7 Ιουλίου 2013

50 + 15 *SOS* Ερωτήσεις από στο Γενικό Διοικητικό Δίκαιο (Κλιμάκιο Σιούτη - Κονδύλη)

Φυλλάδιο κρίσιμων ερωτήσεων Γενικού Διοικητικού Δικαίου που διένειμαν οι διδάσκοντες του μαθήματος κατά τη διδασκαλία στο αμφιθέατρο:

Ι) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΣΙΟΥΤΗ


Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

1. Υπάρχουν πράξεις της Διοίκησης που δεν είναι διοικητικές πράξεις;

2. Προϋποθέσεις διοικητικής πράξης.

3. Είναι δυνατόν ένα ΝΠΙΔ να προβεί σε έκδοση διοικητικής πράξης;Παραδείγματα.

4. Προϋποθέσεις άσκησης από την εκτελεστική εξουσία νομοθετικού έργου. (σε έκτακτες περιπτώσεις-πράξεις νομοθετικού περιεχομένου)

5. Σημασία διάκρισης ατομικών-κανονιστικών πράξεων.

6. Βάσει ποιων κριτηρίων...


...η νομολογία χαρακτηρίζει μια πράξη ως γενική ατομική;Παραδείγματα.

7. Τι γνωρίζετε για τις διαπιστωτικές και βεβαιωτικές πράξεις της διοίκησης;Παραδείγματα.

8. Πότε η σιωπή της διοίκησης ισοδυναμεί με παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας;

9. Ποιο όργανο της διοίκησης μπορεί να χαρακτηρίσει μια πράξη της διοίκησης κυβερνητική;

10. Σε τι διαφέρει η σύνθετη διοικητική ενέργεια από τις συναφείς πράξεις;Παράδειγμα.

11. Προσδιορίστε συνοπτικά την αρχή της νομιμότητας και το τεκμήριο της νομιμότητας.

12. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει παρεμπίπτων έλεγχος μιας ατομικής διοικητικής πράξης;

13. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της διοικητικής πράξης που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση του διοικούμενου. (εκτελεστότητα-διοικητικός καταναγκασμός)

14. Με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να προβεί η διοίκηση στον εν στενή εννοία διοικητικό
καταναγκασμό;

15. Πότε μια πράξη της διοίκησης χαρακτηρίζεται ανυπόστατη; Συνέπειες.

16. Μια πράξη που προέρχεται από de facto διοικητικό όργανο είναι εξ αυτού του λόγου άκυρη;Δικαιολογήστε. (παραλλαγή: ποιες πράξεις της διοίκησης δεν έχουν τεκμήριο νομιμότητας)


Β. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

17. Ποια είναι κατά την άποψή σας η χρησιμότητα της πρόβλεψης αυστηρών διαδικαστικών κανόνων για την παραγωγή διοικητικών πράξεων;

18. Σε ποιες από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας προβλέπονται ουσιώδεις τύποι;

19. Με ποιες προϋποθέσεις ένα διοικητικό όργανο μπορεί να προσφύγει σε οικειοθελή γνωμοδοτική διαδικασία;

20. Ποιο από τα είδη της γνώμης έχει τη μεγαλύτερη δεσμευτικότητα;Γιατί;

21. Ποιο από τα είδη της γνώμης μπορεί να προσβληθεί δικαστικά;Γιατί;

22. Ποιοι είναι οι κανόνες της επεξεργασίας των κανονιστικών διαταγμάτων;

23. Πότε η γνώμη χαρακτηρίζεται ανεπίκαιρη; Συνέπειες.

24. Ποιον ουσιώδη τύπο της διαδικασίας κατοχυρώνει το Σύνταγμα; Πώς τον έχει εφαρμόσει η νομολογία (δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, νομολογία:το έχει εφαρμόσει με συρρικνωτικό τρόπο)

25. Μπορεί μια διοικητική πράξη να μην είναι έγγραφη; Προϋποθέσεις, παραδείγματα.

26. Μπορεί να αποκτήσει αναδρομική ισχύ μια κανονιστική πράξη ανυπόστατη;
(δημοσίευση κανονιστικών πράξεων: ΣΟΣ το τεκμήριο δημοσίευσης σε ΦΕΚ για πρακτικά)

27. Ποια σχέση έχει η δημοσίευση κανονιστικών πράξεων με την ανάρτηση στο διαδίκτυο;

28. Ποιες μορφές αυτοελέγχου της διοίκησης γνωρίζετε; Ποια κατά την άποψή σας παρέχει μεγαλύτερη προστασία στο διοικούμενο;( διοικητική προσφυγή)

29. Ποιες οι διαφορές μεταξύ ειδικής και ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής;

30. Παρέχει επαρκή προστασία στο διοικούμενο μια απλή διοικητική προσφυγή; Γιατί;

31. Τι γνωρίζετε για το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα; Φορείς δικαιώματος, διακρίσεις(όσον αφορά τα έγγραφα), περιορισμοί.

32. Συγκρίνετε το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα με το δικαίωμα πρόσβασης στις περιβαλλοντικές πληροφορίες.

33. Είναι δυνατή η ανάκληση μιας νόμιμης διοικητικής πράξης;Προϋποθέσεις.

34. Είναι δυνατή η ανάκληση μιας δυσμενούς διοικητικής πράξης μετά την πάροδο 5ετίας;

35. Προϋποθέσεις με τις οποίες μια διοικητική πράξη έχει αναδρομική ισχύ.(ΣΟΣ η ανάκληση για τα πρακτικά)

36. Ποιες διοικητικές πράξεις χαρακτηρίζονται ως όμοιες και ποια η συνέπεια του χαρακτηρισμού για την ανάκλησή τους;

Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

37. Ποιο είναι το διοικητικό σύστημα με το οποίο είναι οργανωμένη η Ελλάδα; Βασικά χαρακτηριστικά. (αποκεντρωτικό)

38. Τι κατοχυρώνει το Σύνταγμα για την τοπική αυτοδιοίκηση;

39. Πως ασκείται η εποπτεία στους ΟΤΑ;

40. Κατοχυρώνει το Σύνταγμα την καθ’ύλην αυτοδιοίκηση; (16Σ-γεωργικοί συνεταιρισμοί)

41. Με ποια κριτήρια μια σύμβαση της διοίκησης χαρακτηρίζεται διοικητική;

42. Περιγράψτε τη διαδικασία ενός δημόσιου διαγωνισμού και χαρακτηρίστε τη νομική της φύση (
σύνθετη διοικητική ενέργεια-στάδια)

43. Είναι δυνατή η νομοθετική κύρωση μιας σύμβασης; Προϋποθέσεις.

44. Τι γνωρίζετε για τον προληπτικό έλεγχο δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο;

45. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για να καταδικαστεί σε αποζημίωση ένα ΝΠΔΔ ή το Δημόσιο;

46. Προϋποθέσεις για να καταδικαστεί σε αποζημίωση δημόσιος υπάλληλος.

47. Είδη αποζημίωσης

48. Προϋποθέσεις αστικής ευθύνης Δημοσίου. Αναπτύξτε μία από αυτές.

49. Πότε η νομοθετική εξουσιοδότηση μπορεί να χαρακτηριστεί αντισυνταγματική;

50. Έχουν τα διοικητικά όργανα ρυθμιστική ( κανονιστική ) αυτονομία; (όχι, βάσει αρχής νομιμότητας + νομοθετική εξουσιοδότηση)ΙΙ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΚΟΝΔΥΛΗΣ


1. Ανάπτυξη μορφών ιεραρχικού ελέγχου.

2. Έννοια και μορφές διοικητικής εποπτείας.

3. Διακρίσεις διοικητικών οργάνων.

4. Θεμελιώδη χαρακτηριστικά κανονιστικών πράξεων.

5. Έννοια/ Διακρίσεις / Περιορισμοί της αρμοδιότητας.

6. Μεταβίβαση αρμοδιότητας.

7. Νόμιμη σύνθεση οργάνων και  νόμιμη λειτουργία.

8. Κανόνες λειτουργίας ΝΠΔΔ.

9. Εποπτεία επί των οργάνων των ΟΤΑ.

10. Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού.

11. Κριτήρια διοικητικών συμβάσεων.

12. Αποσπαστές πράξεις.

13. Διαφορές δημόσιων και διοικητικών συμβάσεων.

14. Συνταγματική κατοχύρωση της αστικής ευθύνης δημοσίου.

15. Προϋποθέσεις αστικής ευθύνης του δημοσίου.


1 σχόλιο: