1 Ιανουαρίου 2020

Θέματα ΠΜΣ Πολιτικής Δικονομίας

Σεπτέμβριος 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 1ο
Ο Κ, εκμισθωτής ενός ακινήτου, ασκεί αγωγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά της ετερόρρυθμης εταιρίας Ε, μισθώτριας του ακινήτου. Με την αγωγή του ο Κ ζητεί την καταδίκη της Ε στην απόδοση του ακινήτου επικαλούμενος καταγγελία της συμβάσεως μισθώσεως αφενός λόγω καθυστερήσεως καταβολής οφειλόμενων μισθωμάτων και αφετέρου λόγω κακής και αντισυμβατικής χρήσεως του μισθίου ακινήτου και προκλήσεως σημαντικών φθορών σε αυτό.

Ζητεί, επίσης, την καταδίκη της Ε στην καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων. Προς υποστήριξη της Ε, παρεμβαίνει στην εκκρεμή δίκη ο υπομισθωτής Υ. Κατά τη συζήτηση της αγωγής η Ε με τις νομίμως κατατεθειμένες προτάσεις της παραδέχεται ότι οφείλει μισθώματα στον Κ, από την άλλη, ωστόσο, πλευρά αμφισβητεί την πρόκληση φορών στο μίσθιο ακίνητο.

Ο Υ με τις επίσης νομίμως κατατεθειμένες προτάσεις του αμφισβητεί πλήρως της αγωγής του Κ. Το δικαστήριο αμφιβάλλει σχετικά με το εάν έχουν συμβεί όσα ισχυρίζεται ο Κ στην αγωγή του, κρίνει ότι δεν υφίσταται οφειλή μισθωμάτων, απορρίπτει το αγωγικό αίτημα περί καταβολής μισθωμάτων και διατάσσει τεχνική πραγματογνωμοσύνη για την διαπίστωση των επικαλούμενων φθορών στο μίσθιο. Η Ε επιδίδει τη δικαστική απόφαση στον Κ στις 10/03/2018. Στις 20/03/2018 ο Κ ασκεί έφεση, την οποία στρέφει κατά της Ε και ζητεί την εξαφάνιση της αποφάσεως για τον λόγο της εσφαλμένης εκτιμήσεως των αποδείξεων  ως προς την ύπαρξη της οφειλής των μισθωμάτων. Το δευτεροβάθμιο κάνει δεκτή την έφεση, εξαφανίζει την εκκαλούμενη απόφαση και κάνει δεκτή την αγωγή, καταδικάζοντας την Ε στην απόδοση του μισθίου, καθώς και στην καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

Ο Κ επιδίδει επιταγή προς εκτέλεση στην Ε στις 12/10/2018 για την απόδοση του ακινήτου και αποβάλλει τον Υ από το μίσθιο στις 15/10/2018.Στις 30/11/2018, ο Υ ζητεί από τον δικηγόρο του να προσβάλει την διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως που επισπεύσθηκε εναντίον του. Ο Κ  επισπεύδει περαιτέρω αναγκαστική εκτέλεση προς είσπραξη των επιδικασθέντων μισθωμάτων με την επίδοση στις 5/12/2018 επιταγής προς εκτέλεση στην Ε και την επιβολή κατασχέσεως στις 15/12/2018 σε ακίνητο του Ο,ομόρρυθμου εταίρου της Ε.
Στις 10/01/2019,ο προσβάλλει με ανακοπή την κατάσχεση του ακινήτου του, προβάλλοντας τον λόγο ότι η απαίτηση καταβολής των μισθωμάτων είχε παραγραφεί πριν από την άσκηση της αγωγής του Κ. Δικάσιμος της ανακοπής ορίζεται η 20/02/2019.

Ερωτάται:
α)Δικαιολογείται δικονομικώς η αμφιβολία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου;
β)Είναι ορθή η απόρριψη του αιτήματος καταβολής των μισθωμάτων από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο;
γ)Ασκείται παραδεκτώς η έφεση του Κ;
δ)Είναι δικονομικώς ορθή η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου;
ε)Είναι ορθή η αποβολή του Υ από το μίσθιο ακίνητο; Έχει δυνατότητα ο Υ να την προσβάλλει;
στ)Τι θα αποφανθεί το δικαστήριο επί της ανακοπής του Ο;
ζ)Υφίστανται άλλες πλημμέλειες της εναντίον του Ο επισπευδόμενης διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως και με ποιόν τρόπο και εντός ποιας προθεσμίας μπορεί να τις επικαλεσθεί ο Ο;

Θέμα 2ο
Ο Α άσκησε αγωγή κατά του Β στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζήτησε να υποχρεωθεί ο Β να του καταβάλει το ποσό των 15.000 ευρώ από ενδοσυμβατική ευθύνη και το ποσό των 40.000 ευρώ από αδικοπραξία με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Ο Α με την προσθήκη στις προτάσεις του, επειδή πληροφορήθηκε από τον δικηγόρο του ότι πρέπει να καταβληθεί διαστικό ένσημο για την αγωγή του, μετέτρεψε το αρχικώς καταψηφιστικό αίτημα σε αναγνωριστικό και ζήτησε να αναγνωριστεί ότι ο Β του οφείλει τα ως άνω ποσά με νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Ο Β ισχυρίσθηκε με τις νομίμως κατατεθείσες προτάσεις του α) ότι το δικαστήριο είναι καθ'ύλην αναρμόδιο ως προς αίτημα καταβολής του ποσού β) ότι μη νομίμως ζητεί ο Α τόκους από την επίδοση της αγωγής μετά την μετατροπή του καταψηφιστικού  αιτήματος σε αναγνωριστικό και ζήτησε να αναγνωριστεί ότι ο Β του οφείλει,γ) με την προσθήκη στις προτάσεις του ότι η αξίωση από αδικοπραξία έχει υποπέσει στην πενταετή παραγραφή, αναφέροντας συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά. Το Δικαστήριο δικάζοντας αντιμωλία των διαδίκων δέχθηκε εν μέρει την αγωγή ως κατ'ουσίαν βάσιμη ως προς την απαίτηση από την ενδοσυμβατική ευθύνη και κήρυξε προσωρινώς εκτελεστή την απόφαση ως προς αυτήν, ενώ για την απαίτηση από αδικοπραξία ανέστειλε τη συζήτηση της αγωγής μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση από το ποινικό δικαστήριο για το σχετικό έγκλημα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (αδικοπραξία). Ο Α άσκησε έφεση κατά της προσωρινώς εκτελεστής απόφασης και ζήτησε να εξαφανιστεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να γίνει εν όλω δεκτή η αγωγή του, προσέβαλε δε επί πλέον και την απόφαση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου που ανέστειλε την εκδίκαση της αγωγής ως προς την απαίτηση από την αδικοπραξία ισχυριζόμενος ότι έσφαλε το πρωτοβάθμιο ως προς τη διαταγή της αναστολής της δίκης. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο εκδικάζοντας την έφεση του Α δέχθηκε ότι αυτός δεν νομιμοποιείται ενεργητικά για την άσκηση της αγωγής και εξαφανίζοντας την απόφαση απέρριψε την αγωγή ως απαράδεκτη ως προς την αξίωση από την ενδοσυμβατική ευθύνη, ενώ ως προς την απαίτηση από αδικοπραξία απέρριψε την έφεση του εκκαλούντος ως ουσία αβάσιμη, δεχόμενο ότι καλώς ότι πρωτοβάθμιο δικαστήριο ανέστειλε τη δίκη.

Ερωτάται:
α)Παραδεκτώς μετατρέπει το αίτημα της αγωγής του ο Α;
β)Είναι νόμιμοι οι ισχυρισμοί του Β περί καθ' ύλην αναρμοδιότητας του δικαστηρίου, περί μη τοκοφορίας της αναγνωριστικής αγωγής και περί παραγραφής της απαίτησης από αδικοπραξία του Α;
γ)Πώς μπορεί να προστατευθεί ο Β κατά της οριστικής προσωρινώς εκτελεστής απόφασης;
δ)Παραδεκτώς προσβάλλεται η οριστική απόφαση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου από τον Α ως προς τα δύο σκέλη της;
ε)Είναι ορθή η απόφαση του εφετείου κατά το σκέλος της αποδοχής της έφεσης και απόρριψης της αγωγής ως απαράδεκτης ως προς την απαίτηση από την ενδοσυμβατική ευθύνη και κατά το σκέλος της απόρριψης της έφεσης ως προς την ορθή αναστολή της δίκης;
στ)Αν υποτεθεί ότι η έφεση του Α απορριπτόταν ως ουσία αβάσιμη και αυτός επέσπευδε αναγκαστική εκτέλεση κατά του Β ως προς την απαίτηση από ενδοσυμβατική ευθύνη,θα μπορούσε ο Β να ασκήσει ανακοπή κατά της εκτέλεσης ισχυριζόμενος και αποδεικνύοντας με μάρτυρες στο αρμόδιο δικαστήριο ότι έχει εξοφλήσει την απαίτηση αυτή;
ζ)Αν ο Β δεν εμφανιζόταν προσηκόντως στη δίκη επί της αγωγής του Α και δικαζόταν ερήμην, θα μπορούσε να ασκήσει ο Β αναίρεση κατά της ερήμην απόφασης επικαλούμενος εσφαλμένη εφαρμογή κανόνος δικαίου ως προς την απαίτηση από την ενδοσυμβατική ευθύνη;

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 1ο
Η νομική φύση και οι έννομες συνέπειες της προσωρινής διαταγής.

Θέμα 2ο
Η άμυνα του οφειλέτη κατά της εκτέλεσης της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (ένδικα βοηθήματα και λόγοι).


Θα πρέπει να απαντηθούν όλα τα θέματα πρακτικά και θεωρητικά.1 σχόλιο:

 1. Είμαστε μια οικονομική ομάδα υποστήριξης που χειρίζεται τα διεθνή οικονομικά για οποιοδήποτε ποσό των τραπεζικών εργαλείων. Οι υπηρεσίες μας είναι γρήγορες και αξιόπιστες. τα δάνεια είναι

  εγκριθεί εντός 24-48 ωρών από την επιτυχή εφαρμογή. Προσφέρουμε δάνεια από ένα

  ελάχιστο εύρος 2.000 έως μέγιστο 50 εκατομμυρίων δολαρίων με προσιτό επιτόκιο 3% και δάνειο

  διάρκειας 1 έως 25 ετών για την αποπληρωμή του δανείου. Ο στόχος της Avant Group είναι να σας παρέχει εξαιρετικές επαγγελματικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

  Εάν χρειάζεστε ένα δάνειο για να επικοινωνήσετε μαζί μας.  Στείλτε μας email μέσω: av_ant@outlook.com

  Στείλτε μας email μέσω avants.loan@gmail.com

  Whatsapp +1 (409) 2062954

  Χαιρετισμοί

  Avant Group

  ΑπάντησηΔιαγραφή