28 Σεπτεμβρίου 2012

Θέματα Ασφαλιστικών Μέτρων - Εκουσίας Δικαιοδοσίας - Ειδικών Διαδικασιών

Σεπτέμβριος 2012: 

ΘΕΜΑ Ι:

1) Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας 

2) Η ικανότητα δικαστικής παράστασης στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων 

3) Οι θετικές προϋποθέσεις εκδόσεως διαταγής πληρωμή 

ΘΕΜΑ ΙΙ:

1) Λειτουργία και χαρακτηριστικά της εφέσεως κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας 

2) Η απόδειξη στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων 

3) Το δεδικασμένο στη δίκη των γαμικών διαφορών  

ΘΕΜΑ ΙΙΙ:

1) Δικονομικά προβλήματα του συναινετικού διαζυγίου 

2) Προϋποθέσεις λήψεως ασφαλιστικών μέτρων σε περιπτώσεις...


...μεταρρυθμίσεως αποφάσεως περί καταδίκης σε περιοδικές παροχές 

3) Τα επαγγελματικά σωματεία ως διάδικοι κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών

Από τα τρία θέματα να απαντηθούν τα δύο.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Ιούνιος 2014

Θέμα I 

1. Η απόδειξη στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 

2. Η απαγόρευση ικανοποιήσεως δικαιώματος στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων. 

3. Οι θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις εκδόσεως διαταγής πληρωμής.  

Θέμα II 

1. Η τριτανακοπή στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 

2. Η προαιρετική ανάκληση των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων. 

3. Καταβολή των μισθωμάτων ως λόγος καταργήσεως της δίκης για την απόδοση της χρήσης του μισθίου. 

Θέμα III 

1. Η ανάκληση των αποφάσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας. 

2. Η εφαρμογή των διατάξεων περί συντηρητικής κατασχέσεως επί δικαστικής μεσεγγυήσεως. 

3. Ομοδικία και παρέμβαση στη διαδικασία των εργατικών διαφορών.  

Από τα 3 θέματα να απαντηθούν τα δύο.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβρης 2014


Θέμα Ι

1. Η απόδειξη στην εκούσια δικαιοδοσία

2. Έννοια και λειτουργία της προσωρινής διαταγής

3. Συνέπειες της μη ασκήσεως ανακοπής κατά της κατά της διαταγής πληρωμής


Θέμα ΙΙ

1. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη της εκούσιας δικαιοδοσίας

2. Η αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων που διατάσσουν ασφαλιστικά μέτρα

3. Έννομες συνέπειες των αποφάσεων που εκδίδονται επί αγωγών περί παραδόσεως ή αποδόσεως της χρήσεως του μισθίου


Θέμα ΙΙΙ

1. Δικονομικά ζητήματα της πτωχευτικής διαδικασίας

2. Έννοια και λειτουργία της προσημειώσεως υποθήκης

3. Η απόδειξη στις γαμικές διαφορές και στις διαφορές  που αναφέρονται στις σχέσεις γονέων και τέκνων

Από τα 3 θέματα να απαντηθούν τα 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2016

ΘΕΜΑ Ι

  1. Δεδικασμένο και εκούσια δικαιοδοσία.
  2. Η ανάκληση των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων.
  3. Η προβολή πραγματικών ισχυρισμών στις ειδικές διαδικασίες.

ΘΕΜΑ ΙΙ

  1. Τι συνιστά και τι δεν συνιστά λόγο ανακλήσεως αποφάσεων στην εκούσια δικαιοδοσία;
  2. Η απαγόρευση ικανοποιήσεως δικαιώματος στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
  3. Το δεδικασμένο της διαταγής πληρωμής.

ΘΕΜΑ ΙΙΙ

  1. Η απόδειξη στην εκούσια δικαιοδοσία.
  2. Το ασφαλιστικό μέτρο της εγγυοδοσίας.
  3. Δικονομικές δυνατότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών.

Από τα τρία θέματα να δοθούν απαντήσεις στα δύο.

--------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

ΘΕΜΑ Ι
1. Διάδικοι στην εκούσια δικαιοδοσία.
2. Έννοια και λειτουργία της προσωρινής διαταγής.
3. Έννομες συνέπειες της απόφασης περί ανακοπής της διαταγής πληρωμής.

ΘΕΜΑ ΙΙ
1. Δικονομικά ζητήματα του κληρονομητηρίου.
2. Προσωρινό δεδικασμένο των ασφαλιστικών μέτρων.
3. Απόδειξη στη δίκη περί προσβολής της πατρότητας.

ΘΕΜΑ ΙΙΙ
1. Απόδειξη στην εκούσια δικαιοδοσία.
2. Προσημείωση υποθήκης ως ασφαλιστικό μέτρο.
3. Έννομες συνέπειες των αποφάσεων επί γαμικών διαφορών.

Από τα τρία θέματα να δοθούν απαντήσεις στα δύο.

--------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2017

ΘΕΜΑ Ι
1. Το δεδικασμένο στην εκούσια δικαιοδοσία.
2.Έννοια και λειτουργία της προσωρινής διαταγής.
3. Συνέπειες της μη ασκήσεως ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής.

ΘΕΜΑ ΙΙ
1.Απόκτηση της ιδιότητας του συμμετέχοντος(τρίτου) στη δίκη της εκούσιας δικαιοδοσίας.
2. Η αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων που διατάσσουν ασφαλιστικά μέτρα.
3. Παρέμβαση και ενεργητική νομιμοποίηση των επαγγελματικών σωματείων στις εργατικές διαφορές.

ΘΕΜΑ ΙΙΙ
1. Υποθέσεις του αστικού και του εμπορικού δικαίου που εκδικάζονται κατά την εκούσια δικαιοδοσία.
2. Έννοια και λειτουργία της προσημείωσης υποθήκης
3.Η απόδειξη στις γαμικές διαφορές και στις διαφορές που αναφέρονται στις σχέσεις γονέων και τέκνων.

Από τα τρία θέματα να δοθούν απαντήσεις στα δύο. Δεν επιτρέπεται η χρήση νομοθετικών κειμένων.--------------------------------------------------------------------------------


Σεπτέμβριος 2017
Θέμα Α

1) Δικονομικά ζητήματα της πτώχευσης
2) Απαγόρευση ικανοποιήσεως του ασφαλιστέου δικαιώματος
3) Το ουσιαστικό δεδικασμένο στις γαμικές διαφορές και στις διαφορές γονέων και τέκνων

 Θέμα Β

1) Η απόδειξη στην εκούσια δικαιοδοσία
2) Το προσωρινό δεδικασμένο των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων
3) Η σχέση της ανακοπής του 933 και της ανακοπής του 632ΚΠολΔ

Θέμα Γ

1) Ζητήματα εφέσεως στην εκούσια δικαιoδοσία
2) Προϋποθέσεις επιβολής και έννομες συνέπειες της συντηρητικής κατάσχεσης
3) Διεθνής Δικαιοδοσία των ημεδαπών δικαστηρίων προς εκδίκαση γαμικών διαφορών και διαφορών από σχέσεις γονέων και τέκνων


--------------------------------------------------------------------------------


Ιούνιος 2019


Θέμα Α

Ο Α υπέβαλε αίτηση για κήρυξη της εταιρείας Β σε πτώχευση (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας). Διατηρεί απαίτηση κατ' αυτής που είναι ληξιπρόθεσμη. Στην αίτηση εκτίθεται ότι η Β έχει παύσει τις πληρωμές της με στοιχεία γενικότητας και μονιμότητας, όπως προβλέπεται κατά νόμο. Η Β δεν παρέστη στη δίκη καίτοι η αίτηση στρεφόταν κατ' αυτής. Κατά τη διαδικασία άσκησε παρέμβαση ο Γ που επίσης διατηρεί απαίτηση κατά της Β και ζήτησε την απόρριψη της αιτήσεως πτωχεύσεως λόγω μη συνδρομής των σχετικών προϋποθέσεων. Μετά από διεξαγωγή αποδείξεων το δικαστήριο πιθανολόγησε την παύση πληρωμών εκ μέρους της Β και εξέδωσε απόφαση με την οποία δέχτηκε την αίτηση του Α και απέρριψε την παρέμβαση του Γ. Θεώρησε επίσης ότι η Β έπρεπε να ερημοδικαστεί. Κατά της απόφασης ο Γ άσκησε έφεση στο αρμόδιο δικαστήριο. Για πρώτη φορά με το δικόγραφο της εφέσεως διατυπώνει νέους πραγματικούς ισχυρισμούς για την κανονική εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Β, ώστε να μην τίθεται θέμα πτωχεύσεως. Παράλληλα, ο Γ, του οποίου η απαίτηση κατά της Β είχε επιδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση (καταψηφιστικής φύσεως), επεδίωξε να εγγράψει υποθήκη ως προβλέπεται κατά νόμο σε ακίνητο της Β (ΑΚ 1263).Ο υποθηκοφύλακας αρνήθηκε την εγγραφή λόγω της εκδόσεως της δικαστικής αποφάσεως για την πτώχευση, κάτι που ο Γ θεωρεί μη νόμιμο, αφού άσκησε έφεση κατά της αποφάσεως και επομένως δεν υφίσταται τελεσιδικία. Σημειώνεται ότι κατά νόμο μετά την πτώχευση δεν επιτρέπονται διωκτικά μέτρα κατά του πτωχού, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής εμπραγμάτων βαρών.

Ερωτάται:
1)Απέκτησε η Β την ιδιότητα του διαδίκου στη σχετική δίκη και παραδεκτώς κρίθηκε ότι ερημοδικάστηκε;
2) Ορθώς έκρινε το δικαστήριο που κήρυξε τη Β σε πτώχευση με βάση τα δεδομένα του πρακτικού;
3)Τι είδους παρέμβαση άσκησε ο Γ στη δίκη;
4)Προβάλλονται παραδεκτώς ισχυρισμοί για την κανονική εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της Β το πρώτον με το δικόγραφο της εφέσεως που άσκησε ο Γ;
5)Παραδεκτώς αρνήθηκε ο υποθηκοφύλακας την εγγραφή της υποθήκης με βάση τα δεδομένα του πρακτικού και ποιες δυνατότητες έχει ο Γ αν φρονεί ότι έχει δίκιο;


Θέμα Β
Μετά από σχετική αίτηση του Α, κατοίκου Αθήνας, εκδόθηκε στις 2.2.2018 από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης διαταγή πληρωμής κατά του Β, κατοίκου Πάτρας, για το ποσό των 300.000, με βάση συναλλαγματική εκδοθείσα και πληρωτέα στα Χανιά. Η διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στον Β στις 10.4.2018. Ο Β κατέθεσε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στις 20.4.2018 ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, την οποία επέδωσε στον Α στις 30.5.2018, με αίτημα την ακύρωσή της, λόγω ελλείψεως της κατά τόπο και καθ'ύλην αρμοδιότητας του δικαστηρίου που την εξέδωσε. Ακολούθως ο Β, έχοντας ενδοιασμούς ως προς το εμπρόθεσμο της ασκήσεως της πιο πάνω ανακοπής, παραιτήθηκε νομίμως από το δικόγραφό της. Στη συνέχεια, ο Α επέδωσε τη διαταγή πληρωμής εκ νέου στον Β στις 30.9.2018. Ο Β κατέθεσε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στις 5.10.2018 ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, την οποία επέδωσε στον Α στις 8.10.2018, με αίτημα την ακύρωσή της, επικαλούμενος τον ίδιο λόγο που είχε προταθεί με την πιο πάνω ανακοπή του (μετά την πρώτη επίδοση της διαταγής πληρωμής). Προσέτι δε, ο Β ζήτησε και πέτυχε την έκδοση αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία ανεστάλη η εκτέλεση της πιο πάνω διαταγής πληρωμής μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεων επί της ασκηθείσας ανακοπής του.

Ερωτάται
1)Είχε ασκηθεί εμπρόθεσμα η ανακοπή του Β μετά την πρώτη επίδοση της διαταγής πληρωμής σ'αυτόν;
2)Ασκείται παραδεκτώς η ανακοπή του Β μετά τη δεύτερη επίδοση της διαταγής πληρωμής σ'αυτόν, ενόψει της προηγηθείσας παραιτήσεώς του από το δικόγραφο της ανακοπής που είχε ήδη ασκήσει (μετά την πρώτη επίδοση της διαταγής πληρωμής σ'αυτόν);
3)Ανεξαρτήτως της απαντήσεως που θα δοθεί στο προηγούμενο ερώτημα, είναι παραδεκτός και βάσιμος ο λόγος ανακοπής του Β; Υπάρχει άλλος βάσιμος λόγος ανακοπής που θα μπορούσε να προταθεί από τον Β;
4)Είναι ορθή η κρίση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ως προς την παραδοχή της αιτήσεως αναστολής της εκτελέσεως της διαταγής πληρωμής;
5)Στην υποθετική περίπτωση που ήθελε κριθεί τελεσιδίκως ως βάσιμος ο λόγος της ανακοπής του Β, θα παραχθεί δεδικασμένο για την ανυπαρξία της απαιτήσεως, για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής;


Θέμα Γ
1)Έννοια, περιεχόμενο και έννομες συνέπειες της προσωρινής διαταγής.
2)Το "προσωρινό δεδικασμένο" των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων.
3)Η δικονομική λειτουργία της προσημείωσης υποθήκης. Να δοθούν απαντήσεις σε δύο από τα τρία θέματα.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020

ΘΕΜΑ Ι
Η ανώνυμη εταιρία Α αδυνατεί να ανταποκριθεί στις χρηματικές της υποχρεώσεις. Μετά από μερικούς μήνες αναμονής ο προμηθευτής Β ζήτησε να κηρυχθεί η Α σε πτώχευση με κατάθεση σχετικής αιτήσεως. Κατά νόμο τηρείται η διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Στη δίκη άσκησε παραδεκτώς παρέμβαση η εταιρία Γ που επίσης διατηρεί αξιώσεις κατά της Α. Ζήτησε να απορριφθεί η αίτηση. Όπως ισχυρίσθηκε, η Α μπορεί να ανακάμψει και δεν έχει παύσει τις πληρωμές της, όπως απαιτεί ο νόμος για την κήρυξη πτώχευσης. Με τις προτάσεις του, που κατέθεσε κατά την ημέρα της συζητήσεως ως προβλέπεται κατά νόμο, ο προμηθευτής Β προέβη σε συγκεκριμενοποίηση της αιτήσεώς του με την έκθεση γεγονότων που καθιστούν ορισμένη την αίτησή του.
Το δικαστήριο αρνήθηκε να λάβει υπόψιν του προσκομισθείσα ένορκη βεβαίωση του Β ενώπιον Ειρηνοδίκη με την αιτιολογία ότι δεν κλητεύθηκε για την λήψη της η Α.
Από τις μαρτυρικές αποδείξεις και από τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν το δικαστήριο σχημάτισε πλήρη δικανική πεποίθηση για την ύπαρξη της απαιτήσεως του Β και της εταιρίας Γ κατά της Α. Επιπροσθέτως, θεώρησε ότι υφίστανται όλες οι προϋποθέσεις για την κήρυξη της Α σε πτώχευση. Ως εκ τούτου εξέδωσε απόφαση με την οποία η Α κηρύχθηκε σε πτώχευση. Σημειώνεται ότι το δικαστήριο δεν διαπίστωσε κλήτευση της Α να παραστεί στη δίκη της πτωχεύσεως, δέχθηκε όμως ότι αυτό δεν αποτελεί κώλυμα για την έκδοση αποφάσεως.
Ερωτάται:
α) Είναι ορθή η θέση του δικαστηρίου ότι μπορεί να προβεί σε έκδοση αποφάσεως καίτοι δεν κλητεύθηκε στη δίκη η Α;
β) Τι είδους παρέμβαση άσκησε η Γ στην δίκη;
γ) Ορθώς δεν έλαβε υπόψιν του το δικαστήριο την ένορκη βεβαίωση του Β;
δ) Παραδεκτώς προέβη σε συγκεκριμενοποίηση της αιτήσεώς του ο Β;
ε) Τι μπορεί να πράξει η Α σε σχέση με την εκδοθείσα απόφαση;
στ) Δημιουργείται δεδικασμένο από τη διαπίστωση του δικαστηρίου για την ύπαρξη απαιτήσεων του Β και της Γ κατά της Α;

ΘΕΜΑ ΙΙ
Στις 5.5.2018 απεβίωσε ο Κ στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατοικούσε μόνιμα προ του θανάτου του, αφήνοντας μόνους εγγύτερους συγγενείς τους αδελφούς του Α και Β. Με την από 2/1/2017 ιδιόγραφη διαθήκη του, που δημοσιεύθηκε και κηρύχθηκε κυρία με το από 10.5.2018 πρακτικό του αρμόδιου δικαστηρίου, φέρεται ο Κ να εγκαθιστά τον αδελφό του Α μοναδικό κληρονόμο του, σε ολόκληρη την περιουσία του, δηλαδή σε τρία διαμερίσματα μεγάλης αξίας στην Αθήνα. Πλην όμως, ο Β, έτερος αδελφός του Κ, ισχυρίζεται ότι η πιο πάνω διαθήκη είναι ολοφάνερα πλαστή, τόσο ως προς το περιεχόμενό της, όσο και ως προς την υπογραφή που φέρει, όπως βεβαιώνεται και από σχετική έκθεση γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης ειδικού δικαστικού γραφολόγου. Έτσι, ο Β, προτιθέμενος να διεκδικήσει δικαστικώς το μέρος της κληρονομιαίας περιουσίας που του αναλογεί, ως ένας από τους δύο εξ αδιαθέτου κληρονόμους του Κ, με αίτηση κατά του Α, την οποία απηύθηνε προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ζήτησε με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση των ακινήτων, «αφού συντρέχει άμεσος κίνδυνος χειροτερεύσεως αυτών ή και απώλειας των καρπών τους ή και απώλειας του τιμήματος αυτών σε περίπτωση εκποιήσεώς τους.» Επί της πιο πάνω αιτήσεως του Β, που εκδικάστηκε χωρίς την κλήτευση του καθ’ου (Α), όπως έκρινε σχετικά ο αρμόδιος κατ’ άρθρο 686 παρ.2 ΚΠολΔ δικαστής, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 100/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση και διατάχθηκε η δικαστική μεσεγγύηση των πιο πάνω ακινήτων.
Ερωτάται:
α) Πώς θα μπορούσε ο Β να είχε προστατευθεί αποτελεσματικά έναντι του κινδύνου εκποιήσεως των κληρονομιαίων ακινήτων (από τον Α) έως την έκδοση της πιο πάνω αποφάσεως;
β) Είναι ορθή η απόφαση του δικαστηρίου, στο μέτρο που δεν διατάχθηκε το αιτηθέν από τον Β ασφαλιστικό μέτρο;
γ) Νομίμως συζητήθηκε η πιο πάνω αίτηση χωρίς να κλητευθεί ο Α;
δ) Μπορεί ο Α να ασκήσει κάποιο ένδικο βοήθημα κατά της υπ’ αριθμ. 100/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με ποιες προϋποθέσεις;
ε) Πώς θα εκτελεστεί η απόφαση που διέταξε τη δικαστική μεσεγγύηση των ακινήτων;

ΘΕΜΑ ΙΙΙ
1. Το δεδικασμένο των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων.
2. Αντικείμενο της δίκης επί της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής.
3. Εισαγωγή και εκδίκαση αγωγής με εσφαλμένη διαδικασία.


Θα δοθούν απαντήσεις στα  δύο από τα τρία θέματα

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2020

ΘΕΜΑ I
Η εταιρεία Ε καταγγέλλει τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας του Α για σπουδαίο λόγο. Ο Α υποβάλλει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με την οποία ζητεί να διαταχθεί από το δικαστήριο η συνέχιση της απασχόλησής του προσωρινά από την Ε. Η Ε προς αντίκρουση της αιτήσεως του Α ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η αίτηση ασκείται απαραδέκτως, αφού αποσκοπεί στην απαγορευμένη κατά το άρθρο 692 παρ.4 ΚΠολΔ ικανοποίηση του δικαιώματος του Α προς απασχόληση. Το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση του Α, διατάσσει την προσωρινή απασχόληση του Α από την Ε και ορίζει κατά το άρθρο 693 παρ.1 ΚΠολΔ προθεσμία σαράντα ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης για την άσκηση από τον Α αγωγής περί του κύρους της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας. Ο Α ασκεί την εν λόγω αγωγή την τεσσαρακοστή δεύτερη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης και η Ε υποβάλλει αίτηση ανακλήσεως της αποφάσεως για τον λόγο της μη τηρήσεως από τον Α της ταχθείσας προθεσμίας. Στο μεταξύ, ο Α επισπεύδει κατά της Ε αναγκαστική εκτέλεση για να την εξαναγκάσει σε συμμόρφωση προς την απόφαση, με την επίδοση προς αυτή αντιγράφου της απόφασης.
Ερωτάται
α) Είναι βάσιμος ο ισχυρισμός της Ε προς αντίκρουση της αιτήσεως του Α;
β) Τι θα αποφανθεί το δικαστήριο επί της αιτήσεως ανακλήσεως της αποφάσεως;

γ) Επισπεύδεται νομίμως αναγκαστική εκτέλεση κατά της Ε;


ΘΕΜΑ ΙΙ

Ο Β εξέδωσε στις 8-2-2020 στην Αθήνα μια τραπεζική επιταγή ποσού 150.000 ευρώ πληρωτέα σε διαταγή του Α. Επειδή την ημέρα της εμφάνισής της στην πληρώτρια τράπεζα από τον Α η επιταγή δεν πληρώθηκε από τον εκεί τηρούμενο λογαριασμό του Β, ο Α κετέθεσε αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής για το ως άνω ποσό νομιμοτόκως με επίκληση του ότι ο καθ’ ου οφειλέτης εξέδωσε την ως άνω επιταγή αν και γνώριζε ότι δεν είχε διαθέσιμα κεφάλαια, επισυνάπτοντας την ακάλυπτη επιταγή στη σχετική αίτηση. Ο αρμόδιος δικαστής δέχτηκε την ως αν αίτηση και εξέδωσε διαταγή πληρωμής που υποχρέωνε τον Β να καταβάλει στον Α το ποσό των 150.000 ευρώ. Ο Α δεν επέδωσε τη διαταγή πληρωμής, πλην όμως ο Β πριν την πάροδο διμήνου από την έκδοσή της άσκησε ανακοπή εναντίον της ως άνω διαταγής πληρωμής επικαλούμενος ότι δεν αποδεικνύονται εγγράφως, όπως απαιτείται, τα πραγματικά περιστατικά που ανέφερε ο Α στην αίτησή του. Ταυτόχρονα ο Β άσκησε και αίτηση αναστολής της εκτέλεσης της ως άνω διαταγής πληρωμής.

Ερωτάται:
α) Νομίμως εκδόθηκε η ως άνω διαταγή πληρωμής και τι θα αποφασίσει το αρμόδιο δικαστήριο επί της ανακοπής;
β) Τι θα εξετάσει το δικαστήριο προκειμένου να κάνει δεκτή την αίτηση αναστολής της εκτέλεσης;
γ) Αν ο Β μετά την έκδοση της διταγής πληρωμής κατέβαλε το ποσό των 100.000 ευρώ στον Α, θα μπορούσε να επικαλεστεί τη μερική αυτή εξόφληση με άσκηση ανακοπής του άρθρου 632 ΚΠολΔ, εν όψει του ότι ο Α τον οχλούσε για την καταβολή όλου του ποσού για το οποίο εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής;

ΘΕΜΑ ΙΙΙ
1. Η δεσμευτική ισχύς των αποφάσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας.
2. Η απόδειξη στην εκούσια δικαιοδοσία.

Θα δοθούν απαντήσεις στα  δύο από τα τρία θέματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου