17 Ιουνίου 2012

8 Πρακτικά Εφαρμογών Πολιτικής Δικονομίας (Επιλύθηκαν στο Κλιμάκιο του Καθηγητή Γ. Ορφανίδη - Εαρινό Εξάμηνο 2012)


Πρακτικό 1ο:

Ο Α άσκησε κατά του Β αγωγή στο αρμόδιο πολιτικό δικ/ριο με αίτημα να καταδικασθεί να του μεταβιβάσει κυριότητα αγρού λόγω πώλησης. Στην αγωγή αναφέρει την κατάρτιση με συμβολαιογραφικό έγγραφο της 08.01.1992 προσυμφώνου πωλήσεως μεταξύ Α και Β για την πώληση του αγρού έναντι συγκεκριμένου τιμήματος 50.000 ευρώ. Κατά τη συζήτηση της αγωγής ο Β ζήτησε την απόρριψή της ισχυριζόμενος ότι το προσύμφωνο πωλήσεως είχε καταρτιστεί εικονικά προς αποτροπή δανειστών του Β, που επεδίωκαν να ικανοποιηθούν από τα περιουσιακά του στοιχεία. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι άκυρη για τον ίδιο λόγο ήταν και η μεταβίβαση και παράδοση άλλου δεύτερου αγρού του Β προς τον Α που έγινε δυνάμει του ίδιου προσυμφώνου πωλήσεως της 08.01.1992. Ο Α επικαλέστηκε και...

...προσκόμισε στη δίκη συμβολαιογραφικό έγγραφο που περιείχε το προσύμφωνο πώλησης για τον αγρό.

Το δικαστήριο κατά την συζήτηση εξέτασε μάρτυρες που πρότειναν οι διάδικοι για τον ισχυρισμό της εικονικότητας, όμως τελικά μετά την εξέταση των μαρτύρων και των δυο πλευρών και την εκτίμηση των τελείως αντίθετου περιεχομένου καταθέσεών του, δε μπόρεσε να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για την εικονικότητα ή μη του προσυμφώνου πωλήσεως.

Ερωτάται:

α) Ορθά το δικαστήριο εξέτασε μάρτυρες για την εικονικότητα;

β) Τι θα αποφασίσει τελικά το δικ/ριο; Μπορεί να αναβάλει την έκδοση απόφασης;

γ) Η απόφαση που τυχόν εκδοθεί θα έχει επιπτώσεις σε τυχόν μελλοντική αγωγή του Β κατά του Α με αίτημα την αναγνώριση της ακυρότητας της μεταβίβασης του 2ου αγρού λόγω εικονικότητας;

δ) Θα μπορούσε ο Β να εγείρει αγωγή κατά του Α με αίτημα να αναγνωρισθεί η εικονικότητα των πράξεών που μνημονεύονται στο συμβ. έγγραφο της 08.01.1992;

ε) Αν υποτεθεί ότι το προσύμφωνο πωλήσεως της 08.01.1992 μεταξύ Α και Β είχε καταρτιστεί με ιδιωτικό έγγραφο, η απόφαση του δικ/ρίου θα ήταν διαφορετική;

στ) Ανάλογα με την απάντησή σας ως προς το περιεχόμενο της εκδοθησομένης απόφασης του δικ/ρίου σχετικα με τα ερωτήματα α, β και ε ποιοι παραδεκτοί λόγοι αναίρεσης θα μπορούσαν να προβληθούν;

-------------------------------------------

Πρακτικό 2ο:

Ο Α απεβίωσε στην Αθήνα σε προχωρημένη ηλικία. Κατείχε κινητή και ακίνητη περιουσία. Προς έκπληξή τους τα τέκνα του Β και Γ διαπίστωσαν λίγο αργότερα πως όλη την περιουσία ο Α τη διέθεσε με διαθήκη στις Δ και Ε. Τα τέκνα αμφισβήτησαν την εγκυρότητα της διαθήκης επειδή ο πατέρας τους κατά το χρόνο σύνταξης της δημόσιας διαθήκης εστερείτο της κρίσης του λογικού ένεκα πνευματικής νόσου. Για το λόγο αυτό άσκησαν στο αρμόδιο πρωτοδικείο ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι αγωγή κατά των Δ και Ε με αίτημα ν’αναγνωριστεί η ακυρότητα της διαθήκης λόγω στέρησης της χρήσεως του λογικού και έλλειψης συνείδησης των πραττομένων. Κατά τη συζήτηση παρέστη μόνο η Δ η οποία αρνήθηκε την αγωγή. Μεταξύ άλλων επικαλέστηκε ότι στη διαθήκη ο συμβολαιογράφος βεβαιώνει ρητά με πράξη του ότι εξέτασε το θέμα της ικανότητας του Α προς σύνταξη της διαθήκης κατι το οποίο βεβαίωσαν κατά την αποδεικτική διαδικασία και οι μάρτυρες της Δ που ήταν συγχρόνως και μάρτυρες κατά τη σύνταξη της διαθήκης. Εκδόθηκε απόφαση που απέρριψε την αγωγή ως προς τη Δ ενώ κήρυξε απαράδεκτη την συζήτηση ως προς την Ε. Κατόπιν άσκησης εφέσεως εκ μέρους των Β και Γ εξαφανίστηκε η προσβαλλόμενη και έγινε δεκτή η αγωγή ως προς τη Δ. Εν τω μεταξύ επισπεύδεται συζήτηση της υπόθεσης και ως προς την Ε.

Ερωτάται:

α) Παραδεκτά ασκήθηκε η έφεση;

β) Ποια η αποδεικτική σημασία της βεβαίωσης του συμβολαιογράφου;

γ) Εξετάστηκαν παραδεκτά οι μάρτυρες;

-------------------------------------------------

Πρακτικό 3ο

Ο Α ως πωλητής κατήρτισε προσύμφωνο πωλήσεως με τον β ως αγοραστή σε σχέση με ένα αγρόκτημα. Παράλληλα παραχώρησε τη χρήση του αγροκτήματος ενώ ο Β κατέβαλε το συμφωνηθέν τίμημα. Τα συμβαλλόμενα μέρη αμέλησαν να υπογράψουν το οριστικό συμβόλαιο. Μετά από χρόνια ο Α που όλα αυτά τα χρόνια μετερχόταν εμπορία. Κηρύχθηκε σε πτώχευση. Ως σύνδικος ορίστηκε ο Γ ο οποίος άρχισε να επιμελείται των εργασιών της πτώχευσης με σκοπό να προβεί σε ρευστοποίηση της περιουσίας του Α για να ικανοποιηθούν οι πιστωτές του. Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώνει την ύπαρξη του αγροκτήματος που κατά κυριότητα ανήκε στον Α. Δρομολογεί προς τούτο την εκτελεστική διαδικασία για την πώλησή του με πλειστηριασμό. Μόλις πληροφορείται ο Β την εξέλιξη αυτή ασκεί ανακοπή του 936 ΚπολΔ επικαλούμενος ως λόγο αυτής την καταχρηστική άσκηση δικαιώματος εκ μέρους του Γ.

Ερωτάται: 

α) Είναι βάσιμος ο λόγος της ανακοπής; 

β) Η απάντηση στο ερώτημα διαφέρει εάν αντί του προσυμφώνου είχε καταρτιστεί οριστικό συμβόλαιο πώλησης με συμβολ.πράξη που όμως δεν είχε μεταγραφεί κατά το χρόνο της πτώχευσης ή της κατάσχεσης; 

γ) Η νομική κατάσταση είναι διαφορετική και στις δυο περιπτώσεις δηλ. και στην περιπτωση της πτώχευσης και στην περιπτωση της ατομικής αναγκ.εκτέλεσης, εάν είχε λάβει χώρα ο πλειστηριασμός χωρίς στο μεταξύ να είχε αντιδράσει ο Β; 

δ) Πώς διαμορφώνεται το ζήτημα αν αντί δανειστών του Α δανειστές του Β είχαν επιληφθεί του περιουσιακού στοιχείου του αγροκτήματος με επιβολή κατάσχεσης επ’αυτού; Θα μπορούσε ο Α να επικαλεστεί το δικαίωμα κυριότητάς του;

-------------------------------------------------------

Πρακτικό 4ο

Ο Α άσκησε αγωγή κατά του Β με αίτημα να διαρρηχθεί η σύμβαση πωλήσεως ακινήτου που κατήρτισαν (ενοχική και εμπράγματη) λόγω απάτης που μετήλθε ο εναγόμενος. Ειδικότερα ισχυρίσθηκε ότι ως κύριος του ακινήτου  είχε συμφωνήσει την πώλησή του με καταβολή τιμήματος 800.000 ευρώ, όμως για λόγους περιορισμού του φόρου ματαβίβασης κατόπιν παράκλησης του Β, είχε αναγραφεί στο συμβόλαιο ως τίμημα το ποσό των 150.000 ευρώ. Ο Β αρνήθηκε την αγωγή. Ισχυρίστηκε ότι το αναφερόμενο ποσό στο συμβόλαιο ήταν και το συμφωνηθέν τίμημα. Παράλληλα υποστήριξε ότι δεν θα έπρεπε να επιτραπεί η εμμάρτυρος απόδειξη σε σχέση με την εικονικότητα καθότι αυτό απαγορεύεται εκ του νόμου. Η αγωγή μετά τη διεξαγωγή αποδείξεων και με μάρτυρες απερρίφθη. Κατά της απόφασης άσκησε έφεση ο Α με τον ισχυρισμό ότι εσφαλμένα απερρίφθη η αγωγή αφού και στη βάση της απαντήσεως του εναγομένου για συμφωνηθέν τίμημα 150.000 ευρώ η σύμβαση ήταν άκυρη λόγω δυσαναλογίας παροχής και αντιπαροχής. Υποστήριξε ότι το τίμημα που αναφέρεται στο συμβόλαιο ήταν κατά πολύ μικρό σε σχέση με την πραγματική αξία του ακινήτου.

Ερωτάται:

α) Είναι βάσιμος ο λόγος έφεσης;

β) Ορθώς εξετάστηκαν οι μάρτυρες σε σχέση με το πραγματικό γεγονός της εικονικότητας;

γ) Εμποδίζεται ο Α να προβάλει άλλους λόγους ακυρότητας της πώλησης αν ήθελε υποτεθεί ότι η απορριπτική απόφαση του πρωτοδικείου καθίσταται τελεσίδικη; Αν ναι, πώς μπορεί να προστατευτεί ο Β;

-------------------------------------------------------------

Πρακτικό 5ο

Με απόφαση Γενικής Συνέλευσης Οικοδομικού Συνεταιρισμού διεγράφησαν ορισμένα μέλη μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. λόγω καθυστέρησης εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους. Κατά νόμο η σχετική απόφαση της Γ.Σ περι διαγραφής μπορεί να προσβληθεί μέσα σε ένα μήνα από τη νόμιμη κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενό της περί διαγραφής της αποφάσεως. Με την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής αποσβέννυται το προς ακύρωση δικαίωμα του διαγραφέντος μέλους και η απόφαση της Γ.Σ καθίσταται απρόσβλητη. 

Με βάση τα παραπάνω τα διαγραφέντα μέλη άσκησαν στο αρμόδιο δικ/ριο αγωγή για ακύρωση της Γ.Σ περί διαγραφής τους. Στην αγωγή δε διαλαμβανόταν ο χρόνος κατά τον οποίο έλαβαν γνώση της απόφασης της Γ.Σ για τη διαγραφή. Το 1οβάθμιο και το 2οβάθμιο δικ/ριο απέρριψαν την αγωγή για ακύρωση της απόφασης της Γ.Σ περί διαγραφής ως αόριστη επειδή δεν αναφερόταν σ’αυτή το χρονικό μέρος της γνώσης της απόφασης. Μετά από άσκηση αναιρέσεως το ανώτατο δικ/ριο έκρινε ότι δεν ήταν αναγκαία για το ορισμένο της αγωγής η αναφορά του χρόνου που έλαβαν γνώση τα μέλη της αποφάσεως της Γ.Σ. Αντίθετα ο εναγόμενος συνεταιρισμός ήταν εκείνος που έπρεπε να επικαλεσθεί για την απόκρουση της αγωγής ως ασκηθείσας εκπροθέσμως του χρόνου γνώσεως.

Ερωτάται: Ορθά έκρινε το δικ/ριο;

------------------------------------------------------------------

Πρακτικό 6ο

Ο Α άσκησε στο Πολυμ. Πρωτοδ. Αθηνών αγωγή κατά του Β με αίτημα να καταδικαστεί να του καταβάλει το ποσό των 50.000 ευρώ ως εγγυητής σε σύμβαση δανείου που είχε καταρτίσει ο Α με τον Γ. Στην αγωγή ισχυρίστηκε ότι ο Γ δεν επέστρεψε το ποσό  του δανείου ως όφειλε την ημέρα που ήταν επιστρεπτέο με αποτέλεσμα η απαίτηση του εκ του δανείου να καταστεί ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Αυτό σημαίνει συγχρόνως ότι δύναται να αξιώσει και την καταβολή  του σχετικού ποσού από τον εγγυητή Β.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο Β αντέταξε με τις προτάσεις του ότι η αγωγή είναι αόριστη αν όχι νόμω αβάσιμη επειδή σ’αυτή ο ενάγων δε μνημονεύει αν για την παροχή της εγγυήσεως τηρήθηκε ο έγγραφος τύπος που απαιτεί το 849 ΑΚ. 

Ο Α απαντώντας στον ισχυρισμό αυτό του Β με την προσθήκη-αντίκρουση των σχετικών προτάσεων του απάντησε ότι ο Β ήταν εκείνος που έπρεπε να επικαλεστεί την τυχόν έλλειψη του τύπου και όχι ο ίδιος που θα έπρεπε να ισχυριστεί το γεγονός της τηρήσεώς του. Σε κάθε περίπτωση δηλώνει τώρα με την προσθήκη-αντίκρουση ότι η εγγύηση είχε δοθεί εγγράφως και ότι ανεξάρτητα απ’το γεγονός αυτό προσκομίζει στο δικ/ριο το έγγραφο με την παροχή εγγύησης. 

Ερωτάται: Τι θα πράξει το δικαστήριο;

---------------------------------------------------------

Πρακτικό 7ο

Ο Α διατηρεί κατά του Β ληξιπρόθεσμη απαίτηση και πέτυχε την έκδοση τελεσίδικου καταψηφιστικής αποφάσεως. Οφείλεται το ποσό των 50.000 ευρώ. Μετά την επιταγή προς εκούσια συμμόρφωση και την τήρηση της νόμιμης προδικασίας ο Α επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια του πιστωτικού ιδρύματος Γ ως τρίτου για απαίτηση που διατηρεί ο Β κατά του πιστωτικού ιδρύματος από σύμβαση καταθέσεως. Την ίδια μέρα το κατασχετήριο έγγραφο κοινοποιήθηκε και στον οφειλέτη. Δυο μέρες μετά την κατάσχεση του Α προέβη σε αναγκαστική κατάσχεση και έτερος δανειστής του Β στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα ενώ τη 2η ημέρα «αναγγέλθηκε» στο πιστωτικό ίδρυμα και το ελληνικό δημόσιο για απαιτήσεις του κατά του Β. Εντός της προθεσμίας των 8 ημερών (αρ. 958) το πιστωτικό ίδρυμα προέβη σε καταφατική δήλωση. Ακολούθησαν κατασχέσεις και άλλων δανειστών μετά από ένα μήνα.

Ερωτάται:

α) Πώς γίνεται η κατάσχεση απαιτήσεων;

β) Τι συνέπειες έχει αυτή;

γ) Προβλέπεται στάδιο αναγγελιών;

δ) Επιτρέπονται οι πολλαπλές κατασχέσεις;

ε) Αν υποτεθεί ότι το πιστωτικό ίδρυμα έχει ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις κατά του Β επηρρεάζει αυτό την όλη προβληματική;

στ) Πώς διαμορφώνεται το πράγμα εάν ο οφειλέτης ανέλαβε μετά την πρώτη κατάσχεση το υπόλοιπο ποσό της καταθέσεως του, το πλέον δηλαδή των 50.000 ευρώ ποσό;

ζ) Αν ήθελε υποτεθεί ότι αντί για απαίτηση ο Β διατηρούσε κατά του πιστωτικού ιδρύματος Γ απαίτηση για χρυσές λίρες και ανώνυμες μετοχές από σύμβαση παρακαταθήκης, η νομική κατάσταση θα ήταν διαφορετική;

------------------------------------------------------------------

Πρακτικό 8ο:

Ο Α άσκησε στο Πολυμ. Πρωτοδ. Αγωγή κατά του Β με αίτημα να καταδικαστεί σε δήλωση βουλήσεως για τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου στον ενάγοντα. Κατά την αγωγή ο Β απέκτησε το ακίνητο με χρήματα που υπεξαίρεσε από τον Α ώστε να στοιχειοθετείται σχετική αξίωση του Α κατά του Β με βάση το ουσιαστικό δίκαιο. Οι δύο διάδικοι εκπροσωπήθηκαν στη δίκη από πληρεξούσιους δικηγόρους. Απαιτήθηκαν εκετενείς αποδείξεις λόγω της υφής της υπόθεσης. Κατά τη διάρκεια της δίκης στον πρώτο βαθμό αποθνήσκει ο Β. Το στοιχείο αυτό δεν εισφέρθηκε στη δίκη που  απόφαση που έκανε δεκτή την αγωγή. Με πρωτοβουλία του Α η απόφαση επιδόθηκε στο δικηγόρο του Β, τον Γ. Ο Γ που γνώριζε το γεγονός του θανάτου του εντολέα του προβαίνει σε άσκηση έφεσης.

Ερωτάται:

α) Είναι υποστατή και έγκυρη η εκδοθείσα απόφαση;

β) Είναι νόμιμη η επίδοση της απόφασης στον Γ ως πληρεξούσιο δικηγόρο του ήδη αποβιώσαντος;

γ) Παραδεκτά άσκησε έφεση ο Γ;

δ) Έχει σημασία για την αντιμετώπιση του θέματος αν ο Α γνώριζε την εκδημία του Β;

2 σχόλια:

  1. Αν κάποιος έχει τις λύσεις των παραπάνω πρακτικών που επιλύθηκαν στις παραδόσεις του εαρινού εξαμήνου(α κλιμάκιο)παρακαλείται θερμά να τις αναρτήσει(έστω για κάποια από αυτά).Ευχαριστώ πολύ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αν κάποιος έχει τις λύσεις των παραπάνω πρακτικών που επιλύθηκαν στις παραδόσεις του εαρινού εξαμήνου(α κλιμάκιο)παρακαλείται θερμά να τις αναρτήσει(έστω για κάποια από αυτά).Ευχαριστώ πολύ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή