9 Ιουλίου 2013

Θέματα Κοινωνιολογίας του Δικαίου

Ιούνιος 2013 (ατελή):

Θέμα 1

Α. [...]
Β. Να συσχετίσετε την ποινικοποίηση των ρατσιστικών συμπεριφορών με τη θεωρία για τις κατασταλτικές κυρώσεις του Durkheim.


Θέμα 2


Α. Τα είδη των ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο: ποια προβλήματα παρουσιάζει αυτή η μέθοδος και πως αυτά επιλύονται;
Β. Αν θέλατε να ερευνήσετε το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών ποια μέθοδο θα χρησιμοποιούσατε: το ερωτηματολόγιο ή τις συνεντεύξεις, και για ποιους λόγους;

Να απαντηθεί το ένα από τα δύο θέματα

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2015 

Θέμα 1

Α. Με ποια επιχειρήματα αποδομεί την έννοια του δικαίου ο Μαρξ;
Β. Τι πίστευε ο Μαρξ για τη σχέση του δικαίου με την οικονομία; Θεωρείτε ότι οι νομικές ρυθμίσεις για τη διαχείριση της ελληνικής κρίσης τον επιβεβαιώνουν;


Θέμα 2
Α. Τι γνωρίζετε για την περιπτωσιολογική έρευνα (μονογραφική μελέτη);
Β. Ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου; Θα την προτιμούσατε έναντι της έρευνας με ερωτηματολόγιο ή όχι και για ποιους λόγους;

Να απαντηθεί το ένα από τα δύο θέματα

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

Θέμα 1

Α. Τι γνωρίζετε για το "κατασταλτικό/ επανορθωτικό" δίκαιο σύμφωνα με τον Durkheim;
Β. (Σύμφωνα με το παραπάνω) Η υπό εξέταση αποποινικοποίηση της βλασφημίας φαίνεται να ενισχύει τον ένα από τους δύο πόλους στη σύγχρονη ελληνική νομοθεσία;


Θέμα 2

Α. Ο ρόλος των δικαστών σύμφωνα με την Κοινωνιολογία του Δίκαιου.
Β. Κατά την άποψη σας, πώς η πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων συνέβαλε στη νομοθετική μεταβολή;

Να απαντηθεί το ένα από τα δύο θέματα
*διατύπωση κατά προσέγγιση

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιούλιος 2017 

Α’ ομάδα

1. Τι γνωρίζετε για το δίκαιο και τη βιολογία;

2. Πιστεύετε ότι η θέσπιση του θεσμού του συμφώνου συμβίωσης είναι αποτέλεσμα πολιτικής, οικονομίας ή αλλαγής πολιτισμικών αντιλήψεων ;

Β' ομάδα

1.Στοιχεία κρίσης του δικαίου .

2. Οι νέοι νομικοί θεσμοί απειλούν το ήδη θεσμοθετημένο ;


Κατά προσέγγιση διατύπωση

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2017

 1) Α. Ποια η σχέση του δικαίου με την οικονομία?
     Β. Πώς εντοπίζεται η σχέση αυτή στις νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην ΕΕ;

2)  Α. Για ποιους λόγους ο Parsons χαρακτήριζε το δίκαιο μέσο κοινωνικού ελέγχου;

     Β. Θεωρείτε ότι το σύγχρονο δίκαιο κ οι θεσμοί αποτελούν μέσα κοινωνικού ελέγχου ή μέσα                    επίλυσης των κοινωνικών συγκρούσεων και γιατί;

1 σχόλιο: