28 Σεπτεμβρίου 2012

Θέματα Ασφαλιστικών Μέτρων - Εκουσίας Δικαιοδοσίας - Ειδικών Διαδικασιών

Σεπτέμβριος 2012: 

ΘΕΜΑ Ι:

1) Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας 

2) Η ικανότητα δικαστικής παράστασης στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων 

3) Οι θετικές προϋποθέσεις εκδόσεως διαταγής πληρωμή 

ΘΕΜΑ ΙΙ:

1) Λειτουργία και χαρακτηριστικά της εφέσεως κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας 

2) Η απόδειξη στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων 

3) Το δεδικασμένο στη δίκη των γαμικών διαφορών  

ΘΕΜΑ ΙΙΙ:

1) Δικονομικά προβλήματα του συναινετικού διαζυγίου 

2) Προϋποθέσεις λήψεως ασφαλιστικών μέτρων σε περιπτώσεις...


...μεταρρυθμίσεως αποφάσεως περί καταδίκης σε περιοδικές παροχές 

3) Τα επαγγελματικά σωματεία ως διάδικοι κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών

Από τα τρία θέματα να απαντηθούν τα δύο.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Ιούνιος 2014

Θέμα I 

1. Η απόδειξη στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 

2. Η απαγόρευση ικανοποιήσεως δικαιώματος στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων. 

3. Οι θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις εκδόσεως διαταγής πληρωμής.  

Θέμα II 

1. Η τριτανακοπή στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 

2. Η προαιρετική ανάκληση των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων. 

3. Καταβολή των μισθωμάτων ως λόγος καταργήσεως της δίκης για την απόδοση της χρήσης του μισθίου. 

Θέμα III 

1. Η ανάκληση των αποφάσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας. 

2. Η εφαρμογή των διατάξεων περί συντηρητικής κατασχέσεως επί δικαστικής μεσεγγυήσεως. 

3. Ομοδικία και παρέμβαση στη διαδικασία των εργατικών διαφορών.  

Από τα 3 θέματα να απαντηθούν τα δύο.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβρης 2014


Θέμα Ι

1. Η απόδειξη στην εκούσια δικαιοδοσία

2. Έννοια και λειτουργία της προσωρινής διαταγής

3. Συνέπειες της μη ασκήσεως ανακοπής κατά της κατά της διαταγής πληρωμής


Θέμα ΙΙ

1. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη της εκούσιας δικαιοδοσίας

2. Η αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων που διατάσσουν ασφαλιστικά μέτρα

3. Έννομες συνέπειες των αποφάσεων που εκδίδονται επί αγωγών περί παραδόσεως ή αποδόσεως της χρήσεως του μισθίου


Θέμα ΙΙΙ

1. Δικονομικά ζητήματα της πτωχευτικής διαδικασίας

2. Έννοια και λειτουργία της προσημειώσεως υποθήκης

3. Η απόδειξη στις γαμικές διαφορές και στις διαφορές  που αναφέρονται στις σχέσεις γονέων και τέκνων

Από τα 3 θέματα να απαντηθούν τα 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2016

ΘΕΜΑ Ι

  1. Δεδικασμένο και εκούσια δικαιοδοσία.
  2. Η ανάκληση των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων.
  3. Η προβολή πραγματικών ισχυρισμών στις ειδικές διαδικασίες.

ΘΕΜΑ ΙΙ

  1. Τι συνιστά και τι δεν συνιστά λόγο ανακλήσεως αποφάσεων στην εκούσια δικαιοδοσία;
  2. Η απαγόρευση ικανοποιήσεως δικαιώματος στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
  3. Το δεδικασμένο της διαταγής πληρωμής.

ΘΕΜΑ ΙΙΙ

  1. Η απόδειξη στην εκούσια δικαιοδοσία.
  2. Το ασφαλιστικό μέτρο της εγγυοδοσίας.
  3. Δικονομικές δυνατότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών.

Από τα τρία θέματα να δοθούν απαντήσεις στα δύο.

--------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

ΘΕΜΑ Ι
1. Διάδικοι στην εκούσια δικαιοδοσία.
2. Έννοια και λειτουργία της προσωρινής διαταγής.
3. Έννομες συνέπειες της απόφασης περί ανακοπής της διαταγής πληρωμής.

ΘΕΜΑ ΙΙ
1. Δικονομικά ζητήματα του κληρονομητηρίου.
2. Προσωρινό δεδικασμένο των ασφαλιστικών μέτρων.
3. Απόδειξη στη δίκη περί προσβολής της πατρότητας.

ΘΕΜΑ ΙΙΙ
1. Απόδειξη στην εκούσια δικαιοδοσία.
2. Προσημείωση υποθήκης ως ασφαλιστικό μέτρο.
3. Έννομες συνέπειες των αποφάσεων επί γαμικών διαφορών.

Από τα τρία θέματα να δοθούν απαντήσεις στα δύο.

--------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2017

ΘΕΜΑ Ι
1. Το δεδικασμένο στην εκούσια δικαιοδοσία.
2.Έννοια και λειτουργία της προσωρινής διαταγής.
3. Συνέπειες της μη ασκήσεως ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής.

ΘΕΜΑ ΙΙ
1.Απόκτηση της ιδιότητας του συμμετέχοντος(τρίτου) στη δίκη της εκούσιας δικαιοδοσίας.
2. Η αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων που διατάσσουν ασφαλιστικά μέτρα.
3. Παρέμβαση και ενεργητική νομιμοποίηση των επαγγελματικών σωματείων στις εργατικές διαφορές.

ΘΕΜΑ ΙΙΙ
1. Υποθέσεις του αστικού και του εμπορικού δικαίου που εκδικάζονται κατά την εκούσια δικαιοδοσία.
2. Έννοια και λειτουργία της προσημείωσης υποθήκης
3.Η απόδειξη στις γαμικές διαφορές και στις διαφορές που αναφέρονται στις σχέσεις γονέων και τέκνων.

Από τα τρία θέματα να δοθούν απαντήσεις στα δύο. Δεν επιτρέπεται η χρήση νομοθετικών κειμένων.--------------------------------------------------------------------------------


Σεπτέμβριος 2017
Θέμα Α
1) Δικονομικά ζητήματα της πτώχευσης
2) Απαγόρευση ικανοποιήσεως του ασφαλιστέου δικαιώματος
3) Το ουσιαστικό δεδικασμένο στις γαμικές διαφορές και στις διαφορές γονέων και τέκνων

 Θέμα Β
1) Η απόδειξη στην εκούσια δικαιοδοσία
2) Το προσωρινό δεδικασμένο των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων
3) Η σχέση της ανακοπής του 933 και της ανακοπής του 632ΚΠολΔ

Θέμα Γ
1) Ζητήματα εφέσεως στην εκούσια δικαιoδοσία
2) Προϋποθέσεις επιβολής και έννομες συνέπειες της συντηρητικής κατάσχεσης
3) Διεθνής Δικαιοδοσία των ημεδαπών δικαστηρίων προς εκδίκαση γαμικών διαφορών και διαφορών από σχέσεις γονέων και τέκνων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου