27 Δεκεμβρίου 2011

Υποτροφίες ΙΚΥ για Προπτυχιακούς Φοιτητές

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Ακαδημαϊκού έτους 2009-2010


    Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί υποτροφίες και βραβεία σε φοιτητές Πανεπιστημίων / Τ.Ε.Ι που διακρίθηκαν :

α) Στις εξετάσεις Εισαγωγής στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το έτος 2010.

β) Στην  Επίδοσή τους στα εξάμηνα σπουδών ακαδ. έτους 2009-2010.

Ειδικότερα:

     1. Η υποτροφία για κάθε δικαιούχο συνίσταται σε εφάπαξ χορήγηση...

...χιλίων τετρακοσίων εξήντα επτά Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€1.467,35).
   
     2. Τα βραβεία συνίστανται σε χορήγηση ειδικού διπλώματος και εφάπαξ ποσού διακοσίων ενενήντα τριών Ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (€ 293,47) με σκοπό την αγορά επιστημονικών βιβλίων του γνωστικού αντικειμένου τους.

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

    Για την απονομή των υποτροφιών και βραβείων (όπως περιγράφονται ανωτέρω) οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες γενικές και ειδικές προϋποθέσεις:

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.    Να έχουν ελληνική Εθνικότητα ή Ιθαγένεια.

2.    Το προσωπικό τους εισόδημα να μην υπερβαίνει ετησίως τις δώδεκα χιλιάδες Ευρώ (€12.000) και το οικογενειακό τους τις πενήντα τρεις  χιλιάδες Ευρώ (€ 53.000). Το όριο του οικογενειακού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά χίλια πεντακόσια Ευρώ (€1.500) για το δεύτερο και τρίτο τέκνο και κατά τρεις χιλιάδες Ευρώ (€ 3.000) από το τέταρτο και άνω.

3.    ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΒΑΘΜΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 8,50, ΕΝΩ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ  ΜΕ  ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΩΤΕΡΩ.

4.    Να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό.


ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Για τις υποτροφίες εισαγωγής:

i. Να έχουν επιτύχει με την πρώτη συμμετοχή τους στις Γενικές εξετάσεις εισαγωγής, του έτους 2010 με μόρια εισαγωγής τουλάχιστον 19.200 (με άριστα τα 24.000), 17.600 (με άριστα τα 22.000), 16.100 (με άριστα τα 20.000) και να έχουν εγγραφεί ως πρωτοετείς στο Τμήμα ή τη Σχολή που εισήχθησαν.

ii. Φοιτητής που ενώ πέτυχε σε ορισμένο Τμήμα ή Σχολή και μετεγγράφηκε (με πρόβλεψη νόμου), σε αντίστοιχο άλλου Πανεπιστημίου/ ΤΕΙ διεκδικεί την υποτροφία ή το βραβείο από το Τμήμα ή τη Σχολή στην οποία πέτυχε.

2. Για τις υποτροφίες επίδοσης:

Να έχουν επιτύχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6,51 σε κλίμακα βαθμολογίας 0-10 σε όλα τα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, εντός της πρώτης ή τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης εξεταστικής περιόδου του ακαδ. έτους για το οποίο χορηγείται η υποτροφία (άρθρο 23 του ν. 2413/17-6-1996).
Ειδικότερα, για τη χορήγηση ή μη της υποτροφίας λαμβάνονται υπόψη τα συγκεκριμένα μαθήματα του προβλεπόμενου  προγράμματος σπουδών κάθε ακαδ. έτους.
Στην περίπτωση που ο φοιτητής έχει περάσει μαθήματα που ανήκουν στο προβλεπόμενο πρόγραμμα σπουδών επόμενων ακαδημαϊκών ετών, αυτά συνυπολογίζονται για τη χορήγηση υποτροφίας κατά το ακαδημαϊκό έτος , στο οποίο αυτά ενδεικτικά ανήκουν.
Δεν μπορούν όμως μαθήματα του προβλεπόμενου προγράμματος σπουδών που ανήκουν σε επόμενα ακαδ. έτη να συνυπολογιστούν στα μαθήματα του τρέχοντος ακαδ. έτους για τη χορήγηση  της υποτροφίας.
Επισημαίνεται ότι δεν δικαιούνται υποτροφίας φοιτητές που δεν έχουν περάσει κάποιο από τα προβλεπόμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, του υπό κρίση για τη χορήγηση της υποτροφίας ακαδ. έτους.
Όπου δεν ορίζεται ενδεικτικός αριθμός μαθημάτων, ισχύει ως ενδεικτικός αριθμός αυτός που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των μαθημάτων όλων των ετών φοίτησης δια του αριθμού των ετών φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου από το συγκεκριμένο Τμήμα.

3.    Για τα βραβεία εισαγωγής:

i. Να έχουν επιτύχει με την πρώτη συμμετοχή τους στις Γενικές εξετάσεις εισαγωγής του έτους 2010 με μόρια εισαγωγής τουλάχιστον 19.200 (με άριστα τα 24000), 17.600 (με άριστα τα 22.000), 16.100 (με άριστα τα 20.000) και να έχουν εγγραφεί ως πρωτοετείς στο Τμήμα ή τη Σχολή που εισήχθησαν.

ii. Φοιτητής που ενώ πέτυχε σε ορισμένο Τμήμα ή Σχολή και μετεγγράφηκε (με πρόβλεψη νόμου), σε αντίστοιχο άλλου Πανεπιστημίου/ ΤΕΙ διεκδικεί την υποτροφία ή το βραβείο από το Τμήμα ή τη Σχολή στην οποία πέτυχε.

4.    Για τα βραβεία επίδοσης:

Να έχουν επιτύχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6,51 σε κλίμακα βαθμολογίας 0-10 σε όλα τα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, εντός της πρώτης ή τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης εξεταστικής περιόδου του ακαδ. έτους για το οποίο χορηγείται η υποτροφία (άρθρο 23 του ν. 2413/17-6-1996).
           
Ειδικότερα, για τη χορήγηση ή μη της υποτροφίας λαμβάνονται υπόψη τα συγκεκριμένα μαθήματα του προβλεπόμενου προγράμματος σπουδών κάθε ακαδ. έτους.
Στην περίπτωση που ο φοιτητής έχει περάσει μαθήματα που ανήκουν στο προβλεπόμενο πρόγραμμα σπουδών επόμενων ακαδ. ετών, αυτά συνυπολογίζονται για τη χορήγηση υποτροφίας κατά το ακαδ. έτος , στο οποίο αυτά ενδεικτικά ανήκουν.
Δεν μπορούν όμως μαθήματα του προβλεπόμενου προγράμματος σπουδών που ανήκουν σε επόμενα ακαδ. έτη να συνυπολογιστούν στα μαθήματα του τρέχοντος ακαδ. έτους για τη χορήγηση  της υποτροφίας.
Επισημαίνεται ότι δεν δικαιούνται υποτροφίας φοιτητές που δεν έχουν περάσει κάποιο από τα προβλεπόμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, του υπό κρίση για τη χορήγηση της υποτροφίας ακαδ. έτους.
Όπου δεν ορίζεται ενδεικτικός αριθμός μαθημάτων, ισχύει ως ενδεικτικός αριθμός αυτός που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των μαθημάτων όλων των ετών φοίτησης δια του αριθμού των ετών φοίτησης, που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου από το συγκεκριμένο Τμήμα.

Επισημαίνεται ότι:

    Φοιτητής που ενώ πέτυχε σε ορισμένο Τμήμα ή Σχολή, μετεγγράφηκε (με πρόβλεψη νόμου), σε αντίστοιχο άλλου Πανεπιστημίου/ ΤΕΙ διεκδικεί την υποτροφία ή το βραβείο από το Τμήμα ή τη Σχολή στην οποία πέτυχε.
    Υποτροφία επίδοσης δεν χορηγείται στα δύο εξάμηνα του τελευταίου έτους σπουδών του Τμήματος, διότι η υποτροφία χορηγείται  και  από την εισαγωγή σ’ αυτό, με βάση την επίδοσή στις Γενικές εξετάσεις.
    Ο αριστούχος απόφοιτος (βαθμός πτυχίου 8,51 και άνω) λαμβάνει μόνο βραβείο και όχι υποτροφία επίδοσης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης ,που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.
    Υποτροφία δεν χορηγείται σε υποψηφίους που έχουν υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης, που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου από το Τμήμα τους.
    Υποτροφία ή βραβείο δεν χορηγείται στους φοιτητές που φοιτούν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές ή είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου Πανεπιστημίου/ Τ.Ε.Ι. ή είναι ομογενείς υπότροφοι του Ι.Κ.Υ.
    Υποτροφία δεν χορηγείται στους φοιτητές που το ετήσιο προσωπικό τους εισόδημα καθώς και των γονέων τους υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται στο κεφάλαιο II ,παρ. 1i και 1ii.
Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις χορηγείται μόνον τιμητικός τίτλος.


ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1.    Η σειρά προτεραιότητας αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση υποτροφίας επίδοσης ορίζεται με βάση την απόλυτη βαθμολογική σειρά επιτυχίας κατά φθίνουσα σειρά, αφού ληφθούν υπόψη τα εξής:

α. Οι υποτροφίες επίδοσης χορηγούνται με πρώτο κριτήριο την οικονομική κατάσταση του ιδίου του φοιτητή (εφόσον το δηλωθέν ετήσιο προσωπικό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τις € 12.000 και των γονέων του τις € 53.000) και δεύτερο κριτήριο την επίδοσή του.
Το όριο των € 53.000 προσαυξάνεται κατά 1.500€ για το δεύτερο και τρίτο τέκνο και κατά € 3.000 από το τέταρτο τέκνο και άνω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο δηλωθέν εισόδημα συναθροίζονται και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά εφόσον υπάρχουν και δεν προέρχονται από εφάπαξ παροχή λόγω συνταξιοδότησης ή αποζημίωσης και απόλυσης του υπόχρεου ή της συζύγου. Τέλος, για τον υπολογισμό του ορίου του οικογενειακού εισοδήματος δεν υπολογίζονται τα ακαθάριστα έσοδα ατομικών επιχειρήσεων. Τα εισοδήματα αυτά εμφανίζονται στον πίνακα Δ του εκκαθαριστικού σημειώματος της Δ.Ο.Υ.

β. Για την απονομή των βραβείων που συνίστανται σε γραπτό δίπλωμα και στη χορήγηση του χρηματικού  ποσού των 293,47€ λαμβάνεται υπόψη μόνον η επίδοση του φοιτητή με βάση την οποία  κατατάσσεται στην πρώτη θέση κατά βαθμολογική σειρά επιτυχίας.

Φοιτητής που η βαθμολογία του τον κατατάσσει πρώτο στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγής του 2010 και επίδοσης στα εξάμηνα σπουδών του ακαδ. έτους 2009-2010 είναι δυνατόν να λάβει και την υποτροφία επίδοσης (€1.467,35), εφόσον  πληροί και τους όρους των οικονομικών προϋποθέσεων.

2.    Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας για την κάλυψη της θέσης ή των θέσεων υποτροφιών επίδοσης, η υποτροφία χορηγείται σε εκείνον που έχει το χαμηλότερο προσωπικό και οικογενειακό εισόδημα.

Πλήρης υποτροφία χορηγείται στους φοιτητές των οποίων και τα δηλούμενα προσωπικά και οικογενειακά εισοδήματα είναι απολύτως ίσα. Σε αυτή την περίπτωση, η υποβολή σχετικών αποδεικτικών παραστατικών κρίνεται αναγκαία.
                                          
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

    Οι υποψήφιοι, που δικαιούνται υποτροφίας επίδοσης και βραβείου, καλούνται εγγράφως με βάση την απόλυτη βαθμολογική σειρά επίδοσης να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής -σε εύλογη προθεσμία- τα εξής δικαιολογητικά:

i.    Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο Ι.Κ.Υ.)

ii.    Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας μόνο για τις υποτροφίες επίδοσης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) για το προσωπικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του φοιτητή καθώς και των γονέων του, του έτους 2009 (οικονομικό έτος 2010) ή βεβαίωση ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.

    Η Γραμματεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον στοιχεία εφόσον θεωρεί ότι θεμελιώνουν το δικαίωμα του φοιτητή να λάβει την υποτροφία επίδοσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.    Η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει ανακοίνωση με τα ονόματα των δικαιούχων λήψης υποτροφιών και βραβείων και ορίζει εύλογη προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών από τους φοιτητές με βάση την απόλυτη βαθμολογική σειρά επίδοσης.

2.    Η Γραμματεία του Τμήματος, μετά την παρέλευση της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής, η οποία υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ.
(www. iky.gr), τα στοιχεία των υποψηφίων υποτρόφων και να εκτυπώσει τους τελικούς πίνακες. 
    


    Οι τελικοί πίνακες των υποψηφίων υποτρόφων, υπογεγραμμένοι από τον Πρόεδρο του Τμήματος και
συνοδευόμενοι μόνο από τις αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις, πρέπει να περιέλθουν στο Ι.Κ.Υ. το αργότερο έως την ημερομηνία που καθορίζεται στο διαβιβαστικό έγγραφό του.

3.    Οι επιταγές (δίγραμμες) αποστέλλονται στις διευθύνσεις των δικαιούχων, όπως δηλώθηκαν στα μηχανογραφικά τους δελτία.

Κάθε παράλειψη π.χ. αριθμού ταυτότητας, ταχυδρομικού κώδικα κ.τ.λ. έχει ως συνέπεια τη μη έκδοση της επιταγής ή του γραπτού διπλώματος.
    Μετά τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας δεν γίνονται δεκτοί από το Ι.Κ.Υ πίνακες υποψηφίων –ανεξαρτήτως λόγου- ενώ οι ακάλυπτες προγραμματισμένες θέσεις αυτόματα και οριστικά ανακαλούνται.
    Το ύψος της υποτροφίας για κάθε ακαδ. έτος καθώς και τυχόν επί μέρους ζητήματα, που είναι ενδεχόμενο να ανακύψουν και που δεν περιλαμβάνονται στον Κανονισμό, ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.

                                *Απρίλιος , 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου