11 Ιουλίου 2012

Επιγραμματικές Σημειώσεις στην Αναγκαστική Εκτέλεση

Της Χλοης Ιορδανίδου

909 παρ 3 ΚΠολΔ: πχ το άρθρο 1324 ΑΚ για εξάλειψη υποθήκης

Μπορεί να ζητηθεί προσωρινή εκτέλεση με προτάσεις στο πρωτοβάθμιο;
1η γνώμη: 111 ΚΠολΔ -> όχι
2η γνώμη [Μπέης]: αναλογική εφαρμογή του 913 παρ. 1 ΚΠολΔ για τον πρώτο βαθμό

915 ΚΠολΔ: ιδιωτικό έγγραφο μπορεί να έχει εκδοθεί και από τρίτο πρόσωπο αλλά πρέπει να περιέχει δήλωση δικαιοπρακτικής βούλησης – δεν αρκεί απλό έγγραφο μαρτυρίας

951 παρ. 2 ΚΠολΔ: αν δεν τηρηθεί => δεν είναι άκυρη η κατάσχεση, αλλά αν προταθεί ως λόγος ανακοπής μπορεί να περιοριστεί αυτή στα αναγκαία αντικείμενα

Έλλειψη περιαφής εκτελεστήριου τύπου και κανονικής εκδόσεως απογράφου => άκυρη εκτέλεση
Αν το απόγραφο δεν...

...περιλαμβάνει το «…στο όνομα του ελληνικού λαού…»:
1η άποψη: άκυρη εκτέλεση ανεξάρτητα από την ύπαρξη βλάβης
2η άποψη: η ακυρότητα επέρχεται μόνο με την επίκληση και απόδειξη βλάβης, η οποία δεν υφίσταται αν ο καθ’ ου γνώριζε την κανονική έκδοση του απογράφου

Η ανατροπή του τίτλου με βάση τον οποίο έγιναν πράξεις αναγκ. εκτ. δεν τις καθιστά εκ των υστέρων άκυρες απλά δημιουργεί υποχρώση επισπεύδοντος προς απόδοση πλειστηριάσματος στον υποστάντα την αναγκ. εκτ. οφειλέτη. Αυτός, μάλιστα, δεν μπορεί να στραφεί κατά τρίτου που απέκτησε το πράγμα αλλά απλώς να απαιτήσει απόδοση πλειστηριάσματος.

933 παρ. 1 ΚΠολΔ: έγκυρη είναι η απόφαση που εκδόθηκε από αναρμόδιο δικαστήριο – άρα όχι λόγος ανακοπής η αναρμοδιότητα

910 παρ. 4 ΚΠολΔ: για χρόνο πέραν των τριών μηνών η κήρυξη προσωρινής εκτελεστότητας δεν είναι απαγορευμένη, αλλά δυνητική

Η μη τήρηση της προθεσμίας του 926 παρ. 1 ΚΠολΔ υπάγεται στην ΕΞΑΜΗΝΗ προθεσμία του 934 παρ. 1 περ. β ΚΠολΔ

933 παρ. 4 ΚΠολΔ: υπάγονται οι ισχυρισμοί άφεσης χρέους, εξόφλησης, συμψηφισμού, δόσης αντί καταβολής, ανανέωσης

Επιταγή προς εκτέλεση: αν περιλαμβάνει κονδύλια, πρέπει να καθορίζονται αναλυτικά, διαφορετικά η επιταγή είναι άκυρη αν το δικαστήριο έκρινε ότι επήλθε στον οφειλέτη βλάβη άλλως μη επανορθώσιμη. Η επιταγή δε χρειάζεται να περιέχει ειδική απειλή για την επικείμενη εκτέλεση, ούτε να καθορίζονται τα μέσα εκτελέσεως που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Προϋποθέσεις παραδεκτού ανακοπής:
1.       Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση
2.       Υλική και τοπική αρμοδιότητα
3.       Τήρηση προθεσμίας
4.       [αν βασίζεται σε τελεσίδικη δικ. Απόφαση] όχι 933 παρ. 3 – [αν βασίζεται σε προσωρινά εκτελεστή απόφαση] όχι 269
5.       [αν ο λόγος ανακοπής αναφέρεται σε απόσβεση απαίτησης] έλεγχος μήπως εμπίπτει στο 933 παρ. 4
6.       Όχι  935
7.       Έννομο συμφέρον
8.       Τήρηση διατυπώσεων [585 κλπ]

Δεν είναι ακατάσχετο το αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί έμπορος ως βοηθητικό μέσο επιχείρησης

Η αναγραφή συγκεκριμένου ποσού τόκων στην επιταγή δεν είναι απαραίτητη εφόσον είναι γνωστά και αναγράφονται στην επιταγή το κεφάλαιο, το χρονικό διάστημα και το επιτόκιο, οπότε το ποσό των τόκων μπορεί να εξευρεθεί.

Το δικαστήριο δεν μπορεί να εξετάσει αυτεπάγγελτα ακυρότητα επιταγής.

Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αναγκαστική εκτέλεση για είσπραξη δικαστικής δαπάνης με βάση προσωρινά εκτελεστή απόφαση [απαιτείται τελεσιδικία]

Ο δικηγόρος ως αντίκλητος δεν μπορεί να παραλαμβάνει εισαγωγικά της δίκης δικόγραφα [αγωγή, ανακοπή του 933 επ. ΚΠολΔ]. Ανεπίτρεπτη και η επίδοση εγγράφων αναγκαστικής εκτέλεσης στον παραστάντα στη διαγνωστική δίκη δικαστικό πληρεξούσιο.

Στην άμεση εκτέλεση δεν εφαρμόζεται το εδ. β. του 934 παρ. 1, αλλά το εδ. γ.

Όταν ασκείται ανακοπή κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται με βάση προσωρινά εκτελεστή απόφαση, το παραδεκτό των λόγων ανακοπής θα κριθεί με βάση το 269 και όχι την παρ. 3 του 933 που εφαρμόζεται στις τελεσίδικες.

Νέοι λόγοι ανακοπής είναι απαράδεκτοι αν προταθούν με τις προτάσεις

Η εκπρόθεσμη επίδοση κατασχετήριας εκθέσεως [999 παρ. 3] είναι λόγος ανακοπής, που εμπίπτει στην προθεσμία του 934 παρ. 1 περ. γ., αφού πρόκειται για λόγο ακυρότητας του πλειστηριασμού και όχι της προηγούμενης διαδικαστικής πράξης
Αντίθετα, η άκυρη επίδοση εμπίπτει στην προθεσμία του εδ. β της παρ. 1 του 934.

Αν, έστω και εκπρόθεσμα, ο υπόχρεος προβεί στην τέλεση πράξης, δεν επιτρέπεται η επιδίωξη της χρηματικής ποινής που απειλείται
Μία παράβαση και μία ποινή υπάρχει όταν οι συνεχείς παραβάσεις συνδέονται τόσο στενά μεταξύ τους ώστε να αποτελούν φυσική ενότητα

Η μη καταβολή δικαστικού ενσήμου συνεπάγεται απόρριψη αγωγής ως ουσία αβάσιμης

Μπορεί να πλειστηριασθεί και η αμεταβίβαστη επικαρπία

Στην υποκατάσταση δανειστή εφαρμόζονται οι προθεσμίες του 926. Η μη τήρηση των προθεσμιών συνεπάγεται ακυρότητα ανεξάρτητη από βλάβη και η δήλωση συνεχίσεως υπόκειται σε ανακοπή του 933 μέσα στην προθεσμία του εδ. β της παρ. 1 του 934.

Αν συμφωνηθεί μεταξύ επισπεύδοντος και οφειλέτη αναστολή πλειστηριασμού, μπορούν αυτοί να υποκατασταθούν με βάση το 973.

Ο υπερθεματιστής δεσμεύεται από τη μίσθωση που προϋπάρχει της αναγκαστικής κατάσχεσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου