2 Φεβρουαρίου 2015

Εξεταστέα Ύλη στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας (Εαρινό Εξάμηνο 2018)

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας αναφορικά με το υποχρεωτικής επιλογής μάθημα "Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας", η ύλη που θα εξεταστεί κατά το εαρινό εξάμηνο 2018 από το διανεμόμενο σύγγραμμα θα είναι :


Εισαγωγή: H κοινωνική ασφάλιση, θεσμός με κοινωνικό σκοπό και οικονομική λειτουργία
Μέρος πρώτο: Ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης

Πρώτο κεφάλαιο: Οριοθέτηση του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης 
1.1 Το δίκαιο της κοινωνικής προστασίας
1.2 Οι κοινωνικοί κίνδυνοι
1.3 Οι τεχνικές αντιμετώπισης των κοινωνικών κινδύνων
1.4 Οι κλάδοι του δικαίου της κοινωνικής προστασίας
1.4.1 Το δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης
1.4.2 Το δίκαιο της κοινωνικής πρόνοιας
1.4.3 Το δημόσιο δίκαιο της υγείας
1.4.4 Το δίκαιο των κοινωνικών αποζημιώσεων
1.5 Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης
1.5.1 Τα συστήματα τύπου Bismarck ή τα συστήματα της ηπειρωτικής Ευρώπης
1.5.4 Τα συστήματα τύπου Beveridge ή αγγλοσαξονικά συστήματα
1.5.5 Τα μεικτά συστήματα

Δεύτερο κεφάλαιο: Πηγές του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης
2.1 Οι κρατικές πηγές
 2.1.1 Το Σύνταγμα
2.1.1.1 O πυρήνας του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης στη θεωρία
2.1.1.3 Οι υπερνομοθετικής ισχύος γενικές αρχές του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης
2.1.2 Ο νόμος και οι νομοθετικής ισχύος γενικές αρχές του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης
2.1.3 Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας
2.1.4 Η νομολογία
2.2 Οι υπερκρατικές πηγές
2.2.1 Το διεθνές δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης
2.2.1.1 Η εναρμόνιση, ο συντονισμός και η σύγκλιση των εθνικών κανόνων δικαίου
2.2.1.2 Σημαντικές διεθνείς συμβάσεις για την κοινωνική ασφάλιση
2.2.2 Το ευρωπαϊκό δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης
2.2.2.1 Ο συντονισμός των εθνικών νομοθεσιών
Β. Η ελεύθερη διακίνηση των ευρωπαίων πολιτών ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΣΕΛ. 112-116.
Γ. Η νοσηλεία, οι εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες και η λήψη υπηρεσιών και αγαθών υγείας σε άλλο κράτος-μέλος. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ
Δ. Η επαγγελματική ασφάλιση

Τρίτο κεφάλαιο: Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
3.1 Οργανωτικά χαρακτηριστικά
3.1.1 Ιστορική αναδρομή
3.1.2.4. Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης που υπόκεινται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
3.2 Το νομικό καθεστώς των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
3.2.1 Η έννοια του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης
3.2.2 Τα δημόσια νομικά πρόσωπα
3.2.2.1. Η αυτοδιοίκηση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
3.2.2.2 Η κρατική εποπτεία και ο έλεγχος
3.2.3 Τα ιδιωτικά νομικά πρόσωπα
3.2.3.1 Tα αλληλοβοηθητικά σωματεία, τα ταμεία που έχουν ιδρυθεί με ΣΣΕ και οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί
3.2.3.2 Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης του Ν 3029/2002
3.2.3.3. Τα ταμεία υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης που λειτουργούν με βάση τις διατάξεις για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης
3.2.4 Διακρίσεις των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης με κριτήριο το είδος της προστασίας που παρέχουν

Tέταρτο κεφάλαιο: H υπαγωγή στην κοινωνική ασφάλιση
4.1 Έννοια και συνέπειες της υπαγωγής
4.2. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση
4.2.1 Η υπαγωγή στην κύρια και την επικουρική ασφάλιση των μισθωτών
                  4.2.1.1 Ο γενικός οργανισμός της κύριας κοινωνικής ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ
      4.2.3 Η υπαγωγή στην κύρια ασφάλιση των δημοσίων υπαλλήλων και των στρατιωτικών ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ
4.2.4 Η υπαγωγή στην κύρια ασφάλιση των αυτοαπασχολουμένων ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ
4.2.5 Η υπαγωγή στην κύρια ασφάλιση των αγροτών ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ
4.2.6 Η ασφάλιση των περιστασιακά απασχολουμένων στην οικία του εργοδότη, σε επιχειρήσεις επισιτισμού και θεάματος-ακροάματος και των απασχολουμένων ως εργατών γης
4.4 Eίδη ασφάλισης
4.4.1 Η πολλαπλή ασφάλιση
4.4.2 Η προαιρετική ασφάλιση
4.4.3 Η τυπική ασφάλιση
4.5 Διαφορές σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση
Μέρος δεύτερο: Η οικονομική λειτουργία της κοινωνικής ασφάλισης 
Πρώτο κεφάλαιο: Η χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης
1.1 Συστήματα χρηματοδότησης των παροχών
1.2 Οι πόροι των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
1.2.1 Οι εισφορές
1.2.1.1 Η έννοια των εισφορών
1.2.1.2 Η νομική φύση των εισφορών
1.2.1.3 Οι υπόχρεοι καταβολής των εισφορών
1.2.1.5 Καταβολή και βεβαίωση των εισφορών
1.2.1.6. Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών
1.2.1.7 Παρεπόμενες υποχρεώσεις των μισθωτών και των εργοδοτών
1.2.3 Οι κοινωνικοί πόροι ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ
1.3 Διαφορές σχετικά με τις εισφορές και τους κοινωνικούς πόρους των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης

Δεύτερο κεφάλαιο: Oι κοινωνικοασφαλιστικές παροχές (34 ΣΕΛ.)
2.1 Έννοια και νομική φύση των παροχών
2.2 Το περιουσιακό δικαίωμα στις παροχές
2.3 Οι δικαιούχοι των παροχών
2.4 Τα είδη των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών
2.5 Οι προϋποθέσεις για την απονομή των παροχών
2.5.1 Η επέλευση του κινδύνου
2.5.2 Οι χρονικές προϋποθέσεις
2.5.2.1 Ο πραγματικός χρόνος και ο πλασματικός χρόνος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ
2.5.2.2 Η διαδοχική ασφάλιση ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ
2.5.2.3 Συρροή απασχόλησης με συνταξιοδοτικό δικαίωμα ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ
2.5.3 Τα όρια ηλικίας ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ
2.5.4 Η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση των παροχών

2.9 Οι διαφορές στη χορήγηση των παροχών

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου