9 Μαρτίου 2011

Θέματα Γενικού Μέρους Εμπορικού Δικαίου - Δικαίου Αξιογράφων (Εμπορικό Δίκαιο I)

Απρίλιος 2014

Θέμα 1ο

α) Φαινόμενος έμπορος, παρένθετος και κρυπτόμενος έμπορος (έννοια και συνέπειες χαρακτηρισμού)β) Είναι εμπορικές πράξεις: α) η αγορά αυτοκινήτων με σκοπό τη εκμίσθωσή τους, β) η μίσθωση αυτοκινήτων με σκοπό την υπεκμίσθωσή τους, γ) οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα φροντιστήρια εκμάθησης ξένων γλωσσών, δ) οι προσλήψεις προσωπικού προκειμένου να υπηρετούν επί πλοίου ως πλήρωμα; Εάν ναι, σε ποιές κατηγορίες πρωτοτύπως εμπορικών πράξεων εντάσσονται; (απαντήστε αιτιολογημένα)

Θέμα 2ο

Ο ανήλικος Ε εκδίδει συναλλαγματική ποσού 1000 ευρώ σε διαταγή του Λ. Τη συναλλαγματική αποδέχεται ο πατέρας του, Π, για το ποσό των 500 ευρώ. Υπέρ του Ε τριτεγγυήθηκε ο Τ για το ποσό των 300 ευρώ, χωρίς να γνωρίζει ότι ο Ε είναι ανήλικος. Ο Λ την οπισθογραφεί λευκά στον Α και εκείνος την παραδίδει στον Β σε εξόφληση εμπορευμάτων που είχε αγοράσει από εκείνον. Ο Β οπισθογραφεί τη συναλλαγματική "προς είσπραξη" στον Γ, ο οποίος την οπισθογραφεί περαιτέρω στον Κ. Όταν ο Κ στρέφεται στη λήξη κατά του Π, εκείνος ισχυρίζεται ότι δεν του οφείλει τίποτα, γιατί η συναλλαγματική είναι άκυρη λόγω του ότι εκδόθηκε από ανήλικο. Κατόπιν τούτου ο Κ συντάσσει διαμαρτυρικό και στρέφεται κατά των εξ αναγωγής υπόχρεων. Ποια ποσά και από ποιους μπορεί να διεκδικήσει; Ποιες ενστάσεις μπορούν αυτοί να προβάλουν στον κομιστή;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2014

Ζήτημα Α


Ο Α φοιτητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, αποφασίζει να ασχοληθεί με την παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνει δάνειο από τράπεζα για την αγορά αγροτικού ακινήτου φυτεμένου με ελαιόδεντρα και την αγορά συναφούς εξοπλισμού με την καλλιέργεια της ελιάς εξοπλισμού. Τις παραγόμενες ελιές ο Α πωλεί στον Β που διατηρεί ελαιοτριβείο για την παραγωγή ελαιόλαδου.

Ερωτάται:

1) Ο Α καθίσταται βάσει των ανωτέρω έμπορος;

2) Θα άλλαζε η απάντησή σας αν ο Α αγόραζε ή εκμίσθωνε ελαιοτριβείο και προσλάμβανε εργάτες για την παραγωγή ελαιολάδου από τις ελιές του το οποίο και πωλούσε σε χονδρεμπόρους;

Ζήτημα Β

(α) Διαφορές μεταβίβασης συναλλαγματικής με εκχώρηση και με οπισθογράφηση

(β) Ο Ψ εκδίδει για λογαριασμό του Ε επιταγή 10.000 δολαρίων ΗΠΑ σε διαταγή του Λ για την πληρωμή εμπορευμάτων που ο Ε αγόρασε από τον Λ. Υπέρ του Ε τριτεγγυάται ο Τ. ο Λ οπισθογραφεί την επιταγή στον Η και εκείνος "λόγω πληρεξουσιότητας" στον Δ. Όταν ο Δ εμφανίζει την επιταγή για πληρωμή, η πληρώτρια τράπεζα - μετά από οδηγίες του Ε- αρνείται να τον πληρώσει και βεβαιώνει την άρνηση πληρωμής επί της επιταγής. Κατόπιν τούτου ο Δ στρέφεται κατά του Ε. Ο Ε αρνείται να πληρώσει ισχυριζόμενος ότι α) τα εμπορεύματα ήταν ελαττωματικά, β) η επιταγή ήταν άκυρη, στο μέτρο που ήταν πληρωτέα σε νόμισμα που δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα, γ) δεν υπήρχε εντολή του Ε προς τον Ω για την έκδοση επιταγής. Κατόπιν τούτου ο Δ στρέφεται κατά των Τ, Λ, Α, Β. Αξιολογείστε τους ισχυρισμούς του Ε και τη βασιμότητα των αξιώσεων του Δ κατά των Τ, Λ, Α, Β, Γ. Ποιές ενστάσεις μπορούν αυτοί να προβάλουν για να αποφύγουν την πληρωμή;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Φεβρουάριος 2015 (Α’ Σειρά)

1. Φαινόμενος και παρένθετος έμπορος: έννοια και διαφορές.

2. Ο ιατρός Α δίνει εντολή στον Β να μισθώσει ο Β στο όνομά του μια ξενοδοχειακή μονάδα προς εκμετάλλευση με τη συμφωνία ότι τα κέρδη θα αποδίδονται σε ομόρρυθμη εταιρεία στην οποία συμμετέχει και ο Α, η οποία θα διαχειρίζεται το ξενοδοχείο και θα εκδίδει σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Ο Β μισθώνει στο όνομά του την ξενοδοχειακή μονάδα από τον Γ που είναι κύριος αυτής. Όταν δεν καταβάλλονται τα οφειλόμενα μισθώματα στον Γ, ο Γ ζητεί την πτώχευση του Β αλλά και της ομόρρυθμης εταιρείας στην οποία συμμετέχει ο Α και του Α προσωπικώς. Έχει δίκιο ο Γ;

3. Ο Ε αγοράζει εμπορεύματα αξίας 20.000 € από τον Λ με πίστωση του τιμήματος. Για εξασφάλιση του Λ εκδίδει και του παραδίδει ισόποση συναλλαγματική. Τη συναλλαγματική έχει αποδεχθεί, αλλά μόνο για 10.000 €, η Α, που είναι σύζυγος του Ε. Ο Λ οπισθογραφεί τη συναλλαγματική στον Ο1. Αυτός, επειδή δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί με την είσπραξη της την οπισθογραφεί προς τον Ο2 σημειώνοντας στην οπισθογράφηση τη φράση «για να την εισπράξει εκ μέρους μου». Στο μεταξύ τα εμπορεύματα που αγόρασε ο Ε από τον Λ αποδεικνύονται ελαττωματικά και άχρηστα. Κατά τη λήξη ο Ο2 εμφανίζει τη συναλλαγματική για είσπραξη στην Α. Αυτή όμως αρνείται να την εξοφλήσει προβάλλοντας τα ακόλουθα: (α) Ότι τα εμπορεύματα που προμηθεύτηκε ο Ε ήταν άχρηστα και ότι για το λόγο αυτό ο Ε δεν οφείλει τίποτα στον Λ. (β) Ότι στην πραγματικότητα η Α δεν οφείλει τίποτα στον Ε και ότι αποδέχθηκε από ηθική υποχρέωση γιατί ο Ε ήταν σύζυγός της. (γ) Ότι σε κάθε περίπτωση δεν οφείλει περισσότερα από 10.000 €.
Είναι νόμιμοι οι ισχυρισμοί αυτοί της Α;
Μπορεί ο Ο2 να στραφεί κατά του Ε, του Λ και του Ο1 και με ποιες προϋποθέσεις και για ποιο ποσό;
Αν την συναλλαγματική την εξοφλήσει τελικά ο Λ θα μπορεί αυτός να στραφεί κατά του Ε;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2015 (Β' Κλιμάκιο)

1. Ανακοίνωση και εμφάνιση εμπορικών βιβλίων : έννοια και διαφορές

2. Ο ηθοποιός Α επιθυμεί να συμμετάσχει στην παραγωγή ταινιών. Για το λόγο αυτό λαμβάνει δάνειο από τον Β προκειμένου να μισθώσει κτίριο και να καταβάλει τις αμοιβές τεχνικών που προσλαμβάνει για την παραγωγή ταινιών με εγγυητή τον πατέρα του, Γ, που είναι συνταξιούχος ηθοποιός. Όταν ο Α δεν αποπληρώνει τις δόσεις του δανείου , ο Β ζητεί την πτώχευση του Α και Γ. Τόσο ο Α όσο και ο Γ αντιτείνουν ότι δεν είναι έμποροι και για αυτό δεν είναι δυνατό να κηρυχθούν σε πτώχευση. Έχουν δίκιο ?

3. Ο Ε , ενεργών ως νομικός εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρίας Α , εκδίδει στις 5/1/2015 επιταγή 10.000ευρώ , με πληρώτρια την τράπεζα Τ και την παραδίδει στο λήπτη Λ. Ο Λ την οπισθογραφεί στον ανήλικο Μ και αυτός στο Ν. Ο Ν την οπισθογραφεί με τη ρήτρα "άνευ ευθύνης μου για την πληρωμή" στον Ξ και αυτός στον Κ. Ο Κ εμφανίζει την επιταγή στην πληρώτρια τράπεζα την 9/1/2015 και η τράπεζα , δεν πληρώνει την επιταγή λόγω ανακλήσεώς της από τον εκδότη. Κατά ποίων στρέφεται ο Κ και με ποιες προϋποθέσεις?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούλιος 2015 (Κλιμάκιο Β')

Θέμα Α

Ο Α, φοιτητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, αποφασίζει να ασχοληθεί με την παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνει δάνειο από τράπεζα για την αγορά αγροτικού ακινήτου φυτεμένου με ελαιόδεντρα και την αγορά συναφούς με την καλλιέργεια της ελιάς εξοπλισμού. Τις παραγόμενες ελιές ο Α πωλεί στον Β που διατηρεί ελαιοτριβείο για την παραγωγή ελαιόλαδου. 

Ερωτάται: 

1) Ο Α καθίσταται βάσει των ανωτέρω έμπορος; 

2) Θα άλλαζε η απάντησή σας αν ο Α αγόραζε ή εκμίσθωνε ελαιοτριβείο και προσλάμβανε εργάτες 
για την παραγωγή ελαιόλαδου απ τις ελιές του το οποίο και θα πωλούσε σε χονδρεμπόρους;

Θέμα Β

1) Διαφορές μεταβίβασης συναλλαγματικής με εκχώριση και με οπισθογράφηση.

2) Ο Ψ εκδίδει για λογαριασμό του Ε επιταγή 10.000 δολλαρίων Η.Π.Α σε διαταγή του Λ για την πληρωμή εμπορευμάτων που ο Ε αγόρασε από τον Λ. Υπέρ του Ε τριτεγγυάται ο Τ. Ο Λ οπισθογραφεί την επιταγή στον Α "''ανευ ευθύνης του" και εκείνος στον Β. Ο Β την οπισθογραφεί στον Γ και εκείνος ¨λόγω πληρεξουσιότητας" στον Δ. Όταν ο Δ εμφανίζει την επιταγή για πληρωμή, η πληρώτρια τράπεζα - μετά από οδηγίες του Ε - αρνείται να τον πληρώσει και βεβαιώνει την άρνηση πληρωμής επί της επιταγής. Κατόπιν τούτου ο Δ στρέφεται κατά του Ε. Ο Ε αρνείται να πληρώσει ισχυριζόμενος ότι α) τα εμπορεύματα ήταν ελαττωματικά, β) η επιταγή ήταν άκυρη στο μέτρο που ήταν πληρωτέα σε νόμισμα που δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα, γ) δεν υπήρχε εντολή του Ε προς τον Ψ για την έκδοση επιταγής. Κατόπιν τούτου ο Δ στρέφεται κατά των Τ, Λ , Α , Β και Γ. Αξιολογείστε τους ισχυρισμούς του Ε και την βασιμότητα των αξιώσεων του Δ κατά των Τ, Λ, Α, Β και Γ. Ποιες ενστάσεις μπορούν αυτοί να προβάλουν για να αποφύγουν την πληρωμή; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2015 (Α' κλιμάκιο) 

Θέματα Γενικού Εμπορικού

Α. Συστήματα εμπορικότητας,ουσιαστικά και τυπικά.

Β. Ο δικηγόρος Α επιθυμεί να εισάγει στην Ελλάδα καλλυντικά του γαλλικού οίκου Β, διότι πιστεύει ότι αυτή θα είναι μια πολύ επικερδής ασχολία. Όμως, ο Α θέλει να αποκρύψει τη νέα του ασχολία ώστε να μην έχει προβλήματα με τον Δικηγορικό Σύλλογο, στον οποίο ανήκει, Έτσι, ο Α συμφωνεί με τον Γ, ο τελευταίος να εισάγει στην Ελλάδα και να πωλεί επ' ονόματι του αλλά για λογαριασμό του Α τα καλλυντικά. Όταν ο Γ αθετεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι του Β, ο Β ασκεί αγωγή τόσο κατά του Γ όσο και κατά του Α και καταθέτει αίτηση πτώχευσης εναντίον και των δύο. Ο Γ αντιτείνει ότι ενεργούσε για λογαριασμό του Α και, επομένως, αφενός μεν δεν οφείλει στον Β και, αφετέρου, δεν είναι έμπορος και δεν μπορεί να κηρυχθεί σε πτώχευση. Ο Α αντιτείνει ότι είναι δικηγόρος, δεν είναι έμπορος, και δεν μπορεί να κηρυχθεί σε πτώχευση. Έχουν δίκιο οι Α και Γ;

Θέματα Αξιογράφων

Α. Συνέπειες της αξιογραφικής ενσωμάτωσης.

Β. Ο Α βρίσκει στο δρόμο μια συναλλαγματική που έχει εκδοθεί από τον Ε σε διαταγή του Λ για 2.000 ευρώ και έχει γίνει δεκτή από τον Π. Ο Α οπισθογραφεί τη συναλλαγματική στον Β "όχι σε διαταγή του" υπογράφοντας ως Λ. Ο Β την οπισθογραφεί περαιτέρω στον Κ. Όταν ο αποδέκτης αρνείται να πληρώσει, ο Κ συντάσσει διαμαρτυρικό και στρέφεται κατά των εξ' αναγωγής υποχρέων. Κατά ποιων απ' αυτούς είναι η απαίτηση τους βάσιμη;

Να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα.
Χρήση ασχολίαστων κωδίκων επιτρέπεται.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2016 (Κλιμάκιο 'Α)

Ι. Γενικό Μέρος

1. Είναι έμπορος α) η δημόσια επιχείρηση που δρα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, β) ο πωλών παρανόμως αποκτηθέντα έργα τέχνης, γ) ο ασκών εμπορία στο όνομα και για λογαριασμό άλλων;

2. Είναι εμπορική πράξη α) η επισκευή αεροσκάφους β) η τρετεγγύηση συναλλαγματικής γ) το δάνειο που συνάπτει ο έμπορος με την τράπεζά του, δ) η υπόδειξη ευκαιρίας για τη αγορά διαμερίσματος;

ΙΙ. Αξιόγραφα

Ο Ε εξέδωσε υπέρ του Λ συναλλαγματική ποσού 70.000 ευρώ με ημερομηνία λήξης την 15.2.2016 . Την συναλλαγματική αποδέχτηκε για 50.000 ευρώ ο Α, φίλος του Ε, με αποκλειστικό σκοπό να διευκολύνει τον τελευταίο. Ο Λ την οπισθογράφησε στον Μ αναγράφοντας στην συναλλακτική τον ρητό όρο να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες επισκευής στο κατάστημά του εντός 10 ημερών. Ο Μ οπισθογράφισε στον Ν. Ο Ν απεβίωσε και ο μοναδικός κληρονόμος του Ξ την οπισθογράφησε στον Κ. Ο Κ εμφάνισε εμπρόθεσμα την συναλλακτική προς πληρωμή στον Α, ο οποίος αρνήθηκε επικαλούμενος ότι :

α) ο Κ δεν νομιμοποιείται ως κομιστής

β) ότι η αποδοχή ήταν άκυρη λόγω αναντιιστοιχίας ποσών

γ) ότι ο ίδιος απεδέχθη για να διευκολύνει τον εκδότη χωρίς να του οφείλει, γεγονός που γνώριζε ο Κ.

Αξιολογείστε τους ισχυρισμούς του Α

Να γραφούν και τα δύο θέματα----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2016 (Κλιμάκιο Β')

Ι. Γενικό Μέρος

1. Είναι εμπορική πράξη α) η εξόρυξη λιγνίτη, β) η αγορά μαρμάρου για καλοπιστικά έργα σε οικοδομές, γ) η μίσθωση αυτοκινήτων με σκοπό την υπομίσθωσή τους;

2. Είναι έμπορος α) ο ασκών εμπορία στο όνομά του αλλά για λογαριασμό άλλου, β) το κράτος που διενεργεί πρωτοτύπως εμπιρικές πράξεις, γ) ο ανήλικος στο όνομα του οποίου συνεχίζεται εμπορική επιχείρηση μετά τον θάνατο του γονέα του;

ΙΙ. Αξιόγραφα

Η ανώνυμη εταιρεία Ε εκδίδει, δια του νομίμου εκπροσώπου της Α, μια επιταγή με ημερομηνία έκδοσης την 31η Ιανουαρίου 2016 με την οποία παραγγέλλει στην πληρώτρια τράπεζα να πληρώσει στον λήπτη Λ το ποσό των 100.000 ευρώ, αναγράφοντας την ρήτρα "χωρίς ευθύνη της για την πληρωμή". Ο Λ οπισθογραφεί την επιταγή στον Κ. Υπέρ του Λ τριτεγγυάται ο Τ για το ήμισυ του αναγραφόμενου επί της επιταγής ποσού. Την επιταγή, μετά από πίεση του εκδότη Ε, αποδέχεται η πληρώτρια τράπεζα, σημειώνοντας την αποδοχή της επί του σώματος της επίταγης. Ο Κ εμφανίζει την επιταγή προς πληρωμή στην τράπεζα την 5η Φεβρουαρίου 2016 και η τράπεζα την σφραγίζει ελλείψει αντικρίσματος. Τί αξιώσεις έχει ο Κ και κατά ποίων;

Να γραφούν και τα δύο θέματα

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σεπτέμβριος 2016 Θέματα Γενικού Εμπορικού Α. Τα ασυμβίβαστα ως περιορισμοί στην δυνατότητα πρόσβασης σε εμπορικό επάγγελμα (έννοια ασυμβιβάστου, περιπτώσεις, συνέπειες) Β. Η κατασκευάστρια αυτοκινήτων Α συμφωνεί με τον Β ο τελευταίος να προωθεί τα αυτοκίνητά της Α στην Αττική έναντι αμοιβής και συγκεκριμένα να ανευρίσκει πελάτες υποψήφιους αγοραστές και να διαπραγματεύεται μαζί τους τούς όρους και να συνάπτει τις συμβάσεις πώλησης των αυτοκινήτων για λογαριασμό της Α. Η αμοιβή του Β συμφωνείται στο ποσό των 150 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο της Α που πωλείται στην Αττική με τη δική του διαμεσολάβηση. Συμφωνείται ότι το τίμημα για κάθε πώληση αυτοκινήτου θα καταβάλλεται από τους αγοραστές στο Β, ο οποίος θα παρακρατεί την αμοιβή του και το εναπομείναν υπόλοιπο θα το αποδίδει στην Α Μετά από τέσσερα έτη, η Α παραπονείται στον Β ότι καίτοι οι αγοραστές καταβάλλουν το τίμημα της πώλησης των αυτοκινήτων τους στον Β εκείνος δεν αποδίδει ως οφείλει τα χρήματα στην Α αλλά παρακρατεί εκτός από τη συμφωνηθείσα αμοιβή του ολόκληρο το τίμημα. Ο Β αρνείται του ισχυρισμούς της Α. Η Α καταγγέλλει τη σύμβαση με τον Β για τον ανωτέρω λόγο και ασκεί αγωγή κατά του Β προσκομίζοντας και επικαλούμενη ως αποδεικτικό μέσο τα βιβλία της. Ερωτάται: α) Ποια είναι η αποδεικτική δύναμη των βιβλίων της Α στην υπό κρίση περίπτωση; β) Αν οι ισχυρισμοί της Α δεν αποδειχθούν αληθείς, έχει και ποιες αξιώσεις ο Β κατά της Α από την καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους της Α; Θέματα Αξιογράφων Α. Συνέπειες της αντισυμβατικής συμπλήρωσης λευκής επιταγής. Β. Ο Ε εξέδωσε την 3.2.2016 συναλλαγματική ποσού 20.000 ευρώ, πληρωτέα την 7.9.2016 εις διαταγήν του. Την συναλλαγματική αυτή αποδέχθηκε ο Α και ο Ε την οπισθογράφησε, με τη ρήτρα “άνευ ευθύνης μου”, στον Β. Κατά τη λήξη της, η συναλλαγματική δεν πληρώνεται από τον αποδέκτη, ο οποίος ισχυρίζεται ότι την αποδέχθηκε απλώς για να διευκολύνει τον Ε. Ο Β συντάσσει εμπρόθεσμα διαμαρτυρικό μη πληρωμής της συναλλαγματικής Μετά τη σύνταξη διαμαρτυρικού, ο Β οπισθογραφεί τη συναλλαγματική στον Κ. Τι αξιώσεις έχει ο Κ; Να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017 (Κλιμάκιο Α')

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Ικανότητα προς διενέργεια εμπορικών πράξεων και ικανότητα προς απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας

2. Ο ιατρός Α κατά καιρούς βρίσκει αγοραστές, στους οποίους προτείνει να αγοράσουν ακίνητα πελατών του. Ο Α διαπραγματεύεται με τους υποψήφιους αγοραστές τους όρους της πώλησης, συνάπτει την πώληση και εισπράττει το τίμημα της πώλησης στο όνομα και για λογαριασμό των πελατών του, πωλητών. Στη συνέχεια ο Α αποδίδει το τίμημα της πώλησης στους πελάτες του, παρακρατώντας την εκάστοτε συμφωνημένη αμοιβή για την εύρεση του αγοραστή. Ο Β, πελάτης του Α και πωλητής ενός τέτοιου ακινήτου, διαμαρτύρεται ότι ο Α εισέπραξε το τίμημα της πώλησης του ακινήτου του από τον αγοραστή, αλλά το παρακρατεί παρανόμως και δεν του το αποδίδει. Για το λόγο αυτό ζητεί να κηρυχθεί ο Α σε πτώχευση ως μεσίτης.

Ο Α αντιτείνει ότι:
α) Και να ήταν μεσίτης, τα ακίνητα είναι εκτός εμπορικότητας και, επομένως, ο μεσίτης ακινήτων δεν είναι έμπορος και δεν μπορεί να πτωχεύσει.

β) Είναι ιατρός και οι ιατροί δεν είναι δυνατό να κηρυχθούν σε πτώχευση ποτέ.

Ερωτάται: 1) Είναι βάσιμοι οι ισχυρισμοί του Α; 2) Είναι βάσιμος ο ισχυρισμός του Β ότι ο Α είναι μεσίτης; 3) Ο Α στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να πτωχεύσει;

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

3. Τι αποτελέσματα έχει η οπισθογράφηση της συναλλαγματικής με προσθήκη της ρήτρας "άνευ ευθύνης μου"; Θα ήταν διαφορετικά τα αποτελέσματα για τον οπισθογράφο και ενδεχομένως για τους επόμενους εξ οπισθογραφήσεως δικαιούχους, αν οπισθογραφήσει τη συναλλαγματική με τη ρήτρα "όχι σε διαταγή";

4. Ο Α εκδίδει επιταγή 1000 ευρώ για λογαριασμό του Β υπογράφοντας ως Β. Όταν ο κομιστής στρέφεται κατά του Β, εκείνος ισχυρίζεται ότι δεν οφείλει, γιατί η πληρεξουσιότητα που είχε δώσει στον Α ήταν για έκδοση επιταγής 500 και όχι 1000 ευρώ. Φέρουν ευθύνη οι Α και Β; Για ποιο ποσό; Διαφοροποιείται η απάντηση σας, αν ο Α είχε υπογράψει για λογαριασμό του Β αλλά με τη δική του υπογραφή;

Να γραφούν όλα τα θέματα.
Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστων κωδίκων.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017 (Β' ομάδα)
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Εμπορικό έθιμο, εμπορικές συνήθειες και συναλλακτική πρακτική 2. Ο ηθοποιός Α παρουσιάζεται στην ανώνυμη εταιρεία Β ως επιχειρηματίας ξενοδόχος που ετοιμάζεται να προβεί στην ανέγερση και εκμετάλλευση πολυτελούς ξενοδοχείου στην Μύκονο. Η Β πείθεται από την παρουσίαση του Α και επιθυμώντας να μετάσχει του εγχειρήματος, καταβάλλει στον Α τα χρήματα ως προκαταβολή για τη συμμετοχή της. Όταν διαπιστώνει ότι η ανέγερση του ξενοδοχείου δεν προχωρεί, η Β αναζητεί τα χρήματα της προκαταβολής από τον Α. Όταν ο Α αρνείται να τα επιστρέψει με την αιτιολογία ότι δεν έχει χρήματα, η Β ζητεί να κηρυχθεί σε πτώχευση. Ως απόδειξη των ισχυρισμών της, η Β προσκομίζει και επικαλείται τα βιβλία της. Ο Α αντιτείνει ότι ως ηθοποιός δεν μπορεί να πτωχεύσει.
Ερωτάται: (α) Έχει δίκιο ο Α; (β) Ποια η αποδεικτική δύναμη των βιβλίων της Β κατά του Α; ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
3. Ο Ε έχει εκδώσει σε διαταγή του ηλεκτρολόγου Λ συναλλαγματική χωρίς αναγραφή του ποσού, επειδή κατά τη χρονική στιγμή της υπογραφής της συναλλαγματικής, το κόστος επισκευής της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Ε δεν ήταν ακόμη γνωστό. Μολονότι το κόστος αυτό ανήλθε σε 1.000 ευρώ, ο Λ συμπλήρωσε το κενό με το ποσό των 2.000 ευρώ και οπισθογράφησε τη συναλλαγματική στον Κ. όταν ο Κ εμφανίζει τη συναλλαγματική προς πληρωμή στον Ε, εκείνος αρνείται να τον πληρώσει, ισχυριζόμενος ότι η συναλλαγματική είναι άκυρη, διότι κατά την έκδοσή της έλειπε το ποσό, δηλαδή ένα ουσιώδες στοιχείο της. Επικουρικά ο Ε αντιτάσσει ότι το ποσό της συναλλαγματικής συμπληρώθηκε από τον Λ με τρόπο αντίθετο από εκείνον που είχε συμφωνηθεί μεταξύ Ε και Λ. Αξιολογείστε τις ενστάσεις του Ε. 4. (α) Ποια τα αποτελέσματα της λευκής οπισθογράφησης; (β) Ο πληρωτής συναλλαγματικής 2.000 ευρώ την αποδέχεται για 1.000 ευρώ. Για ποιο ποσό ευθύνεται; (γ) Ποιες είναι οι ενστάσεις που μπορούν σε κάθε περίπτωση να αντιταχθούν κατά του κομιστή συναλλαγματικής; Να γραφούν όλα τα θέματα Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστων κωδίκων

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2017

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Συστήματα εμπορικότητας, ουσιαστικά και τυπικό. Δώστε παραδείγματα πράξεων εμπορικών και προσώπων εμπόρων κατά το τυπικό σύστημα της εμπορικότητας. 2. Οι μουσικοί Α και Β αποφασίζουν να διοργανώσουν συναυλίες κλασσικής μουσικής σε μια παλιά αποθήκη, την οποία μισθώνουν και διαμορφώνουν κατάλληλα σε χώρο συναυλιών. Για την οργάνωση των συναυλιών οι Α και Β προσλαμβάνουν έναντι αμοιβής τεχνικούς και άλλους μουσικούς. Για την ολοκλήρωση των εργασιών στην αποθήκη οι Α και Β λαμβάνουν δάνειο από την Τράπεζα Δ, επί πλέον δε αναθέτουν την αισθητική διαμόρφωση της αποθήκης σε χώρο συναυλιών στον εργολάβο-διακοσμητή Ζ έναντι αμοιβής. Κατά την συμφωνηθείσα με την Τράπεζα Δ ημερομηνία αποπληρωμής του δανείου οι Α και Β δεν το αποπληρώνουν ούτε καταβάλλουν την συμφωνηθείσα με τον εργολάβο Ζ αμοιβή του μετά το πέρας των εργασιών διαμόρφωσης του χώρου. Η Τράπεζα Δ και ο εργολάβος Ζ ζητούν την πτώχευση των Α και Β. Αυτοί όμως αντιτείνουν ότι δεν είναι δυνατό να πτωχεύσουν διότι δεν είναι έμποροι, αλλά μουσικοί. Ποιοι έχουν δίκιο και γιατί; ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 1. Τι σημαίνει η αρχή του αποκλεισμού των ενστάσεων και για ποια αξιόγραφα ισχύει αυτή; 2. Ο Ε αναθέτει στον Λ την επισκευή του καταστήματός του και εκδίδει υπέρ αυτού συναλλαγματική λευκή ως προς το ποσό, επειδή το κόστος της επισκευής δεν έχει υπολογισθεί ακόμη. Οι Ε και Λ συμφωνούν να τη συμπληρώσει αργότερα ο Λ, κατόπιν συνεννόησης με τον Ε. Τη συναλλαγματική αποδέχεται αυθημερόν, ως έχει, ο Α, οφειλέτης του Ε, ο οποίος γνωρίζει προ πολλού τόσο τον Ε όσο και τον Λ και τους έχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Οι Ε και Λ συμφωνούν ότι το κόστος επισκευής ανέρχεται σε 55.000€, ο Λ όμως αναγράφει 90.000€ και οπισθογραφεί τη συναλλαγματική στον προμηθευτή του Μ. Ο Μ οπισθογραφεί στον Ν «ουχί σε διαταγή». Ο Ξ, υπάλληλος του Ν, κλέβει τη συν/κή, αλλοιώνει το ποσό σε 190.000€ και οπισθογραφεί στον Π, πλαστογραφώντας την υπογραφή του Ν. Ο Π οπισθογραφεί εν λευκώ στον Ρ, με τη συμφωνία να την εμφανίσει μόνο για να την εισπράξει, αλλά ο Ρ τη μεταβιβάζει με συμφωνία και παράδοση στον Κ. Νομιμοποιείται ο Κ να ζητήσει την πληρωμή της συναλλαγματικής, από ποιον και για ποιο ποσό;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2019 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α) Πρακτικό ζήτημα σχετικό με τα εμπορικά ασυμβίβαστα, την απόκτηση εμπορικής ιδιότητας,τις πρωτότυπα εμπορικές πράξεις και την προβληματική περί του αν τα ακίνητα είναι εντός ή εκτός εμπορικότητας. Β) Ανακοίνωση των εμπορικών βιβλίων και πότε ο νόμος την ορίζει. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Πρακτικό με συναλλαγματική

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2019

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Οι δικηγόροι Α, Β και Γ ιδρύουν μια ομόρρυθμη εταιρία με σκοπό την ίδρυση φροντιστηρίου. Η ΟΕ α) μισθώνει ένα κτήριο ιδιοκτησίας του Ε και β) λαμβάνει δάνειο από την τράπεζα Τ για αγορά εξοπλισμού. Λόγω οικονομικών δυσχερειών η ΟΕ δεν καταβάλλει τα οφειλόμενα μισθώματα στον Ε, ούτε αποπληρώνει το δάνειο στην τράπεζα Τ. Αμφότεροι οι Ε και Τ ζητούν την πτώχευση της ΟΕ, καθώς και των Α, Β και Γ εταίρων της. Θα ευδοκιμήσει το αίτημά τους;

2. Είναι έμπορος ο δημόσιος υπάλληλος που για λόγους κοινωνικής προβολής συμπεριφέρεται σαν έμπορος έργων τέχνης, δηλώνει μάλιστα την επωνυμία του στο επιμελητήριο, καταχωρείται στον τηλεφωνικό κατάλογο σαν έμπορος και, γενικώς δημιουργεί πειστικά στον περίγυρό του την πεποίθηση ότι πρόκειται περί εμπόρου;

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

1.Ομοιότητες και διαφορές της λευκής από την ατελή επιταγή.

2. Ο Ε εξέδωσε συναλλαγματική ποσού 50.000 ευρώ με τη ρήτρα «ανέξοδος επιστροφή», πληρωτέα εις διαταγήν του Λ. Τη συναλλαγματική αποδέχτηκε για 40.000 ευρώ ο Α. Ο Λ οπισθογράφησε τη συναλλαγματική στον ανήλικο Μ, αυτός στον Ρ και ο Ρ, θέτοντας τη ρήτρα «άνευ ευθύνης μου», την οπισθογράφησε στον Κ. Υπέρ του ανηλίκου Μ τριτεγγυήθηκε ο Τ. Κατά ποίων και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να στραφεί ο Κ, αν κατά τη λήξη της συναλλαγματικής ο αποδέκτης Α προτείνει να του καταβάλλει 30.000 ευρώ; Απαντήστε αιτιολογημένα.


Να απαντηθούν όλα τα θέματα.
Οι απαντήσεις να είναι πλήρως αιτιολογημένες.
Χρήση ασχολίαστων κωδίκων επιτρέπεται.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020

Α’ βάρδια

Θέματα ΓενΜερΕμπΔ
1. Είναι εμπορικές πράξεις: α) η ανάληψη υποχρέωσης παροχής συγκεκριμένης ποσότητας φαρμάκων ανά τρίμηνο σε οίκο ευγηρίας; β) η μίσθωση ακινήτου από έμπορο προκειμένου να στεγάσει την έδρα του εμπορικού καταστήματός του; γ) η παροχή υπηρεσιών μεταφράσεων λογοτεχνικών κειμένων; δ) η παροχή εγγύησης του γονέα προς την τράπεζα υπέρ του υιού του για εξασφάλιση δανείου, το οποίο έλαβε ο τελευταίος προκειμένου να αγοράσει εμπορεύματα προς μεταπώληση; Απαντήστε αιτιολογημένα εάν είναι ή δεν είναι εμπορικές, και σε περίπτωση θετικής απάντησης, διευκρινίστε εάν είναι πρωτοτύπως ή παραγώγως εμπορικές
2. Οι δικηγόροι Α, Β και Γ ιδρύουν μία ομόρρυθμη εταιρία (ΟΕ) με σκοπό την ίδρυση εκδοτικού οίκου. Η ΟΕ μισθώνει ένα κτήριο ιδιοκτησίας του Κ και λαμβάνει δάνειο από την τράπεζα Τ για την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού. Λόγω οικονομικών δυσκολιών η ΟΕ δεν καταβάλλει οφειλόμενα επί εξάμηνο μισθώματα στον Κ ούτε αποπληρώνει το ληφθέν δάνειο στην Τ. Οι Κ και Τ ζητούν την πτώχευση της ΟΕ και των Α, Β και Γ.  Απαντήστε αιτιολογημένα εάν μπορούν να πτωχεύσουν η ΟΕ και οι Α, Β και Γ.

Θέματα Δικαίου Αξιογράφων
1. Ποιες είναι οι προσωπικές ενστάσεις και πότε μπορούν να προβληθούν; Αναφέρατε παραδείγματα.
2. Ο Ε εκδίδει υπέρ του Α συν/κή 10.000 ευρώ, την οποία αποδέχεται ο Α. Ο Λ αλλοιώνει το ποσό της συναλλαγματικής και αναγράφει το ποσό των 110.000 ευρώ, τη μεταβιβάζει με οπισθογράφηση στον Β και αυτός την οπισθογραφεί στον Κ. Αν η συναλλαγματική κατά τη λήξη της δεν πληρωθεί από τον αποδέκτη, κατά ποίων στρέφεται ο Κ, με ποιες προϋποθέσεις και τι ποσό μπορεί να απαιτήσει από τον καθένα; Ποια θα ήταν η απάντηση, αν η συναλλαγματική εκδόθηκε από τον Ε και έγινε αποδεκτή από τον Α, ενώ ήταν λευκή ως προς το ποσό, συμφωνήθηκε ο Λ να θέσει το ποσό των 10.000 ευρώ και αυτός ενεργώντας αντισυμβατικά ανέγραψε το ποσό των 20.000 ευρώ;

Να απαντηθούν όλα τα θέματα. Οι απαντήσεις να είναι πλήρως αιτιολογημένες. Χρήση ασχολίαστων κωδίκων επιτρέπεται.

3 σχόλια:

 1. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 (Β'ΟΜΑΔΑ)
  ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
  1. Εμπορικό έθιμο, εμπορικές συνήθειες και συναλλακτική πρακτική

  2. Ο ηθοποιός Α παρουσιάζεται στην ανώνυμη εταιρεία Β ως επιχειρηματίας ξενοδόχος που ετοιμάζεται να προβεί στην ανέγερση και εκμετάλλευση πολυτελούς ξενοδοχείου στην Μύκονο. Η Β πείθεται από την παρουσίαση του Α και επιθυμώντας να μετάσχει του εγχειρήματος, καταβάλλει στον Α τα χρήματα ως προκαταβολή για τη συμμετοχή της. Όταν διαπιστώνει ότι η ανέγερση του ξενοδοχείου δεν προχωρεί, η Β αναζητεί τα χρήματα της προκαταβολής από τον Α. Όταν ο Α αρνείται να τα επιστρέψει με την αιτιολογία ότι δεν έχει χρήματα, η Β ζητεί να κηρυχθεί σε πτώχευση. Ως απόδειξη των ισχυρισμών της, η Β προσκομίζει και επικαλείται τα βιβλία της. Ο Α αντιτείνει ότι ως ηθοποιός δεν μπορεί να πτωχεύσει.
  Ερωτάται:
  (α) Έχει δίκιο ο Α;
  (β) Ποια η αποδεικτική δύναμη των βιβλίων της Β κατά του Α;

  ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
  3. Ο Ε έχει εκδώσει σε διαταγή του ηλεκτρολόγου Λ συναλλαγματική χωρίς αναγραφή του ποσού, επειδή κατά τη χρονική στιγμή της υπογραφής της συναλλαγματικής, το κόστος επισκευής της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Ε δεν ήταν ακόμη γνωστό. Μολονότι το κόστος αυτό ανήλθε σε 1.000 ευρώ, ο Λ συμπλήρωσε το κενό με το ποσό των 2.000 ευρώ και οπισθογράφησε τη συναλλαγματική στον Κ. όταν ο Κ εμφανίζει τη συναλλαγματική προς πληρωμή στον Ε, εκείνος αρνείται να τον πληρώσει, ισχυριζόμενος ότι η συναλλαγματική είναι άκυρη, διότι κατά την έκδοσή της έλειπε το ποσό, δηλαδή ένα ουσιώδες στοιχείο της. Επικουρικά ο Ε αντιτάσσει ότι το ποσό της συναλλαγματικής συμπληρώθηκε από τον Λ με τρόπο αντίθετο από εκείνον που είχε συμφωνηθεί μεταξύ Ε και Λ. Αξιολογείστε τις ενστάσεις του Ε.

  4. (α) Ποια τα αποτελέσματα της λευκής οπισθογράφησης;
  (β) Ο πληρωτής συναλλαγματικής 2.000 ευρώ την αποδέχεται για 1.000 ευρώ. Για ποιο ποσό ευθύνεται;
  (γ) Ποιες είναι οι ενστάσεις που μπορούν σε κάθε περίπτωση να αντιταχθούν κατά του κομιστή συναλλαγματικής;

  Να γραφούν όλα τα θέματα
  Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστων κωδίκων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 (Β'ΟΜΑΔΑ)
  ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
  1. Πώς προσδίδεται η εμπορική ιδιότητα στις διάφορες μορφές των εταιριών;
  2. Οι ιατροί Α και Β ιδρύουν την ανώνυμη εταιρία "ΖΗΤΑ ΑΕ" για να ιδρύσει κλινική. Προκειμένου να λειτουργήσει η κλινική, η ΖΗΤΑ ΑΕ λαμβάνει δάνειο από την τράπεζα Δ Α.Ε. για κεφάλαιο κίνησης, το οποίο εγγυώνται προσωπικώς οι Α και Β. Λόγω άστοχων οικονομικών αποφάσεων η κλινική δεν έχει κέρδη και η ΖΗΤΑ ΑΕ δεν καταβάλλει το δάνειο στην τράπεζα Δ.
  Η Δ ζητά την πτώχευση της ΖΗΤΑ ΑΕ και των Α και Β. Εκείνοι αντιτείνουν ότι δεν είναι δυνατόν να πτωχεύσουν διότι: η μεν ΖΗΤΑ ΑΕ δεν είναι εμπορική εταιρία, επειδή ο καταστατικός της σκοπός είναι η προώθηση της ιατρικής επιστήμης και οι Α και Β δεν είναι έμποροι αλλά ιατροί. Ποιός έχει δίκιο και γιατί;
  ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
  Ο Ε εκδίδει συναλλαγματική ποσού 1000€ σε διαταγή του Λ. Επειδή ο εκδότης είναι ανήλικος, ο πατέρας του Π αποδέχεται τη συναλλαγματική, αλλά για το ποσό των 500€. Υπέρ του Ε τριτεγγυάται ο Τ για το ποσό των 300€.
  Ο Λ την οπισθογραφεί λευκά στον Α και εκείνος την παραδίδει στον Β. Ο Β οπισθογραφεί τη συναλλαγματική στον πωλητή Γ σε εξόφληση του τιμήματος πώλησης εμπορευμάτων που αγόρασε ο Β από τον Γ, τα οποία (εμπορεύματα) ήταν ελαττωματικά, και εκείνος (ο Γ) «προς είσπραξη» στον Δ, ο οποίος την οπισθογραφεί περαιτέρω στον Κ.
  Όταν ο Κ στρέφεται στη λήξη κατά του Π, εκείνος ισχυρίζεται ότι δεν οφείλει τίποτα , γιατί η συναλλαγματική είναι άκυρη λόγω του ότι ο εκδότης της συναλλαγματικής είναι ανήλικος. Κατόπιν τούτου ο Κ συντάσσει διαμαρτυρικό και στρέφεται κατά των εξ αναγωγής υποχρέων. Ποιά ποσά και από ποιούς μπορεί να διεκδικήσει; Ποιες ενστάσεις μπορούν αυτοί να προβάλλουν στον κομιστή;
  Αλλάζει η απάντηση αν ο Β είχε οπισθογραφήσει τη συναλλαγματική στον πωλητή Γ για ποσό 600€.

  Να γραφούν όλα τα θέματα.
  Επιτρέπεται χρήση ασχολίαστων κωδίκων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Φεβρουάριος 2020 (Β΄Κλιμάκιο)
  1)Είναι έμπορος : α)ο υπάλληλος εμπόρου, β)ο δικηγόρος που διατηρεί βιβλιοπωλείο νομικών εκδόσεων, γ) το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Απαντήστε αιτιολογημένα.
  2)ο ιατρός Α παράλληλα με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, είναι ομόρρυθμος εταίρος στην "ΑΒΓ ΟΕ", η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της ένδυσης, και μέτοχος σε δυο ανώνυμες εταιρίες. Λόγω οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει, η "ΑΒΓ ΟΕ" δεν αποπληρώνει οφειλή της μεγάλου ύψους στον πιστωτή της Β, ο οποίος είναι έμπορος. ο Β ζητά την πτώχευση της "ΑΒΓ ΟΕ" και του Α. Ο Α αντιτείνει πως ότι δεν είναι έμπορος και, συνεπώς, δεν μπορεί να πτωχεύσει. Ο Β ισχυρίζεται επίσης ότι θα εμφανίσει τα βιβλία του στο δικαστήριο προς απόδειξη των ισχυρισμών του. πώς αξιολογείτε τους ισχυρισμούς των Α και Β ;
  3) Τι γνωρίζετε για την οπισθογράφηση "ουχί εις διαταγή" και την μετοπισθογράφηση ;
  4) Ο Α εκδίδει επιταγή στις 11/6/2019 παραδίδοντάς την στον Β ( για αγορά εμπορευμάτων από τον Β) άνευ ποσού, εις διαταγή του Β και με ημερομηνία έκδοσης 11/6/2021. Συμφωνούν ότι το ποσό θα αναγραφεί με βάση την αξία των εμπορευμάτων μετά τον εκτελωνισμό τους. ο Β παραδίδει εκτελωνισμένα τα εμπορεύματα στον Α και την επομένη οπισθογραφεί την επιταγή και την παραδίδει στον Γ ενημερώνοντάς τον ρητώς ότι η συμφωνία για την συμπλήρωση της επιταγής είναι για 15.000 ευρώ (ψευδώς όμως καθώς τα εμπορεύματα του Β ήταν αξίας μόνο 12.000 ευρώ). Ο Γ γράφει τα 15.000 ευρώ και πάει στην τράπεζα στις 11/6/2020 για να εισπράξει την επιταγή. Τελικά σφραγίζεται η επιταγή από τον ταμία της τράπεζας ελλείψει κεφαλαίων ο Γ πάει σε δικηγόρο για να του πει αν θα εισπράξει, από ποιόν πόσα. ο δικηγόρος του έχει προβληματισμό γιατί : α) η επιταγή δεν ανέφερε εξαρχής πόσο αλλά και για το συμπλήρωσε αυτό ο Γ και ο όχι ο Β ή ο Α, β) έχει τέτοια ημερομηνία έκδοσης, γ) το ποσό των 15.000 ευρώ δεν αντιστοιχεί με τα 12.000 ευρώ και δ) δεν ξέρει κατά ποιου να στραφεί και με ποια νομική βάση. Απαντήστε αιτιολογημένα στους προβληματισμούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή