6 Σεπτεμβρίου 2014

Θέματα Δικαίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ)

Ιούλιος 2015 (A’ Κλιμάκιο)

Θέμα 1: Συστήματα ελέγχου χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Θέμα 2: Ο Α έχει εφεύρει μέθοδο την οποία χρησιμοποιεί στην επιχείρηση του όμως πότε δεν ενδιαφέρθηκε να λάβει δίπλωμα γι’ αυτήν. Ο Β αργότερα προβαίνει στην ίδια εφεύρεση μεθόδου την οποία κατοχυρώνει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Υπάρχει σύγκρουση και αν ναι, πώς επιλύεται;

Θέμα 3: Έλλειψη συγκεκριμένης διακριτικής ικανότητας και έλλειψη αφηρημένης διακριτικής ικανότητας: εννοιολογικοί προσδιορισμοί, διαφορές, έννομες συνέπειες.

Θέμα 4: Είδη ουσιαστικών διακριτικών γνωρισμάτων. Πώς επιλύεται η σύγκρουση αυτών με σήμα;

Να απαντηθούν και τα 4 θέματα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2015 (Β’ Κλιμάκιο)

Θέμα 1: Η απόσπαση εργατικού δυναμικού ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού.

Θέμα 2: Ο Α καταθέτει αίτηση στο Ελληνικό Μητρώο Σημάτων, για να καταχωρηθεί ως εμπορικό σήμα η λεκτική ένδειξη “ΛΕΥΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ”, για να διακρίνει προϊόντα γυναικείων ενδυμάτων αφενός και τσιγάρων αφετέρου. Στο κοινοτικό μητρώο σημάτων...
...έχει καταχωρηθεί ένα προγενέστερο κοινοτικό σήμα που αποτελείται από την απεικόνιση ενός λευκού περιστεριού και διακρίνει γυναικεία υποδήματα. Αξιολογήστε τις πιθανότητες να γίνει δεκτή προς καταχώρηση ή να απορριφθεί η αίτηση αυτή.

Θέμα 3: Συγκριτική διαφήμιση.

Θέμα 4: Ο έμπορος καλλυντικών Α πείθει τον προμηθευτή του Π να σταματήσει τον εφοδιασμό του ανταγωνιστή του Β εμπόρου, επειδή ο τελευταίος πωλεί τα προϊόντα φθηνότερα με αποτέλεσμα να προκαλείται σημαντική οικονομική ζημία στην επιχείρηση του Α. Ο Π ανταποκρίνεται στο αίτημα του Α. Σημειωτέον ότι τα προϊόντα του Π (κοινού προμηθευτή) έχουν τέτοια ποιότητα και φήμη ώστε ο Π να κατέχει το 70% στην αγορά καλλυντικών, ο δε Β τα χρειάζεται οπωσδήποτε για να παραμείνει ανταγωνιστικός και δεν μπορεί να τα προμηθευτεί από άλλη πηγή. Ο Β ρωτάει τον νομικό του σύμβουλο πώς μπορεί να αντιδράσει στην συμπεριφορά των Α και Π. Ποια θα πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη σας, η απάντηση του νομικού συμβούλου; Ειδικότερα ποιες διατάξεις θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή εν προκειμένω;

Απαντήστε αιτιολογημένα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016 (Α' Κλιμάκιο)

1. Αξιοποίηση του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας (μεταβίβαση, άδειες εκμετάλλευσης)

2. Απαντήστε αν είναι δεκτικά καταχώρισης ως σήματα:

α) οι λέξεις «ΦΡΕΣΚΑ», «GOLD FRUIT» και «FRUTEX» για κονσέρβες λαχανικών. Σημειώστε ότι υπάρχουν προκατατεθειμένα τα σήματα «GOLD HAIR» για βαφές μαλλιών και «ΦΡΟΥΤΕΛ» για μαρμελάδες,

β) η λέξη «ΟΙΝΟΗ» για οινοπνευματώδη,

γ) η λέξη «ΔΕΡΜΑΤΕΞ» για απομιμήσεις δέρματος,

δ) μία ηχητική μελωδία,

ε) τρισδιάστατη φιάλη με τριγωνικό σχήμα και κοιλότητες για οινοπνευματώδη ποτά, 

στ) το διαφημιστικό σλόγκαν «Προβάδισμα μέσω τεχνολογίας», 

ζ) το χρώμα κόκκινο για τη διάκριση πυροσβεστήρων,


Να απαντηθούν όλα τα θέματα.
Οι απαντήσεις να είναι πλήρως αιτιολογημένες.
Χρήση ασχολίαστων κωδίκων επιτρέπεται.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2017 (Α΄ Κλιμάκιο)

1) Πότε είναι ανεκτή η συνύπαρξη ομοίων σημάτων ή/και διακριτικών χαρακτηριστικών του ουσιαστικού συστήματος.

2)  Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί αθέμιτος ανταγωνισμός α) η πρόσθετη παροχή,
β) οι πολύ χαμηλές τιμές;

3) Ο Α έχει εφεύρει ένα μηχάνημα για το οποίο κάνει αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ο Β δρώντας ξεχωριστά έχει πριν την κατάθεση της αίτησης εφεύρει και χρησιμοποιεί στην βιοτεχνία του όμοιο μηχάνημα.
Ερωτάται: 
Α) Μπορεί ο Α να αξιώσει από τον Β την παύση της εκμετάλλευσης του μηχανήματος επειδή προσβάλλονται τα δικαιώματα του ;
Β) Αλλάζει η απάντηση αν πριν την κατάθεση της αίτησης ο Β έχει ζητήσει από το Μ μηχανικό την κατασκευή πολλών τέτοιων μηχανημάτων με σκοπό την πώληση τους σε άλλες βιοτεχνίες ;

* Η διατύπωση είναι κατά προσέγγιση

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2017 (Β' Κλιμάκιο)

1. Διαφορές κοινοχρήστων και περιστατικών ενδείξεων. Πρακτική σημασία διάκρισης.


2. Έννοια "σχέσης οικονομικής εξάρτησης" και προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης αυτής.


3. Ο Α είναι κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας για μέθοδο παρασκευής χημικής ουσίας Υ, η οποία προστιθέμενη στο καύσιμο αυτοκινήτου καθαρίζει τον κινητήρα από τα κατάλοιπα και βελτιώνει την απόδοση του. Όταν διαπιστώνει ότι κυκλοφορεί στην αγορά χημική ουσία με τις ίδιες ιδιότητες από τον ανταγωνιστή του Β, ο Α εγείρει αγωγή με την οποία ζητά από το δικαστήριο να απαγορεύσει στον Β την παραγωγή και εμπορία της εν λόγω ουσίας. Ο Β ισχυρίζεται ότι η αγωγή πρέπει να απορριφθεί επειδή ο Α δεν απέδειξε ότι ο Β παρήγαγε την ουσία Υ με την προστατευόμενη μέθοδο. Περαιτέρω ισχυρίζεται ότι το δίπλωμα του Α πρέπει να κηρυχθεί άκυρο επειδή η μέθοδος για την οποία ο Α απέκτησε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ήταν ήδη γνωστή από τριακονταετίας στις ΗΠΑ. Αξιολογείστε τους παραπάνω ισχυρισμούς του Β.

Να απαντηθούν και τα 3 θέματα.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2017 (κοινά θέματα και για τα δύο κλιμάκια)

1. Συστήματα ελέγχου για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

2. Η αρχή της προτεραιότητας στα διακριτικά γνωρίσματα.

3. Ποιες οι προϋποθέσεις να θεωρηθεί η παραπλανητική διαφήμιση πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού σύμφωνα με τον ν.146/1914.


 Να απαντηθούν και τα 3 ερωτήματα.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούνιος 2018 ( Α' Κλιμάκιο)


1. Ο έλεγχος της ακυρότητας σήματος και διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τα πολιτικά δικαστήρια: ομοιότητες ή/και διαφορές.


2. Αναφέρατε περιπτώσεις στις οποίες κάμπτεται το δικαίωμα της εδαφικότητας στα δικαιώματα επί της ευρεσιτεχνίας και επί του σήματος.


3. Η εταιρεία «Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης» έχει ιδρύσει, λειτουργεί και διαχειρίζεται το ομώνυμο χρηματιστήριο. Έχει κατοχυρώσει το όνομα της σε πολλές χώρες, και στην Ελλάδα, ως εμπορικό σήμα με την ένδειξη «NASDAQ» σε σχέση με οικονομικές, νομισματικές, επενδυτικές και χρηματιστηριακές υπηρεσίες. Στην πράξη η ένδειξη NASDAQ είναι ένας από τους δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, που είναι εδώ και πολλά χρόνια ευρύτατα γνωστός, όχι μόνο στην Αμερική αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολύ πρόσφατα ο Β κατοχύρωσε ως εμπορικό σήμα στο όνομα του στην Ελλάδα την ένδειξη NASDAQ, την οποία χρησιμοποιεί ως τίτλο οικονομικής εφημερίδας που εκδίδει. Επίσης πολύ πρόσφατα ο Γ κατοχύρωσε ως εμπορικό σήμα στο όνομα του στην Ελλάδα την ένδειξη NASDAQ, την οποία χρησιμοποιεί σε ανδρικά πουκάμισα που εμπορεύεται με αυτό το όνομα. Η εταιρεία «Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης» ερωτά αν μπορεί να εμποδίσει τους Β και Γ να χρησιμοποιούν την ένδειξη NASDAQ στην Ελλάδα και σε ποιες νομικές ενέργειες θα μπορούσε να προβεί εναντίον τους.


Να απαντηθούν και τα 3 θέματα.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ιούλιος 2018 ( Β' Κλιμάκιο)


1. Αναφέρατε περιπτώσεις στις οποίες υποχωρεί η αρχή της χρονικής προτεραιότητας στα δικαιώματα επί της ευρεσιτεχνίας και επί του σήματος.


2. Η σημασία των χρηστών συναλλακτικών ηθών στο δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.


3. Ο κύριος Παναγιώτης Γεωργόπουλος ίδρυσε την δεκαετία του ΄60 την εταιρεία παραγωγής αλλαντικών, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, η οποία εξελίχθηκε σε μία από τις πιο γνωστές στον τομέα της. Το έτος 2009, ο κ. Γεωργόπουλος πώλησε την εταιρεία ΓΕΩΡΓΟΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, σε άλλους μετόχους και αποχώρησε. Η εταιρεία, όταν πωλήθηκε είχε κατοχυρώσει στο όνομα της το εμπορικό σήμα ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ για προϊόντα αλλαντικών. Τα αλλαντικά ΓΕΩΡΓΟΠΟΠΟΥΛΟΣ είναι από τα πιο γνωστά της αγοράς. Το έτος 2018 ο κ. Γεωργόπουλος άρχισε πάλι να παράγει αλλαντικά με την ένδειξη ΜΩΡΙΑΣ. Στην συσκευασία των αλλαντικών του κ. Γεωργόπουλου φαίνεται ευκρινώς η ένδειξη ΜΩΡΙΑΣ, που είναι και το κυρίαρχο στοιχείο της. Στην συσκευασία υπάρχει όμως και το σήμα: «Με συνταγή και φροντίδα του Παναγιώτη Γεωργόπουλου». Η εταιρεία ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ παραπονείται ότι το παραπάνω διαφημιστικό σύνθημα προσβάλλει τα δικαιώματα της. Έχει δίκιο ή όχι;Να απαντηθούν όλα τα θέματα.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούλιος 2019 (A’ Κλιμάκιο)

1.  Συγκριτική επισκόπηση της προϋπόθεσης του "νέου" της εφεύρεσης και του βιομηχανικού σχεδίου και υποδείγματος: ομοιότητες και διαφορές.

2. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Πρότασης Οδηγίας και της Οδηγίας 2016/943 για την προστασία των εμπορικών απορρήτων και η ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό δίκαιο (ν. 4605/2019).


3. O Α από το έτος 2000 παράγει και επεξεργάζεται προϊόντα αλουμινίου. Στις 4.9.2007 κατέθεσε αίτηση καταχώρισης εθνικού σήματος που αποτελείται από τη λεκτική ένδειξη "EXAL" και την απεικόνιση ενός κουφώματος αλουμινίου το οποίο καταχωρήθηκε στις 12.9.2008, προορίζεται να διακρίνει προϊόντα αλουμινίου και του οποίου η ισχύς επεκτάθηκε μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027. Συγχρόνως ο Α ανέπτυξε μια καινοτόμο τεχνολογία βιομηχανικής θερμομόνωσης θαλάμων προφίλ, με την οποία παράγονται τα κουφώματα αλουμινίου και πέτυχε την χορήγηση σχετικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τον ΟΒΙ. Το Νοέμβριο του 2013 περιήλθε σε γνώση του Α ότι ο ανταγωνιστής Β, που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Πάτρας, α) κάνει χρήση της ένδειξης "ΕΧΑL" τόσο ως διακριτικό τίτλο της επιχείρησής του όσο και ως διακριτικό γνώρισμα στα παραγόμενα από αυτόν προϊόντα, ότι στις 14.4.2013 κατέθεσε ημεδαπό σήμα αποτελούμενο από την λεκτική ένδειξη "EXAL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ", χωρίς απεικόνιση, προς διάκριση ομοίων προϊόντων αλουμινίου, η σχετική ένδειξη έγινε δεκτή και το σήμα καταχωρήθηκε στις 25.8.2013 και β) παράγει και εμπορεύεται πανομοιότυπα κουφώματα αλουμινίου με αυτά του Α. Τον Μάιο του 2019 και ενόψει της πανελλαδικής ανάπτυξης των πωλήσεων του Β και της διείσδυσης των προϊόντων του στην αγορά ο Α θορυβείται, απευθύνεται στο νομικό του σύμβουλο και ερωτά αν έχει δικαίωμα να ζητήσει α)την απαγόρευση της λεκτικής ένδειξης "EXAL" από τον Β, β) τη διαγραφή του σήματος του Β και γ) την παύση παραγωγής και εμπορίας από τον Β κουφωμάτων αλουμινίου πανομοιότυπων με αυτά του Α. Είναι βάσιμες οι αξιώσεις του Α;


Να απαντηθούν όλα τα θέματα.

Χρήση ασχολίαστων κωδίκων επιτρέπεται.

Ενδεικτικές απαντήσεις

1.
ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ
Τόσο στην εφεύρεση όσο και στο βιομηχανικό σχέδιο και υπόδειγμα το προϊόν πρέπει να διαφέρει και να παρουσιάζει ουσιώδη νέα χαρακτηριστικά. 
ΔΙΑΦΟΡΑ
Εφεύρεση: Η εφεύρεση είναι νέα όταν δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής (άρθρ. 5 παρ. 3 ν. 1733/1987). Λαμβάνεται υπ’ όψη κάθε τεχνική μέθοδος που είναι γνωστή οπουδήποτε στον κόσμο (αρχή της οικουμενικότητας). Ισχύει η «απόλυτη – τυπική» έννοια του νέου. 
Βιομηχανικό σχέδιο και υπόδειγμα: Δεν προστατεύονται όλα τα σχέδια και υποδείγματα αλλά μόνο όσα είναι «νέα» (άρθρ. 12 παρ. 1 π.δ. 259/1997). Δεν απονέμεται δικαίωμα για ήδη γνωστές διαμορφώσεις δηλαδή για «πανομοιότυπο σχέδιο ή υπόδειγμα». Πανομοιότυπα θεωρούνται τα σχέδια και υποδείγματα και όταν έχουν μεν διαφορετικά χαρακτηριστικά από παλαιότερα αλλά μόνο ως προς «επουσιώδεις λεπτομέρειες» (άρθρ. 12 παρ. 3 π.δ. 259/1997). Ισχύει όμως η σχετικοποιημένη έννοια του νέου (άρθρ. 13 παρ. 1 π.δ. 259/1997), αρκεί δηλαδή το σχέδιο ή υπόδειγμα να είναι  άγνωστο στους ειδικούς του κλάδου που ασκούν δραστηριότητα μέσα στην ΕΕ, έστω και αν αντικειμενικά έχει προϋπάρξει στο παρελθόν ή σε απομακρυσμένο γεωγραφικό χώρο ή δεν έχει τύχει ευρύτερης διάδοσης. 

2. Έμφαση στον ορισμό των εμπορικών απορρήτων, τη νομική φύση, τις προϋποθέσεις προσβολής του απορρήτου, τους περιορισμούς της προστασίας, τις δικονομικές διευκολύνσεις που προβλέπονται για τον ενάγοντα, τη μεθοδολογία υπολογισμού της αποζημίωσης από παράνομη χρήση απορρήτων.

3.  α) Προσβολή του σήματος του Α, προστασία κατά του κινδύνου σύγχυσης (άρθρ. 125 παρ. 4 στ. β’ ν. 4072/2012). Βασικοί παράμετροι (μοντέλο τριών παραμέτρων): α) ομοιότητα σημείων, β) ομοιότητα εμπορευμάτων / υπηρεσιών, γ) διακριτική δύναμη διακριτικών σημείων και εύρος φήμης προγενέστερου. Αξιολόγηση του κινδύνου σύγχυσης στα σύνθετα σήματα, κυριαρχούντα στοιχεία τα λεκτικά, ηχητική ομοιότητα σημείων. Όμως εφαρμογή του ορίου της αποδυνάμωσης του δικαιώματος (απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής) κατά το άρθρ. 127 ν. 4072/2012. Διαφορές ΑΚ 281 από το άρθρ. 127 ν. 4072/2012. Κατά την ΑΚ 281 απαιτείται να συντρέχουν ειδικές συνθήκες και περιστάσεις. Δεν αρκεί αδράνεια του δικαιούχου.
Συνεκτιμάται και η αναφορά στη συζήτηση για τη δέσμευση των πολιτικών δικαστηρίων από τις αποφάσεις της ΔΕΣ (άρθρ. 158 παρ. 2). Όμως η ενωσιακή  νομολογία είναι αντίθετη. Όταν συγκρούεται σήμα προγενέστερο με μεταγενέστερο, η καταχώριση του μεταγενέστερου σήματος στο μητρώο δεν εμποδίζει τα αστικά δικαστήρια να διατάξουν την απαγόρευση της χρήσης του (βλ. ΔΕΕ, C-620/15, 27.4.17, Rosa και C-561/11, 21.2.13, Federation Cynologique). 
Αναφορά μπορεί να γίνει και στις διατάξεις περί παραγραφής. Η αξίωση για αποζημίωση παραγράφεται μετά πενταετία (άρθρ. 150 παρ. 9) ενώ για την παραγραφή της αξίωσης για παράλειψη ισχύει η 20ετής παραγραφή.
β) Έλλειψη διάταξης για την αποδυνάμωση του δικαιώματος του προγενέστερου σηματούχου να ζητήσει την διαγραφή του μεταγενέστερου σήματος λόγω ακυρότητας (συνδρομή σχετικού απαραδέκτου), πλημμελής μεταφορά της σχετικής διάταξης της οδηγίας (άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 Οδηγίας 2008/95) στο ν. 4072/2012, θεραπεία κενού με εφαρμογή της ΑΚ 281 ή αναλογική εφαρμογή του άρθρ. 127 (Ν. Ρόκας, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, 3η έκδ., σελ. 168, σελ. 178/179]. 
γ) Προσβολή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Τεκμήριο του 17 παρ. 6 ν. 1733/1977 υπέρ του δικαιούχου ευρεσιτεχνίας μεθόδου (προϊόντα της ίδιας φύσης τεκμαίρεται ότι κατασκευάστηκαν με την προστατευόμενη μέθοδο). Αξιώσεις για άρση της προσβολής και παράλειψη παραγράφονται μετά πέντε χρόνια (άρθρ. 17 παρ. 4 ν. 1733/1987).
Ιούλιος 2019 (Β’ Κλιμάκιο)

1. Η νομοθετική ρύθμιση της διαφήμισης. Επισημάνετε όλες τις νομοθετικές διατάξεις που αναφέρονται στη διαφήμιση και περιγράψτε συνοπτικά το περιεχόμενο των ρυθμίσεών τους. Ποιός είναι ο δικαιολογητικός λόγος για τον οποίο ο νομοθέτης έκρινε αναγκαίο να ρυθμίσει τη διαφήμιση και ποιός είναι ο νομοθετικός σκοπός αυτών των ρυθμίσεων;

2. Η άμυνα του εναγόμενου σε αγωγή για προσβολή διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

3. Ο Α ρωτά αν μπορεί να καταθέσει ως εμπορικό σήμα τη λεκτική ένδειξη ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΛΙΣΣΑ για ενδύματα, ενώ υπάρχει ήδη καταχωρημένο στο μητρώο ένα προγενέστερο σήμα για υποδήματα που κατατέθηκε πριν από εννιά έτη και δέκα μήνες και αποτελείται από την εικόνα μιας πράσινης μέλισσας; Τι απαντάτε;

Ενδεικτικές απαντήσεις

1. Μια ολοκληρωμένη απάντηση περιλαμβάνει περίπου τα εξής:
(α) νομοθετικές διατάξεις για τη διαφήμιση: (1) αρ. 3 ν. 146/14, (2) οι διατάξεις στο ν. 2251/94, όπως ισχύει. Θα πρέπει να αναφερθεί συνοπτικά και το περιεχόμενο της νομοθετικής ρύθμισης, δηλ. ανακριβείς δηλώσεις, παραπλανητική, αθέμιτη, συγκριτική διαφήμιση. Επίσης, το αρ. 10 (β) της ΔΣ Παρισίων που είναι διάταξη για το αθέμιτο.
(β) δικαιολογητικός λόγος: τόσο η προστασία του κοινού (καταναλωτή), όσο και η προστασία των ανταγωνιστών από αθέμιτες πρακτικές. Ακόμα, η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Βέβαια σε κάθε νόμο ο βασικός και πρώτιστος σκοπός είναι διαφορετικός. Π.χ. στο ν. 146/14 η προστασία των καταναλωτών επέρχεται αντανακλαστικά και στο ν. 2251/94 η προστασία των ανταγωνιστών επέρχεται αντανακλαστικά.
(γ) ενεργητική νομιμοποίηση: οι καλύτεροι φοιτητές θα αναδείξουν το ζήτημα αν οι καταναλωτές νομιμοποιούνται ενεργητικά να επικαλούνται το αρ. 3 ν. 146/14 και επίσης αν οι ανταγωνιστές νομιμοποιούνται ενεργητικά να επικαλούνται τις διατάξεις του νόμου για την προστασία του καταναλωτή. Ειδική η συγκριτική διαφήμιση είναι ρύθμιση Ενωσιακής Οδηγίας που ισχύει B2B, άρα είναι βέβαιο πως την επικαλούνται οι ανταγωνιστές.
(δ) η διαφήμιση συνδέεται στενά με την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του ανταγωνισμού, άρα όλες οι πιο πάνω ρυθμίσεις υπόκεινται σε συνταγματικό έλεγχο

2. Μια ολοκληρωμένη απάντηση περιλαμβάνει περίπου τα εξής:
(α) Επισήμανση των αποκλειστικών εξουσιών που παρέχει το δίπλωμα, δηλαδή τι απαγορεύεται να κάνει ένας τρίτος. Βλ. Αρ. 10 παρ. 1.
(β) Επισήμανση των εξαιρέσεων από την προστασία, ή αλλιώς των περιορισμών του δικαιώματος που απορρέει από το δίπλωμα. Βλ. Αρ. 10 παρ. 2.
(γ) Προστατεύεται η χρήση που είναι προγενέστερη της κατάθεσης της αίτησης για τη χορήγηση του διπλώματος. Δηλαδή το ζήτημα First to File ή First to Use ? Βλ. αρ. 10 παρ. 3.
(δ) Δυνατότητα του εναγόμενου να αμφισβητήσει το κύρος του διπλώματος, είτε κατ’ ένσταση, είτε με αγωγή ακυρότητας. Συνέπειες ακύρωσης του διπλώματος inter partes ή erga omnes.
(ε) Αναγκαστική άδεια χρήσης (Αρ. 13). Ο εναγόμενος μπορεί να ζητήσει αναγκαστική άδεια χρήσης, αν συντρέχουν οι όροι του αρ. 13.
(στ) Υπαιτιότητα. Ειδικά η αξίωση αποζημίωσης απαιτεί υπαοτιότητα. Βλ. Αρ. 17 παρ. 2. Ο εναγόμενος έχει την ένσταση της έλλειψης υπαιτιότητας για την απόκρουση της αξίωσης αποζημίωσης.
(ζ) Παραγραφή. Συνήθης 5 ετής της αδικοπραξίας. Προϋποθέτει γνώση. Αμφισβητείται αν το αδίκημα είναι στιγμιαίο ή διαρκές ? με κρατούσα την άποψη υπέρ του στιγμιαίου. Όπως και στον αθέμιτο ανταγωνισμό.
(η) Ένσταση της ΑΚ 281, αν συντρέχουν οι όροι της. 

3. Σε μια ολοκληρωμένη απάντηση πρέπει να εντοπιστούν και να εξεταστούν τα εξής ζητήματα:
α. Τα απόλυτα απαράδεκτα για τον όρο ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΛΙΣΣΑ
(Να εξηγηθεί συνοπτικά την έννοια της διακριτικής ικανότητας και πότε μια ένδειξη είναι περιγραφική ή κοινότυπη. Να επισημανθουν οι βασικές αρχές (κριτήρια) με βάση τις οποίες αξιολογείται η διακριτική ικανότητα. Ιδίως την αρχή ότι η διακριτική ικανότητα αξιολογείται εν όψει των συγκεκριμένων προϊόντων και ότι δεν καταχωρούνται μόνο όσες ενδείξεις είναι άμεσα περιγραφικές. Αντίθετα, ενδείξεις που είναι μόνο έμμεσα περιγραφικές γίνονται δεκτές. Το ορθό συμπέρασμα είναι ότι η ένδειξη ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΛΙΣΣΑ δεν είναι περιγραφική εν όψει των συγκεκριμένων προϊόντων που διακρίνει και μπορεί να καταχωρηθεί)

β. Σχετικά απαράδεκτα: Τον κίνδυνο σύγχυσης ανάμεσα στα δύο σήματα. Πρέπει να παρουσιαστεί συνοπτικά όλη τη μεθοδολογία με βάση την οποία αξιολογούμε τον κίνδυνο σύγχυσης σε 4 στάδια: (i) κύκλος καταναλωτών και βαθμός προσοχής και παρατηρητικότητας του κοινού, (ii) σύγκριση προϊόντων (κριτήρια της σύγκρισης: φύση των προϊόντων, καταναλωτικός σκοπός, κύκλος καταναλωτών) , (iii) σύγκριση ενδείξεων (οπτική ηχητική νοηματική), (iv) συμπέρασμα με βάση τη συνολική εκτίμηση όλων των παραπάνω. Πρέπει να επισημάνουμε τα βασικά κριτήρια και τις βασικές αρχές με τις οποίες εκτιμούμε τη συνδρομή του κινδύνου σύγχυσης, π.χ. ότι η σύγκριση γίνεται με βάση τα πρωτότυπα και όχι τα περιγραφικά στοιχεία των σημάτων, κλπ. Να τονιστεί ιδίως το ζήτημα της νοηματικής – εννοιολογικής ομοιότητας, γιατί εδώ ο λεκτικός όρος ταυτίζεται νοηματικά με την απεικόνιση του προγενέστερου σήματος, άρα οι εκατέρωθεν ενδείξεις μοιάζουν σε υψηλό βαθμό. Δεν ενδιαφέρει τόσο το συμπέρασμα που θα καταλήξουμε για το αν στη συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχει κίνδυνος σύγχυσης ή όχι, όσο το πώς θα αιτιολογήσουμε την κρίση μας. 

γ. Σχετικά απαράδεκτα: Την προσβολή φήμης ανάμεσα στα δύο σήματα (αν υποτεθεί ότι υπάρχει φήμη)

Πρέπει να παρουσιάσουμε τη μεθοδολογία με την οποία αξιολογούμε αν υπάρχει προσβολή φήμης, δηλαδή: (α) ύπαρξη φήμης, (β) ομοιότητα, (γ) κίνδυνος σύνδεσης, (δ) αθέμιτη εκμετάλλευση ή υπόσκαψη φήμης που αναλύεται σε 3 επιμέρους περιπτώσεις (εκμετάλλευση αναγνωρισιμότητας, αποδυνάμωση διακριτικής δύναμης, υποβάθμιση με αρνητική δημοσιότητα) και (ε) ως ένσταση του εναγόμενου η συνδρομή εύλογης αιτίας.

δ. Το ζήτημα ότι σε λίγο λήγει η ισχύς του προγενέστερου σήματος στη 10ετία και μπορεί να μην ανανεωθεί. Οπότε αν δεν ανανεωθεί καταλύεται το υφιστάμενο σχετικό απαράδεκτο.

ε. Το ζήτημα ότι αν δεν έχει γίνει χρήση του προγενέστερου σήματος για 5 έτη από την καταχώριση μπορεί να ζητηθεί η έκπτωση για μη χρήση, η οποία όμως επέρχεται με την τελεσιδικία της σχετικής απόφασης.

στ. Το ζήτημα ότι ο έλεγχος για τα απόλυτα, αλλά και για τα σχετικά απαράδεκτα γίνεται αυτεπάγγελτα και έτσι ακόμα και αν δεν κάνει ανακοπή το προγενέστερο σήμα, η κρινόμενη ένδειξη μπορεί να απορριφθεί αυτεπάγγελτα.

ζ. Το ζήτημα ότι ναι μεν τα σχετικά απαράδεκτα εξετάζονται αυτεπάγγελτα, όμως, ο καταθέτης μπορεί να ζητήσει επιστολή συναίνεσης από το δικαιούχο του προγενέστερου σήματος που αντιτάσσει ο έλεγχος και έτσι να ξεπεράσει το σχετικό απαράδεκτό.
Δηλαδή η απάντηση περιλαμβάνει τα πιο βασικά απόλυτα και απαράδεκτα, τον κίνδυνο σύγχυσης, την προσβολή της φήμης, τη λήξη και την ανανέωση του σήματος, τη σημασία της χρήσης του σήματος και την έκπτωση, την αυτεπάγγελτη εξέταση των απαραδέκτων και την επιστολή συναίνεσης.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2019

1) Η Υποτιμολόγηση ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού, έννοια και προϋποθέσεις.

2) Η εταιρεία Α έχει κατοχυρώσει σε όλες τις χώρες της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης αλλά και στην Ελλάδα εθνικά εμπορικά σήματα για την ένδειξη Chivas για ουίσκι και αλκοολούχα ποτά με βάση το ουίσκι. Ο Β εισάγει φιάλες Chivas από τον Καναδά στην Ελλάδα όπου και τις διαθέτει στην αγορά χωρίς την άδεια της εταιρείας Α.
ο Γ εισάγει από τη Γερμανία στην Ελλάδα ουίσκι Chivas, το αναμιγνύει με ανθρακούχο μεταλλικό νερό, το συσκευάζει σε δικές του φιάλες και το εμπορεύεται με την εμπορική ονομασία Chivas Mist χωρίς την άδεια της εταιρείας Α. Η εταιρεία ερωτά αν μπορεί να εμποδίσει νομικά στις πιο πάνω δραστηριότητες των Β και Γ.

3) «Σοκολάτα με γέμιση βανίλιας σε σχήμα επίμηκες και ελικοειδές (σαν πλεξούδα) που απαρτίζεται από περισσότερα τμήματα ευκόλως αποσπώμενα το ένα από το άλλο για να μπορεί να κόβεται εύκολα κομμάτι-κομμάτι και να καταναλώνεται τμηματικά» μπορεί να προστατευτεί με κάποιο ή κάποια δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας;

Να απαντηθούν και τα τρία θέματα.

Συνοπτικές απαντήσεις καθηγητών ανηρτημένενες στο e-class
1)
Βλπτ. Ν.Κ. Ρόκας, Βιομ.Ιδ., 2η εκδ. 2011, σελ. 203 επ., παρ. 33.ΙΙΙ.3.
Υποτιμολόγηση είναι η πώληση προϊόντων κάτω του κόστους. Όμως, είναι δυσχερές να αποδειχθεί ποιο είναι το κόστος ενός προϊόντος, ενώ ακόμα κι όταν μπορεί να αποδειχθεί το κόστος αυτός μπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε επιχείρηση.
Η βασική αρχή είναι η οικονομική ελευθερία και η ελευθερία του ανταγωνισμού. Γι’ αυτό η επιχείρηση είναι κατ’ αρχήν ελεύθερη να πωλεί τα προϊόντα της ακόμα και κάτω του κόστους, χωρίς τούτο να ενέχει ούτε αντίθεση στα χρηστά ήθη, ούτε αθέμιτο ανταγωνισμό. Π.χ. πολλές φορές μια επιχείρηση, αντί να επενδύσει ένα ποσό σε διαφήμιση, προτιμά να διαθέσει το ίδιο ποσό απευθείας στους καταναλωτές προσφέροντας προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές, ή ακόμα και δωρεάν, προκειμένου να τα γνωρίσουν οι καταναλωτές. Εξάλλου, οι πωλήσεις κάτω του κόστους αποβαίνουν σε όφελος των καταναλωτών.
Όμως, κατ’ εξαίρεση και μόνο με τη συνδρομή ειδικών περιστάσεων οι πωλήσεις κάτω του κόστους μπορεί να ενέχουν αντίθεση στα χρηστά ήθη και να είναι αθέμιτες. Τέτοιες ειδικές περιστάσεις μπορεί να συντρέχουν, π.χ. όταν αποδεικνύεται πρόθεση (υποκειμενικά) ή κίνδυνος (αντικειμενικά) για εκτοπισμό των ανταγωνιστών, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μονοπωλίου και τη μεταγενέστερη αύξησης των τιμών, χωρίς την πίεση του ανταγωνισμού που θα έχει στο μεταξύ καταλυθεί. Αυτό μπορεί να συμβαίνει ιδίως ιδίως αν οι πωλήσεις κάτω του κόστους διαρκούν για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, οπότε προκαλείται διακινδύνευση της αγοράς. Χρειάζεται λοιπόν μια στάθμιση συμφερόντων ανάμεσα στην οικονομική ελευθερία αφενός και το γενικό συμφέρον για εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού αφετέρου.
Ιδίως πρέπει να γίνει η συσχέτιση ανάμεσα στην προσέγγιση της υποτιμολόγησης από την άποψη του αθέμιτου ανταγωνισμού (που στηρίζεται στα χρηστά ήθη), αλλά και από την άποψη του ελεύθερου ανταγωνισμού (που στηρίζεται στις έννοιες της δεσπόζουσας θέσης, της οικονομικής αποτελεσματικότητας και του συμφέροντος των καταναλωτών). Στο ζήτημα της υποτιμολόγησης η επιρροή του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού συνίσταται κυρίως στο επιχείρημα ότι για την αξιολόγηση της αντίθεσης στα χρηστά ήθη (αθέμιτο) πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν και η δυνατότητα της επιχείρησης που υποτιμολογεί τα προϊόντα της να ανακτήσει μακροπρόθεσμα την απώλεια εσόδων από την υποτιμολόγηση. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης αυτής της απώλειας εσόδων, δεν θα συντρέχει αντίθεση στα χρηστά ήθη. Δηλαδή, ακόμα κι αν αρχικά εκτοπιστούν κάποιοι ανταγωνιστές λόγω της υποτιμολόγησης, μπορεί κάλλιστα να εμφανιστούν άλλοι που θα πάρουν τη θέση τους και έτσι τελικά ο ανταγωνισμός να μην τρωθεί ουσιαστικά και να μην μπορέσει η επιχείρηση που υποτιμολογεί να αυξήσει τις τιμές και να ανακτήσει τα έσοδα που απώλεσε από την υποτιμολόγηση.
Η υποτιμολόγηση είναι αθέμιτη και όταν, λόγω άλλων ειδικών περιστάσεων, είναι παραπλανητική. Π.χ. όταν η πολύ ευνοϊκή προσφορά ενός προϊόντος χρησιμοποιείται για να προκαλέσει την πεπλανημένη εντύπωση ότι όλα τα προϊόντα που πωλεί η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι πολύ φθηνά.   
2)
Πρόκειται για το πρόβλημα της ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα που ρυθμίζεται από το αρ. 128 ν. 4072/12. Το πρόβλημα αυτό συχνά αναφέρεται και με τον όρο παράλληλες εισαγωγές.
Μια απλοϊκή (αλλά ούτε ακριβής, ούτε ολοκληρωμένη) απάντηση (εν μέρει μόνο σωστή) είναι ότι οι παράλληλες εισαγωγές είναι νόμιμες μόνο μεταξύ των κρατών - μελών της ΕΕ και παράνομες όταν προέρχονται από τρίτη χώρα. Αυτή η απάντηση δεν είναι πλήρης, γιατί ακόμα και παράλληλες εισαγωγές από χώρα της ΕΕ μπορεί να είναι παράνομες: Έχει σημασία το πώς βρέθηκε το προϊόν στη χώρα της ΕΕ από την οποία εισάγεται. Αν στη χώρα αυτή εισήχθη παράνομα από άλλη τρίτη χώρα, τότε και η παραπέρα κυκλοφορία του σε άλλες χώρες της ΕΕ εξακολουθεί να είναι παράνομη.
Η ολοκληρωμένη και ακριβής απάντηση προϋποθέτει παρουσίαση των προϋποθέσεων της ανάλωσης του αρ. 128 ν. 4072/12. Κυρίως έχει σημασία αν το προϊόν το έθεσε σε κυκλοφορία στη χώρα από την οποία εισάγεται ο ίδιος ο σηματούχος, ή τρίτος με τη συγκατάθεσή του. Ανάλωση στο δικαίωμα στο σήμα επέρχεται όταν τα προϊόντα θέτει σε κυκλοφορία ο ίδιος ο δικαιούχος του σήματος ή τρίτο πρόσωπο που ενεργεί με τη συγκατάθεσή του. Ωστόσο, στην ανάλωση εφαρμόζεται η αρχή της εδαφικότητας. Δηλαδή, η ανάλωση επέρχεται μόνο σε σχέση με τη συγκεκριμένη αγορά στην οποία ο δικαιούχος του σήματος έθεσε σε κυκλοφορία τα συγκεκριμένα προϊόντα. Για άλλες αγορές δεν επέρχεται ανάλωση. Ειδικά σε σχέση με τα κράτη - μέλη της ΕΕ το αρ. 128 παρ. 1 προβλέπει ότι η θέση σε κυκλοφορία των προϊόντων έστω και σε ένα μόνο κράτος – μέλος επιφέρει ανάλωση του δικαιώματος και στα άλλα κράτη – μέλη (κοινοτική ή ενωσιακή ανάλωση). Αυτό είναι σύμφωνο και με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων εντός της ΕΕ που θεσπίζει η ΣΛΕΕ. Όμως, από το ίδιο το αρ. 128 παρ. 1 προκύπτει εξ αντιδιαστολής ότι δεν επέρχεται ανάλωση, όταν ο δικαιούχος του σήματος θέτει τα προϊόντα σε κυκλοφορία σε τρίτη χώρα εκτός ΕΕ.
Το βέβαιο είναι ότι ο Β κάνει μη νόμιμη παράλληλη εισαγωγή από τρίτη χώρα εκτός ΕΕ. Στην περίπτωση του Β το δικαίωμα στο σήμα δεν έχει αναλωθεί. Άρα πρόκειται για προσβολή σήματος και μπορεί να απαγορευτεί, ενώ ο Γ.
Ο Γ πιθανόν να κάνει νόμιμη (κατ’ αρχήν) παράλληλη εισαγωγή από χώρα της ΕΕ. Πρέπει όμως να εξεταστεί και αν στη χώρα εισαγωγής (Γερμανία, χώρα ΕΕ) το προϊόν τέθηκε σε κυκλοφορία από το σηματούχο ή με τη συγκατάθεσή του. Αν λ.χ. τα συγκεκριμένα προϊόντα είχαν εισαχθεί παράνομα στη Γερμανία (π.χ. από το Καναδά), η παραπέρα εισαγωγή τους στην Ελλάδα δεν τα νομιμοποιεί και εξακολουθούν να παραμένουν παράνομα.
Όμως, στην περίπτωση του Γ, ακόμα και αν τα προϊόντα τέθηκαν σε κυκλοφορία στη Γερμανία με τη συγκατάθεση του σηματούχου, η παράλληλη εισαγωγή τους στην Ελλάδα είναι τελικά μη νόμιμη με βάση την παρ. 2 του αρ. 128 ν. 4072/12. Τούτο, διότι πρόκειται για ανασυσκευασία και αλλοίωση της ποιότητας του προϊόντος. Παρά το ότι η παράλληλη εισαγωγή είναι κατ’ αρχήν νόμιμη με βάση την παρ. 1 του αρ. 128, ωστόσο συντρέχει η εξαίρεση της παρ. 2 του αρ. 128, καθώς επηρεάζεται τόσο η λειτουργία προέλευσης όσο και η εγγυητική λειτουργία.
Επίσης, ανεξάρτητα από την εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 128, η χρήση του όρου CHIVAS MIST προκαλεί κίνδυνο σύγχυσης με το καταχωρημένο σήμα CHIVAS. Δεν χρησιμοποιείται το σήμα, αλλά αλλοιώνεται με την προσθήκη του όρου MIST. Πρέπει να αναλυθούν συνοπτικά οι προϋποθέσεις για τη συνδρομή κινδύνου σύγχυσης. Δηλαδή: βαθμός προσοχής του κοινού, σύγκριση ενδείξεων (CHIVAS – CHIVAS MIST), σύγκριση προϊόντων (ουίσκι και αλκοολούχο ποτό με βάση το ουίσκι) και συνολική εκτίμηση όλων των πιο πάνω παραγόντων. Σε παρόμοιες περιπτώσεις κατά κανόνα θεμελιώνεται κίνδυνος σύγχυσης. Αν θεωρηθεί ότι το σήμα CHIVAS διαθέτει φήμη, θα συντρέχει και προσβολή της φήμης του. Πρέπει να αναλυθούν συνοπτικά οι προϋποθέσεις για την προσβολή της φήμης.
3)
Μια ολοκληρωμένη απάντηση πρέπει να επισημαίνει τα εξής:
- ποια είναι τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας: α. δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, β. υπόδειγμα χρησιμότητας, γ. βιομηχανικό σχέδιο, δ. εμπορικό σήμα, ε. απλό διακριτικό γνώρισμα.
- ποιες είναι οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την απόκτηση κάθε ενός από τα πιο πάνω δικαιώματα και συνοπτική ανάλυσή τους, π.χ. i) στην ευρεσιτεχνία: το νέο της εφεύρεσης, η βιομηχανική εφαρμογή, η εφευρετική δραστηριότητα, ii) στο βιομηχανικό σχέδιο: στοιχείο εξωτερικής διαμόρφωσης, βιομηχανική εφαρμογή, αισθητικός χαρακτήρας, το νέο του σχεδίου, ο ατομικός χαρακτήρας, iii) στο σήμα: διακριτική ικανότητα και επίσης πρέπει να σχολιαστεί ειδικά το απόλυτο απαράδεκτο που σχετίζεται με το σχήμα του προϊόντος όταν επιτελεί τεχνική λειτουργία ή προσδίδει οικονομική αξία, κλπ.
- δεν αρκεί απλή μνεία των πιο πάνω ουσιαστικών προϋποθέσεων, αλλά χρειάζεται και μια συνοπτική αλλά εύστοχη παρουσίαση και ανάλυσή τους.
- τέλος, χρειάζεται μια νομική υπαγωγή: δηλαδή μια προσπάθεια εφαρμογής των ουσιαστικών προϋποθέσεων στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή στα χαρακτηριστικά του προϊόντος που μας δίνει το πρακτικό. Ποιο από όλα τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας είναι πιο πρόσφορο στην συγκεκριμένη περίπτωση για την προστασία που θέλουμε; Μπορεί και κανένα.
Δεν αρκεί να πει κανείς ότι π.χ. πρόκειται για βιομηχανικό σχέδιο, κλπ. αν δεν το τεκμηριώνει με αναφορά στις ουσιαστικές προϋποθέσεις.
Δεν έχει τόσο σημασία το συμπέρασμα στο οποίο θα καταλήξει κανείς όσο η σωστή αιτιολόγησή του.
Ιδίως σε σχέση με το αν μπορεί το σχήμα του προϊόντος να αποτελέσει σήμα πρέπει να αναφερθούν τα εξής: Κατ’ αρχήν οι καταναλωτές συνήθως αναγνωρίζουν τα προϊόντα από το λεκτικό τους όνομα και όχι από το σχήμα τους. Γι’ αυτό η θεμελίωση της διακριτικής ικανότητας είναι συνήθως κάπως δυσχερέστερη όταν πρόκειται για το σχήμα του προϊόντος. Θα πρέπει να πρόκειται για ένα σχήμα αρκετά πρωτότυπο, ώστε να μπορεί να διαφοροποιήσει το συγκεκριμένο προϊόν από τα άλλα ομοειδή. Πρωτότυπο θεωρείται οτιδήποτε αποκλίνει σημαντικά από τα συνήθη πρότυπα της αγοράς. Ακόμα, υπάρχει το ειδικό απόλυτο απαράδεκτο του αρ. 123 παρ. 1 εδαφ. ε’ ν. 4072/12 που αναφέρεται στο σχήμα που είναι αναγκαίο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος, ή προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν. Σχήμα που προσδίδει ουσιαστική αξία θα μπορεί ενδεχομένως να προστατευτεί ως βιομηχανικό σχέδιο (αν συντρέχουν οι οικείες προϋποθέσεις), αλλά όχι ως σήμα. Τα ίδια ισχύουν αναλόγως και για την προστασία του σχήματος του προϊόντος ως απλή (μη κατατεθειμένο) διακριτικό γνώρισμα κατ’ αρ. 13 ν. 146/14. Όμως, στην περίπτωση του αρ. 13 ν. 146/14 πρέπει, επιπλέον, το σχήμα να έχει επικρατήσει στις συναλλαγές, σύμφωνα με την παρ. 3 και δεν αρκεί να διαθέτει απλώς διακριτική ικανότητα (απαιτείται και επικράτηση στις συναλλαγές). 

Να γραφτούν και τα τρία θέματα.
Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστων κωδίκων

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2022 - Κλιμάκιο Α’

1.Εφευρετικό Ύψος και Νέο της εφεύρεσης, του υποδείγματος χρησιμότητας και του βιομηχανικού σχεδίου και υποδείγματος. Ομοιότητες και διαφορές.

2.Πρακτικό

Η εταιρεία Facebook εξαρτά την εγγραφή και χρήση των υπηρεσιών της από τη χορήγηση καθολικής συναίνεσης του χρήστη για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση και σύνδεση με το προφίλ του χρήστη δεδομένων από τη δραστηριότητα του χρήστη και των φίλων του σε ιστοσελίδες και εφαρμογές συμφερόντων Facebook ή τρίτων. Η εν λόγω συλλογή δεδομένων επιτρέπει στην Facebook να προβαίνει σε στοχευμένες διαφημίσεις.

Ερωτάται:

1.Η εξάρτηση της εγγραφής και χρήσης των υπηρεσιών της Facebook από τη χορήγηση της ως άνω συναίνεσης συνιστά αθέμιτη εμπορική πρακτική και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;
2.Η χρήση ενός ΓΟΣ με το ως άνω περιεχόμενο συνιστά αθέμιτη εμπορική πρακτική, και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;
3.Η παράβαση της νομοθεσίας των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους της Facebook συνιστά πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι του ανταγωνιστή της Tik Tok, και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;
4.Ποιες διατάξεις μπορεί να επικαλεστεί ο ανταγωνιστής της Facebook, Tik Tok, σε περίπτωση αθέμιτης ανταγωνιστικής πράξης; Αντίστοιχα, ο καταναλωτής που θίγεται από την ως άνω συμπεριφορά, ποιες νομικές διατάξεις μπορεί να επικαλεστεί;

Να γραφτούν και τα δύο θέματα. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2022 - Β’ κλιμάκιο


Πρακτικό 1

Ο Α εισάγει και εμπορεύεται ροζ ορυκτό αλάτι σε κρυσταλλικούς κόκκους που έχει γίνει ευρύτερα γνωστό στο καταναλωτικό κοινό με το όνομα ΑΛΑΤΙ ΙΜΑΛΑΪΩΝ. Επίσης ισχυρίζεται ότι το αλάτι Ιμαλαΐων έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Στο πλαίσιο αυτό ο Α έχει αναρτήσει από το έτος 2020 και διατηρεί και σήμερα στην πρόσοψη του καταστήματός του πινακίδα που φέρει τον παραπάνω ισχυρισμό.
Ο Β εμπορεύεται κοινό αλάτι. Διαμαρτύρεται γιατί, αν και για το ροζ ορυκτό αλάτι έχει επικρατήσει η ονομασία αλάτι Ιμαλαΐων, ωστόσο στην πραγματικότητα δεν προέρχεται από τα Ιμαλάια, αλλά από μια άλλη περιοχή στο Πακιστάν που απέχει τουλάχιστον 500 χιλιόμετρα από τους πρόποδες των Ιμαλαΐων. Επίσης, δεν έχει καμία θεραπευτική ιδιότητα. 
Ανεξάρτητα από τον Β, ο Γ που είναι απλός καταναλωτής διαμαρτύρεται για τους ίδιους λόγους, γιατί για πολλούς μήνες κατανάλωνε ροζ αλάτι πιστεύοντας ότι προέρχεται από τα Ιμαλάια και ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες, μέχρι που πληροφορήθηκε από το γιατρό του την αλήθεια.

Τι μπορούν να κάνουν κατά του Α κάθε ένας από τους Β και Γ;

Ο δικηγόρος του Α τον καθησυχάζει ότι οι αξιώσεις του ανταγωνιστή Β όσον αφορά τη χρήση της ένδειξης στην πινακίδα έχουν υποπέσει σε παραγραφή.

Είναι ορθή η συμβουλή του δικηγόρου; 


Πρακτικό 2

Ο Αντώνης εργάζεται ως επιστημονικός ερευνητής στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της φαρμακοβιομηχανίας Β που ειδικεύεται στα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, όμως η γραπτή σύμβαση του αναφέρει γενικά ότι εργάζεται ως υπάλληλος στη Β, χωρίς να εξειδικεύει τι ακριβώς δουλειά κάνει. Στα πλαίσια της εργασίας του ο Αντώνης επινοεί νέα φαρμακευτική ουσία, που αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά την κατάθλιψη και με λιγότερες παρενέργειες, ενώ είναι πιο οικονομική στην παραγωγή της. Αμέσως η Β καταθέτει στο όνομα της αίτηση για την κατοχύρωση της με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και πράγματι της χορηγείται το σχετικό δίπλωμα. Μετά από μερικά χρόνια ο Αντώνης παραιτείται από τη δουλειά του και ιδρύει τη δική του εταιρεία (Γ) που και αυτή παράγει και εμπορεύεται αντικαταθλιπτικά. Ο Αντώνης συνεχίζοντας την έρευνα που είχε ξεκινήσει όσο εργαζόταν για τη Β, δημιουργεί μια πολύ διαφορετική έκδοση του αρχικού φαρμάκου, που ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματική, ότι δεν έχει καθόλου παρενέργειες και ότι είναι ακόμη πιο φθηνή κι εύκολη στην παραγωγή της. Η εταιρεία του (Γ) αρχίζει να εμπορεύεται το νέο φάρμακο. 
Η Β στρέφεται κατά του Αντώνη και της εταιρείας του Γ για προσβολή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας που έχει κατοχυρώσει. Η Β ισχυρίζεται ότι οι ισχυρισμοί του αντώνη και της γ δεν αληθεύουν και ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για το ίδιο φάρμακο με ανεπαίσθητες παραλλαγές.  
Ο Αντώνης ισχυρίζεται ότι ο νόμιμος δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκε στη Β είναι στην πραγματικότητα ο ίδιος, γιατί αυτός ήταν ο αληθινός εφευρέτης, και γιατί, όσο εργαζόταν στη Β, δεν είχε συμφωνήσει μαζί της να της μεταβιβάζει τα δικαιώματα σε όσες εφευρέσεις πραγματοποιεί. 
Η εταιρεία Γ με τη σειρά της ισχυρίζεται ότι το δίπλωμα που χορηγήθηκε στη Β είναι άκυρο, γιατί προϋπήρχε άλλο όμοιο δίπλωμα που είχε κατοχυρωθεί  πολλά χρόνια πριν στη Γερμανία και το οποίο είχε λήξει. Η Β όμως αντιτείνει ότι η ακυρότητα του διπλώματος προβάλλεται καταχρηστικά. 

Αναλύστε όλα τα αναφυόμενα νομικά ζητήματα. 

Να απαντηθούν όλα τα θέματα.
Οι απαντήσεις να είναι πλήρως αιτιολογημένες. 
Χρήση ασχολίαστων κωδίκων επιτρέπεται. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2023 – Σειρά β’

Πρακτικό 1

Η επιχείρηση Α, με έδρα την Γαλλία, κατασκευάζει φουσκωτά σκάφη με το σήμα «Nautilus», καταχωρισμένο στην Γαλλία. Η Α καταρτίζει σύμβαση αποκλειστικής διανομής και συντήρησης των φουσκωτών σκαφών της στην Ελλάδα με την επιχείρηση Β. Η Β, επειδή ανησυχεί ότι η σύμβασή της με την Α δεν θα συνεχιστεί μετά την λήξη της, καταθέτει προς καταχώριση δήλωση του σημείου «Nautilus» ως σήμα στην Ελλάδα, η οποία γίνεται δεκτή. Μετά τη λήξη της σύμβασης η Α διορίζει την επιχείρηση Γ αποκλειστικό της διανομέα στην Ελλάδα στην οποία παραχωρεί αποκλειστική άδεια χρήσης του σήματος «Nautilus». Με την έναρξη της δραστηριότητας της Γ και την εισαγωγή στην Ελλάδα των σκαφών που φέρουν το σήμα «Nautilus»  η Β στρέφεται κατά των Α και Γ και, επικαλούμενη το δικαίωμά της επί του σήματος «Nautilus» , ζητεί να απαγορευθεί η εμπορία στην Ελλάδα των εν λόγω σκαφών. Περαιτέρω η Β (i) δημοσιεύει διαφημιστική καταχώρηση στον τύπο ότι εξειδικεύεται στη συντήρηση και επισκευή φουσκωτών σκαφών με το σήμα «Nautilus»  που παράγει η επιχείρηση Α και (ii) εντός του καταστήματος αλλά και στην προμετωπίδα του, τοποθετεί το σήμα «Nautilus» . Ερωτάται: α) Πώς μπορούν οι Α και Γ να αποκρούσουν την αγωγή της Β και ποιες αξιώσεις έχουν κατά της Β;  β) Ανεξάρτητα από την απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα, είναι σύννομες οι υπό (i) και (ii) χρήσεις του σήματος «Nautilus»  από την Β;

 

Πρακτικό 2

Οι έμποροι Α και Β είναι μέλη του δικτύου επιλεκτικής διανομής της επιχείρησης Γ, τα προϊόντα της οποίας κατέχουν μερίδιο άνω του 80 % στη σχετική αγορά. Επειδή ο Α διαθέτει τα προϊόντα της Γ σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές με αποτέλεσμα την πτώση των πωλήσεων του Β, ο Β έπεισε τον κοινό προμηθευτή τους, την επιχείρηση Γ, να καταγγείλει άμεσα τη σύμβαση με τον Α, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να περιέλθει σε δυσχερέστατη ανταγωνιστική θέση. Ποιες διατάξεις της νομοθεσίας περί αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή στα παραπάνω πραγματικά περιστατικά; Ποιες αξιώσεις μπορεί να έχει ο Α κατά των Β και Γ; Απαντήστε αιτιολογημένα.

Να απαντηθούν όλα τα θέματα

Οι απαντήσεις να είναι πλήρως αιτιολογημένες

Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστων κωδίκων

3 σχόλια:

 1. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

  1. Συστήματα ελέγχου για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
  2. Η αρχή της προτεραιότητας στο δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων.
  3. Πότε είαι αντίθετη στο Νόμο του Αθέμιτου Ανταγωνισμού η παραπλανητική διαφήμιση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΕΜΠΤΗ 21.6.2018 – ΣΕΙΡΑ Α' (09.00-11.00)
  ΘΕΜΑΤΑ
  1. Ο έλεγχος της ακυρότητας σήματος και διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τα πολιτικά δικαστήρια: ομοιότητες ή / και διαφορές.
  2. Αναφέρατε περιπτώσεις στις οποίες κάμπτεται η αρχή της εδαφικότητας στα δικαιώματα επί της ευρεσιτεχνίας και επί του σήματος.
  3. Η εταιρεία “Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης” έχει ιδρύσει, λειτουργεί και διαχειρίζεται το ομώνυμο Χρηματιστήριο. Έχει κατοχυρώσει στο όνομά της σε πολλές χώρες – και στην Ελλάδα – ως εμπορικό σήμα την ένδειξη “NASDAQ” σε σχέση με οικονομικές, νομισματικές, επενδυτικές και χρηματιστηριακές υπηρεσίες. Στην πράξη, η ένδειξη NASDAQ είναι ένας από τους δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης που είναι εδώ και πολλά χρόνια ευρύτατα γνωστός όχι μόνο στην Αμερική αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολύ πρόσφατα ο Β κατοχύρωσε ως εμπορικό σήμα στο όνομά του στην Ελλάδα την ένδειξη NASDAQ την οποία χρησιμοποιεί ως τίτλο οικονομικής εφημερίδας που εκδίδει. Επίσης, πολύ πρόσφατα ο Γ κατοχύρωσε ως εμπορικό σήμα στο όνομά του στην Ελλάδα την ένδειξη NASDAQ την οποία χρησιμοποιεί σε ανδρικά πουκάμισα που εμπορεύεται με αυτό το όνομα. Η εταιρεία “Χρηματιστήριο Αξιών Νέας Υόρκης” ερωτά αν μπορεί να εμποδίσει τους Β και Γ να χρησιμοποιούν την ένδειξη NASDAQ στην Ελλάδα και σε ποιες νομικές ενέργειες θα μπορούσε να προβεί εναντίον τους.
  Να απαντηθούν όλα τα θέματα.
  Οι απαντήσεις να είναι πλήρως αιτιολογημένες.
  Χρήση ασχολίαστων κωδίκων επιτρέπεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΤΕΤΑΡΤΗ 19.9.2018 (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

  1.Νομοθετικές εκδηλώσεις της κοινωνικής δέσμευσης του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας.
  2.Ποια νομικά ζητήματα ανακύπτουν στο δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας από τη χρήση γεωγραφικών όρων;
  3.H K είναι εταιρεία με αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή και την εμπορία μικρού μεγέθους ηλεκτρικών συσκευών.Πρόσφατα, το τμήμα marketing της εταιρείας αυτής προτείνει την ανανέωση της αισθητικής εικόνας της καφετιέρας που επί δεκαετίες κατασκευάζει και διαθέτει στο εμπόριο, προκειμένου η εταιρεία να αποκτήσει εμπορικό προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών της στην οικεία κατηγορία προϊόντων.Για το σκοπό αυτό η τεχνική διεύθυνση της εταιρείας σχεδιάζει ένα νέο τύπο καφετιέρας,που ομοιάζει μεν,όσον αφορά τη λειτουργία του,με τις καφετιέρες που κυκλοφορούν στο εμπόριο,παρουσιάζει όμως ιδιάζοντα αισθητικά χαρακτηριστικά (μακρόστενο κυλινδρικό κάτω μέρος ,με δεξαμενή νερού,στο οποίο στηρίζεται ελλειψοειδής πίνακας με ενδείξεις της δοσολογίας του καφέ,της πίεσης του νερού, κοκ).Τα χαρακτηριστικά αυτά αναμένεται να καταστήσουν ελκυστικό το προϊόν, ιδιαίτερα στους νεότερους σε ηλικία καταναλωτές.

  Η Κ ερωτά το νομικό της σύμβουλο, κατά πόσο η αισθητική διαμόρφωση του νέου τύπου καφετιέρας είναι δυνατόν να προστατευθεί. Αν η Κ μπορεί να προστατεύσει το προϊόν της από αντιγραφές τρίτων με διαφορετικούς τρόπους, εξηγείστε ποιές είναι οι προϋποθέσεις προστασίας με καθέναν από αυτούς.
  Να απαντηθούν όλα τα θέματα.
  Οι απαντήσεις να είναι πλήρως αιτιολογημένες.
  Χρήση ασχολίαστων κωδίκων επιτρέπεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή