28 Σεπτεμβρίου 2012

Θέματα Ασφαλιστικών Μέτρων - Εκουσίας Δικαιοδοσίας - Ειδικών Διαδικασιών

Σεπτέμβριος 2012: 

ΘΕΜΑ Ι:

1) Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας 

2) Η ικανότητα δικαστικής παράστασης στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων 

3) Οι θετικές προϋποθέσεις εκδόσεως διαταγής πληρωμή 

ΘΕΜΑ ΙΙ:

1) Λειτουργία και χαρακτηριστικά της εφέσεως κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας 

2) Η απόδειξη στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων 

3) Το δεδικασμένο στη δίκη των γαμικών διαφορών  

ΘΕΜΑ ΙΙΙ:

1) Δικονομικά προβλήματα του συναινετικού διαζυγίου 

2) Προϋποθέσεις λήψεως ασφαλιστικών μέτρων σε περιπτώσεις...


...μεταρρυθμίσεως αποφάσεως περί καταδίκης σε περιοδικές παροχές 

3) Τα επαγγελματικά σωματεία ως διάδικοι κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών

Από τα τρία θέματα να απαντηθούν τα δύο.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Ιούνιος 2014

Θέμα I 

1. Η απόδειξη στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 

2. Η απαγόρευση ικανοποιήσεως δικαιώματος στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων. 

3. Οι θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις εκδόσεως διαταγής πληρωμής.  

Θέμα II 

1. Η τριτανακοπή στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 

2. Η προαιρετική ανάκληση των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων. 

3. Καταβολή των μισθωμάτων ως λόγος καταργήσεως της δίκης για την απόδοση της χρήσης του μισθίου. 

Θέμα III 

1. Η ανάκληση των αποφάσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας. 

2. Η εφαρμογή των διατάξεων περί συντηρητικής κατασχέσεως επί δικαστικής μεσεγγυήσεως. 

3. Ομοδικία και παρέμβαση στη διαδικασία των εργατικών διαφορών.  

Από τα 3 θέματα να απαντηθούν τα δύο.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβρης 2014


Θέμα Ι

1. Η απόδειξη στην εκούσια δικαιοδοσία

2. Έννοια και λειτουργία της προσωρινής διαταγής

3. Συνέπειες της μη ασκήσεως ανακοπής κατά της κατά της διαταγής πληρωμής


Θέμα ΙΙ

1. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη της εκούσιας δικαιοδοσίας

2. Η αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων που διατάσσουν ασφαλιστικά μέτρα

3. Έννομες συνέπειες των αποφάσεων που εκδίδονται επί αγωγών περί παραδόσεως ή αποδόσεως της χρήσεως του μισθίου


Θέμα ΙΙΙ

1. Δικονομικά ζητήματα της πτωχευτικής διαδικασίας

2. Έννοια και λειτουργία της προσημειώσεως υποθήκης

3. Η απόδειξη στις γαμικές διαφορές και στις διαφορές  που αναφέρονται στις σχέσεις γονέων και τέκνων

Από τα 3 θέματα να απαντηθούν τα 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2016

ΘΕΜΑ Ι

  1. Δεδικασμένο και εκούσια δικαιοδοσία.
  2. Η ανάκληση των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων.
  3. Η προβολή πραγματικών ισχυρισμών στις ειδικές διαδικασίες.

ΘΕΜΑ ΙΙ

  1. Τι συνιστά και τι δεν συνιστά λόγο ανακλήσεως αποφάσεων στην εκούσια δικαιοδοσία;
  2. Η απαγόρευση ικανοποιήσεως δικαιώματος στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
  3. Το δεδικασμένο της διαταγής πληρωμής.

ΘΕΜΑ ΙΙΙ

  1. Η απόδειξη στην εκούσια δικαιοδοσία.
  2. Το ασφαλιστικό μέτρο της εγγυοδοσίας.
  3. Δικονομικές δυνατότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών.

Από τα τρία θέματα να δοθούν απαντήσεις στα δύο.

--------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

ΘΕΜΑ Ι
1. Διάδικοι στην εκούσια δικαιοδοσία.
2. Έννοια και λειτουργία της προσωρινής διαταγής.
3. Έννομες συνέπειες της απόφασης περί ανακοπής της διαταγής πληρωμής.

ΘΕΜΑ ΙΙ
1. Δικονομικά ζητήματα του κληρονομητηρίου.
2. Προσωρινό δεδικασμένο των ασφαλιστικών μέτρων.
3. Απόδειξη στη δίκη περί προσβολής της πατρότητας.

ΘΕΜΑ ΙΙΙ
1. Απόδειξη στην εκούσια δικαιοδοσία.
2. Προσημείωση υποθήκης ως ασφαλιστικό μέτρο.
3. Έννομες συνέπειες των αποφάσεων επί γαμικών διαφορών.

Από τα τρία θέματα να δοθούν απαντήσεις στα δύο.

--------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2017

ΘΕΜΑ Ι
1. Το δεδικασμένο στην εκούσια δικαιοδοσία.
2.Έννοια και λειτουργία της προσωρινής διαταγής.
3. Συνέπειες της μη ασκήσεως ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής.

ΘΕΜΑ ΙΙ
1.Απόκτηση της ιδιότητας του συμμετέχοντος(τρίτου) στη δίκη της εκούσιας δικαιοδοσίας.
2. Η αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων που διατάσσουν ασφαλιστικά μέτρα.
3. Παρέμβαση και ενεργητική νομιμοποίηση των επαγγελματικών σωματείων στις εργατικές διαφορές.

ΘΕΜΑ ΙΙΙ
1. Υποθέσεις του αστικού και του εμπορικού δικαίου που εκδικάζονται κατά την εκούσια δικαιοδοσία.
2. Έννοια και λειτουργία της προσημείωσης υποθήκης
3.Η απόδειξη στις γαμικές διαφορές και στις διαφορές που αναφέρονται στις σχέσεις γονέων και τέκνων.

Από τα τρία θέματα να δοθούν απαντήσεις στα δύο. Δεν επιτρέπεται η χρήση νομοθετικών κειμένων.--------------------------------------------------------------------------------


Σεπτέμβριος 2017
Θέμα Α

1) Δικονομικά ζητήματα της πτώχευσης
2) Απαγόρευση ικανοποιήσεως του ασφαλιστέου δικαιώματος
3) Το ουσιαστικό δεδικασμένο στις γαμικές διαφορές και στις διαφορές γονέων και τέκνων

 Θέμα Β

1) Η απόδειξη στην εκούσια δικαιοδοσία
2) Το προσωρινό δεδικασμένο των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων
3) Η σχέση της ανακοπής του 933 και της ανακοπής του 632ΚΠολΔ

Θέμα Γ

1) Ζητήματα εφέσεως στην εκούσια δικαιoδοσία
2) Προϋποθέσεις επιβολής και έννομες συνέπειες της συντηρητικής κατάσχεσης
3) Διεθνής Δικαιοδοσία των ημεδαπών δικαστηρίων προς εκδίκαση γαμικών διαφορών και διαφορών από σχέσεις γονέων και τέκνων


--------------------------------------------------------------------------------


Ιούνιος 2019


Θέμα Α

Ο Α υπέβαλε αίτηση για κήρυξη της εταιρείας Β σε πτώχευση (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας). Διατηρεί απαίτηση κατ' αυτής που είναι ληξιπρόθεσμη. Στην αίτηση εκτίθεται ότι η Β έχει παύσει τις πληρωμές της με στοιχεία γενικότητας και μονιμότητας, όπως προβλέπεται κατά νόμο. Η Β δεν παρέστη στη δίκη καίτοι η αίτηση στρεφόταν κατ' αυτής. Κατά τη διαδικασία άσκησε παρέμβαση ο Γ που επίσης διατηρεί απαίτηση κατά της Β και ζήτησε την απόρριψη της αιτήσεως πτωχεύσεως λόγω μη συνδρομής των σχετικών προϋποθέσεων. Μετά από διεξαγωγή αποδείξεων το δικαστήριο πιθανολόγησε την παύση πληρωμών εκ μέρους της Β και εξέδωσε απόφαση με την οποία δέχτηκε την αίτηση του Α και απέρριψε την παρέμβαση του Γ. Θεώρησε επίσης ότι η Β έπρεπε να ερημοδικαστεί. Κατά της απόφασης ο Γ άσκησε έφεση στο αρμόδιο δικαστήριο. Για πρώτη φορά με το δικόγραφο της εφέσεως διατυπώνει νέους πραγματικούς ισχυρισμούς για την κανονική εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Β, ώστε να μην τίθεται θέμα πτωχεύσεως. Παράλληλα, ο Γ, του οποίου η απαίτηση κατά της Β είχε επιδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση (καταψηφιστικής φύσεως), επεδίωξε να εγγράψει υποθήκη ως προβλέπεται κατά νόμο σε ακίνητο της Β (ΑΚ 1263).Ο υποθηκοφύλακας αρνήθηκε την εγγραφή λόγω της εκδόσεως της δικαστικής αποφάσεως για την πτώχευση, κάτι που ο Γ θεωρεί μη νόμιμο, αφού άσκησε έφεση κατά της αποφάσεως και επομένως δεν υφίσταται τελεσιδικία. Σημειώνεται ότι κατά νόμο μετά την πτώχευση δεν επιτρέπονται διωκτικά μέτρα κατά του πτωχού, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής εμπραγμάτων βαρών.

Ερωτάται:
1)Απέκτησε η Β την ιδιότητα του διαδίκου στη σχετική δίκη και παραδεκτώς κρίθηκε ότι ερημοδικάστηκε;
2) Ορθώς έκρινε το δικαστήριο που κήρυξε τη Β σε πτώχευση με βάση τα δεδομένα του πρακτικού;
3)Τι είδους παρέμβαση άσκησε ο Γ στη δίκη;
4)Προβάλλονται παραδεκτώς ισχυρισμοί για την κανονική εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της Β το πρώτον με το δικόγραφο της εφέσεως που άσκησε ο Γ;
5)Παραδεκτώς αρνήθηκε ο υποθηκοφύλακας την εγγραφή της υποθήκης με βάση τα δεδομένα του πρακτικού και ποιες δυνατότητες έχει ο Γ αν φρονεί ότι έχει δίκιο;


Θέμα Β
Μετά από σχετική αίτηση του Α, κατοίκου Αθήνας, εκδόθηκε στις 2.2.2018 από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης διαταγή πληρωμής κατά του Β, κατοίκου Πάτρας, για το ποσό των 300.000, με βάση συναλλαγματική εκδοθείσα και πληρωτέα στα Χανιά. Η διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στον Β στις 10.4.2018. Ο Β κατέθεσε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στις 20.4.2018 ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, την οποία επέδωσε στον Α στις 30.5.2018, με αίτημα την ακύρωσή της, λόγω ελλείψεως της κατά τόπο και καθ'ύλην αρμοδιότητας του δικαστηρίου που την εξέδωσε. Ακολούθως ο Β, έχοντας ενδοιασμούς ως προς το εμπρόθεσμο της ασκήσεως της πιο πάνω ανακοπής, παραιτήθηκε νομίμως από το δικόγραφό της. Στη συνέχεια, ο Α επέδωσε τη διαταγή πληρωμής εκ νέου στον Β στις 30.9.2018. Ο Β κατέθεσε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στις 5.10.2018 ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, την οποία επέδωσε στον Α στις 8.10.2018, με αίτημα την ακύρωσή της, επικαλούμενος τον ίδιο λόγο που είχε προταθεί με την πιο πάνω ανακοπή του (μετά την πρώτη επίδοση της διαταγής πληρωμής). Προσέτι δε, ο Β ζήτησε και πέτυχε την έκδοση αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία ανεστάλη η εκτέλεση της πιο πάνω διαταγής πληρωμής μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεων επί της ασκηθείσας ανακοπής του.

Ερωτάται
1)Είχε ασκηθεί εμπρόθεσμα η ανακοπή του Β μετά την πρώτη επίδοση της διαταγής πληρωμής σ'αυτόν;
2)Ασκείται παραδεκτώς η ανακοπή του Β μετά τη δεύτερη επίδοση της διαταγής πληρωμής σ'αυτόν, ενόψει της προηγηθείσας παραιτήσεώς του από το δικόγραφο της ανακοπής που είχε ήδη ασκήσει (μετά την πρώτη επίδοση της διαταγής πληρωμής σ'αυτόν);
3)Ανεξαρτήτως της απαντήσεως που θα δοθεί στο προηγούμενο ερώτημα, είναι παραδεκτός και βάσιμος ο λόγος ανακοπής του Β; Υπάρχει άλλος βάσιμος λόγος ανακοπής που θα μπορούσε να προταθεί από τον Β;
4)Είναι ορθή η κρίση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ως προς την παραδοχή της αιτήσεως αναστολής της εκτελέσεως της διαταγής πληρωμής;
5)Στην υποθετική περίπτωση που ήθελε κριθεί τελεσιδίκως ως βάσιμος ο λόγος της ανακοπής του Β, θα παραχθεί δεδικασμένο για την ανυπαρξία της απαιτήσεως, για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής;


Θέμα Γ
1)Έννοια, περιεχόμενο και έννομες συνέπειες της προσωρινής διαταγής.
2)Το "προσωρινό δεδικασμένο" των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων.
3)Η δικονομική λειτουργία της προσημείωσης υποθήκης. Να δοθούν απαντήσεις σε δύο από τα τρία θέματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου