4 Φεβρουαρίου 2012

Θέματα Γενικού Εμπορικού Δικαίου - Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ιανουάριος 2011 (Α' Κλιμάκιο):

Θέμα 1ο: Ικανότητα προς διενέργεια εμπορικών πράξεων και ικανότητα προς απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας.

Θέμα 2ο: Είναι εμπορικές πράξεις:

α) η μίσθωση γραφείων και η αγορά ακινήτου από έμπορο προκειμένου στα πρώτα να στεγάσει τις επαγγελματικές δραστηριότητες του, ενώ το δεύτερο να το δωρίσει στην κόρη του ενόψει του επικείμενου γάμου της;

β) η εγγύηση που δίνεται από τρίτο προς εξασφάλιση...

...δανείου, το οποίο χορηγείται από συγγενή σε έμπορο προκειμένου ο τελευταίος να προβεί σε αγορά εμπορευμάτων; Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι αιτιολογημένες.

Θέμα 3ο:   Ποια είναι η διαφορά μεταξύ έλλειψης αφηρημένης και έλλειψης συγκεκριμένης διακριτικής ικανότητας στο δίκαιο των σημάτων και ποια είναι η πρακτική της σημασία;

Θέμα 4ο:

α) Ποιο είναι το πρότυπο του καταναλωτή που λαμβάνεται υπόψιν ως κριτήριο για την αξιολόγηση μιας διαφήμισης ως παραπλανητικής;

β) Αρκεί η παραπλάνηση έστω κι ενός καταναλωτή για την υπαγωγή μιας διαφήμισης στην απαγόρευση του άρθρου 3  Ν.146/1914;

γ) Αναφέρετε παραδείγματα παραπλανητικής διαφήμισης που προκαλούνται από την παράλειψη του διαφημιζόμενου να παράσχει τις αναγκαίες διευκρινίσεις για τα προϊόντα που διαθέτει.

Και τα τέσσερα θέματα υποχρεωτικά.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2012 (Ά και ΄Β Κλιμάκιο):

Θέμα 1ο:

α) Ποια είναι η κυριότερη κατά τη γνώμη σας συνέπεια που απορρέει:
i) από την εμπορικότητα της πράξης
ii) από την εμπορική ιδιότητα του προσώπου
iii) από την εμπορικότητα της πράξης σε συνδυασμό προς την εμπορική ιδιότητα του προσώπου που την ενεργεί

β) Είναι έμπορος:
i) ο δικηγόρος που ασχολείται με αποκλειστικώς εμπορικής φύσεως υποθέσεις;
ii) ο συμβολαιογράφος που συστηματικώς παρέχει έναντι αμοιβής στους πελάτες τους υπηρεσίες δακτυλογράφησης κειμένων;
iii) ο γιατρός που συστηματικώς αγοράζει παρανόμως απογορευμένες ναρκωτικές ουσίες με σκοπό τη διάθεση τους έναντι αμοιβής στους πελάτες του;

Θέμα 2ο:

α) Η προσκόλληση σε προϊόντα ξένης εργασίας ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού.

β) Ποια είναι η έννοια του κινδύνου σύγχυσης ως πρϋπόθεση για την προστασία διακριτικών γνωρισμάτων και ποια στοιχεία λαμβάνονται υπόψιν για τη διαπίστωσή της;

Και τα δύο θέματα υποχρεωτικά

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2013 (Α’ Σειρά):

Ομάδα Α:

Θέμα 1Η διαμεσολάβηση ως συστατικό της εμπορικότητας

Θέμα 2Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και δικαίωμα στην εφεύρεση

Ομάδα Β:

Θέμα 1Αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξεις. Έννοιες και παραδείγματα

Θέμα 2: Ποιο κριτήριο λαμβάνει υπ’ όψιν η νομολογία για να διαπιστώσει την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως στα διακριτικά γνωρίσματα

Θέμα 3 (πρακτικό): Το κατάστημα Χ παραβιάζει συστηματικά το ωράριο λειτουργίας καταστημάτων με σκοπό να αυξήσει τα κέρδη του. Ενεργεί  αθέμιτα; Ναι ή όχι και γιατί;

Να απαντηθεί η μία ομάδα με τα επιμέρους θέματά της

Κατά την εξέταση επετράπη η χρήση ασχολίαστου Εμπ Ν.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2014:

Θέμα 1ο:

1) Συσχετισμός Εμπορικού Δικαίου με το Αστικό δίκαιο και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή.

2) 

α) Ποιος νομιμοποιείται να αποκτήσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας; Πώς προστατεύεται έναντι μη νομιμοποιούμενων τρίτων που έχουν καταθέσει αίτηση ή έχουν αποκτήσει δίπλωμα;

β)Το μποϋκοτάζ ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού.

Θέμα 2ο:

1) Αναφέρετε ένα παράδειγμα παράγωγα εξ αντικειμένου εμπορικής πράξης και ένα παράγωγα εξ αντικειμένου αστικής πράξης.

2)

α) Όρια προστασίας σήματος.

β) Ο υπερβολικός δελεασμός ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού.

Να απαντηθεί το ένα από τα δύο θέματα με τα υποερωτήματά του.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2014 

Θέμα 1ο

Οι γιατροί Α,Β,Γ,Δ ιδρύουν Ο.Ε. με σκοπό την ίδρυση μαιευτηρίου-παιδικής κλινικής. Η Ο.Ε. μισθώνει κτήριο ιδιοκτησίας του Ε, λαμβάνει δάνειο από την τράπεζα Ζ για την αγορά εξοπλισμού, προσλαμβάνει προσωπικό και τέλος αγοράζει εξοπλισμό από την ανώνυμη εταιρία "Ιατρικός εξοπλισμός Α.Ε.". Λόγω της οικονομικής κρίσης η Ο.Ε. δεν καταβάλλει οφειλόμενα μισθώματα στον Ε και δεν αποπληρώνει το δάνειο στη Ζ.

Ερωτάται:

1) Ο Ε ζητά την πτωώχευση της Ο.Ε. και των Α,Β,Γ,Δ. Μπορούν να πτωχεύσουν η Ο.Ε. και οι Α,Β,Γ,Δ;

2) Η τράπεζα Ζ ζητά και πετυχαίνει την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά της Ο.Ε. και των ομόρρυθμων εταίρων επικαλούμενη τα εμπορικά της βιβλία ως απόδειξη. Ποια η αποδεικτική δύναμη των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας Ζ; (ως δανείστριας)

Θέμα 2ο

1) Η έννοια της κοινόχρηστης ένδειξης στο δίκαιο των σημάτων. Μπορεί μια κοινόχρηστη ένδειξη να γίνει δεκτή ως σήμα;

2) Η παράβαση διατάξεων εκτός του Ν.146/1914 ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2018

ΣΕΙΡΑ Α
1) Ο έλεγχος της ακυρότητας σήματος και διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τα πολιτικά δικαστήρια: ομοιότητες ή/και διαφορές.
2) Αναφέρατε περιπτώσεις στις οποίες κάμπτεται το δικαίωμα της εδαφικότητας στα δικαιώματα επί της ευρεσιτεχνίας και επί του σήματος.
3) Η εταιρεία «Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης» έχει ιδρύσει, λειτουργεί και διαχειρίζεται το ομώνυμο χρηματιστήριο. Έχει κατοχυρώσει το όνομα της σε πολλές χώρες, και στην Ελλάδα, ως εμπορικό σήμα με την ένδειξη «NASDAQ» σε σχέση με οικονομικές, νομισματικές, επενδυτικές και χρηματιστηριακές υπηρεσίες. Στην πράξη η ένδειξη NASDAQ είναι ένας από τους δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, που είναι εδώ και πολλά χρόνια ευρύτατα γνωστός, όχι μόνο στην Αμερική αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολύ πρόσφατα ο Β κατοχύρωσε ως εμπορικό σήμα στο όνομα του στην Ελλάδα την ένδειξη NASDAQ, την οποία χρησιμοποιεί ως τίτλο οικονομικής εφημερίδας που εκδίδει. Επίσης πολύ πρόσφατα ο Γ κατοχύρωσε ως εμπορικό σήμα στο όνομα του στην Ελλάδα την ένδειξη NASDAQ, την οποία χρησιμοποιεί σε ανδρικά πουκάμισα που εμπορεύεται με αυτό το όνομα. Η εταιρεία «Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης» ερωτά αν μπορεί να εμποδίσει τους Β και Γ να χρησιμοποιούν την ένδειξη NASDAQ στην Ελλάδα και σε ποιες νομικές ενέργειες θα μπορούσε να προβεί εναντίον τους.


ΣΕΙΡΑ Β
1) Αναφέρατε περιπτώσεις στις οποίες υποχωρεί η αρχή της χρονικής προτεραιότητας στα δικαιώματα επί της ευρεσιτεχνίας και επί του σήματος.
2) Η σημασία των χρηστών συναλλακτικών ηθών στο δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
3) Ο κύριος Παναγιώτης Γεωργόπουλος ίδρυσε την δεκαετία του ΄60 την εταιρεία παραγωγής αλλαντικών, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, η οποία εξελίχθηκε σε μία από τις πιο γνωστές στον τομέα της. Το έτος 2009, ο κ. Γεωργόπουλος πώλησε την εταιρεία ΓΕΩΡΓΟΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, σε άλλους μετόχους και αποχώρησε. Η εταιρεία, όταν πωλήθηκε είχε κατοχυρώσει στο όνομα της το εμπορικό σήμα ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ για προϊόντα αλλαντικών. Τα αλλαντικά ΓΕΩΡΓΟΠΟΠΟΥΛΟΣ είναι από τα πιο γνωστά της αγοράς. Το έτος 2018 ο κ. Γεωργόπουλος άρχισε πάλι να παράγει αλλαντικά με την ένδειξη ΜΩΡΙΑΣ. Στην συσκευασία των αλλαντικών του κ. Γεωργόπουλου φαίνεται ευκρινώς η ένδειξη ΜΩΡΙΑΣ, που είναι και το κυρίαρχο στοιχείο της. Στην συσκευασία υπάρχει όμως και το σήμα: «Με συνταγή και φροντίδα του Παναγιώτη Γεωργόπουλου». Η εταιρεία ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ παραπονείται ότι το παραπάνω διαφημιστικό σύνθημα προσβάλλει τα δικαιώματα της. Έχει δίκιο ή όχι;

Να απαντηθούν όλα τα θέματα.
-------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2022

Θέμα 1ο
Οι δικηγόροι Α και Β ιδρύουν την Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΒ ΟΕ» με αποκλειστικό σκοπό την έκδοση βιβλίων. Για τον σκοπό αυτό η ΑΒ ΟΕ:
(α) ΙΙροσέλαβε προσωπικό.
(β) Μίσθωσε από την Ψ το κατάλληλο κτίριο για την στέγαση αυτής της δραστηριότητας.
(γ) Προκειμένου να εξασφαλίσει την απαραίτητη ρευστότητα, η ΑΒ ΟΕ λαμβάνει δάνειο από την Τράπεζα Γ που είναι ανώνυμη εταιρεία. Για τη χορήγηση του δανείου -εγγυήθηκε προσωπικώς η σύζυγος του Α, η οποία είναι ιατρός.

Ερωτάται :
1) Ποια από τις πράξεις που περιγράφονται ανωτέρω υπό (β) και (γ) είναι εμπορική;
2)Η ΑΒ ΟΕ αδυνατεί να εξοφλήσει το δάνειο προς την Τράπεζα Γ. Η Γ ασκεί αγωγή κατά της ΑΒ ΟΕ και κατά των Α και Β. Προς απόδειξη των ισχυρισμών της, η Γ προσκομίζει και επικαλείται τα βιβλία της. Ποια η αποδεικτική δύναμη των βιβλίων της Γ;
 
Θέμα 2ο
Ο Α εκδίδει επιταγή σήμερα και την παραδίδει στον Β χωρίς να αναγράψει κάποιο ποσό ή δικαιούχο και θέτει ημερομηνία έκδοσης 12.5.2023. Συμφωνούν ότι το ποσό της επιταγής και ο δικαιούχος 0α αναγραφεί μετά με βάση την αξία των εμπορευμάτων που θα παραδώσει ο Β στον Α. Πράγματι ο Β παραδίδει εμπορεύματα στον Α αξίας 20.000€, παραδίδει την επιταγή στον Γ αναφέροντάς του τη συμφωνία περί συμπλήρωσής της με 20.000 ευρώ. Ο Γ συμπληρώνει επειδή άκουσε λάθος το ποσό με 30.000  ευρώ, αναγράφει το όνομα του Δ και του παραδίδει την επιταγή. Ο Α διαπιστώνει ότι τα εμπορεύματα του Β είναι ελαττωματικά την επόμενη ώρα που ο Δ παρέλαβε την επιταγή. Παρόλα αυτά αποφασίζει την επομένη, στις 12-2-2022 να εισπράξει ο Δ την επιταγή και αυτή σφραγίζεται από την τράπεζα, ενώ πάει ο Δ σε δικηγόρο για να κάνει αγωγή για 30.000 ευρώ κατά του Α.
Κατά της αγωγής ο Α ισχυρίζεται ότι α) η επιταγή είναι άκυρη καθώς δεν ξέρει τον Γ, δεν ξέρει τον Δ και δεν συμπληρώθηκαν τα λοιπά στοιχεία από τον Α αλλά από πρόσωπο χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση β) εμφανίστηκε στην τράπεζα προ της ημερομηνίας έκδοσης γ)το ποσό που ζητά ο Δ είναι λάθος άρα δεν δικαιούται τίποτα δ)τα  εμπορεύματα του Β είναι ελαττωματικά άρα γιατί να πληρώσει την επιταγή.
Απαντήστε αιτιολογημένα στις ενστάσεις του Α.


Να απαντηθούν και τα δύο θέματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου