28 Σεπτεμβρίου 2012

Θέματα Ασφαλιστικών Μέτρων - Εκουσίας Δικαιοδοσίας - Ειδικών Διαδικασιών

Σεπτέμβριος 2012: 

ΘΕΜΑ Ι:

1) Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας 

2) Η ικανότητα δικαστικής παράστασης στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων 

3) Οι θετικές προϋποθέσεις εκδόσεως διαταγής πληρωμή 

ΘΕΜΑ ΙΙ:

1) Λειτουργία και χαρακτηριστικά της εφέσεως κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας 

2) Η απόδειξη στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων 

3) Το δεδικασμένο στη δίκη των γαμικών διαφορών  

ΘΕΜΑ ΙΙΙ:

1) Δικονομικά προβλήματα του συναινετικού διαζυγίου 

2) Προϋποθέσεις λήψεως ασφαλιστικών μέτρων σε περιπτώσεις...


...μεταρρυθμίσεως αποφάσεως περί καταδίκης σε περιοδικές παροχές 

3) Τα επαγγελματικά σωματεία ως διάδικοι κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών

Από τα τρία θέματα να απαντηθούν τα δύο.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Ιούνιος 2014

Θέμα I 

1. Η απόδειξη στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 

2. Η απαγόρευση ικανοποιήσεως δικαιώματος στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων. 

3. Οι θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις εκδόσεως διαταγής πληρωμής.  

Θέμα II 

1. Η τριτανακοπή στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 

2. Η προαιρετική ανάκληση των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων. 

3. Καταβολή των μισθωμάτων ως λόγος καταργήσεως της δίκης για την απόδοση της χρήσης του μισθίου. 

Θέμα III 

1. Η ανάκληση των αποφάσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας. 

2. Η εφαρμογή των διατάξεων περί συντηρητικής κατασχέσεως επί δικαστικής μεσεγγυήσεως. 

3. Ομοδικία και παρέμβαση στη διαδικασία των εργατικών διαφορών.  

Από τα 3 θέματα να απαντηθούν τα δύο.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβρης 2014


Θέμα Ι

1. Η απόδειξη στην εκούσια δικαιοδοσία

2. Έννοια και λειτουργία της προσωρινής διαταγής

3. Συνέπειες της μη ασκήσεως ανακοπής κατά της κατά της διαταγής πληρωμής


Θέμα ΙΙ

1. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη της εκούσιας δικαιοδοσίας

2. Η αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων που διατάσσουν ασφαλιστικά μέτρα

3. Έννομες συνέπειες των αποφάσεων που εκδίδονται επί αγωγών περί παραδόσεως ή αποδόσεως της χρήσεως του μισθίου


Θέμα ΙΙΙ

1. Δικονομικά ζητήματα της πτωχευτικής διαδικασίας

2. Έννοια και λειτουργία της προσημειώσεως υποθήκης

3. Η απόδειξη στις γαμικές διαφορές και στις διαφορές  που αναφέρονται στις σχέσεις γονέων και τέκνων

Από τα 3 θέματα να απαντηθούν τα 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2016

ΘΕΜΑ Ι

 1. Δεδικασμένο και εκούσια δικαιοδοσία.
 2. Η ανάκληση των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων.
 3. Η προβολή πραγματικών ισχυρισμών στις ειδικές διαδικασίες.

ΘΕΜΑ ΙΙ

 1. Τι συνιστά και τι δεν συνιστά λόγο ανακλήσεως αποφάσεων στην εκούσια δικαιοδοσία;
 2. Η απαγόρευση ικανοποιήσεως δικαιώματος στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
 3. Το δεδικασμένο της διαταγής πληρωμής.

ΘΕΜΑ ΙΙΙ

 1. Η απόδειξη στην εκούσια δικαιοδοσία.
 2. Το ασφαλιστικό μέτρο της εγγυοδοσίας.
 3. Δικονομικές δυνατότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών.

Από τα τρία θέματα να δοθούν απαντήσεις στα δύο.

--------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

ΘΕΜΑ Ι
1. Διάδικοι στην εκούσια δικαιοδοσία.
2. Έννοια και λειτουργία της προσωρινής διαταγής.
3. Έννομες συνέπειες της απόφασης περί ανακοπής της διαταγής πληρωμής.

ΘΕΜΑ ΙΙ
1. Δικονομικά ζητήματα του κληρονομητηρίου.
2. Προσωρινό δεδικασμένο των ασφαλιστικών μέτρων.
3. Απόδειξη στη δίκη περί προσβολής της πατρότητας.

ΘΕΜΑ ΙΙΙ
1. Απόδειξη στην εκούσια δικαιοδοσία.
2. Προσημείωση υποθήκης ως ασφαλιστικό μέτρο.
3. Έννομες συνέπειες των αποφάσεων επί γαμικών διαφορών.

Από τα τρία θέματα να δοθούν απαντήσεις στα δύο.

--------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2017

ΘΕΜΑ Ι
1. Το δεδικασμένο στην εκούσια δικαιοδοσία.
2.Έννοια και λειτουργία της προσωρινής διαταγής.
3. Συνέπειες της μη ασκήσεως ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής.

ΘΕΜΑ ΙΙ
1.Απόκτηση της ιδιότητας του συμμετέχοντος(τρίτου) στη δίκη της εκούσιας δικαιοδοσίας.
2. Η αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων που διατάσσουν ασφαλιστικά μέτρα.
3. Παρέμβαση και ενεργητική νομιμοποίηση των επαγγελματικών σωματείων στις εργατικές διαφορές.

ΘΕΜΑ ΙΙΙ
1. Υποθέσεις του αστικού και του εμπορικού δικαίου που εκδικάζονται κατά την εκούσια δικαιοδοσία.
2. Έννοια και λειτουργία της προσημείωσης υποθήκης
3.Η απόδειξη στις γαμικές διαφορές και στις διαφορές που αναφέρονται στις σχέσεις γονέων και τέκνων.

Από τα τρία θέματα να δοθούν απαντήσεις στα δύο. Δεν επιτρέπεται η χρήση νομοθετικών κειμένων.--------------------------------------------------------------------------------


Σεπτέμβριος 2017
Θέμα Α

1) Δικονομικά ζητήματα της πτώχευσης
2) Απαγόρευση ικανοποιήσεως του ασφαλιστέου δικαιώματος
3) Το ουσιαστικό δεδικασμένο στις γαμικές διαφορές και στις διαφορές γονέων και τέκνων

 Θέμα Β

1) Η απόδειξη στην εκούσια δικαιοδοσία
2) Το προσωρινό δεδικασμένο των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων
3) Η σχέση της ανακοπής του 933 και της ανακοπής του 632ΚΠολΔ

Θέμα Γ

1) Ζητήματα εφέσεως στην εκούσια δικαιoδοσία
2) Προϋποθέσεις επιβολής και έννομες συνέπειες της συντηρητικής κατάσχεσης
3) Διεθνής Δικαιοδοσία των ημεδαπών δικαστηρίων προς εκδίκαση γαμικών διαφορών και διαφορών από σχέσεις γονέων και τέκνων


--------------------------------------------------------------------------------


Ιούνιος 2019


Θέμα Α

Ο Α υπέβαλε αίτηση για κήρυξη της εταιρείας Β σε πτώχευση (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας). Διατηρεί απαίτηση κατ' αυτής που είναι ληξιπρόθεσμη. Στην αίτηση εκτίθεται ότι η Β έχει παύσει τις πληρωμές της με στοιχεία γενικότητας και μονιμότητας, όπως προβλέπεται κατά νόμο. Η Β δεν παρέστη στη δίκη καίτοι η αίτηση στρεφόταν κατ' αυτής. Κατά τη διαδικασία άσκησε παρέμβαση ο Γ που επίσης διατηρεί απαίτηση κατά της Β και ζήτησε την απόρριψη της αιτήσεως πτωχεύσεως λόγω μη συνδρομής των σχετικών προϋποθέσεων. Μετά από διεξαγωγή αποδείξεων το δικαστήριο πιθανολόγησε την παύση πληρωμών εκ μέρους της Β και εξέδωσε απόφαση με την οποία δέχτηκε την αίτηση του Α και απέρριψε την παρέμβαση του Γ. Θεώρησε επίσης ότι η Β έπρεπε να ερημοδικαστεί. Κατά της απόφασης ο Γ άσκησε έφεση στο αρμόδιο δικαστήριο. Για πρώτη φορά με το δικόγραφο της εφέσεως διατυπώνει νέους πραγματικούς ισχυρισμούς για την κανονική εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Β, ώστε να μην τίθεται θέμα πτωχεύσεως. Παράλληλα, ο Γ, του οποίου η απαίτηση κατά της Β είχε επιδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση (καταψηφιστικής φύσεως), επεδίωξε να εγγράψει υποθήκη ως προβλέπεται κατά νόμο σε ακίνητο της Β (ΑΚ 1263).Ο υποθηκοφύλακας αρνήθηκε την εγγραφή λόγω της εκδόσεως της δικαστικής αποφάσεως για την πτώχευση, κάτι που ο Γ θεωρεί μη νόμιμο, αφού άσκησε έφεση κατά της αποφάσεως και επομένως δεν υφίσταται τελεσιδικία. Σημειώνεται ότι κατά νόμο μετά την πτώχευση δεν επιτρέπονται διωκτικά μέτρα κατά του πτωχού, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής εμπραγμάτων βαρών.

Ερωτάται:
1)Απέκτησε η Β την ιδιότητα του διαδίκου στη σχετική δίκη και παραδεκτώς κρίθηκε ότι ερημοδικάστηκε;
2) Ορθώς έκρινε το δικαστήριο που κήρυξε τη Β σε πτώχευση με βάση τα δεδομένα του πρακτικού;
3)Τι είδους παρέμβαση άσκησε ο Γ στη δίκη;
4)Προβάλλονται παραδεκτώς ισχυρισμοί για την κανονική εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της Β το πρώτον με το δικόγραφο της εφέσεως που άσκησε ο Γ;
5)Παραδεκτώς αρνήθηκε ο υποθηκοφύλακας την εγγραφή της υποθήκης με βάση τα δεδομένα του πρακτικού και ποιες δυνατότητες έχει ο Γ αν φρονεί ότι έχει δίκιο;


Θέμα Β
Μετά από σχετική αίτηση του Α, κατοίκου Αθήνας, εκδόθηκε στις 2.2.2018 από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης διαταγή πληρωμής κατά του Β, κατοίκου Πάτρας, για το ποσό των 300.000, με βάση συναλλαγματική εκδοθείσα και πληρωτέα στα Χανιά. Η διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στον Β στις 10.4.2018. Ο Β κατέθεσε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στις 20.4.2018 ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, την οποία επέδωσε στον Α στις 30.5.2018, με αίτημα την ακύρωσή της, λόγω ελλείψεως της κατά τόπο και καθ'ύλην αρμοδιότητας του δικαστηρίου που την εξέδωσε. Ακολούθως ο Β, έχοντας ενδοιασμούς ως προς το εμπρόθεσμο της ασκήσεως της πιο πάνω ανακοπής, παραιτήθηκε νομίμως από το δικόγραφό της. Στη συνέχεια, ο Α επέδωσε τη διαταγή πληρωμής εκ νέου στον Β στις 30.9.2018. Ο Β κατέθεσε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στις 5.10.2018 ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, την οποία επέδωσε στον Α στις 8.10.2018, με αίτημα την ακύρωσή της, επικαλούμενος τον ίδιο λόγο που είχε προταθεί με την πιο πάνω ανακοπή του (μετά την πρώτη επίδοση της διαταγής πληρωμής). Προσέτι δε, ο Β ζήτησε και πέτυχε την έκδοση αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία ανεστάλη η εκτέλεση της πιο πάνω διαταγής πληρωμής μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεων επί της ασκηθείσας ανακοπής του.

Ερωτάται
1)Είχε ασκηθεί εμπρόθεσμα η ανακοπή του Β μετά την πρώτη επίδοση της διαταγής πληρωμής σ'αυτόν;
2)Ασκείται παραδεκτώς η ανακοπή του Β μετά τη δεύτερη επίδοση της διαταγής πληρωμής σ'αυτόν, ενόψει της προηγηθείσας παραιτήσεώς του από το δικόγραφο της ανακοπής που είχε ήδη ασκήσει (μετά την πρώτη επίδοση της διαταγής πληρωμής σ'αυτόν);
3)Ανεξαρτήτως της απαντήσεως που θα δοθεί στο προηγούμενο ερώτημα, είναι παραδεκτός και βάσιμος ο λόγος ανακοπής του Β; Υπάρχει άλλος βάσιμος λόγος ανακοπής που θα μπορούσε να προταθεί από τον Β;
4)Είναι ορθή η κρίση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ως προς την παραδοχή της αιτήσεως αναστολής της εκτελέσεως της διαταγής πληρωμής;
5)Στην υποθετική περίπτωση που ήθελε κριθεί τελεσιδίκως ως βάσιμος ο λόγος της ανακοπής του Β, θα παραχθεί δεδικασμένο για την ανυπαρξία της απαιτήσεως, για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής;


Θέμα Γ
1)Έννοια, περιεχόμενο και έννομες συνέπειες της προσωρινής διαταγής.
2)Το "προσωρινό δεδικασμένο" των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων.
3)Η δικονομική λειτουργία της προσημείωσης υποθήκης. Να δοθούν απαντήσεις σε δύο από τα τρία θέματα.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020

ΘΕΜΑ Ι
Η ανώνυμη εταιρία Α αδυνατεί να ανταποκριθεί στις χρηματικές της υποχρεώσεις. Μετά από μερικούς μήνες αναμονής ο προμηθευτής Β ζήτησε να κηρυχθεί η Α σε πτώχευση με κατάθεση σχετικής αιτήσεως. Κατά νόμο τηρείται η διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Στη δίκη άσκησε παραδεκτώς παρέμβαση η εταιρία Γ που επίσης διατηρεί αξιώσεις κατά της Α. Ζήτησε να απορριφθεί η αίτηση. Όπως ισχυρίσθηκε, η Α μπορεί να ανακάμψει και δεν έχει παύσει τις πληρωμές της, όπως απαιτεί ο νόμος για την κήρυξη πτώχευσης. Με τις προτάσεις του, που κατέθεσε κατά την ημέρα της συζητήσεως ως προβλέπεται κατά νόμο, ο προμηθευτής Β προέβη σε συγκεκριμενοποίηση της αιτήσεώς του με την έκθεση γεγονότων που καθιστούν ορισμένη την αίτησή του.
Το δικαστήριο αρνήθηκε να λάβει υπόψιν του προσκομισθείσα ένορκη βεβαίωση του Β ενώπιον Ειρηνοδίκη με την αιτιολογία ότι δεν κλητεύθηκε για την λήψη της η Α.
Από τις μαρτυρικές αποδείξεις και από τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν το δικαστήριο σχημάτισε πλήρη δικανική πεποίθηση για την ύπαρξη της απαιτήσεως του Β και της εταιρίας Γ κατά της Α. Επιπροσθέτως, θεώρησε ότι υφίστανται όλες οι προϋποθέσεις για την κήρυξη της Α σε πτώχευση. Ως εκ τούτου εξέδωσε απόφαση με την οποία η Α κηρύχθηκε σε πτώχευση. Σημειώνεται ότι το δικαστήριο δεν διαπίστωσε κλήτευση της Α να παραστεί στη δίκη της πτωχεύσεως, δέχθηκε όμως ότι αυτό δεν αποτελεί κώλυμα για την έκδοση αποφάσεως.
Ερωτάται:
α) Είναι ορθή η θέση του δικαστηρίου ότι μπορεί να προβεί σε έκδοση αποφάσεως καίτοι δεν κλητεύθηκε στη δίκη η Α;
β) Τι είδους παρέμβαση άσκησε η Γ στην δίκη;
γ) Ορθώς δεν έλαβε υπόψιν του το δικαστήριο την ένορκη βεβαίωση του Β;
δ) Παραδεκτώς προέβη σε συγκεκριμενοποίηση της αιτήσεώς του ο Β;
ε) Τι μπορεί να πράξει η Α σε σχέση με την εκδοθείσα απόφαση;
στ) Δημιουργείται δεδικασμένο από τη διαπίστωση του δικαστηρίου για την ύπαρξη απαιτήσεων του Β και της Γ κατά της Α;

ΘΕΜΑ ΙΙ
Στις 5.5.2018 απεβίωσε ο Κ στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατοικούσε μόνιμα προ του θανάτου του, αφήνοντας μόνους εγγύτερους συγγενείς τους αδελφούς του Α και Β. Με την από 2/1/2017 ιδιόγραφη διαθήκη του, που δημοσιεύθηκε και κηρύχθηκε κυρία με το από 10.5.2018 πρακτικό του αρμόδιου δικαστηρίου, φέρεται ο Κ να εγκαθιστά τον αδελφό του Α μοναδικό κληρονόμο του, σε ολόκληρη την περιουσία του, δηλαδή σε τρία διαμερίσματα μεγάλης αξίας στην Αθήνα. Πλην όμως, ο Β, έτερος αδελφός του Κ, ισχυρίζεται ότι η πιο πάνω διαθήκη είναι ολοφάνερα πλαστή, τόσο ως προς το περιεχόμενό της, όσο και ως προς την υπογραφή που φέρει, όπως βεβαιώνεται και από σχετική έκθεση γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης ειδικού δικαστικού γραφολόγου. Έτσι, ο Β, προτιθέμενος να διεκδικήσει δικαστικώς το μέρος της κληρονομιαίας περιουσίας που του αναλογεί, ως ένας από τους δύο εξ αδιαθέτου κληρονόμους του Κ, με αίτηση κατά του Α, την οποία απηύθηνε προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ζήτησε με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση των ακινήτων, «αφού συντρέχει άμεσος κίνδυνος χειροτερεύσεως αυτών ή και απώλειας των καρπών τους ή και απώλειας του τιμήματος αυτών σε περίπτωση εκποιήσεώς τους.» Επί της πιο πάνω αιτήσεως του Β, που εκδικάστηκε χωρίς την κλήτευση του καθ’ου (Α), όπως έκρινε σχετικά ο αρμόδιος κατ’ άρθρο 686 παρ.2 ΚΠολΔ δικαστής, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 100/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση και διατάχθηκε η δικαστική μεσεγγύηση των πιο πάνω ακινήτων.
Ερωτάται:
α) Πώς θα μπορούσε ο Β να είχε προστατευθεί αποτελεσματικά έναντι του κινδύνου εκποιήσεως των κληρονομιαίων ακινήτων (από τον Α) έως την έκδοση της πιο πάνω αποφάσεως;
β) Είναι ορθή η απόφαση του δικαστηρίου, στο μέτρο που δεν διατάχθηκε το αιτηθέν από τον Β ασφαλιστικό μέτρο;
γ) Νομίμως συζητήθηκε η πιο πάνω αίτηση χωρίς να κλητευθεί ο Α;
δ) Μπορεί ο Α να ασκήσει κάποιο ένδικο βοήθημα κατά της υπ’ αριθμ. 100/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με ποιες προϋποθέσεις;
ε) Πώς θα εκτελεστεί η απόφαση που διέταξε τη δικαστική μεσεγγύηση των ακινήτων;

ΘΕΜΑ ΙΙΙ
1. Το δεδικασμένο των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων.
2. Αντικείμενο της δίκης επί της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής.
3. Εισαγωγή και εκδίκαση αγωγής με εσφαλμένη διαδικασία.


Θα δοθούν απαντήσεις στα  δύο από τα τρία θέματα

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2020

ΘΕΜΑ I
Η εταιρεία Ε καταγγέλλει τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας του Α για σπουδαίο λόγο. Ο Α υποβάλλει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με την οποία ζητεί να διαταχθεί από το δικαστήριο η συνέχιση της απασχόλησής του προσωρινά από την Ε. Η Ε προς αντίκρουση της αιτήσεως του Α ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η αίτηση ασκείται απαραδέκτως, αφού αποσκοπεί στην απαγορευμένη κατά το άρθρο 692 παρ.4 ΚΠολΔ ικανοποίηση του δικαιώματος του Α προς απασχόληση. Το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση του Α, διατάσσει την προσωρινή απασχόληση του Α από την Ε και ορίζει κατά το άρθρο 693 παρ.1 ΚΠολΔ προθεσμία σαράντα ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης για την άσκηση από τον Α αγωγής περί του κύρους της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας. Ο Α ασκεί την εν λόγω αγωγή την τεσσαρακοστή δεύτερη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης και η Ε υποβάλλει αίτηση ανακλήσεως της αποφάσεως για τον λόγο της μη τηρήσεως από τον Α της ταχθείσας προθεσμίας. Στο μεταξύ, ο Α επισπεύδει κατά της Ε αναγκαστική εκτέλεση για να την εξαναγκάσει σε συμμόρφωση προς την απόφαση, με την επίδοση προς αυτή αντιγράφου της απόφασης.
Ερωτάται
α) Είναι βάσιμος ο ισχυρισμός της Ε προς αντίκρουση της αιτήσεως του Α;
β) Τι θα αποφανθεί το δικαστήριο επί της αιτήσεως ανακλήσεως της αποφάσεως;

γ) Επισπεύδεται νομίμως αναγκαστική εκτέλεση κατά της Ε;


ΘΕΜΑ ΙΙ

Ο Β εξέδωσε στις 8-2-2020 στην Αθήνα μια τραπεζική επιταγή ποσού 150.000 ευρώ πληρωτέα σε διαταγή του Α. Επειδή την ημέρα της εμφάνισής της στην πληρώτρια τράπεζα από τον Α η επιταγή δεν πληρώθηκε από τον εκεί τηρούμενο λογαριασμό του Β, ο Α κετέθεσε αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής για το ως άνω ποσό νομιμοτόκως με επίκληση του ότι ο καθ’ ου οφειλέτης εξέδωσε την ως άνω επιταγή αν και γνώριζε ότι δεν είχε διαθέσιμα κεφάλαια, επισυνάπτοντας την ακάλυπτη επιταγή στη σχετική αίτηση. Ο αρμόδιος δικαστής δέχτηκε την ως αν αίτηση και εξέδωσε διαταγή πληρωμής που υποχρέωνε τον Β να καταβάλει στον Α το ποσό των 150.000 ευρώ. Ο Α δεν επέδωσε τη διαταγή πληρωμής, πλην όμως ο Β πριν την πάροδο διμήνου από την έκδοσή της άσκησε ανακοπή εναντίον της ως άνω διαταγής πληρωμής επικαλούμενος ότι δεν αποδεικνύονται εγγράφως, όπως απαιτείται, τα πραγματικά περιστατικά που ανέφερε ο Α στην αίτησή του. Ταυτόχρονα ο Β άσκησε και αίτηση αναστολής της εκτέλεσης της ως άνω διαταγής πληρωμής.

Ερωτάται:
α) Νομίμως εκδόθηκε η ως άνω διαταγή πληρωμής και τι θα αποφασίσει το αρμόδιο δικαστήριο επί της ανακοπής;
β) Τι θα εξετάσει το δικαστήριο προκειμένου να κάνει δεκτή την αίτηση αναστολής της εκτέλεσης;
γ) Αν ο Β μετά την έκδοση της διταγής πληρωμής κατέβαλε το ποσό των 100.000 ευρώ στον Α, θα μπορούσε να επικαλεστεί τη μερική αυτή εξόφληση με άσκηση ανακοπής του άρθρου 632 ΚΠολΔ, εν όψει του ότι ο Α τον οχλούσε για την καταβολή όλου του ποσού για το οποίο εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής;

ΘΕΜΑ ΙΙΙ
1. Η δεσμευτική ισχύς των αποφάσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας.
2. Η απόδειξη στην εκούσια δικαιοδοσία.

Θα δοθούν απαντήσεις στα  δύο από τα τρία θέματα

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιούνιος 2021 
ΘΕΜΑ Ι
Εκφάνσεις του ανακριτικού συστήματος στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και στην εκούσια δικαιοδοσία. 
ΘΕΜΑ ΙΙ
Ο δανειστής Α ύστερα από αίτησή του πέτυχε την έκδοση στις 10-3-2021 μιας διαταγής πληρωμής κατά του οφειλέτη του Β για ποσό 60.000 ευρώ, βάσει μιας ισόποσης τραπεζικής επιταγής έκδοσης του Β την οποίαν (διαταγή πληρωμής) επέδωσε στον τελευταίο στις 30-3-2021. Ο Β άσκησε νόμιμα ανακοπή κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής με την οποία ζητούσε την ακύρωσή της για τους εξής λόγους: α) ότι έχει εξοφλήσει μετά την έκδοση της ως άνω διαταγής πληρωμής και συγκεκριμένα στις 20-3-2021 το ποσό αυτό με καταβολή του σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του Α, β) ότι η ως άνω επιταγή εκδόθηκε χάριν καταβολής τιμήματος πώλησης από τον Α σ’ αυτόν ενός αυτοκινήτου, το οποίο όμως παρουσίασε πραγματικά ελαττώματα που αναφέρει στην ανακοπή (ηλεκτρικά και μηχανικά προβλήματα). Ερωτάται: α) Είναι παραδεκτοί (νόμιμοι) οι ως άνω λόγοι ανακοπής; β) Αν το δικαστήριο απορρίψει την ανακοπή ως απαράδεκτη, μπορεί να ασκήσει νέα ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής που επιδίδει για δεύτερη φορά ο Α στον Β; γ) Τι θα αποφάσιζε το δικαστήριο αν ο Α ρημοδικούσε στη δίκη της εναντίον του ανακοπής; δ) Αν ο Α είχε ασκήσει αγωγή κατά του Β για την ίδια ιστορική και νομική αιτία και το ίδιο αίτημα, θα μπορούσε να υποβάλει αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του Β; 
ΘΕΜΑ ΙΙΙ
 Η Ο Α, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής και εν διαστάσει σύζυγος του Β, κατοίκου Πειραιά, κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στις 10-6-2021 κατά του Β στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ζήτησε α) να υποχρεωθεί ο Β να της καταβάλλει στην αρχή κάθε μήνα, για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου τους, ως προσωρινή διατροφή το ποσό των 500 ευρώ και β) να ρυθμιστεί προσωρινά η χρήση της συζυγικής τους οικίας στο Πειραιά που ανήκει κατά κυριότητα στον Β και να παραχωρηθεί η χρήση της αποκλειστικά σε αυτήν. Μεταγενέστερα, η Α κατέθεσε αίτηση με αυτοτελές δικόγραφο για έκδοση προσωρινής διαταγής ζητώντας να απαγορευθεί στον Β να πλησιάζει την οικία της στο Χαλάνδρι, διότι μετά την επίδοση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στον Β, αυτό την απείλησε κατ’ επανάληψη και την εξύβρισε παρουσία του τέκνου. Προς απόδειξη της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, η Α προσκόμισε και επικαλέστηκε κατά την συζήτησή της ένορκη βεβαίωση της οικιακής βοηθού τους, η οποία λήφθηκε χωρίς προηγούμενη κλήτευση του Β. Το δικαστήριο δικάζοντας την αίτηση προσωρινής διαταγής τη δέχτηκε. Ο Β κατέθεσε αίτηση ανάκλησης της προσωρινής διαταγής επικαλούμενος νομικά και αποδεικτικά σφάλματα δηλ. Ότι το Πρωτοδικείο Αθηνών ήταν τοπικά αναρμόδιο και ότι ουδέποτε απείλησε ή εξύβρισε την Α. 
Ερωτάται: 
α) Παραδεκτά εισάγεται η αίτηση από την Α για έκδοση προσωρινής διαταγής με το ως άνω περιεχόμενο;
β) Παραδεκτώς προσκομίζεται από την Α στο δικαστήριο η ως άνω ένορκη βεβαίωση; 
γ) Είναι νόμιμο το αίτημα του Β για ανάκληση της προσωρινής διαταγής; 
δ) Τι θα έπραττε το δικαστήριο αν είτε η Α είτε ο Β δεν εμφανιζόταν την ημέρα της δικασίμου στην συζήτηση της σχετικής αίτησης για την διατροφή και την χρήση της συζυγικής οικίας, παρά το ότι είχαν κλητευθεί νόμιμα; 

Να δοθούν απαντήσεις στα δύο από τα τρία θέματα.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σεπτέμβριος 2021 
ΘΕΜΑ Ι

Ύστερα από αίτησ του Α εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 500/2020 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από μία έγγραφη σύμβαση δανείου κατά του Β, με την οποία αυτός υποχρεωνόταν να καταβάλει στον Α ποσό 200.000€. Πριν από την επίδοσή της στον Β, αυτός πληροφορηθείς από τον δικηγόρο του την ύπαρξη της ως άνω διαταγής πληρωμής, ασκεί ανακοπή εναντίον της και επικαλείται ότι έχει εξοφλήσει το ως άνω ποσό. Το δικαστήριο απέρριψε την ανακοπή ως αόριστη. Ο Β ασκεί έφεση κατά της ως άνω απόφασης και ταυτόχρονα υποβάλλει με ίδιο δικόγραφο αίτηση αναστολής της εκτέλεσης της ως άνω διαταγής πληρωμής. 

Ερωτάται:

α. Παραδεκτώς ασκείται η ανακοπή πριν την επίδοση της διαταγής πληρωμής;
β. Παραδεκτώς ασκείται η αίτηση αναστολής της εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο;
γ. Αν ο Α επέδιδε την ως άνω διαταγή πληρωμής στον Β και η ανακοπή του Β εναντίον της απορριπτόταν ως αόριστη και επέδιδε για δεύτερη φορά ο Α την διαταγή πληρωμής στον Β, θα μπορούσε αυτός να ασκήσει ανακοπή εναντίον της;

ΘΕΜΑ ΙΙ

Ο Α με αίτησή του ζήτησε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών να διαταχθεί η προσημείωση υποθήκης επί της λεπτομερώς αναφερόμενης στην αίτηση ακίνητης περιουσίας του Β, προς εξασφάλιση μίας απαίτησης ύψους 300.000€ από αδικοπραξία (έκδοση ακάλυπτης επιταγής). Το δικαστήριο δέχτηκε την αίτηση και διέταξε την προσημείωση υποθήκης επί της ακίνητης περιουσίας του Β μέχρι του ως άνω ποσού. Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στο οποίο εκδικαζόταν η τακτική αγωγή των διαδίκων για την ως άνω αδικοπραξία ο Β κατέθεσε αυτοτελή αίτηση ανάκλησης της ως άνω απόφασης ασφαλιστικών μέτρων επικαλούμενος ότι εσφαλμένως το δικαστήριο δέχτηκε την ύπαρξη της εναντίον του απαίτησης του Α.  

Ερωτάται:

α. Είναι ορθή η απόφαση του δικαστηρίου που διέταξε την προσημείωση υποθήκης της περιουσίας του Β;
β. Θα μπορούσε το δικαστήριο να διατάξει αντί της προσημείωσης υποθήκης την συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας του Β;
γ. Παραδεκτώς ζητεί την ανάκληση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων ο Β;
δ. Επί ερημοδικίας μόνο του αιτούντος Α, τι θα αποφασίσει το δικαστήριο;

ΘΕΜΑ ΙΙ

Η νομικήφύση της προσωρινής διαταγής και οι προϋποθέσεις έκδοσης και ανάκλησής της.

Να δοθούν απαντήσεις στα δύο από τα τρία θέματα.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2022
 
ΘΕΜΑ Ι

Ανάκληση ή μεταρρύθμιση αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων.
 
ΘΕΜΑ ΙΙ

Η Τράπεζα Α ύστερα από αίτηση και προσκομιδή των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων πέτυχε τον Ιούνιο 2021 την έκδοση μιας διαταγής πληρωμής κατά του Β με την οποία υποχρεωνόταν αυτός να καταβάλει στην Α το ποσό των 50.000 ευρώ από σύμβαση δανείου. Η διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στον Β, ο οποίος άσκησε ανακοπή εναντίον της επικαλούμενος ως λόγους, α) ότι η σχετική αίτηση ήταν αόριστη, διότι δεν εκθέτει ούτε το χρόνο, ούτε τους όρους σύναψης του δανείου, ούτε το χρόνο αποπληρωμής του ως άνω ποσού, β) ότι η απόδοση του ποσού του δανείου είχε συμφωνηθεί με την τράπεζα να γίνει στις 20-5-2022 και όχι τον Μάιο 2021, γ) ότι εν πάση περιπτώσει, μετά την έκδοση της διαταγής πληρωμής προέβη στην τμηματική εξόφληση μέρους του ως άνω δανείου εκ ποσού 20.000 ευρώ με αναφορά συγκεκριμένων ποσών και ημερομηνιών. Στη δίκη της ως άνω ανακοπής, η τράπεζα αντικρούοντας τον ως άνω δεύτερο λόγο φοβούμενη μήπως αυτός γίνει δεκτός και εξαφανιστεί η διαταγή πληρωμής ισχυρίστηκε ότι ο Β έχει αναγνωρίσει αφηρημένα την οφειλή του προς αυτήν. Το δικαστήριο δικάζοντας την ως άνω ανακοπή απέρριψε αυτήν δεχόμενο ότι η απαίτηση της Α έχει αναγνωριστεί από τον Β. 

Ερωτάται: 

α) Θα ήταν βάσιμοι και παραδεκτοί οι ως άνω λόγοι ανακοπής του Β; 
β) Είναι ορθή η απόφαση του δικαστηρίου που απέρριψε την ανακοπή με την πιο πάνω αιτιολογία; 
γ) Αν η ανακοπή γινόταν δεκτή και ακυρωνόταν η διαταγή πληρωμής και ο Β είχε εν τω μεταξύ καταβάλει το ποσό των 50.000 ευρώ, θα μπορούσε να ασκήσει αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση και να αναζητήσει το ποσό;
 
ΘΕΜΑ ΙΙΙ

Ο Α υπέβαλε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου αίτηση για κήρυξη του Β σε πτώχευση (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας). Διατηρεί απαίτηση κατ’ αυτού, που είναι ληξιπρόθεσμη. Στην αίτηση εκτίθεται ότι ο Β έχει παύσει τις πληρωμές του με στοιχεία γενικότητας και μονιμότητας. Ο Β δεν παρέστη στη δίκη, καίτοι κλητεύθηκε νομότυπα στη συζήτηση της αιτήσεως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ορισθείσα δικάσιμο. Ο Γ, που επίσης διατηρεί απαίτηση κατά του Β,  άσκησε παρέμβαση κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο με απλή προφορική δήλωση που καταχωρίστηκε στα πρακτικά, ζητώντας την απόρριψη της αιτήσεως πτωχεύσεως λόγω μη συνδρομής των σχετικών προϋποθέσεων. Με τις προτάσεις του, που κατέθεσε κατά την ημέρα της συζητήσεως, ως προβλέπεται κατά νόμο, ο Α προέβη σε συγκεκριμενοποίηση της αιτήσεώς του με την έκθεση γεγονότων, που καθιστούν ορισμένη την αίτησή του. Το δικαστήριο, συνάγοντας τεκμήριο ομολογίας ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων κηρύξεως της πτωχεύσεως λόγω της απουσίας του Β, εξέδωσε απόφαση με την οποία δέχθηκε την αίτηση του Α, κηρύσσοντας την πτώχευση του Β και απέρριψε την παρέμβαση του Γ ως απαράδεκτη. 

Ερωτάται: 

α) Τι είδους παρέμβαση άσκησε ο Γ στη δίκη; Ορθώς απορρίφθηκε από το δικαστήριο; 
β) Παραδεκτώς προέβη σε συγκεκριμενοποίηση της αιτήσεώς του ο Α; 
γ) Ορθώς έκρινε το δικαστήριο που, συνεπεία της απουσίας του Β, συνήγαγε τεκμήριο ομολογίας αυτού ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων κηρύξεως της πτωχεύσεώς του; 
δ) Πώς μπορεί να προστατευθεί ο Β κατά της αποφάσεως που κήρυξε την πτώχευση αυτού;
 
Να δοθούν απαντήσεις στα δύο από τα τρία θέματα.

1 σχόλιο:

 1. Γεια σας, επικοινωνήστε με το παραπάνω email για πίστωση. χρειάζεστε επιχειρηματικό ή προσωπικό δάνειο; Εκδίδουμε δάνεια από 3.000 € έως 600.000.000 € σε ιδιώτες και εταιρείες με επιτόκιο 2% ετησίως. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μέσω e-mail: (dakany.endre@gmail.com)

  Επείγουσα προσφορά δανείου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή