28 Οκτωβρίου 2018

Θέματα Ιστορίας Δικαίου Ιούνιος 2018


ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Με εστίαση στα βασικά χωρίς προσκόλληση σε ασήμαντες λεπτομέρειες ρωτήθηκαν:

1.    Πανδέκτης,
2.     Δωδεκάδελτος νόμος,
3.    Γάμος στην Αρχαία Ελλάδα,
4.     Γυναίκα στην Αρχαία Ελλάδα,
5.    Βασιλικά,
6.     Φονικά δικαστήρια,
7.    Ομηρικά και Μυκηναϊκά βασίλεια,
8.     Βουλή των 500,
9.     Ηλιαία,
10.   Νόμος στη Δημοκρατία της Ρώμης,
11.   Λόγοι Διαζυγίου στο Βυζάντιο, Δημοκρατία στην Αθήνα και ιδρυτές της,
12.   Αξιωματούχοι στην Αθήνα,
13.   Χαρακτηριστικά δικαστικών αποφάσεων Ρωμαϊκών δικαστηρίων,
14.  Προϋποθέσεις Ρωμαϊκού γάμου,
15.   Οστρακισμός,
16.   Ανθρωποκτονία στην Αθήνα,
17.   Ιουστινιάνεια Κωδικοποίηση,
18.   Extra ordinem,
19.  Εξάβιβλος,
20.   Βυζαντινός Αυτοκράτορας,
21.   Πραίτορες,
22.   Σωματικές ποινές,
23.  Εγκλήματα κατά της αυτοκρατορικής εξουσίας ,
24.   Νομική επιστήμη στη Ρώμη,
25.  Χαρακτηριστικά απονομής της δικαιοσύνης στην Αθήνα
26.   Δήμοι στο Βυζάντιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου