6 Σεπτεμβρίου 2014

Θέματα Δικαίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ)

Ιούλιος 2015 (A’ Κλιμάκιο)

Θέμα 1: Συστήματα ελέγχου χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Θέμα 2: Ο Α έχει εφεύρει μέθοδο την οποία χρησιμοποιεί στην επιχείρηση του όμως πότε δεν ενδιαφέρθηκε να λάβει δίπλωμα γι’ αυτήν. Ο Β αργότερα προβαίνει στην ίδια εφεύρεση μεθόδου την οποία κατοχυρώνει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Υπάρχει σύγκρουση και αν ναι, πώς επιλύεται;

Θέμα 3: Έλλειψη συγκεκριμένης διακριτικής ικανότητας και έλλειψη αφηρημένης διακριτικής ικανότητας: εννοιολογικοί προσδιορισμοί, διαφορές, έννομες συνέπειες.

Θέμα 4: Είδη ουσιαστικών διακριτικών γνωρισμάτων. Πώς επιλύεται η σύγκρουση αυτών με σήμα;

Να απαντηθούν και τα 4 θέματα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2015 (Β’ Κλιμάκιο)

Θέμα 1: Η απόσπαση εργατικού δυναμικού ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού.

Θέμα 2: Ο Α καταθέτει αίτηση στο Ελληνικό Μητρώο Σημάτων, για να καταχωρηθεί ως εμπορικό σήμα η λεκτική ένδειξη “ΛΕΥΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ”, για να διακρίνει προϊόντα γυναικείων ενδυμάτων αφενός και τσιγάρων αφετέρου. Στο κοινοτικό μητρώο σημάτων...
...έχει καταχωρηθεί ένα προγενέστερο κοινοτικό σήμα που αποτελείται από την απεικόνιση ενός λευκού περιστεριού και διακρίνει γυναικεία υποδήματα. Αξιολογήστε τις πιθανότητες να γίνει δεκτή προς καταχώρηση ή να απορριφθεί η αίτηση αυτή.

Θέμα 3: Συγκριτική διαφήμιση.

Θέμα 4: Ο έμπορος καλλυντικών Α πείθει τον προμηθευτή του Π να σταματήσει τον εφοδιασμό του ανταγωνιστή του Β εμπόρου, επειδή ο τελευταίος πωλεί τα προϊόντα φθηνότερα με αποτέλεσμα να προκαλείται σημαντική οικονομική ζημία στην επιχείρηση του Α. Ο Π ανταποκρίνεται στο αίτημα του Α. Σημειωτέον ότι τα προϊόντα του Π (κοινού προμηθευτή) έχουν τέτοια ποιότητα και φήμη ώστε ο Π να κατέχει το 70% στην αγορά καλλυντικών, ο δε Β τα χρειάζεται οπωσδήποτε για να παραμείνει ανταγωνιστικός και δεν μπορεί να τα προμηθευτεί από άλλη πηγή. Ο Β ρωτάει τον νομικό του σύμβουλο πώς μπορεί να αντιδράσει στην συμπεριφορά των Α και Π. Ποια θα πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη σας, η απάντηση του νομικού συμβούλου; Ειδικότερα ποιες διατάξεις θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή εν προκειμένω;

Απαντήστε αιτιολογημένα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016 (Α' Κλιμάκιο)

1. Αξιοποίηση του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας (μεταβίβαση, άδειες εκμετάλλευσης)

2. Απαντήστε αν είναι δεκτικά καταχώρισης ως σήματα:

α) οι λέξεις «ΦΡΕΣΚΑ», «GOLD FRUIT» και «FRUTEX» για κονσέρβες λαχανικών. Σημειώστε ότι υπάρχουν προκατατεθειμένα τα σήματα «GOLD HAIR» για βαφές μαλλιών και «ΦΡΟΥΤΕΛ» για μαρμελάδες,

β) η λέξη «ΟΙΝΟΗ» για οινοπνευματώδη,

γ) η λέξη «ΔΕΡΜΑΤΕΞ» για απομιμήσεις δέρματος,

δ) μία ηχητική μελωδία,

ε) τρισδιάστατη φιάλη με τριγωνικό σχήμα και κοιλότητες για οινοπνευματώδη ποτά, 

στ) το διαφημιστικό σλόγκαν «Προβάδισμα μέσω τεχνολογίας», 

ζ) το χρώμα κόκκινο για τη διάκριση πυροσβεστήρων,


Να απαντηθούν όλα τα θέματα.
Οι απαντήσεις να είναι πλήρως αιτιολογημένες.
Χρήση ασχολίαστων κωδίκων επιτρέπεται.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2017 (Α΄ Κλιμάκιο)

1) Πότε είναι ανεκτή η συνύπαρξη ομοίων σημάτων ή/και διακριτικών χαρακτηριστικών του ουσιαστικού συστήματος.

2)  Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί αθέμιτος ανταγωνισμός α) η πρόσθετη παροχή,
β) οι πολύ χαμηλές τιμές;

3) Ο Α έχει εφεύρει ένα μηχάνημα για το οποίο κάνει αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ο Β δρώντας ξεχωριστά έχει πριν την κατάθεση της αίτησης εφεύρει και χρησιμοποιεί στην βιοτεχνία του όμοιο μηχάνημα.
Ερωτάται: 
Α) Μπορεί ο Α να αξιώσει από τον Β την παύση της εκμετάλλευσης του μηχανήματος επειδή προσβάλλονται τα δικαιώματα του ;
Β) Αλλάζει η απάντηση αν πριν την κατάθεση της αίτησης ο Β έχει ζητήσει από το Μ μηχανικό την κατασκευή πολλών τέτοιων μηχανημάτων με σκοπό την πώληση τους σε άλλες βιοτεχνίες ;

* Η διατύπωση είναι κατά προσέγγιση

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2017 (Β' Κλιμάκιο)

1. Διαφορές κοινοχρήστων και περιστατικών ενδείξεων. Πρακτική σημασία διάκρισης.


2. Έννοια "σχέσης οικονομικής εξάρτησης" και προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης αυτής.


3. Ο Α είναι κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας για μέθοδο παρασκευής χημικής ουσίας Υ, η οποία προστιθέμενη στο καύσιμο αυτοκινήτου καθαρίζει τον κινητήρα από τα κατάλοιπα και βελτιώνει την απόδοση του. Όταν διαπιστώνει ότι κυκλοφορεί στην αγορά χημική ουσία με τις ίδιες ιδιότητες από τον ανταγωνιστή του Β, ο Α εγείρει αγωγή με την οποία ζητά από το δικαστήριο να απαγορεύσει στον Β την παραγωγή και εμπορία της εν λόγω ουσίας. Ο Β ισχυρίζεται ότι η αγωγή πρέπει να απορριφθεί επειδή ο Α δεν απέδειξε ότι ο Β παρήγαγε την ουσία Υ με την προστατευόμενη μέθοδο. Περαιτέρω ισχυρίζεται ότι το δίπλωμα του Α πρέπει να κηρυχθεί άκυρο επειδή η μέθοδος για την οποία ο Α απέκτησε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ήταν ήδη γνωστή από τριακονταετίας στις ΗΠΑ. Αξιολογείστε τους παραπάνω ισχυρισμούς του Β.

Να απαντηθούν και τα 3 θέματα.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2017 (κοινά θέματα και για τα δύο κλιμάκια)

1. Συστήματα ελέγχου για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

2. Η αρχή της προτεραιότητας στα διακριτικά γνωρίσματα.

3. Ποιες οι προϋποθέσεις να θεωρηθεί η παραπλανητική διαφήμιση πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού σύμφωνα με τον ν.146/1914.


 Να απαντηθούν και τα 3 ερωτήματα.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούνιος 2018 ( Α' Κλιμάκιο)


1. Ο έλεγχος της ακυρότητας σήματος και διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τα πολιτικά δικαστήρια: ομοιότητες ή/και διαφορές.


2. Αναφέρατε περιπτώσεις στις οποίες κάμπτεται το δικαίωμα της εδαφικότητας στα δικαιώματα επί της ευρεσιτεχνίας και επί του σήματος.


3. Η εταιρεία «Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης» έχει ιδρύσει, λειτουργεί και διαχειρίζεται το ομώνυμο χρηματιστήριο. Έχει κατοχυρώσει το όνομα της σε πολλές χώρες, και στην Ελλάδα, ως εμπορικό σήμα με την ένδειξη «NASDAQ» σε σχέση με οικονομικές, νομισματικές, επενδυτικές και χρηματιστηριακές υπηρεσίες. Στην πράξη η ένδειξη NASDAQ είναι ένας από τους δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, που είναι εδώ και πολλά χρόνια ευρύτατα γνωστός, όχι μόνο στην Αμερική αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολύ πρόσφατα ο Β κατοχύρωσε ως εμπορικό σήμα στο όνομα του στην Ελλάδα την ένδειξη NASDAQ, την οποία χρησιμοποιεί ως τίτλο οικονομικής εφημερίδας που εκδίδει. Επίσης πολύ πρόσφατα ο Γ κατοχύρωσε ως εμπορικό σήμα στο όνομα του στην Ελλάδα την ένδειξη NASDAQ, την οποία χρησιμοποιεί σε ανδρικά πουκάμισα που εμπορεύεται με αυτό το όνομα. Η εταιρεία «Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης» ερωτά αν μπορεί να εμποδίσει τους Β και Γ να χρησιμοποιούν την ένδειξη NASDAQ στην Ελλάδα και σε ποιες νομικές ενέργειες θα μπορούσε να προβεί εναντίον τους.


Να απαντηθούν και τα 3 θέματα.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ιούλιος 2018 ( Β' Κλιμάκιο)


1. Αναφέρατε περιπτώσεις στις οποίες υποχωρεί η αρχή της χρονικής προτεραιότητας στα δικαιώματα επί της ευρεσιτεχνίας και επί του σήματος.


2. Η σημασία των χρηστών συναλλακτικών ηθών στο δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.


3. Ο κύριος Παναγιώτης Γεωργόπουλος ίδρυσε την δεκαετία του ΄60 την εταιρεία παραγωγής αλλαντικών, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, η οποία εξελίχθηκε σε μία από τις πιο γνωστές στον τομέα της. Το έτος 2009, ο κ. Γεωργόπουλος πώλησε την εταιρεία ΓΕΩΡΓΟΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, σε άλλους μετόχους και αποχώρησε. Η εταιρεία, όταν πωλήθηκε είχε κατοχυρώσει στο όνομα της το εμπορικό σήμα ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ για προϊόντα αλλαντικών. Τα αλλαντικά ΓΕΩΡΓΟΠΟΠΟΥΛΟΣ είναι από τα πιο γνωστά της αγοράς. Το έτος 2018 ο κ. Γεωργόπουλος άρχισε πάλι να παράγει αλλαντικά με την ένδειξη ΜΩΡΙΑΣ. Στην συσκευασία των αλλαντικών του κ. Γεωργόπουλου φαίνεται ευκρινώς η ένδειξη ΜΩΡΙΑΣ, που είναι και το κυρίαρχο στοιχείο της. Στην συσκευασία υπάρχει όμως και το σήμα: «Με συνταγή και φροντίδα του Παναγιώτη Γεωργόπουλου». Η εταιρεία ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ παραπονείται ότι το παραπάνω διαφημιστικό σύνθημα προσβάλλει τα δικαιώματα της. Έχει δίκιο ή όχι;Να απαντηθούν όλα τα θέματα.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούλιος 2019 (A’ Κλιμάκιο)

1.  Συγκριτική επισκόπηση της προϋπόθεσης του "νέου" της εφεύρεσης και του βιομηχανικού σχεδίου και υποδείγματος: ομοιότητες και διαφορές.

2. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Πρότασης Οδηγίας και της Οδηγίας 2016/943 για την προστασία των εμπορικών απορρήτων και η ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό δίκαιο (ν. 4605/2019).

3. O Α από το έτος 2000 παράγει και επεξεργάζεται προϊόντα αλουμινίου. Στις 4.9.2007 κατέθεσε αίτηση καταχώρισης εθνικού σήματος που αποτελείται από τη λεκτική ένδειξη "EXAL" και την απεικόνιση ενός κουφώματος αλουμινίου το οποίο καταχωρήθηκε στις 12.9.2008, προορίζεται να διακρίνει προϊόντα αλουμινίου και του οποίου η ισχύς επεκτάθηκε μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027. Συγχρόνως ο Α ανέπτυξε μια καινοτόμο τεχνολογία βιομηχανικής θερμομόνωσης θαλάμων προφίλ, με την οποία παράγονται τα κουφώματα αλουμινίου και πέτυχε την χορήγηση σχετικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τον ΟΒΙ. Το Νοέμβριο του 2013 περιήλθε σε γνώση του Α ότι ο ανταγωνιστής Β, που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Πάτρας, α) κάνει χρήση της ένδειξης "ΕΧΑL" τόσο ως διακριτικό τίτλο της επιχείρησής του όσο και ως διακριτικό γνώρισμα στα παραγόμενα από αυτόν προϊόντα, ότι στις 14.4.2013 κατέθεσε ημεδαπό σήμα αποτελούμενο από την λεκτική ένδειξη "EXAL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ", χωρίς απεικόνιση, προς διάκριση ομοίων προϊόντων αλουμινίου, η σχετική ένδειξη έγινε δεκτή και το σήμα καταχωρήθηκε στις 25.8.2013 και β) παράγει και εμπορεύεται πανομοιότυπα κουφώματα αλουμινίου με αυτά του Α. Τον Μάιο του 2019 και ενόψει της πανελλαδικής ανάπτυξης των πωλήσεων του Β και της διείσδυσης των προϊόντων του στην αγορά ο Α θορυβείται, απευθύνεται στο νομικό του σύμβουλο και ερωτά αν έχει δικαίωμα να ζητήσει α)την απαγόρευση της λεκτικής ένδειξης "EXAL" από τον Β, β) τη διαγραφή του σήματος του Β και γ) την παύση παραγωγής και εμπορίας από τον Β κουφωμάτων αλουμινίου πανομοιότυπων με αυτά του Α. Είναι βάσιμες οι αξιώσεις του Α;

Να απαντηθούν όλα τα θέματα.
Χρήση ασχολίαστων κωδίκων επιτρέπεται.
3 σχόλια:

 1. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

  1. Συστήματα ελέγχου για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
  2. Η αρχή της προτεραιότητας στο δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων.
  3. Πότε είαι αντίθετη στο Νόμο του Αθέμιτου Ανταγωνισμού η παραπλανητική διαφήμιση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΕΜΠΤΗ 21.6.2018 – ΣΕΙΡΑ Α' (09.00-11.00)
  ΘΕΜΑΤΑ
  1. Ο έλεγχος της ακυρότητας σήματος και διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τα πολιτικά δικαστήρια: ομοιότητες ή / και διαφορές.
  2. Αναφέρατε περιπτώσεις στις οποίες κάμπτεται η αρχή της εδαφικότητας στα δικαιώματα επί της ευρεσιτεχνίας και επί του σήματος.
  3. Η εταιρεία “Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης” έχει ιδρύσει, λειτουργεί και διαχειρίζεται το ομώνυμο Χρηματιστήριο. Έχει κατοχυρώσει στο όνομά της σε πολλές χώρες – και στην Ελλάδα – ως εμπορικό σήμα την ένδειξη “NASDAQ” σε σχέση με οικονομικές, νομισματικές, επενδυτικές και χρηματιστηριακές υπηρεσίες. Στην πράξη, η ένδειξη NASDAQ είναι ένας από τους δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης που είναι εδώ και πολλά χρόνια ευρύτατα γνωστός όχι μόνο στην Αμερική αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολύ πρόσφατα ο Β κατοχύρωσε ως εμπορικό σήμα στο όνομά του στην Ελλάδα την ένδειξη NASDAQ την οποία χρησιμοποιεί ως τίτλο οικονομικής εφημερίδας που εκδίδει. Επίσης, πολύ πρόσφατα ο Γ κατοχύρωσε ως εμπορικό σήμα στο όνομά του στην Ελλάδα την ένδειξη NASDAQ την οποία χρησιμοποιεί σε ανδρικά πουκάμισα που εμπορεύεται με αυτό το όνομα. Η εταιρεία “Χρηματιστήριο Αξιών Νέας Υόρκης” ερωτά αν μπορεί να εμποδίσει τους Β και Γ να χρησιμοποιούν την ένδειξη NASDAQ στην Ελλάδα και σε ποιες νομικές ενέργειες θα μπορούσε να προβεί εναντίον τους.
  Να απαντηθούν όλα τα θέματα.
  Οι απαντήσεις να είναι πλήρως αιτιολογημένες.
  Χρήση ασχολίαστων κωδίκων επιτρέπεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΤΕΤΑΡΤΗ 19.9.2018 (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

  1.Νομοθετικές εκδηλώσεις της κοινωνικής δέσμευσης του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας.
  2.Ποια νομικά ζητήματα ανακύπτουν στο δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας από τη χρήση γεωγραφικών όρων;
  3.H K είναι εταιρεία με αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή και την εμπορία μικρού μεγέθους ηλεκτρικών συσκευών.Πρόσφατα, το τμήμα marketing της εταιρείας αυτής προτείνει την ανανέωση της αισθητικής εικόνας της καφετιέρας που επί δεκαετίες κατασκευάζει και διαθέτει στο εμπόριο, προκειμένου η εταιρεία να αποκτήσει εμπορικό προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών της στην οικεία κατηγορία προϊόντων.Για το σκοπό αυτό η τεχνική διεύθυνση της εταιρείας σχεδιάζει ένα νέο τύπο καφετιέρας,που ομοιάζει μεν,όσον αφορά τη λειτουργία του,με τις καφετιέρες που κυκλοφορούν στο εμπόριο,παρουσιάζει όμως ιδιάζοντα αισθητικά χαρακτηριστικά (μακρόστενο κυλινδρικό κάτω μέρος ,με δεξαμενή νερού,στο οποίο στηρίζεται ελλειψοειδής πίνακας με ενδείξεις της δοσολογίας του καφέ,της πίεσης του νερού, κοκ).Τα χαρακτηριστικά αυτά αναμένεται να καταστήσουν ελκυστικό το προϊόν, ιδιαίτερα στους νεότερους σε ηλικία καταναλωτές.

  Η Κ ερωτά το νομικό της σύμβουλο, κατά πόσο η αισθητική διαμόρφωση του νέου τύπου καφετιέρας είναι δυνατόν να προστατευθεί. Αν η Κ μπορεί να προστατεύσει το προϊόν της από αντιγραφές τρίτων με διαφορετικούς τρόπους, εξηγείστε ποιές είναι οι προϋποθέσεις προστασίας με καθέναν από αυτούς.
  Να απαντηθούν όλα τα θέματα.
  Οι απαντήσεις να είναι πλήρως αιτιολογημένες.
  Χρήση ασχολίαστων κωδίκων επιτρέπεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή