22 Φεβρουαρίου 2012

Θέματα Ιστορίας Δικαίου

Σεπτέμβριος 2007:

Θέμα 1ο:

α) Σύνθεση και αρμοδιότητες της αθηναϊκής Βουλής
 

β) Η θανατική ποινή στο Βυζάντιο.

Θέμα 2ο:
 

α) Τί γνωρίζετε για το Δωδεκάδελτο Νόμο;
 

β) Το διαζύγιο...

...στον Ιουστινιάνειο δίκαιο. 

Να γραφεί το ένα από τα 2 θέματα με τα υποερωτήματά του.

----------------------------------------------------------------------- 

Φεβρουάριος 2008:

Θέμα 1ο:

α) Ο γάμος κατά τους ελληνιστικους χρόνους (μεταβολές σε σχέση με παλαιότερους χρόνους).
 

β) Ποινές στερητικές της ελευθερίας στο βυζαντινο ποινικο δικαιο.
 

Θέμα 2ο:
 

α) Η κυριότητα στο κλασσικό ρωμαϊκό δίκαιο.
 

β) Τι γνωρίζετε για τους αντικήνσορες και την μέθοδο διδασκαλίας τους;

Να γραφέι το ένα από τα δύο θέματα με τα υποερωτήματά του

------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2009:

Θέμα 1ο

1. Πατρική εξουσία στο αττικό και ρωμαϊκό δίκαιο

2. Ποια είναι η εξέλιξη της ελληνικής νομικής ορολογίας του 7ου - 8ου αιώνα

Θέμα 2ο

1. Η δημόσια διαιτησία της αρχαίας ελληνικής πόλης

2. Πως οι πηγές του δικαίου επιδρούν στην διαμόρφωση του βυζαντινού νομικού βίου (δεσμευτικότητα των νόμων- καταργητικές διατάξεις- δικαστηριακή πρακτική) 

Να γράψετε το ένα από τα δύο θέματα (και τα δυο υποερωτήματα) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2009 (Α' Κλιμάκιο):

Θέμα 1ο

1) Βασιλείς και  μοναρχική ιδεολογία στην ελληνιστική Αίγυπτο

2) Τρόποι ανάληψης αυτοκρατορικής εξουσίας στο Βυζάντιο 

Θέμα 2ο

1) Τι γνωρίζετε για το ius publice respondendi και αναφορικός νόμος

2) Σωματικές ποινές στο βυζαντινό ποινικό δίκαιο

Να απαντηθεί το ένα από τα δύο θέματα με τα υποερωτήματά του.

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Φεβρουάριος 2009 (Β' Κλιμάκιο): 

Θέμα 1ο: 

α) Τί γνωρίζετε για τα φονικά Δικαστήρια; 

β) Τί ήταν οι δήμοι στο Βυζάντιο; Εντοπίζετε ομοιότητες με τη σύγχρονη εποχή; 

Θέμα 2ο: 

α) Η θανατική ποινή στο βυζάντιο 

β) Η έννοια των leges

Να γραφεί το ένα από τα δύο θέματα με τα υποερωτήματά του

----------------------------------------------------------------------------------- 

Φεβρουάριος 2010 (Β' Σειρά):

ΘΕΜΑ 1ο

α) Ο γάμος κατά τους ελληνιστικουςχρόνους(μεταβολές σε σχέση με παλαιότερουσ χρόνους).

β) Ποινές στερητικές της ελευθερίας στο βυζαντινοποινικο δικαιο.
 

ΘΕΜΑ 2ο

α) Η κυριότητα στο κλασσικό ρωμαϊκό δίκαιο.

β) Τι γνωρίζετε για τους αντικήνσορες και τηνμέθοδο διδασκαλίας τους. 


Να απαντήσετε στο ένα από τα δύο θέματα με τα υποερωτήματά του.

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Σεπτέμβριος 2010:

Α' Ομάδα:

1) Ο θεσμός των αρχόντων 

2) Η συμβολή του Μάουερ στο νεώτερο ελληνικό δίκιο 

Β' Ομάδα

1) Υιοθεσία στο αρχαίο και ρωμαικό δίκαιο 

2) Ποινική νομοθεσία 11ου και 12ου αιώνα

Να απαντηθούν τα υποερωτήματα της μιας από τις δύο ομάδες.

--------------------------------------------------------------------------------------------  

Φεβρουάριος 2011 (Α΄ Κλιμάκιο)


Α' Ομάδα

1) Δωδεκάδελτος νόμος 

2) Παράγοντες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ρωμαικής έννομης τάξης σε βυζαντινή 

Β' Ομάδα:

1) Κανόνες δικαίου και τρόπος απονομής δικαιοσύνης στην ελληνιστική Αίγυπτο 

2) Τρόπος απονομής δικαιοσύνης στη μέση βυζαντινή περίοδο 

Να απαντήσετε στα ερωτήματα της μίας από τις δύο Ομάδες.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2011  (Β' Κλιμάκιο)

Θέμα 1ο

1) Αρμοδιότητες και Σύνθεση Αθηναϊκής Βουλής 

2) Εξορία και ποινές στο Βυζάντιο 

Θέμα 2ο

1) Ρωμαϊκός Γάμος 

2) Ανάληψη αυτοκρατορικής εξουσίας στο Βυζάντιο

Να απαντηθεί το ένα από τα δύο θέματα με τα υποερωτήματά του

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Σεπτέμβριος 2012 (Σειρά Β'):

ΘΕΜΑ Α:

1. Ο θεσμός των αρχόντων στην κλασσική Αθήνα.

2. Τα νομικά λεξικά στο Βυζαντινό πολίτευμα.

ΘΕΜΑ Β: 

1. Νομοθετική εξουσία του Ρωμαίου αυτοκράτορα και νομική θεμελίωσή της.

2. Πανδεκιστικές αντιλήψεις,ποιό ήταν το πρόβλημα που επικρατούσε, πώς αντιμετωπίστηκε και ποιά η διαμόρφωση του νέου αστικού κώδικα;

Να απαντηθεί η μία ομάδα ερωτημάτων.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2013 (Α' Βάρδια):

ΘΕΜΑ 1ο:

1) Κωλύματα του γάμου λόγω εξ αίματος, εξ αγχιστείας και πνευματικής συγγένειας μέχρι το τέλος του 10ου αιώνα.

2)Ο δικαστικός αγώνας των ομηρικών χρόνων.

ΘΕΜΑ 2ο:

1) Η μέθοδος των Ρωμαίων νομικών.

2) Εξορία και ποινές στερητικές της ελευθερίας στο βυζαντινό ποινικό δίκαιο.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2013 (Β΄ Βάρδια):

1ο Θέμα:

α) Τι γνωρίζετε για την εκκλησία του δήμου;

β) Τι γνωρίζετε για τα προνόμια των Ελλήνων επί τουρκοκρατίας;

2ο Θέμα:

α) Τι γνωρίζετε για τη μνηστεία στο βυζαντινό δίκαιο;

β) Τι γνωρίζετε για το ius publice respondendi;

Επιλογή ενός από τα δύο θέματα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Απρίλιος 2014 - Β' Βάρδια 

Θέμα 1ο

1. Τί γνωρίζετε για τον Λυκούργο;

2. Το διαζύγιο στο Ιουνστινιάνειο δίκαιο.

Θέμα 2ο

1. Η πατρική εξουσία στο ρωμαικό δίκαιο.

2. Οι σωματικές ποινές στο Βυζάντιο.

 Επιλογή ενός από τα δύο θέματα.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017

Θέματα που ερωτήθηκαν στην προφορική εξέταση με βάση το νέο σύγγραμμα:

1) Σεισάχθεια
2) ο Δράκων
3) Διαζύγιο
4) Ποινές και γάμος στο Βυζάντιο
5) Δικαστήρια στην αρχαία Αθήνα
6) Επαρχικόν βιβλίον
7) Maurer και διάταγμα Αντιβασιλείας
8) Εξάβιβλος
9) Σχέση αυτοκράτορα με τον χριστιανισμό στο Βυζάντιο
10) Σύγκλητος στη Ρώμη και στο Βυζάντιο
11) Κώδικας Γόρτυνας
12) Μεταρρύθμιση Κλεισθένη σε 10 φυλές
13) Δικαστικό σύστημα στην ομηρική εποχή
14) Βουλή των 500
15) Μοναρχικά πολιτεύματα αρχαιότητας και διαφορές μυκηναϊκού-ομηρικού
16) Πότε η Ρώμη είχε μοναρχία (Απάντηση : πριν τη Res publica είχε βασιλεία, μετά τη Res publica είχε Ηγεμονία +Δεσποτεία)
17) Αλλαγές που επέφερε η Εκκλησία στους γάμους ονομαστικά (Ιερολογία, Κωλύματα κτλ)
18) Σχέση ηγεμόνα με Θεό στον αρχαίο και ρωμαϊκό κόσμο
19) Εκκλησία του Δήμου
20) Δούλοι-απελεύθεροι-ελεύθεροι πολίτες στην Αθήνα
21) Αντικήνσορες
22) Δωδεκάδελτος
23) ius gentium
24) Ποινή του οστρακισμού
25) Νομοθετικές ρυθμίσεις του Αυγούστου στον γάμο
26) Ιουστινιάνειος κώδικας
27) Δικαστήριο της Ηλιαίας
28) Πρώτη εμφάνιση νομικής επιστήμης
29) Κλασικοί Ρωμαίοι Νομικοί
30) Νομικά συγγράμματα επί Ιουστινιανού (Αν ο Πανδέκτης περιείχε τα έργα των κλασικών Ρωμαίων νομικών)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος - Ιούλιος 2019


1) Δικαστήριο Ηλιαίας
2) Κώδικας Γόρτυνας
3) Δοκιμασία αρχόντων και λογοδοσία
4) Δωδεκάδελτος
5) Ακουίλιος νόμος
6) Λεξ - νόμος ρωμαϊκό δίκαιο
7) Ποινές στο Βυζάντιο
8) Ιουστιανιάνεια κωδικοποίηση
9) Αυτοκράτορας
10) Δήμοι στο Βυζάντιο

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 σχόλια:

 1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. 1.απονομη της δικαιοσύνης στην αρχαία Ελλάδα - δικαστήριο Ηλιαίας και τρόπος εκλογής των ηλιαστών
  2.απονομή της δικαιοσύνης στη Ρώμη - πραιτορικο ηδικτο - formula - συγκέντρωση δικαστικών εξουσιών από τον αυτοκράτορα την περίοδο της ηγεμονίας
  3. Απονομή της δικαιοσύνης στο Βυζάντιο - δικαστικό σώμα στην Κωνσταντινούπολη - ιδιότητες δικαστών
  4. Εξαβιβλος και η σχέση της με το διάταγμα της αντιβασιλείας - ιδιότητα αρμενοπουλου( δικαστης - πρακτικός χαρακτήρας διατάξεων εξαβιβλου)
  Οι ερωτήσεις έγιναν από τον κ. Χέλμη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εξέταση Παπαγιάννη ιανουαριος 2018
  Δίκαιο του ασύλου
  Νεαρά του Μανουήλ 1166
  Μέγας δρουγγαριος
  Προίκα στη μεταβυζαντινη περίοδο
  Παλληλαριατικο κοριτσιατικο
  Σύγκριση επανωπροικι θεωρηθεί
  Κώδικας της Γόρτυνας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. +τι γνωρίζω για τον von savigny

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μπορει καποιος να εξηγησει πως ειναι η διαδικασια της προφορικης εξετασης?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
  Τυραννία
  Δημοκρατία (Εφιάλτης & Κλεισθένης)
  Συνέλευση (το πιο σημαντικό πολιτειακό όργανο της αθηναϊκής δημοκρατίας)

  Διάταγμα Καρακάλλα
  Θεοδοσιανός Κώδικας
  Νομοθεσία Αυγούστου για τον γάμο

  Ανακάθαρσις των παλαιών νόμων
  Δίκαιο Προτίμησης
  Θανατική Ποινή στο Βυζάντιο
  Πνευματική Συγγένεια ως κώλυμα γάμου

  Τι είναι οι Ασσίζες
  Κεπήνιο
  Παλληκαριάτικο-Κοριτσιάτικο
  Τράχωμα
  Ιστορική Σχολή (Savigny)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ξερει κανεις τα θεματα του 2021 η του 2022;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΞΕΡΕΙ Ο ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΚΛΕΓΕΙ

   Διαγραφή
 8. Θέματα Φεβρουαρίου 2023 (συνοπτικά)
  Α' βάρδια:
  1. Εξουσία βασιλιά την ομηρική περίοδο
  2. Θανάτωση στην πυρά στην Εκλογή των Ισαύρων
  3. Καθολικοί κριταί των Ρωμαίων
  4. Διαζύγια από εκκλησία επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
  5. Διατάγματα Αντιβασιλείας
  6. Θεώρητρον
  7. Ιεραρχία πηγών δικαίου στην ελληνιστική Αίγυπτο
  8. Βουλή στην κλασική Αθήνα
  9. Ύπατοι στη Respublica
  10. Πηγές δικαίου στην ηγεμονία

  Β' βάρδια:
  1. Μέτοικοι - μετοίκιον
  2. Στέψη βυζαντινού αυτοκράτορα
  3. Κοτζαμπάσηδες
  4. Ποινή ακρωτηριασμού στο Βυζάντιο
  5. Εκκλησία του Δήμου στην κλασική Αθήνα
  6. Τράχωμα
  7. Ίνδηκας
  8. Rescripta στην Ηγεμονία
  9. Λύση του γάμου στην κλασική Αθήνα
  10. Δήμαρχοι στην αρχαία Ρώμη

  ΑπάντησηΔιαγραφή