιες δικαιοπραξίες καταρτίστηκαν μεταξύ του Κ και του Α;(να αναφερθεί σε ποιες διαδικασίες ανήκει έκαστη)

2)Αν υποτεθεί ότι ο Α γνώριζε την επείγουσα ανάγκη του Κ να χειρουργηθεί στο εξωτερικό, την οποία και εκμεταλλεύτηκε προκειμένου να συνομολογήσει το τίμημα των 50.000 ευρώ, θα είχε αυτό επίπτωση στο κύρος της πώλησης και μεταβίβασης του διαμερίσματος προς αυτόν;

3)Είναι δυνατή η σύσταση του ιδρύματος με τη διαθήκη του Κ, και αν ναι, από πότε θεωρείται αυτό συνεστημένο;

4)Έχει την ικανότητα η Β να αποκτήσει την κυριότητα του διαμερίσματος αν υποτεθεί ότι κατά το χρόνο θανάτου του Κ είναι επτά (7) ετών; Αν η Β γεννήθηκε στις 10 Ιουνίου του 2010,πότε θα ενηλικιωθεί;

Θέμα 2ο

Το νομίμως συσταθέν σωματείο Σ διοικείται από τριμελές διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) αποτελούμενο από τους Α, Β και Γ. Το ΔΣ του Σ αποφάσισε τον Δεκέμβριο του 2018 να διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2019 πανελλήνιο συνέδριο στο Βόλο για την προώθηση των σκοπών του και γι΄ αυτόν το λόγο ανέθεσε στον Α την σύναψη της σχετικής δικαιοπραξίας με τον Μ για την παραχώρηση κατάλληλης αίθουσας για την ημέρα του συνεδρίου με τους όρους που θα κρίνει εκείνος αλλά με συνολικό κόστος έως 10.000 ευρώ. Για την κάλυψη των εξόδων ο Γ συμφώνησε να καταβάλει 3.000 ευρώ, χωρίς να απαιτεί την επιστροφή τους και το ΔΣ έλαβε σχετική θετική απόφαση παρά τη διαφωνία του Β. 

Ερωτάται:

1)Ποιες δικαιοπραξίες και μεταξύ ποιών προσώπων έγιναν σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα; Σε ποιες κατηγορίες ανήκει έκαστη (σύμβαση-μονομερής δικαιοπραξία, τυπική-άτυπη, επαχθής-χαριστική, ενοχική-εμπράγματη);

2)Ο Γ ισχυρίζεται τώρα ότι δεν δεσμεύεται από την υπόσχεση του να καταβάλει τα 3.000 ευρώ, διότι ήταν άκυρη τόσο η σχετική απόφαση του ΔΣ, στη λήψη της οποίας δεν δικαιούτο να συμμετάσχει, όσο και, ανεξαρτήτως της ακυρότητας της αποφάσεως, η δικαιοπραξία με την οποία υποσχέθηκε την καταβολή των 3.000 ευρώ. Είναι βάσιμοι οι ισχυρισμοί του;

3)Αν ο Α συμφωνήσει με τον Μ να φαίνεται στο ιδιωτικό έγγραφο που υπέγραψαν το μίσθωμα ως 3.000 ευρώ, τα οποία κατέβαλε το Σ, αλλά στην πραγματικότητα να είναι 2.000 ευρώ και να κρατήσει ο Α τη διαφορά των 1.000 ευρώ, είναι έγκυρη η δικαιοπραξία μεταξύ Α και Μ;

Να απαντήσετε σε ένα από τα δύο πρακτικά θέματα. Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστου ΑΚ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2019 (Σειρά Β')

Θέμα 1ο

Την 1/2/2019, η Α συμφωνεί με τον Β να πωλήσει και να μεταβιβάσει σε αυτόν ένα αγροτεμάχιο αντί τιμήματος 10.000 ευρώ, αλλά να αναγραφεί στο συμβόλαιο πώλησης ως τίμημα η αντικειμενική αξία του αγροτεμαχίου, ύψους 4.000 ευρώ. Ακολούθως, η Α χορηγεί στον Γ πληρεξουσιότητα για την πώληση και μεταβίβαση του αγροτεμαχίου της προς τον Β αντί του τιμήματος που συμφωνήθηκε να αναγραφεί στο συμβόλαιο πώλησης (4.000 ευρώ).

Ερωτάται:

1)Τι είδους δικαιοπραξία είναι η πληρεξουσιότητα και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έγκυρη κατάρτιση πληρεξουσίου από την Α στον Γ;

2)Αν ο Β, εν γνώσει του Γ, κατέβαλε την 1/2/2019 στην Α, κατά την μεταξύ τους συμφωνία, 6.000 ευρώ σε μετρητά, και ακολούθως κατά την κατάρτιση συμβάσεων πώλησης και μεταβίβασης του αγροτεμαχίου την 4/2/2019 εγχείρισε στον Γ επιταγή ύψους 4.000 ευρώ, είναι οι συμβάσεις της πώλησης και μεταβίβασης έγκυρες; Θα άλλαζε η απάντηση σας, αν ο Γ δεν τελούσε σε γνώση της προηγούμενης καταβολής των 6.000 ευρώ του Β προς την Α; 

3)Αν η Α είχε αποκρύψει από τον Β ότι το αγροτεμάχιο ήταν εκμισθωμένο στον Δ για 10 ακόμη έτη, ενώ ο Β την είχε ενημερώσει ότι το χρειάζεται επειγόντως για καλλιέργεια καπνού, από την οποία προσδοκούσε να λάβει κρατική επιχορήγηση ύψους 5.000 ευρώ, έχει κάποια δικαιώματα ο Β κατά της Α και αν ναι, πώς θα τα ασκήσει;

Θέμα 2ο

Στο καταστατικό του σωματείου Σ υπάρχει όρος, σύμφωνα με τον οποίο το διοικητικό συμβούλιο (στο εξής ΔΣ) του Σ δικαιούται να αναθέτει σε μέλη του,την κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης.Το ΔΣ με ομόφωνη απόφασή του ανέθεσε στον Χ, μέλος του ΔΣ, την κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης για την στέγαση των γραφείων του σωματείου. Την 1/6/2018, ο Χ κατήρτισε με τον Υ, ιδιοκτήτη ενός διαμερίσματος, σύμβαση μίσθωσης υπό τον όρο ο Υ να προβεί έως την 1/9/2018 σε ριζική ανακαίνιση αυτού, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Σ. Επειδή, όμως, το διαμέρισμα δεν είχε ανακαινισθεί από τον Υ στον συμφωνημένο χρόνο, ο Χ υπέγραψε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης,ενεργώντας και ως πληρεξούσιος της συζύγου του Ψ, και μίσθωσε από αυτήν ένα υπόγειο χώρο γραφείων,κυριότητας της, για τις ανάγκες στέγασης του Σ. Ο Χ ενήργησε με βάση προφορική πληρεξουσιότητα, που είχε παραχωρήσει η Ψ στον Χ για κατάρτιση από αυτόν κάθε είδους σύμβασης στο όνομα και για λογαριασμό της. 

Ερωτάται:

1)Τι είδους δικαιοπραξία είναι η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Σ, με την οποία ανατέθηκε στον Χ η κατάρτιση της σύμβασης μίσθωσης και τι είδους δικαιοπραξία είναι η μίσθωση;

2)Δεσμεύεται το Σ από τη σύμβαση που κατήρτισε ο Χ με τον Υ και αν ναι, υπό ποια ιδιότητα λειτούργησε ο Χ; 

3)Ποιος είναι ο χαρακτηρισμός του όρου περί ολοκλήρωσης των εργασιών ανακαίνισης έως την 1/9/2018 και ποια η έννομη συνέπεια λόγω μη εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης των εργασιών;

4)Δεσμεύεται το Σ από τη σύμβαση μίσθωσης με την Ψ;

Να απαντήστε αιτιολογημένα σε ένα από τα δύο θέματα. Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστου 
ΑΚ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2019

Θέμα 1ο

Η νεοεκλεγείσα 6μελής διοίκηση του σωματείου Σ με την επωνυμία << Οι φίλοι της τέχνης >>, η οποία απαρτίζεται από τον Α, ως πρόεδρο, και 5 μέλη, προγραμματίζει την δράση του Σ. Σύμφωνα με το καταστατικό του Σ, το οποίο ορίζει ότι για την έγκυρη λήψη απόφασης εκ μέρους της διοίκησης αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η διοίκηση αποφασίζει με πλειοψηφία 4 εκ των παρόντων 5 μελών, τη μίσθωση από το Σ ενός διαμερίσματος που ανήκει σε ένα εκ των μελών του, τον Β, για την στέγαση των γραφείων του Σ. Ο Β ήταν παρών κατά την ψηφοφορία και ψήφισε υπέρ της μίσθωσης. Ακολούθως η διοίκηση αποφασίζει,στο πλαίσιο του σκοπού του Σ, να αγοράσει μια αίθουσα στο κέντρο της Αθήνας, για να διοργανώνει εκθέσεις. Την σχετική έρευνα αναλαμβάνει ο Α, πρόεδρος του Σ, που έχει μεν κατά το καταστατικό την εξουσία να το εκπροσωπεί, δεν έχει όμως καμιά γνώση των τιμών των ακινήτων και των συνθηκών αγοράς των ακινήτων. Ο Α έρχεται σε επαφή με τον Δ, κύριο μιας παλιάς αίθουσας σε υποβαθμισμένη περιοχή. Ο Δ αντιλαμβανόμενος από την σχετική διαπραγμάτευση την άγνοια του Α του προτείνει να συνάψουν μίσθωση έναντι μηνιαίου μισθώματος 50.000 ευρώ, ποσό το οποίο είναι πενταπλάσιο της μισθωτικής της αξίας. Ο Α συμφωνεί και συντάσσεται σχετικό ιδιωτικό έγγραφο. Στη συνέχεια ο Α απευθύνεται στον διακοσμητή Ε με τον οποίο συμφωνεί ότι  Ε θα ανακαινίσει την αίθουσα και θα την διαμορφώσει σε πολυχώρο εκθέσεων, υπό τον όρο ότι μέχρι της 31/12/19 το Σ θα έχει εξασφαλίσει τραπεζικό δάνειο για την κάλυψη των σχετικών εξόδων.

Ερωτάται:

1) Είναι έγκυρη η απόφαση της διοίκησης του Σ για την μίσθωση των γραφείων από τον Β;

2) Ποια είναι τα υποκείμενα της σύμβασης που συνήψαν Α και Δ; Είναι αυτή έγκυρη;

3) Πώς χαρακτηρίζεται όρος για την λήψη του δανείου που περιλαμβάνεται στην συμφωνία των Α και Ε; Πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση την 1/1/20;

4) Εάν υποτεθεί ότι ο Α δεν είχε εξουσία να εκπροσωπεί μόνος του το Σ, σε ποιες ενέργειες θα μπορούσε να προβεί ο Ε, ο οποίος αγνοούσε κατά τη σύναψη της σύμβασης την έλλειψη εξουσίας του Α;

Θέμα 2ο

Ο Κ, κάτοικος Αυστραλίας, παρέχει στον αδελφό του Α συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να πωλήσει και να μεταβιβάσει μια θαλάσσια έκταση στον τόπο καταγωγής τους, η οποία του ανήκει. Με επιστολή του ο Κ ενημερώνει τον Α ότι δεν πρέπει να πωλήσει το ακίνητο λιγότερο από 170.000 ευρώ. Ο συγχωριανός τους Β, που ενδιαφέρεται να αγοράσει το ακίνητο, απειλεί τον Α ότι αν δεν του το μεταβιβάσει, θα αποκαλύψει στην κλειστή τοπική κοινωνία τις εξωσυζυγικές σχέσεις του Α. Ο Α υποκύπτει και πωλεί και μεταβιβάζει νομότυπα το ακίνητο στον Β έναντι 150.000 ευρώ.

Ερωτάται:

1) Δεσμεύεται ο Κ από την ως άνω πώληση του ακινήτου δεδομένου ότι είχε ενημερώσει τον Β ότι δεν επιθυμεί πώληση με τίμημα κατώτερο των 170.000 ευρώ;

2) Ανεξάρτητα από την απάντηση που δώσατε στο παραπάνω ερώτημα, αν δεχθούμε ότι ο Κ δεσμεύεται από την καταρτισθείσα σύμβαση, το δικαίωμα κυριότητας που απέκτησε ο Α με αυτήν σε ποια κατηγορία δικαιωμάτων ανήκει (εξουσιαστικό ή διαπλαστικό; διαιρετό ή αδιαίρετο; ενοχικό ή εμπράγματο; κύριο ή παρεπόμενο;) και ποιος ο τρόπος κτήσης του (πρωτότυπος ή παράγωγος;);

3) Αν δεχθούμε ότι ο Κ δεσμεύεται από την πώληση του ακινήτου του μπορεί να αποδεσμευτεί από αυτήν και αν ναι με ποιες προϋποθέσεις;

4) Αν ο Β τελικά αποκαλύψει στους συμπολίτες του, τις εξωσυζυγικές σχέσεις του Α, έχει ο Α αξιώσεις έναντι του Β;

Από τα δυο θέματα να γραφεί κατ΄επιλογή το ένα. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020

‘Α κλιμάκιο

ΘΕΜΑ 1ο
Ο Κ, κύριος ενός οικοπέδου παρέχει νομοτύπως στον Π πληρεξουσιότητα να πωλήσει και να μεταβιβάσει το οικόπεδο στον Α στο όνομα και για λογαριασμό του (του Κ). Ο Κ επισημαίνει προφορικά στον Π να μην πωλήσει το  ακίνητο για τίμημα μικρότερο των 100.000 ευρώ. Ο Π πωλεί και μεταβιβάζει το ακίνητο στον Α έναντι 80.000 ευρώ. Ερωτάται:
1. Πώς έπρεπε να παρασχεθεί η πληρεξουσιότητα του Κ προς τον Π;
2. Δεσμεύεται ο Κ από την πώληση στην οποία προέβη ο Π; Εάν υποτεθεί ότι δεν δεσμεύεται, θα είχε ο Α δικαιώματα κατά του Κ;
3. Εάν υποτεθεί ότι η πώληση είναι μεν δεσμευτική, ο Π όμως πώλησε το ακίνητο έναντι του ανωτέρω αναφερθέντος τιμήματος επειδή ο Α τον πίεσε, λέγοντάς του ότι σε διαφορετική περίπτωση θα απέλυε την αδελφή του Ε, η οποία εργάζεται σε κατάστημα που διατηρεί ο Α, μπορεί ο Κ να προβεί σε κάποια ενέργεια για να ανατρέψει την συναλλαγή;
4. Εάν ο Π δεν είχε υποκύψει στην πίεση του Α και ο τελευταίος καταγγείλει τελικά τη μεταξύ αυτού και της Ε σύμβαση εργασίας, λόγω του ότι δεν ανταποκρίνεται στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, πράγμα που δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, είναι αυτή η καταγγελία έγκυρη; Αν επιπλέον ο Α διαδίδει αναληθώς σε τρίτους ότι η Ε είναι οκνηρή και ανίκανη για οποιαδήποτε εργασία, πώς μπορεί η Ε να προστατευθεί κατ’ αυτού;

ΘΕΜΑ 2ο
Ο Α, για να μειώσει τη φορολογική του επιβάρυνση και να αποφύγει την εκπλήρωση υποχρεώσεών του προς τον δανειστή του Δ, πωλεί και μεταβιβάζει νομοτύπως, στην φίλη του Φ ένα διαμέρισμα στην Κηφισιά, αντί τιμήματος 500.000 ευρώ, με την προφορική συμφωνία μεταξύ τους ότι στην πραγματικότητα κύριος παραμένει ο Α. Το τίμημα για την ως άνω πώληση και μεταβίβαση δεν καταβάλλεται. Στη συνέχεια, η Φ προσυμφωνεί να δωρίσει το διαμέρισμα αυτό στην μητέρα της Μ, που δεν γνωρίζει τίποτα για την συμφωνία μεταξύ των Α και Φ. Οι Φ και Μ συμφωνούν ότι το οριστικό συμβόλαιο θα καταρτισθεί εντός 3 μηνών από την κατάρτιση του προσυμφώνου. Ερωτάται:
1. Υπόκειται σε τύπο η πώληση, η μεταβίβαση και το προσύμφωνο δωρεάς του διαμερίσματος;
2. Αν αρνείται η Φ να συμπράξει ώστε να καταρτισθεί η οριστική σύμβαση, τι δικαιώματα έχει η Μ;
3. Δικαιούται ο Α (και αν ναι, πώς) να προσβάλει την πώληση και μεταβίβαση του διαμερίσματος στην Φ, ενόσω δεν έχει καταρτισθεί η οριστική σύμβαση; Ο Δ;
4. Ποια είναι η απάντηση στο ως αν υπό 3 ερώτημα, αν η οριστική σύμβαση μεταξύ Φ και Μ έχει ήδη καταρτισθεί;
Να απαντηθεί ένα από τα δύο θέματα. Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστου ΑΚ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023

Σειρά Β'

ΘΕΜΑ 1ο 

Ο οπωροπώλης Α εξουσιοδοτεί προφορικά τον 17χρονο υπάλληλό του Β να αγοράσει για λογαριασμό του από τον χονδρέμπορο Γ 100 κιλά μήλα με τιμή μεταξύ 0,30 και 0,40 λεπτά το κιλό και του λέει ότι θα τα πληρώσει ο ίδιος (ο Α) στον Γ. Ο Β πράγματι αγοράζει για λογαριασμό του Α 100 κιλά μήλα με τιμή 0,35 λεπτά το κιλό, αλλά μαζί μ’ αυτά αγοράζει και 200 κιλά αχλάδια προς 0,30 λεπτά το κιλό. 
Ο Α παραλαμβάνει από τον Β και τα μήλα και τα αχλάδια, αλλά πληρώνει στον Γ μόνο τα μήλα. 
Τότε ο Γ στρέφεται κατά των Α και Β και ζητά να του καταβάλουν την αξία των αχλαδιών. 

Ερωτάται: 
1. Είναι έγκυρη η αγορά των μήλων και των αχλαδιών για λογαριασμό του Α;
2. Είναι βάσιμη η αξίωση του Γ κατά των Α και Β; 
3. Εάν υποτεθεί ότι τα μήλα που αγόρασε ο Β ήταν κατώτερης ποιότητας, τα οποία ο Γ διέθετε για παρασκευή κομπόστας, πράγμα που ο Β δεν γνώριζε, έχει ο Α κάποια δυνατότητα; 
4. Εάν υποτεθεί ότι ο Α, ενόψει των ανωτέρω, επιθυμεί να καταγγείλει την σύμβαση εργασία με τον Β, τι είδους δικαιοπραξία είναι η καταγγελία και τι δικαίωμα ασκείται με αυτήν; 

ΘΕΜΑ 2ο 

Στο καταστατικό του σωματείου Σ υπάρχει όρος, σύμφωνα με τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ είναι αρμόδιο για την αγορά κινητών και δικαιούται να ανατεθεί σε μέκη του την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων. 

Το Σ χρειαζόταν μία αποθήκη και ντουλάπες για να τοποθετήσει το αρχείο του. Για τις ντουλάπες, το διοικητικό συμβούλιο επέλεξε ομόφωνα την προσφορά του Ρ ως πιο οικονομική και ανέθεσε στον Ζ, πρόεδρο του Σ, την κατάρτιση της σύμβασης. Μετά τη λήψη της απόφασης ο Ζ, παρήγγειλε στον Ρ δεκατρείς ντουλάπες, τις οποίες ο Ρ κατασκεύασε και κάλεσε τον Ζ να τις παραλάβει, αξιώνοντας την καταβολή της αμοιβής του. Ο Ζ όμως του δήλωσε ότι θα παραλάβει και θα πληρώσει μόνο τις δέκα ντουλάπες, γιατί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σ αυτή την αγορά ενέκρινε. 

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ αποφασίζει την μίσθωση μιας αποθήκης από τον Φ για δέκα έτη. Συμφωνείται ότι η μίσθωση θα ξεκινήσει την 1.6.2023, όταν και θα είναι ελεύθερη η αποθήκη. 

Ερωτάται: 

1. Έχει υποχρέωση το Σ απέναντι στον Ρ να του καταβάλει την αμοιβή και για τις δεκατρείς ντουλάπες; 
2. Έχει ευθύνη ο Ζ απέναντι στον Ρ για την καταβολή της αμοιβής του τελευταίου; 
3. Εάν η Γενική Συνέλευση του Σ θεωρεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ δεν ενεργεί σύμφωνα με τα συμφέροντα του Σ έχει κάποια δυνατότητα; 
4. Πώς χαρακτηρίζεται ο όρος στην συμφωνία μεταξύ Φ και Σ για την έναρξη της μίσθωσης; 
5. Εάν υποτεθεί ότι στην μίσθωση μεταξύ Φ και Σ τα μέρη περιέλαβαν όρο σύμφωνα με τον οποίο το Σ θα δικαιούται στο τέλος της δεκαετίας να αγοράσει, με δήλωσή του προς τον Φ, την αποθήκη πώς χαρακτηρίζεται το δικαίωμα που αποκτά από τον όρο αυτόν το Σ και σε ποιες κατηγορίες δικαιωμάτων ανήκει; 
6. Εάν ο Φ επικαλεσθεί ότι το μίσθωμα της αποθήκης είναι πολύ χαμηλό, γιατί κατά τον χρόνο κατάρτισής της βρισκόταν σε μεγάλη ανάγκη, για να εξοφλήσει ληξιπρόθεσμα χρέη του, μπορεί να αμφισβητήσει το κύρος της σύμβασης μίσθωσης; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 σχόλια:

 1. Ενδεικτικές απαντήσεις Υπάρχουν?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Επιλέγεται ένα από τα δύο θέματα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μην είσαι κακός εσύ ! παρακαλούμε πολύ όπως αναρτήσετε σημειώσεις και πρακτικά λυμένα και ύλη φυσικά για το μάθημα αυτό ευχαριστούμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλησπερα.Ξερει κανεις ποτε θα βγουν τα αποτελεσματα της εξεταστικης του Φεβρουαριου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Καλημέρα. Είμαι στο α΄κλιμάκιο και έχω στην διάθεσή μου μόνο την περίληψη ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ για τις γενικές αρχές. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Τί πρέπει να διαβάσω για να το περάσω; Πού να εστιάσω;; Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Απαντησεις δε θα αναρτησετε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. τι θα πει να ψάξεις να βρεις; Χαζός είσαι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Όποιος ζητάει παίρνει, όποιος ψάχνει βρίσκει, κι όποιος χτυπάει του ανοίγεται"

   Διαγραφή
 8. Υπάρχουν διαθέσιμα τα θέματα του 2021 και του 2022; Ευχαριστώ πολύ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ξερουμε απαντησεις απο το 2ο σημερινο πρακτικο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023-ΣΕΙΡΑ Α

  ΘΕΜΑ 1ο: Το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) του σωματείου Α συνέρχεται για να αποφασίσει αφενός σχετικά με την αγορά ενός διαμερίσματος, στο οποίο θα στεγαστούν τα καινούρια γραφεία του, και αφετέρου σχετικά με τη μίσθωση χώρου εκδηλώσεων για τον εορτασμό της επετείου 10 ετών από τη σύστασή του. Κατά τη συνεδρίαση προσήλθαν 5 από τα 7 μέλη του Δ.Σ. Ως προς το ζήτημα της αγοράς διαμερίσματος, αποφασίστηκε με ψήφους 3 υπέρ και 2 κατά να αγοραστεί ένα διαμέρισμα που ανήκε κατά κυριότητα στη Σ, σύζυγο ενός από τα μέλη του Δ.Σ. το οποίο είχε δώσει θετική ψήφο. Ως προς το ζήτημα της μίσθωσης χώρου εκδηλώσεων, αποφασίστηκε ομοφώνως να μισθωθεί μια αίθουσα του ξενοδοχείου Ω. Το συμφωνητικό μίσθωσης με το ξενοδοχείο Β υπέγραψε ο Υ, υπάλληλος του Α, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη που υπήρχε στο καταστατικό του Α. Ερωτάται: 1) ελήφθη έγκυρα η απόφαση του Δ.Σ. περί αγοράς του διαμερίσματος από τη Σ;, 2) θα άλλαζε η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα αν : α) η απόφαση του Δ.Σ. είχε ληφθεί με ψήφους 4 υπέρ ( ανάμεσα στις οποίες και η ψήφος του συζύγου της Σ) και 1 κατά; και β) η απόφαση του Δ.Σ. αφορούσε όχι σε πώληση αλλά σε δωρεά του διαμερίσματος από τη Σ στο σωματείο; 3) ποιος βαρύνεται με την πληρωμή του μισθώματος στο ξενοδοχείο Β; 4) αν υποτεθεί ότι ο τρίτος Ψ διαδίδει ψευδώς ότι το Α εμπλέκεται σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, ποιες αξιώσεις έχει κατ' αυτού το Α;

  ΘΕΜΑ 2ο: Ο Α, υπήκοος και κάτοικος Ν. Αφρικής, επιθυμεί να πωλήσει και να μεταβιβάσει ακίνητό του στην Κέρκυρα αντί τιμήματος 320.000 ευρώ. Για το σκοπό αυτό, αναθέτει στον φίλο του Β, κάτοικο Κέρκυρας , να φροντίσει να βρει αγοραστή και να είναι όλα έτοιμα, όταν θα βρίσκεται στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2022, ώστε να προβεί ο ίδιος ο Α στις αναγκαίες ενέργειες . Ο Β, ο οποίος δεν θέλει αμοιβή, πράγματι φροντίζει για όλα και η πώληση και μεταβίβαση προς τον Γ ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2022, με πίστωση όμως του τιμήματος έως τις 30.09.2022, διότι ο Γ θα λάμβανε δάνειο για την αποπληρωμή του τιμήματος. Ερωτάται: 1) ποιες δικαιοπραξίες είναι αναγκαίες για την επίτευξη των ανωτέρω; Χαρακτηρίστε νομικά τις δικαιοπραξίες αυτές ( τυπική - άτυπη, αιτιώδης- αναιτιώδης, υποσχετική-εκποιητική, επαχθής-χαριστική) και αιτιολογείστε τους χαρακτηρισμούς και τις έννομες συνέπειες που αυτοί συνεπάγονται, 2) αν υποτεθεί ότι από λάθος των μερών (αναριθμητισμό) στη σύμβαση πώλησης ανεγράφη τίμημα 230.000 ευρώ αντί του συμφωνημένου 320.000 ευρώ, ποιες είναι οι έννομες συνέπειες; 3) αν υποτεθεί ότι το μικρότερο τίμημα των 230.000 ευρώ ανεγράφη στη σύμβαση πώλησης με συμφωνία των μερών για να επιτύχουν ευμενέστερη φορολόγηση, ποιες είναι οι έννομες συνέπειες; 4) αν υποτεθεί ότι τον Σεπτέμβριο του 2022 δημοσιεύτηκε νόμος που για λόγους εθνικής ασφάλειας απαγορεύει αναδρομικά τη μεταβίβαση ακινήτων σε κάποιες περιοχές, μεταξύ των οποίων και η ανωτέρω, ποιες είναι οι έννομες συνέπειες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Θέλω πραγματικά να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τον κ. Robinson που με βοήθησε με ένα ποσό δανείου 180.000 ευρώ επιτέλους μετά από απάτη από διάφορες εταιρείες στο παρελθόν, για όποιον χρειάζεται επίσης επείγοντα δάνειο, επικοινωνήστε μαζί τους μέσω ιδιωτικού email σήμερα: managingdirectorjlc@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή