31 Δεκεμβρίου 2011

Θέματα Ατομικού Εργατικού Δικαίου

Ιούνιος 2010:

ΘΕΜΑ Α:

1. Ποιο είναι το νόμιμο ημερήσιο και το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο; Τι είναι υπερεργασία και πώς αμείβεται η υπερεργασία; Πώς αμείβεται η παράνομη (ή κατ' εξαίρεση) υπερωρία; Ποιος ο χρόνος παραγραφής των...

...αποδοχών της υπερεργασίας και των υπερωριών;

2. Πότε η σύμβαση εργασίας είναι άκυρη; Πώς λύεται η άκυρη σύμβαση εργασίας;

3. (ΠΡΑΚΤΙΚΟ) Η επιχείρηση Ε απασχολεί 60 εργαζομένους οι οποίοι λαμβάνουν ως αποδοχές 2000 Ευρώ το μήνα βάσει ατομικών συμβάσεων εργασίας και επί πλέον λαμβάνουν βάσει επιχειρησιακής συνήθειας bonus, το οποίο εκταμιεύεται ανά τρίμηνο. Ο Δ αγοράζει την επιχείρηση Ε και 10 μήνες μετά τη μεταβίβαση εκπονεί επιχειρηματικό σχέδιο εξυγίανσης, το οποίο προβλέπει ότι θα μειωθούν οι αποδοχές των εργαζομένων κατά 20%, θα καταργηθεί το bonus και θα απολυθούν 9 εργαζόμενοι, τρεις (3) ανά ημερολογιακό μήνα. Πράγματι ο Δ 10 μήνες μετά τη μεταβίβαση θέτει σε εφαρμογή το παραπάνω επιχειρηματικό σχέδιο.

Ερωτάται:

α) Ποιες αποδοχές οφείλει να καταβάλλει ο Δ στο προσωπικό μετά τη μεταβίβαση;

β) Πώς χαρακτηρίζετε τη μείωση των αποδοχών κατά 20% και την κατάργηση του bonus;

γ) Πώς μπορούν να αντιδράσουν οι εργαζόμενοι στα παραπάνω μέτρα του εργοδότη;

δ) Οι απολύσεις 3 εργαζομένων ανά ημερολογιακό μήνα συνιστούν ομαδικές απολύσεις;

ε) Οι απολυόμενοι μισθωτοί θα λάβουν αποζημίωση και αν ναι με ποια προϋπηρεσία και με ποιες αποδοχές θα υπολογισθεί το ύψος της αποζημιώσεως;

ΘΕΜΑ Β:

1.

α) Υπό ποιες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το νόμο, οφείλεται αποζημίωση στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου;

β) Τι γνωρίζετε για τους νομοθετικούς περιορισμούς της συμβατικής ελευθερίας στη σύναψη ή την ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου;

2. Πώς καταρτίζεται η σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης; Τι δικαιώματα έχει κατά του εργοδότη του ο εργαζόμενος που προσελήφθη με προφορική σύμβαση μερικής απασχόλησης;

3. (ΠΡΑΚΤΙΚΟ) Η επιχείρηση Ε έχει 100 άτομα προσωπικό. Λόγω περιορισμού της οικονομικής της δραστηριότητας, η Ε απολύει την 1.2.2010 4 μισθωτούς και τους καταβάλλει τη νόμιμη αποζημίωση. Στις 16.02.2010 η Ε απολύει τον προϊστάμενό του λογιστηρίου Α και τον υπάλληλο Β ο οποίος εργαζόταν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που θα έληγε στις 31.12.2010. Η Ε δεν τηρεί τον έγγραφο τύπο κατά την καταγγελία ούτε καταβάλλει αποζημίωση, επειδή τους θεωρεί υπόπτους υπεξαίρεσης ποσού 500.000 ευρώ σε βάρος της περιουσίας της. Την επόμενη μέρα , 17.02.2010, η Ε καταθέτει εναντίον των Α και Β μήνυση για υπεξαίρεση. Την 1.6.2010 οι Α και Β ασκούν αγωγή κατά της Ε και ζητούν να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της καταγγελίας και να καταδικασθεί η Ε να τους καταβάλλει μισθούς υπερημερίας από 16.02.2010 και εφεξής. Ως λόγους ακυρότητας της καταγγελίας αναφέρουν τη μη τήρηση της διαδικασίας του νόμου περί ομαδικών απολύσεων, τη μη τήρηση του εγγράφου τύπου και τη μη καταβολή αποζημίωσης. Επικουρικώς, ζητούν να τους καταβληθεί η αποζημίωση απολύσεως.

Ερωτάται:

α) Έπρεπε η Ε να τηρήσει τη διαδικασία των ομαδικών απολύσεων;

β) Ασκήθηκε νόμιμα από την Ε το δικαίωμα καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας των Α και Β χωρίς τήρηση εγγράφου τύπου και χωρίς καταβολή αποζημίωσης;

γ) Θα γίνουν δεκτές από το δικαστήριο οι αξιώσεις των Α και Β για καταβολή μισθών υπερημερίας και, επικουρικώς, για καταβολή αποζημίωσης;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οκτώβριος 2011:

ΘΕΜΑ Α:

1. Επιτρέπεται η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου από τον εργοδότη πριν από την πάροδο του ορισμένου χρόνου; Αν ναι η καταγγελία αυτή είναι αιτιώδης ή αναιτιώδης δικαιοπραξία; Στην περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου ο εργοδότης έχει υποχρέωση να κάνει εγγράφως την καταγγελία και να αναγράψει στο έγγραφο την αιτία της καταγγελίας;

2. Οι διευθύνοντες υπάλληλοι δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές και επίδομα αδείας; Επίσης δικαιούνται να λάβουν πρόσθετη αμοιβή αν εργασθούν μετά τη λήξη του ωραρίου τους ή κατά τη νύχτα;

3. (Πρακτικό) Ο μισθωτός Μ κατέστρεψε από αμέλεια ένα μηχάνημα του εργοδότη αξίας 6.000 ευρώ. Κατόπιν αυτού ο Ε μείωσε μονομερώς κατά 600 ευρώ το μισθό του Μ και για δέκα μήνες, μέχρι δηλαδή να καλύψει τη ζημιά των 6.000 ευρώ που του προκάλεσε ο Μ. Ο Μ αποκρούει τη μείωση του μισθού του και δηλώνει ότι δε θα προσφέρει την εργασία του στον Ε, μέχρι ο τελευταίος να τερματίσει τη μείωση του μισθού του.

Ερωτάται:

α) Πώς χαρακτηρίζετε τη μείωση του μισθού από τον Ε;

β) Είχε δικαίωμα ο Ε να μειώσει κατά 600 ευρώ το μισθό, προκειμένου να συμψηφίσει το ποσό αυτό με τη ζημία που του προκάλεσε ο Μ;

γ) Έχει δικαίωμα ο Μ να λαμβάνει τις αποδοχές του για όσο χρονικό διάστημα αρνείται να εργασθεί στον Ε, μέχρις ότου ο τελευταίος να τερματίσει τη μείωση του μισθού;

ΘΕΜΑ Β:

1. Τι γνωρίζετε για την επίσχεση εργασίας;

2. Τι γνωρίζετε για την προστασία της μητρότητας ως προς την καταγγελία της σύμβασης εργασίας;

3. (Πρακτικό) Ο εργαζόμενος-ταμίας Μ εκνευρισμένος γιατί ο εργοδότης δεν του είχε δώσει προαγωγή, σπάει από πρόθεση ένα αντικείμενο αξίας της επιχείρησης Ε. Η εργοδότρια Ε τον απολύει την ίδια στιγμή κοινοποιώντας του έγγραφο, αλλά χωρίς να του καταβάλει τη νόμιμη αποζημίωση. Ο Μ ασκεί αγωγή και ζητεί να αναγνωριστεί η ακυρότητα της καταγγελίας, και να καταβληθούν μισθοί υπερημερίας. Η Ε, πέραν των άλλων, προτείνει προς συμψηφισμό, ως προς τις αγωγικές αξιώσεις, την απαίτησή της κατά του Μ λόγω της καταστροφής που πραγματοποίησε.

Ερωτάται:

Είναι νόμιμη η παραπάνω καταγγελία; Εάν όχι, ποιο είναι το πρόβλημα και τι θα έπρεπε να πράξει η Ε; Είναι νόμιμη η ένσταση συμψηφισμού;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Μάρτιος 2012:

ΘΕΜΑ Α:

1. Ποιοί θεωρούνται διευθύνοντες υπάλληλοι και ποιες προϋποθέσεις συντρέχουν για να θεωρηθεί ένας εργαζόμενος διευθύνων υπάλληλος; Δικαιούνται οι διευθύνοντες υπάλληλοι να λαμβάνουν άδεια με αποδοχές και να λαμβάνουν υπερωρίες ή υπερεργασία, αν εργάζονται πέραν του ωραρίου τους;

2. Πώς λύεται η άκυρη σύμβαση εργασίας; Αμείβεται ο εργαζόμενος που απασχολείται με άκυρη σύμβαση εργασίας;

3. (Πρακτικό) Ο ταμίας Τ της επιχείρησης Ε  εμφανίζει έλλειμμα 100.000€, το οποίο δεν μπορεί να εξηγήσει ούτε να καλύψει. Κατόπιν αυτού η επιχείρηση Ε καταγγέλλει τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου του Τ χωρίς να του καταβάλει αποζημίωση, γιατί υποψιάζεται ότι ο Τ έχει διαπράξει υπεξαίρεση. Ένα χρόνο μετά την καταγγελία ο Τ ασκεί αγωγή κατά της Ε, με την οποία ζητεί:

α) να αναγνωρισθεί ότι η καταγγελία είναι άκυρη, επειδή δεν του καταβλήθηκε η νόμιμη αποζημίωση και

β) να καταδικασθεί η επιχείρηση ε να του καταβάλει μισθούς υπερημερίας από την επομένη της καταγγελίας μέχρι την ημερομηνία της δίκης.

Ποιά πρέπει να είναι η απόφαση του δικαστηρίου;

ΘΕΜΑ Β: 

1. Σε ποιες περιπτώσεις και υπό ποιες προϋποθέσεις δεν υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλει αποζημίωση λόγω καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου;

2. Ποιά είναι η ευθύνη εργοδότη σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος σε μισθωτό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ;

3. (Πρακτικό) Στη σύμβαση εργασίας του μισθωτού μ προβλέπεται ως τόπος εργασίας του το κατάστημα της Θεσσαλονίκης. Ο εργοδότης Ε ανακοινώνει μετά από μερικούς μήνες ότι τον μεταθέτει λόγω μειώσεως του κύκλου εργασιών στο κατάστημα των Αθηνών. Ο μισθωτός Μ μεταβαίνει στην Αθήνα αποδεχόμενος την εργοδοτική εντολή. Μετά από μερικούς μήνες αντιλαμβανόμενος τις δυσκολίες προσαρμογής στο νέο τόπο κατοικίας, ασκεί αγωγή ισχυριζόμενος ότι κακώς μετετέθη.

Ερωτάται:

α) είναι βάσιμος ο ισχυρισμός αυτός και ποιά θα πρέπει να είναι η απόφαση του Δικαστηρίου;

β) Εάν υποθέσουμε ότι είναι βάσιμος ο ισχυρισμός, πώς χαρακτηρίζετε την απόφαση του Ε και ποια δικαιώματα θα μπορούσε να ασκήσει ο Μ;

Να απαντήσετε στο ένα από τα δύο θέματα με τα υποερωτήματά του. Οι απαντήσεις να είναι αιτιολογημένες.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2012:

ΘΕΜΑ Α:

1. Πότε ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος και ποιες είναι οι έννομες συνέπειες της υπερημερίας του;

2. Ο υπάλληλος Υ προσελήφθη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (διάρκειας 3 ετών). Με τη σύμβαση συμφωνήθηκε ότι αποκλείεται η απόλυση του Υ κατά τη διάρκεια του ορισμένου χρόνου για οποιονδήποτε λόγο και, αν τυχόν ο εργοδότης απολύσει τον Υ - κατά παράβαση της συμφωνίας - θα του καταβάλει 150.000,00 ευρώ. Πώς κρίνετε το κύρος της συμφωνίας αυτής;

3. (ΠΡΑΚΤΙΚΟ) Ο Τ προσελήφθη ως τεχνικός δ/ντής από την ΑΕ με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Με τη σύμβαση συμφωνήθηκε ότι αν ο Τ απολυθεί από την ΑΕ θα του καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση και επί πλέον 20 μηνιαίοι μισθοί ως πρόσθετη αποζημίωση. Ο Τ αποδείχθηκε εντελώς ακατάλληλος για την εργασία για την οποία είχει προσληφθεί αλλά και για οποιαδήποτε άλλη εργασία. Επί πλέον αποδείχθηκε ότι ο Τ υπεξαίρεσε εργαλεία της ΑΕ αξίας 8.000,00 ευρώ. Κατόπιν αυτού η ΑΕ απέλυσε τον Τ εγγράφως, ενώ είχαν συμπληρωθεί 18 μήνες από την πρόσληψή του και του κατέβαλε μόνο τη νόμιμη αποζημίωση. Ο Τ τέσσερις (4) μήνες μετά την απόλυσή του ασκεί αγωγή κατά της ΑΕ με την οποία ζητεί: α) Να αναγνωρισθεί ότι η γενομένη καταγγελία ήταν άκυρη, β) Να καταδικαστεί η ΑΕ να του καταβάλει αποδοχές υπερημερίας για το χρονικό διάστημα από την απόλυσή του μέχρι την ημερομηνία συζητήσεως της αγωγής.

Ερωτάται:

Είναι νόμιμη και έγκυρη η καταγγελία της συμβάσεως του Τ; Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του δικαστηρίου;

ΘΕΜΑ Β:

1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την κατάρτιση συμβάσεως μερικής απασχόλησης και ποιες οι συνέπειες εάν δεν τηρηθούν;

2. Τι γνωρίζετε για την καταγγελία της συμβάσεως εργασία εγκύου;

3. (ΠΡΑΚΤΙΚΟ) Ο εργαζόμενος Ε συνάπτει σύμβαση εργασίας με την εταιρία Μ στην οποία χαρακτηρίζεται και από τα δύο μέρη ως διευθύνων υπάλληλος, ενώ ο μηνιαίος του μισθός ορίζεται στα 1.200 ευρώ. Στη συνέχεια ο Ε τοποθετείται στο λογιστήριο ως υπάλληλος στο τμήμα προσωπικού υπό την εποπτεία του Διευθυντή εργασιακών σχέσεων και του Γενικού Διευθυντή. Στο πλαίσιο της εργασιακής τους σχέσεως εργάζεται πέραν από τις 40 ώρες εβδομαδιαίως και τρεις ώρες κάθε Σάββατο, όπως επί δύο ώρες δύο Κυριακές το μήνα. Μετά από οκτώ μήνες λειτουργίας της εργασιακής σχέσεως ο Ε απολύεται με κοινοποίηση σχετικού εγγράφου. Η εταιρία Μ στη σχετική δίκη προβάλλει τον ισχυρισμό ότι ο Ε έχει χαρακτηρισθεί και από τα δύο μέρη ως διευθύνων υπάλληλος.

Ερωτάται:

Δικαιούται ή όχι ο Ε αμοιβή για την επί πλέον εργασία του και γιατί; Εάν δικαιούται, πώς θα υπολογισθεί η αμοιβή αυτή; Τέλος, ο Ε δικαιούται ή όχι αποζημιώσεως καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας και γιατί;

(Το 1 από τα 2 θέματα. Χωρίς κώδικες)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Σεπτέμβριος 2012:

ΘΕΜΑ Α:

1. Ποιά είναι η ευθύνη εργοδότη σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος σε μισθωτό που υπάγεται στο Ι.Κ.Α. ;

2. Ποιά δικαιώματα έχει ο μισθωτός όταν δεν του καταβληθεί ο μισθός;

3. (Πρακτικό) Πακιστανός εργαζόμενος,ο οποίος εργάσθηκε χωρίς άδεια εργασίας και ήταν έγγαμος,απολύθηκε απο τον εργοδότη του μετά απο δύο χρόνια εργασίας χωρίς να του καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση.Επίσης ο εργοδότης δεν του κατέβαλε ποτέ το προβλεπόμενο απο τη Σ.Σ.Ε. επίδομα γάμου.Ο εργαζόμενος αυτός ασκεί εντός διμήνου απο την απόλυση αγωγή με την οποία ζητά:

α) Καταβολή μισθών υπερημερίας και επικουρικά την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης.

β) Πληρωμή διαφοράς αποδοχών λόγω μη καταβολής του επιδόματος γάμου.

Ερωτάται:

Ποιές από τις αξιώσεις αυτές θα ικανοποιήσει το δικαστήριο και γιατί; 

ΘΕΜΑ Β:

1. Τί γνωρίζετε για την τροποποιητική καταγγελία;

2. Με ποιές προϋποθέσεις μετατρέπεται η σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης και ποιές οι συνέπειες αν δεν τηρηθούν;Είναι νόμιμη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας που γίνεται απο τον εργοδότη μετά την άρνηση του εργαζομένου να δεχθεί την
μετατροπή;

3. (Πρακτικό) Ο Α,πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ,εργάζεται ως διευθυντής οδικών έργων στην κατασκευαστική εταιρία Κ με μηνιαίο μισθό 10.000 ευρώ και ετήσιο μπόνους 15% επι του μισθού.Η εταιρία του παρέχει επίσης αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις του.Ο Α είναι υπεύθυνος επιβλέπων σε όλα τα εργοτάξια της Κ στην Ελλάδα και προϊστάμενος του εκεί απασχολούμενου προσωπικού.Στη σύμβαση εργασίας του περιέχονται και οι εξής όροι:

α) Στο μηνιαίο μισθό περιλαμβάνεται και συμψηφίζεται κάθε ποσό που δικαιούται ο ο εργαζόμενος απο παροχή νόμιμης ή παράνομης υπερωριακής εργασίας

β) Ο εργαζόμενος δικαιούται άδεια μετ'αποδοχών 25 εργασίμων ημερών κάθε έτος.
Η Κ σταμάτησε απο τον Ιούνιο 2012 να πληρώνει τον Α,επικαλούμενη οικονομική αδυναμία λόγω μεγάλης πτώσης του κύκλου εργασιών της. 

Ερωτάται:

α) Είναι έγκυροι οι παραπάνω όροι της σύμβασης εργασίας;

β) Τι δικαιώματα έχει ο Α κατά της Κ λόγω της καθυστέρησης καταβολής του μισθού και μέσα σε ποια προθεσμία πρέπει να τα ασκήσει;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2013 (Σειρά Α'):

ΘΕΜΑ Α:

1. Σε ποιες περιπτώσεις δεν καταβάλλεται αποζημίωση καταγγελίας στη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου;


2. Ποια είναι η ευθύνη εργοδότη και ποιες αξιώσεις προκύπτουν σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος σε μισθωτό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ;


3. (Πρακτικό) Ο μισθωτός Μ προσλήφθηκε για να παρέχει την εργασία του ως διευθυντικό στέλεχος. Τόπος εργασίας του στη σύμβαση εργασίας ορίσθηκε η Αθήνα και ο μηνιαίος μισθός του σε 3000 €. Εν συνεχεία, η εργοδότρια επιχείρηση Ε δημιουργεί νέο υποκατάστημα στην Αλεξανδρούπολη, στο οποίο και τον μεταθέτει, τοποθετώντας τον ως υπεύθυνο με τον ίδιο μισθό.

Ερωτάται:

α) Είναι νόμιμη εν προκειμένω η άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος;

β) Εάν όχι, ποια τα δικαιώματα του μισθωτού;

γ) Εάν υποθέσουμε ότι η άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος δεν ήταν νόμιμη και ο μισθωτός μετέβη ανεπιφύλακτα στην Αλεξανδρούπολη, αλλά μετά από μερικούς μήνες διεπίστωσε ότι δεν αντέχει την απομάκρυνση από την Αθήνα και ζητά την επανατοποθέτησή του στον αρχικό τόπο εργασίας, είναι βάσιμη η αξίωσή του;

ΘΕΜΑ Β:
1. Υποβάλλεται η σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου σε περιορισμούς; Πώς λύεται η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου; Επιτρέπεται να συμφωνηθεί η καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου;2. Ποιες είναι οι νόμιμες προϋποθέσεις για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου α) από τον εργοδότη, β) από τον μισθωτό; Είναι έγκυρη η συμφωνία του εργαζομένου με τον εργοδότη, με την οποία ο πρώτος παραιτείται από το δικαίωμά του να προσβάλλει το κύρος της καταγγελίας;3. (Πρακτικό) Ο Α εργάζεται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στην εταιρία Ε. Η Ε, επικαλούμενη πτώση του τζίρου και οικονομικές δυσχέρειες, του προτείνει να δεχθεί τη μετατροπή της σύμβασής του από πλήρους σε μερικής απασχόλησης (εργασία 4 ώρες την ημέρα επί πενθήμερο). Ο Α αρνείται. Η Ε τελικά επιβάλλει μονομερώς στο προσωπικό, αφού τηρήσει τις νόμιμες διατυπώσεις, σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης (οκτάωρη εργασία 3 ημέρες την εβδομάδα). Ο Α αρνείται και πάλι και προσφεύγει στο δικαστήριο, ζητώντας να υποχρεωθεί η Ε να δέχεται την εργασία του με πλήρη απασχόληση και πλήρεις αποδοχές.


Ερωτάται:

α) Θα γίνει δεκτό το αίτημα του Α;

β) Επιτρέπεται η Ε να καταγγείλει τη σύμβασή του επειδή δεν δέχθηκε να υπαχθεί στο σύστημα εκ περιτροπής εργασίας;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2013 ( Κλιμάκιο Β'):

Θέμα Α'1. Ποιες είναι οι έννομες συνέπειες όταν δε χορηγείται άδεια αναψυχής; Πόσες ημέρες δικαιούται ο μισθωτός επί πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, το 2010, το 2011 και το 2012, αν προσελήφθη την 1η Ιουλίου 2010 συνεχίζοντας να εργάζεται; Αιτιολογήστε.2. Ο Γενικός Διευθυντής μιας εταιρίας εργαζόταν επί 12ωρο καθημερινά,αλλά και τα Σάββατα και τις Κυριακές, ενώ στη συνέχεια απολύεται. Δικαιούται επί πλέον αμοιβή, πώς θα υπολογισθεί αυτή για την υπερεργασία, τη νόμιμη υπερωρία, τα Σάββατα και τις Κυριακές;3.(Πρακτικό) Ο ταμίας Μ που προσελήφθη το Μάιο του 2012 συλλαμβάνεται να υπεξαιρεί σημαντικότατο χρηματικό ποσό από το ταμείο της επιχείρησης. Ο Εργοδότης Ε ενώπιον του γεγονότος αυτού, τον απολύει αμέσως χωρίς να του καταβάλει αποζημίωση. Ο Μ διαμαρτύρεται και απειλεί ότι θα προσφύγει στο δικαστήριο. Ερωτάται: Είναι νόμιμη η παραπάνω καταγγελία; Εάν δεν είναι νόμιμη η καταγγελία τί δικαιώματα μπορεί να ασκήσει ο Μ και σε ποια προθεσμία; Αλλάζουν οι εκτιμήσεις σας εάν επρόκειτο για έναν εργαζόμενο που είναι ο παλαιότερος της επιχείρησης και δουλεύει από την ίδρυσή της, δηλαδή από το 1990 και σε καταφατική περίπτωση τί θα συμβουλεύατε τον εργοδότη;Θέμα Β'1. (α) Σε ποιες περιπτώσεις σύμφωνα με το νόμο, οφείλεται αποζημίωση στην

καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου; (β) Επιτρέπεται να συμφωνηθεί ότι σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον εργοδότη για σπουδαίο λόγο (ΑΚ672), αυτός θα καταβάλει ως αποζημίωση στον εργαζόμενο τις αποδοχές του χρόνου που θα απομένει ως την κανονική λήξη της σύμβασης;


2. (α) Η εργαζόμενη που προσφέρει την εργασία της βάσει άκυρης συμβάσεως εργασίας δικαιούται να λαμβάνει αποδοχές και, αν ναι, με βάση ποιες διατάξεις; (β) Δικαιούται να λάβει αποζημίωση λόγω καταγγελίας άκυρης σύμβασης εργασίας και ,αν ναι, τί συνέπειες προκύπτουν σε περίπτωση μη καταβολής της; (γ) Αν ισχυριστεί και αποδείξει ότι η καταγγελία αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη του νόμου(π.χ. επειδή ήταν έγκυος), μπορεί να αξιώσει τη συνέχιση της απασχόλησής της;

3. (Πρακτικό) Η Α εργάζεται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης στην επιχείρηση Ε με μισθό 2000 ευρώ. Την 01.01.2012 η Ε προτείνει στην Α και αυτή συμφωνεί προφορικά να συνεχίσει να εργάζεται με μειωμένο ωράριο 6 ωρών την ημέρα και μισθό 1500 ευρώ. Το Μάιο του 2013 ένας φίλος της δικηγόρος λέει στην Α ότι η προφορική συμφωνία που έκανε είναι άκυρη και τη συμβουλεύει να ασκήσει αγωγή κατά της Ε ζητώντας (α) τη διαφορά μεταξύ του πλήρους και του μειωμένου μισθού για το χρόνο που εργάσθηκε με μειωμένο ωράριο, δηλαδή από 01.01.2012 έως 31.05.2013 (β) να αποδέχεται η Ε την εργασία της με πλήρες ωράριο και μισθό (2000 ευρώ) από 01.06.2013 και εφεξής. Ερωτάται: Ορθά συμβούλευσε την Α ο δικηγόρος; (Απαντήστε ξεχωριστά για καθένα αίτημα)

Απαντήστε στο 1 από τα 2 θέματα. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2014

Θέμα 1

1. Ο μισθωτός Μ με 40ωρη εργασία πέντε ημερών ιην εβδομάδα εργάσθηκε επί πλέον επί τρεις εβδομάδες μία ώρα κάθε ημέρα. Ο εργοδότης του προτείνει να εργασθεί τρεις μέρες λιγόχερες μια από τις επόμενες εβδομάδες, αλλά ο μισθωτός αρνείται ζητώντας μόνο την καταβολή επί πλέον αμοιβής. Είναι νόμιμη η εργοδοηκή πρόταση; Εάν υποθέσουμε ότι δεν είναι νόμιμη, ποιες είναι οι αξιώσεις του μισθωτού, πώς θα υπολογίσουμε το ωρομίσθιο και με ποια προσαύξηση;

2. Ποιες είναι οι αξιώσεις εργαζομένου που υπάγεται στο ΙΚΑ σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος;

3. (Πρακτικό) Ο εργαζόμενος-ταμίας Μ υπεξαιρεί χρήματα από το ταμείο της εργοδότριας εταιρείας Ε, ο εκπρόσωπος της οποίας τον απολύει αμέσως χωρίς να του καταβάλει τη νόμιμη αποζημίωση, ισχυριζόμενη ότι διέπραξε ποινικό αδίκημα. Ο Μ ασκεί αγωγή και ζητά να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της καταγγελίας, και να καταβληθούν μισθοί υπερημερίας, όπως και επικουρικά ζητά να του καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση. Η Ε, πέραν των άλλων, προτείνει προς συμψηφισμό, ως προς κάθε αγωγική αξίωση, την απαίτησή της κατά του Μ λόγω της υπεξαιρέσεως που πραγματοποίησε.

Ερωτάται:

Είναι νόμιμη η παραπάνω καταγγελία; Εάν όχι, τί θα έπρεπε να πράξει η Ε για να μην συναντήσει πρόβλημα; Είναι νόμιμη η ένσταση συμψηφισμού;

Θέμα 2

1. Ποιά είναι τα βασικά εννοιολογικά στοιχεία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου; Τι σημαίνει αναιτιώδης και τι αιτιώδης καταγγελία; Είναι δυνατόν να παραιτηθεί ο εργαζόμενος από το δικαίωμά του να προσβάλλει το κύρος της καταγγελίας;

2. Ποιες είναι οι βασικές συμβατικές υποχρεώσεις των μερών από έγκυρη σύμβαση εργασίας; Τί δικαιώματα έχει ο μισθωτός αν ο εργοδότης δεν του καταβάλει το μισθό; Δικαιούται ο εργοδότης να μην απασχολεί πραγματικά το μισθωτό;

3. (Πρακτικό) Η Τράπεζα Α, με σκοπό τη διοικητική αναδιοργάνωση και τη μείωση του λειτουργικού κόστους, ανακοινώνει τα εξής μέτρα: α) μετάθεση 10 διευθυντών καταστημάτων από την Αθήνα σε άλλες πόλεις, β) άμεση μείωση 10% των αποδοχών όλων των στελεχών της από τη θέση Τμηματάρχη και άνω, γ) μείωση προσωπικού κατά 70 άτομα συνολικά.

Ερωτάται:

α) Ποιό είναι το κατάλληλο νομικό μέσο και η διαδικασία για τη νόμιμη υλοποίηση καθενός από τα παραπάνω μέτρα;

β) Απαιτείται για την υλοποίησή τους η συναίνεση των εργαζομένων;

γ) Τι δικαιώματα έχουν ο Διευθυντής Δ και ο Τμηματάρχης Τ αν δεν αποδέχονται ο πρώτος τη μετάθεση και ο δεύτερος τη μείωση των αποδοχών;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβρης 2014

Θέμα Α

1. Ο Γενικός Διευθυντής μιας εταιρείας εργαζόταν επί 11ωρο καθημερινά, αλλά και τα Σάββατα και τις  Κυριακές, ενώ στη συνέχεια απολύεται. Δικαιούται επί  πλέον αμοιβή για την εργασία αυτή; Αν θεωρήσουμε ότι δικαιούται επί πλέον αμοιβή, πώς θα υπολογισθεί αυτή για την υπερεργασία, τη νόμιμη υπερωρία, τα Σάββατα και τις Κυριακές; Δικαιούται αποζημίωση καταγγελίας;

2. Πακιστανός εργαζόμενος που εισήλθε στη χώρα χωρίς τήρηση νόμιμων διατυπώσεων εργάζεται σε επιχείρηση επί 14μηνο. Δικαιούται μισθών για το χρονικό αυτό διάστημα; Με βάση ποιες διατάξεις; Δικαιούται νόμιμη αποζημίωση, αν απολυθεί; Ποιες οι νομικές συνέπειες της μη καταβολής της;

3. (Πρακτικό) Η εργαζομένη Μ, η οποία γέννησε στις 23.3.2014, επιστρέφει στην εργασία της στην εταιρεία Α αμέσως μετά την άδεια εγκυμοσύνης, δηλαδή στις 1.6.2014 και της ανακοινώνεται η καταγγελία της σχέσης εργασίας για οικονομικούς λόγους.

Ερωτάται:

Είναι δυνατόν να λυθεί η σύμβαση εργασίας της Μ και για ποιο λόγο (δώστε συγκεκριμένα παραδείγματα); Εάν θεωρήσουμε ότι η Ε δεν ενήργησε νομίμως. ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει η Μ για την κατοχύρωση της θέσης εργασίας της.


Θέμα Β

1. Τι γνωρίζετε για την τροποποιητική καταγγελία και για τη μονομερή βλαπτική μεταβολή; Τι προβλέπεται νομοθετικά σχετικά με αυτές;

2. Με ποιες προϋποθέσεις μετατρέπεται η σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης και ποιες είναι οι συνέπειες αν δεν τηρηθούν; Ισχύει το ίδιο και στην αντίστροφη περίπτωση, δηλαδή για τη μετατροπή της μερικής απασχόλησης σε πλήρους. Δικαιούται ο εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση να αρνηθεί, αν ο εργοδότης τού ζητήσει εφεξής να εργάζεται τρεις ημέρες την εβδομάδα με κανονικό οκτάωρο;

3. (Πρακτικό) Ο Α. πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από πανεπιστήμιο της Αγγλίας, άρχισε να εργάζεται στην κατασκευαστική εταιρία Κ το έτος 2000 με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, ως υπεύθυνος οδικών έργων. Το 2005 η Κ τον προσέλαβε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και συνέχισε να εργάζεται στο ίδιο αντικείμενο. Ο μηνιαίος μισθός του είναι 7.000 ευρώ και επί πλέον λαμβάνει ετήσιο μπόνους, το οποίο καθορίζει η εταιρία.

Η εταιρία τού παρέχει αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις του και καλύπτει όλα τα έξοδα χρήσης του.

Ο Α είναι επιβλεπων σε όλα τα εργοτάξια της Κ στην Ελλάδα και προϊστάμενος του εκεί απασχολούμενου προσωπικού. Στη σύμβαση εργασίας του περιέχονται οι εξής όροι: 1) Στο μηνιαίο μισθό περιλαμβάνεται και συμψηφίζεται κάθε ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος από παροχή υπερωριακής εργασίας ή εργασίας αργιών, 2) ο εργαζόμενος δικαιούται άδεια μετ' αποδοχών 10 εργασίμων ημερών κάθε έτος, 3) η αποζημίωση σε περίπτωση απολύσεως υπολογίζεται βάσει του μηνιαίου μισθού, χωρίς να υπολογίζεται το μπόνους που αποτελεί οικειοθελή παροχή.

Η Κ απολύει τον Α τον Σεπτέμβριο του 2014 και του καταβάλει αποζημίωση την οποία υπολογίζει βάσει του μηνιαίου μισθού και της προϋπηρεσίας του από το 2005.

Ερωτάται:

α) Είναι έγκυροι οι παραπάνω όροι της σύμβασης εργασίας του Α;

β) Αν υποτεθεί ότι ο όρος 2 δεν είναι έγκυρος, τι δικαιούται να ζητήσει ο Α από την Κ και για ποια χρονική περίοδο;

γ) Υπολογίστηκε σωστά η αποζημίωση απολύσεως; Αν όχι, ποιες εναλλακτικές επιλογές (δικαιώματα) έχει ο Α κατά της Κ. σε ποιο δικαστήριο θα τις ασκήσει και μέσα σε ποια προθεσμία;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2015 (Β’ Κλιμάκιο)

ΘΕΜΑ Α:

1. Τι γνωρίζετε για την επίσχεση εργασίας;

2. Τι δικαιώματα έχει ο μισθωτός σε περίπτωση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής;

3. (Πρακτικό) Ο εργαζόμενος-ταμίας Μ υπεξαιρεί χρήματα από το ταμείο της εργοδότριας εταιρείας Ε. Η εργοδότρια Ε τον απολύει αμέσως χωρίς να του καταβάλει τη νόμιμη αποζημίωση. Ο Μ ασκεί αγωγή και ζητά να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της καταγγελίας, και να καταβληθούν μισθοί υπερημερίας, όπως και επικουρικά ζητά να του καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση. Η Ε, πέραν των άλλων, προτείνει προς συμψηφισμό, ως προς κάθε αγωγική αξίωση, την απαίτησή της κατά του Μ λόγω της υπεξαιρέσεως που πραγματοποίησε.

Ερωτάται:

Είναι νόμιμη η παραπάνω καταγγελία; Εάν όχι, τι θα έπρεπε να πράξει ο Ε για να μην συναντήσει πρόβλημά; Είναι νόμιμη η ένσταση συμψηφισμού;


ΘΕΜΑ Β:

1. Πώς καταγγέλλεται (τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις) η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τον εργοδότη; Πρέπει πρώτα να παρέλθει κάποιο χρονικό διάστημα από την πρόσληψη για να τύχουν εφαρμογής οι προϋποθέσεις αυτές (ή κάποιες από αυτές); Ισχύουν οι προϋποθέσεις αυτές και όταν η σύμβαση είναι άκυρη;

2. Τι δικαιώματα έχει ο εργαζόμενος αν ο εργοδότης μονομερώς μειώσει τον μισθό του λόγω αποδεδειγμένης έλλειψης ρευστότητας; (Εξετάστε ξεχωριστά τη σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου).

3. (Πρακτικό) Ο Α εργάζεται ως διοικητικός υπάλληλος στην επιχείρηση Ε με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης και με μισθό 2000 ευρώ. Η Ε αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και προβαίνει σε μείωση προσωπικού και αναδιάρθρωση υπηρεσιών. Την 1.1.2013 η Ε προτείνει στον Α να τροποποιηθεί η σύμβασή του και να συνεχίσει να εργάζεται ως υπάλληλος εξωτερικών εργασιών με ωράριο 6 ωρών την ημέρα και μισθό 1500 ευρώ. Ο Α συμφωνεί προφορικά προκειμένου να διατηρήσει τη θέση εργασίας του. Στις 15.1.2015 ο Α ασκεί αγωγή κατά της Ε, με την οποία, επικαλούμενος ακυρότητα της προφορικής συμφωνίας για μετατροπή της σύμβασής του, ζητεί (α) τη διαφορά αποδοχών 500 ευρώ μηνιαίως από 1.1.2013 και εφεξής (β) να αποδέχεται εφεξής η Ε την εργασία του με πλήρες ωράριο, με μηνιαίο μισθό 2000 ευρώ και με τα προηγούμενα καθήκοντα (του διοικητικού υπαλλήλου).

Ερωτάται:

(1) Ασκείται εμπρόθεσμα η αγωγή;
(2) Είναι βάσιμα τα αιτήματά της (απαντήστε ξεχωριστά για κάθε ένα);
(3) Αν υποτεθεί ότι η μετατροπή της σύμβασης είναι άκυρη, επί ποίου ποσού μηνιαίων αποδοχών θα πρέπει να υπολογιστεί η αποζημίωση απολύσεως αν η Ε καταγγείλει στις 30.1.2015 τη σύμβαση του Α (1500 ή 2000 ευρώ);

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2015 (Α' Κλιμάκιο)

ΘΕΜΑ Α:

1. Πώς αμείβεται η εργασία κατά τη νύκτα , κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας (επί 5ήμερης εργασίας) και η υπερεργασία; Σε περίπτωση καταγγελίας άκυρης σύμβασης εργασίας καταβάλλεται αποζημίωση και εάν ναι ποιες είναι οι συνέπειες της μη καταβολής της;

2. Μισθωτός απασχολήθηκε από 1/3/2014 έως 30/9/2014 με μηναίο μισθό 1200. Ποια ποσά δικαιούται για επίδομα Πάσχα και Χριστουγέννων και γιατί; Επίσης, ποια ποσά δικαιούται για άδεια (αν δεν την έλαβε) και επίδομα αδείας;

3. (Πρακτικό) Ο μισθωτός Α προσλήφθηκε στις 15.12.2013- Μεταξύ άλλων. στην ατομική σύμβαση εργασίας συμφώνησε να μην λάβει άδεια αναψυχής κατά τα τρία πρώτα χρόνια της εργασιακής σχέσης, γιατί αναμενόταν να υπάρχει εξαιρετικός φόρτος εργασίας στην. επιχείρηση. Στις 2.4.2015 δηλώνει ότι επιθυμεί να λάβει την άδεια αναψυχής 10 εργασίμων ημερών για να πάει διακοπές με την οικογένεια του. Ο εργοδότης αρνείται επικαλούμενος τη συμφωνία, και ο μισθωτός στις 6.6.2015 αποχωρεί ισχυριζόμενος ότι φεύγει για την άδεια που δικαιούται και θα επιστρέψει στις 16.6.2015. Ο εργοδότης στις 15.6.2015 καταγγέλλει τη σύμβαση εργασίας, κοινοποιώντας έγγραφο στο μισθωτό και καταβάλλοντας τη νόμιμη αποζημίωση.
Ερωτάται:
α) Ο μισθωτός δικαιούται την άδειά του και εάν ναι άσκησε νομίμως το δικαίωμα λήψεως αδείας, αποχωρώντας από την εργασία του τη συγκεκριμένη ημερομηνία;
β) Εάν υποτεθεί ότι ο μισθωτός έλαβε νομίμως την άδεια αναψυχής, και με τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη, ήταν νόμιμη η καταγγελία- της  συμβάσεως εργασίας του μισθωτού;
γ) Εάν υποτεθεί ότι δεν ήταν νόμιμη η καταγγελία, ποια/ες νομικές ενέργειες πρέπει να κάνει ο μισθωτός και μέσα σε ποια προθεσμία:

ΘΕΜΑ Β:

1. α) Τι γνωρίζετε για την άκυρη σύμβαση εργασίας;
β) Πως λύεται η άκυρη σύμβαση εργασίας;
γ) Τί συμβαίνει εάν εργαζόμενος με άκυρη σύμβαση εργασίας υποστεί εργατικό ατύχημα;

2. α) Πώς λύεται η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου;
β) Είναι δυνατή  η καταγγελία συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου πριν από την πάροδο του ορισμένο χρόνου;
γ) Σε ποιες περιπτώσεις υφίσταται υποχρέωση καταβολής χρηματικής αποζημίωσης στην καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου;

3. (Πρακτικό) Ο εργαζόμενος - ταμίας Τ υπεξαιρεί χρήματα από το ταμείο της εργοδότριας εταιρείας Ε και γίνεται αντιληπτός από έλεγχο που πραγματοποίησε η Ε την 5.1.2015. Η εργοδότρια Ε τον απολύει την 6.1.2015 χωρίς να του καταβάλει τη νόμιμη αποζημίωση. Ο Τ ασκεί αγωγή εναντίον της Ε την 6.6.2015 και ζητεί να αναγνωριστεί η ακυρότητα της καταγγελίας και να του καταβληθούν μισθοί υπερημερίας. Επικουρικά ζητά να του καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση. Η Ε, πέραν των άλλων, προτείνει προς συμψηφισμό, ως προς κάθε αγωγική αξίωση, την απαίτησή της κατά του Τ λόγω της υπεξαίρεσης που πραγματοποίησε.
Ερωτάται:
α) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις νομιμότητας της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του Τ;
β) Τι είναι συμψηφισμός; Είναι νόμιμη η ένσταση συμψηφισμού στην προκειμένη περίπτωση και ως προς ποιες αξιώσεις;
γ) Τελικώς θα γίνει δεκτή η αγωγή του Τ; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2015 (Β' Κλιμάκιο)

ΘΕΜΑ Α 

Η κυπριακή τράπεζα Τ έχει δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα. Στα καταστήματα αυτά δίνει αυξημένο 50% πλέον του νόμιμου επίδομα αδείας, αμάξι με leasing αξίας 1000 ευρώ το μήνα και πιστωτική αξίας 700 €, κατά μεγάλη διάρκεια χρόνου και χωρίς να έχει διατυπώσει επιφύλαξη. Η τράπεζα Τ πουλάει το δίκτυο αυτό στην Π. Η Π θέλει να καταργήσει τα προνόμια αυτά.

1) Έχει δικαίωμα να το κάνει? Αν τελικά το κάνει,τι δικαιώματα έχει ο εργαζόμενος Δ; 
2) Τι αποζημίωση θα πάρει ο Δ λόγω καταγγελίας της σύμβασης του;


ΘΕΜΑ Β

Η Α προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου για να αναπληρώσει μια άλλη υπάλληλο για ένα χρόνο. Με την λήξη της ορισμένου, ενώ η άλλη έχει επιστρέψει στη θέση που είχε αναπληρωθεί, ο εργοδότης συνάπτει νέα σύμβαση για 2 χρόνια ακόμα. Όταν περνούν τα 2 χρόνια ο εργοδότης της λέει να μην ξαναπάει για δουλειά. 

1) Τι δικαιώματα έχει η Α και σε ποια προθεσμία πρέπει να τα ασκήσει;
2) Τι αποζημίωση θα πάρει;


------------------------------------------------------------------------------------------------------


Σεπτέμβριος 2016

Ι. Ο μισθωτός Α προσλήφθηκε στις 15.12.2014. Μεταξύ άλλων στην ατομική σύμβαση εργασίας συμφώνησε να μην λάβει άδειά αναψυχής κατά τα τρία πρώτα χρόνια της εργασιακής σχέσης γιατί αναμενόταν να υπάρχει εξαιρετικός φόρτος εργασίας στην επιχείρηση. Στις 2.7.2016 δηλώνει ότι επιθυμεί να λάβει την άδεια αναψυχής 22 εργασίμων ημερών για να πάει καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά του. Ο εργοδότης αρνείται επικαλούμενος τη συμφωνία, και ο μισθωτός στις 5.7.2016 αποχωρεί ισχυριζόμενος ότι φεύγει για την άδεια που δικαιούται και θα επιστρέψει στις 28.7.2016. Ο εργοδότης στις 15.7.2016 καταγγέλλει τη σύμβαση εργασίας, κοινοποιώντας έγγραφο στο μισθωτό και καταβάλλοντας τη νόμιμη αποζημίωση.

Ερωτάται:

1. Ο μισθωτός άσκησε νομίμως το δικαίωμα λήψεως αδείας. αποχωρώντας από την εργασία του;

2. Εάν υποτεθεί ότι ο μισθωτός έλαβε νομίμως την άδεια αναψυχής, και με τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη, ήταν νόμιμη η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του μισθωτού;

3. Εάν υποτεθεί ότι δεν ήταν νόμιμη η καταγγελία, ποια /ές νομικές ενέργειες πρέπει να κάνει ο μισθωτός και μέσα σε ποιά προθεσμία;

ΙΙ. (α) Τι γνωρίζετε για τη μονομερή βλαπτική μεταβολή και για την τροποποιητική καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου; (περιεχόμενο, ομοιότητες-διαφορές, νομοθετικό θεμέλιο, δικαιώματα εργαζομένου) (β) Αν η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου, δικαιούται ο εργοδότης να προβεί σε τροποποιητική καταγγελία αυτής και, αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

ΙΙΙ. Η Α εργάζεται στην επιχείρηση Ε, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΜΜΕ ως διευθύντρια οικονομικών υπηρεσιών με μηνιαίο μισθό 10.000 ευρώ. Η Ε συμμετέχει στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες και δεν επιτυγχάνει να λάβει άδεια. Ενόψει αβεβαιότητας για το αν θα συνεχίσει να λειτουργεί αλλά και των πολλών συσσωρευμένων οικονομικών προβλημάτων της, η Ε περί το τέλος Σεπτεμβρίου 2016 προτείνει στην Α να συνεχίσει να εργάζεται από Οκτώβριο 2016 και εφεξής με μηνιαίο μισθό 5.000 ευρώ. Η Α αρνείται να το δεχθεί και στις 15.10.2016 η Ε καταγγέλλει τη σύμβαση εργασίας της καταβάλλοντας τη νόμιμη αποζημίωση.

Η Α ασκεί αγωγή κατά της Ε ζητώντας την αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας α) επειδή κατά το χρόνο της καταγγελίας ήταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης και β) επειδή αντιβαίνει στο άρθρο 281 ΑΚ η καταγγελία που γίνεται λόγω της άρνησης του εργαζομένου να δεχθεί μείωση μισθού του κατά το ήμισυ. Η Α ζητεί επίσης την επαναπρόσληψή της στην ίδια θέση και την καταβολή μισθών υπερημερίας, 10.00 ευρώ μηνιαίως, από 15.10.2016 μέχρι την άρση της υπερημερίας για κάποιο νόμιμο λόγο. Η εναγόμενη επιχείρηση Ε προβάλλει προς απόκρουση της αγωγής α) ότι δεν γνώριζε την κατάσταση εγκυμοσύνης β) ότι επειδή η Α ασκούσε καθήκοντα διευθύνοντως υπαλλήλου δεν εφαρμόζεται η σχετική προστατευτική νομοθεσία που επιβάλλει την επαναπρόσληψή της ακόμη κι αν κριθεί άκυρη η καταγγελία, γ) ότι δεν αντιβαίνει στο άρθρο 281 ΑΚ η καταγγελία αφού η Ε, προτείνοντάς της συνέχιση της απασχόλησης με μειωμένες αποδοχές, έκανε ό,τι μπορούσε για να την κράτησει.

Ερωτάται:

Αξιολογείστε τη βασιμότητα των εκατέρωθεν ισχυρισμών.


Να απαντηθούν δύο από τα τρία θέματα. Αιτιολογημένες και συνοπτικές απαντήσεις.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2017

ΘΕΜΑ Α

1. α) Πώς αμείβεται η εργασία κατά τη νύχτα, κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας (επί πενταήμερης εργασίας) και πώς αμείβεται η υπερεργασία; Αναφέρατε ποσοστά προσαυξήσεων και τη βάση επί των οποίων αυτά υπολογίζονται. β) Σε πολίτη τρίτης χώρας, που δεν έχει άδεια παραμονής για εργασία, καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας, χωρίς να του καταβληθεί αποζημίωση. Οφείλεται αποζημιώση και αν ναι, ποιες είναι οι συνέπειες από τη μη καταβολή της;

2) Ποια δικαιώματα έχει ο μισθωτός σε περίπτωση μη καταβολής μισθού για παρασχεθείσα εργασία; (εμπεριστατωμένη ανάπτυξη)

3) (Πρακτικό) Ο μισθωτός Α προσλήφθηκε στις 15.12.2015 με πενταήμερη απασχόληση. Μεταξύ άλλων στην ατομική σύμβαση εργασίας συμφωνήθηκε να μην λάβει άδεια αναψυχής κατά τα τρία πρώτα χρόνια της εργασιακής σχέσης, γιατί αναμενόταν να υπάρχει εξαιρετικός φόρτος εργασίας στην επιχείρηση. Στις 2.5.2017 δηλώνει ότι επιθυμεί να λάβει την άδεια αναψυχής 20 ημερών για να πάει καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά του. Ο εργοδότης αρνείται και ο μισθωτός στις 5.7.2017 αποχωρεί ισχυριζόμενος ότι φεύγει για την άδεια που δικαιούται και θα επιστρέψει στις 25.7.2017. Ο εργοδότης στις 15.7.2017 καταγγέλλει τη σύμβαση εργασίας, κοινοποιώντας έγγραφο στον μισθωτό και καταβάλλοντας τη νόμιμη αποζημίωση.

Ερωτάται: α) Δικαιούται να λάβει άδεια και αν ναι, πόσων ημερών; β) Εάν υποτεθεί ότι πράγματι ήταν βάσιμη η αξίωση του, ο μισθωτός άσκησε νομίμως το δικαίωμα λήψεως αδείας, αποχωρώντας από την εργασία του; γ) Εάν υποτεθεί ότι ο μισθωτός έλαβε νομίμως την άδεια αναψυχής και με τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη, ήταν νόμιμη η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του μισθωτού;

ΘΕΜΑ Β

1. Ένας εργοδότης σας θέτει το ερώτημα, αν έχει το δικαίωμα - σε περίπτωση που αυτό αντικειμενικά κρίνεται αναγκαίο λόγω των οικονομικών συνθηκών- να μεταβάλλει μονομερώς το περιεχόμενο των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων του και συγκεκριμένα α) αν δικαιούται να μειώσει το μισθό που έχει συμφωνηθεί β) αν δικαιούται να διακόψει τη χορήγηση μιας δωροεπιταγής που έδινε σε όλο το προσωπικό κάθε Χριστούγεννα χωρίς αυτό να αναφέρεται στη σύμβαση εργασίας γ) αν δικαιούται να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία της επιχείρησης τις Παρασκευές με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να δουλεύουν 4 μέρες την εβδομάδα με ανάλογη μείωση του μισθού τους δ) αν δικαιούται να μεταθέσει ορισμένους εργαζόμενους από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την ορθολογικότερη λειτουργία της επιχείρησης.

Απαντήστε για κάθε περίπτωση ξεχωριστά 1) αν ο εργοδότης έχει τέτοιο δικαίωμα 2) Αν όχι, τι πρέπει να κάνει για να πετύχει τη συγκεκριμένη μεταβολή;

2. Ποιες αξιώσεις και τι είδους κυρώσεις μπορούν να στοιχειοθετηθούν σε βάρος εργοδότη ο οποίος παραβιάζει κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων; (εμπεριστατωμένη απάντηση)

3. (Πρακτικό) Η Τράπεζα Τ, μετά από εσωτερικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε συγκεκριμένο υποκατάστημα, καταγγέλλει στις 15.7.2017 τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου της υπαλλήλου Α, που εργάζεται ως ταμίας στο υποκατάστημα. Κατά την καταγγελία δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Ακολούθως, μετά από 3 ημέρες η Τ καταθέτει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών έγκληση κατά της Α για υπεξαίρεση. Την 1.11.2017 η Α ασκεί αγωγή κατά της Τ ζητώντας κυρίως μεν, την αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας και την καταβολή μισθών υπερημερίας από 16.7.2017 μέχρι τη λήξη της υπερημερίας με νόμιμο τρόπο, επικουρικώς δε, την καταβολή της μη καταβληθείσης αποζημιώσεως. Η αγωγή περιέχει τους εξής λόγους ακυρότητας της καταγγελίας: α) Επειδή η Α ήταν έγκυος  κατά την ημέρα της καταγγελίας και το είχε γνωστοποιήσει στην Τ β) Επειδή δεν της καταβλήθηκε η νόμιμη αποζημίωση γ) Επειδή σε ανάλογη περίπτωση υπεξαίρεσης στο πρόσφατο παρελθόν, η Τ δεν είχε απολύσει τον φερόμενο ως υπαίτιο αλλά του είχε επιβάλλει πειθαρχική ποινή, άρα η καταγγελία παραβιάζει την αρχή του εσχάτου μέσου (ultima ratio). Η Τ ζητάει την απόρριψη της αγωγής ως απαράδεκτης και ουσία αβάσιμης τόσο κατά το κύριο όσο και κατά το επικουρικό αίτημα.

Εξετάστε το παραδεκτό και τη βασιμότητα των αγωγικών ισχυρισμών.

Οι απαντήσεις να είναι αιτιολογημένες.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2017


ΘΕΜΑ Α
1. Ποιες έννομες συνέπειες προκύπτουν, όταν δεν χορηγείται η ετήσια άδεια αναψυχής;

2. (α) Τι δικαιώματα έχει ο εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου αν ο εργοδότης μειώσει μονομερώς τον μισθό του λόγω αποδεδειγμένων οικονομικών δυσκολιών; (β) Τι σημαίνει ότι η ακυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη είναι "σχετική υπέρ του εργαζομένου"; (γ) Ποιές συνέπειες έχει, στο δίκαιο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, η συμπλήρωση από τον εργαζόμενο των προϋποθέσεων για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος;

(Πρακτικό) Γεωργιανός εργαζόμενος, ο οποίος εργάσθηκε χωρίς άδεια εργασίας και ήταν έγγαμος, απολύθηκε από τον εργοδότη του χωρίς να του καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση. Επίσης ο εργοδότης δεν του κατέβαλε ποτέ το προβλεπόμενο από τη ΣΣΕ επίδομα γάμου. Ο εργαζόμενος αυτός ασκεί εντός διμήνου από την απόλυση αγωγή με την οποία ζητά α) καταβολή μισθών υπερημερίας και επικουρικά την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης β) πληρωμή διαφοράς αποδοχών λόγω μη καταβολής του επιδόματος γάμου. Ποιες από τις αξιώσεις αυτές θα ικανοποιήσει το δικαστήριο και γιατί;

ΘΕΜΑ Β
1. Τι γνωρίζετε για την έννοια του σπουδαίου λόγου κατά την καταγγελία της σύμβασης εργασίας;

2. Εργάτης σε οικοδομή Α παραπατάει σε ένα καδρόνι και πέφτει στο έδαφος από ύψος 1 μέτρου και υφίσταται κατάγματα και αδυνατεί να εργαστεί επί έξι μήνες. Η πτώση θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν υπήρχε προστατευτικό κιγκλίδωμα. Χαρακτηρίστε νομικά την κατάσταση με βάση τα παραπάνω δεδομένα. Ποιες αξιώσεις έχει ο Α και με ποια νομική βάση;


(Πρακτικό) Η Τράπεζα Τ θέλει να προσλάβει τον Α στη θέση του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Ο μηνιαίος μισθός για τη θέση αυτή είναι 10.000 ευρώ και προβλέπονται και διάφορες παροχές σε είδος. Η Τράπεζα θέλει η σύμβαση εργασίας να περιέχει και τους εξής όρους: 1) Ο Α θα εργάζεται όσο απαιτείται για την προσήκουσα εκπλήρωση των καθηκόντων του, χωρίς περιορισμό ωραρίου, και δε θα δικαιούται άδεια αναψυχής. 2) Καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τους συμβαλλομένους κατά την πρώτη πενταετία επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο. 3) Αν ο σπουδαίος λόγος καταγγελίας εκ μέρους της Τ συνίσταται σε πλημμελή εκπλήρωση των καθηκόντων από τον Α, η Τ δεν οφείλει αποζημίωση. Ερωτάται: α) Απαιτείται έγγραφος τύπος για την κατάρτιση της σύμβασης; β) Είναι έγκυροι οι συγκεκριμένοι όροι;

..........................................................................................................................................................

Ιούνιος 2018

                                                                   ΘΕΜΑ Α'


1 α) Τι είναι υπερεργασία και πως αμείβεται ;
   β)Τι είναι η υπερωρία και πως αμείβεται ;
   γ)Αν λυθεί η σχέση εργασίας τι συμβαίνει με τη μη ληφθείσα ετήσια άδεια αναψυχής ;

2 Τι γνωρίζετε για τις συμβάσεις εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων σε ξενοδοχεία εποχιακής
λειτουργίας ;


3 Πρακτικά

α)Εργαζόμενος υβρίζετε συστηματικά από τον εργοδότη του. Ποια δικαιώματα από πλευράς εργατικού δικαίου μπορεί να ασκήσει προκειμένου να προστατευθεί ;

β)Περιοδεύων πωλητής λαμβάνει μηνιαίως 1200 ευρώ , 100 ευρώ επίδομα  παραγωγικότητας και η επιχείρηση του διαθέτει αυτοκίνητο για τη μεταφορά του στους πελάτες το οποίο όμως χρησιμοποιεί και για να πηγαίνει στο σπίτι του Ποιες από τις παραπάνω παροχές πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης καταγγελίας ;

                                                                 

                                                                    ΘΕΜΑ Β΄

1. Τι γνωρίζετε για τους νομοθετικούς περιορισμούς που ισχύουν για τη σύναψη η και την ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα; Ποιος είναι ο βασικός σκοπός αυτών των περιορισμών ;

2. Τι είναι η απλή ετοιμότητα προς παροχή εργασίας; Ποια τα χαρακτηριστικά της; Αναφέρετε τρία παραδείγματα .

3. (Πρακτικό) Ο μηχανικός που προσλήφθηκε τον Ιανουάριο του 2010 με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου από την εταιρεία Α που είχε αντιπροσωπεία γνωστής μάρκας αυτοκινήτων με πανελλαδικό δίκτυο. Η σύμβαση καταρτίστηκε εγγράφως και ορίστηκε ότι ο Π αναλαμβάνει τη θέση του διευθυντή service επιβατικών οχημάτων με μηνιαίο μισθό 3.000 ευρώ. Το service επιβατικών οχημάτων βρίσκεται στην Αθήνα .Τέλη Ιανουαρίου του 2013 η Μ αύξησε ατύπως τον μισθό του Π σε 3.500 πράγμα το οποίο αυτός επίσης σιωπηρά αποδέχτηκε χωρίς να καταρτιστεί έγγραφη τροποποιητική σύμβαση. Τον Ιανουάριο του 2016 η αντιπροσωπεία ,οι εγκαταστάσεις και γενικά όλο το δίκτυο αποκτήθηκαν από την εταιρεία Β. Τον Ιούνιο του 2016 η Β ανακοίνωσε στον Π τα εξής: ο μηνιαίος μισθός του ανέρχεται στα 3.000 όπως είχαν συμφωνήσει εγγράφως κατά την πρόσληψη του δεδομένου ότι η μεταγενέστερη αύξηση έγινε σιωπηρά και δεν είναι έγκυρη , ότι μετατίθεται στη θέση του διευθυντή service φορτηγών οχημάτων το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
Ερωτάται : δικαιούται η Β να μειώσει μονομερώς το μηνιαίο μισθό ; Δικαιούται η Β να αλλάξει μονομερώς τη θέση και τον τόπο εργασίας του Π ; Αν η απάντηση είναι αρνητική στο ένα ή και στα δύο ερωτήματα τι δικαιώματα έχει ο Π ; Αν η Β απολύσει τον Π με βάση ποιο χρόνο υπηρεσίας πρέπει να υπολογίσει την αποζημίωση του ;

Απαντήστε σε όλα τα ερωτήματα ενός από τα δύο θέματα .


...................................................................................................................................................................

Σεπτέμβριος 2018:

ΘΕΜΑ Α

1.Πώς διαμορφώνεται η νομοθετική προστασία των εργαζομένων απέναντι στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας: α)σε περίπτωση εγκυμοσύνης, β)κατά τη διάρκεια άδειας αναψυχής, γ) στις συμβάσεις εργασία ορισμένου χρόνου;

2.Αλβανός εργαζόμενος που εισήλθε στη χώρα χωρίς τήρηση νόμιμων διατυπώσεων εργάζεται σε επιχείρηση επί 14μηνο. Δικαιούται μισθών για το χρονικό αυτό διάστημα; Εάν ναι, με βάση ποιες διατάξεις; Δικαιούται νόμιμη αποζημίωση, αν απολυθεί; Ποιες οι νομικές συνέπειες της μη καταβολής της;

3. (Πρακτικό) Ο Α συνάπτει την 1.6.2016 σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με την εταιρία Μ και αναλαμβάνει καθήκοντα διευθυντή λογιστηρίου. Ο μηνιαίος μισθός του συμφωνείται 3500€ και επίσης του παρέχεται εταιρικό αυτοκίνητο με δικαίωμα να το χρησιμοποιεί και ιδιωτικά. Η Μ είναι μια μεσαίου μεγέθους εταιρία εμπορίας καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων με 30 άτομα προσωπικό, εκ των οποίων οι 6 εργάζονται στο λογιστήριο (όπου προΐσταται ο Α). Στην έγγραφη σύμβαση εργασίας ο Α χαρακτηρίζεται ως διευθύνων υπάλληλος. Ο Α εργάζεται κατά σύστημα περισσότερες από 40 ώρες εβδομαδιαίως, πολλά Σάββατα και δεν λαμβάνει άδεια. Την 15.5.2017 η Μ καταγγέλλει την σύμβαση εργασίας του Α, επικαλούμενη κλονισμό της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του.
Ερωτάται: α) Δικαιούται ο Α να απαιτήσει αμοιβή για την επί πλέον του συμβατικού ωραρίου εργασία του και αν ναι, πότε ακριβώς (προσδιορίστε ημερομηνία) παραγράφεται η αξίωσή του; β) Δικαιούται ο Α να απαιτήσει αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας και επίδομα αδείας και εάν ναι, ποια ποσά δικαιούται; γ) Δικαιούται ο Α να λάβει αποζημίωση απολύσεως;ΘΕΜΑ Β

1.Ποια είναι η ειδική προστασία από την απόλυση ΑμΕΑ;

2. Τι γνωρίζετε για την ευθύνη του εργαζομένου για ζημίες που προκάλεσε αυτός στον εργοδότη του κατά την εκτέλεση της εργασίας του;

3. Η Ε προσλήφθηκε και εργάζεται στην επιχείρηση του Α επί 10ετία με την ειδικότητα της γραμματέως. Από την πρώτη ημέρα της πρόσληψής της έχει τοποθετηθεί στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή. Η Ε δηλώνει στην εργοδοσία ότι κατέστη έγκυος άνευ γάμου και της χορηγείται η αντίστοιχη άδεια. Μετά τη λήξη της άδειάς της προσέρχεται στην εργασία της, όπου ο Γενικός Διευθυντής της ανακοινώνει ότι τοποθετείται ως γραμματέςα στο λογιστήριο, διότι εν τω μεταξύ άλλη υπάλληλος, η Β, που είχε καλύψει τη θέση της κατά την αποσία της Ε, είχε ασκήσει τα καθήκοντά της με ιδιαίτερη επιτυχία. Η Ε αρνείται να συμμορφωθεί, διότι θεωρεί την όλη κατάσταση υπηρεσιακή υποβάθμιση προσβολή της προσωπικότητάς της.
Με βάση τα ανωτέρα δεδομένα αξιολογείστε τη νομική κατάσταση.

Οι απαντήσεις να είναι δικαιολογημένες.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2019

                                                                       ΘΕΜΑ Α

1.α) Πώς ορίζεται η εργασία που παρέχεται από την 41η ώρα την εβδομάδα έως την 45η ώρα στην πενθήμερη εργασία και έως την 48η ώρα στην εξαήμερη και πώς αμείβεται;β) Πώς αμείβεται η παροχή εργασίας την έκτη ημέρα της εβδομάδας στην πενθήμερη εργασία; γ) Ο εργοδότης αρνείται να χορηγήσει επιπλέον αμοιβή για παροχή εργασίας στις υπο α και β περιπτώσεις, ισχυριζόμενος ότι έχει συμφωνηθεί ο εργαζόμενος να λαμβάνει ισόχρονο ελεύθερο χρόνο εντός της επόμενης εβδομάδας. Είναι βάσιμος ο σχετικός ισχυρισμός του εργοδότη και γιατί;

2. Ποια δικαιώματα διαθέτει ο εργαζόμενος σε περίπτωση μη καταβολής των αποδοχών του από τον εργοδότη;

3. Πλοίαρχος, υπαγόμενος στην ασφάλιση του ΝΑΤ, κατά την προσπάθεια αποκόλλησης του πλοίου που είχε προσαράξει, παθαίνει καρδιακή προσβολή και πεθαίνει. Έχει κάποια αξίωση η οικογένειά του κατά του πλοιοκτήτη; Αν ναι με ποια νομική βάση και υπό ποιες προϋποθέσεις; Εάν θεωρήσουμε ότι υπάρχει πράγματι κάποια τέτοια βάσιμη αξίωση, με βάση ποιους παράγοντες την προσδιορίζουμε;


                                                                      ΘΕΜΑ Β 

1. Εργαζόμενος αποχωρεί οικειοθελώς από την εργασία του την 31/5/2019 χωρίς να έχει λάβει την δικαιούμενη ετήσια άδεια αναψυχής για το εν λόγω έτος, παρόλο που την ζήτησε. Τι δικαιώματα διαθέτει ο εργαζόμενος αναφορικά με την ετήσια άδεια; Είναι έγκυρη η συμφωνία για μεταφορά της ετήσιας άδειας αναψυχής σε επόμενο έτος, διαρκούσης της σύμβασης εργασίας, κατόπιν σχετικής αίτησης του εργαζομένου;

2. Μπορεί σε μια σύμβαση εργασίας να συμφωνηθεί εγκύρως ότι ο εργαζόμενος δεν θα ασκεί ανταγωνιστικές δραστηριότητες προς τον εργοδότη για χρονικό διάστημα μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας και υπό ποιες προϋποθέσεις;

3. (Πρακτικό) Ο Α, που είναι οικονομολόγος, προσλαμβάνεται την 1/1/15 στην εμπορική εταιρία Ε και τοποθετείται στη θέση του προϊσταμένου πωλήσεων Νοτίου Ελλάδος. Στην ατομική σύμβαση εργασίας συμφωνούνται τα εξής: α) μηνιαίος μισθός 5.000 ευρώ β) στον Α παραχωρείται εταιρικό αυτοκίνητο με όλα τα έξοδα πληρωμένα, που μπορεί να χρησιμοποιεί και για ιδιωτικές του ανάγκες, γ) ο Α συμμετέχει σε σύστημα bonus, ανάλογα με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πωλήσεων, στο οποίο υπάγονται οι εργαζόμενοι στη διεύθυνση πωλήσεων και το οποίο η Ε έχει χαρακτηρίσει ως οικειοθελή παροχή από ελευθεριότητα, δ) η Ε έχει το δικαίωμα να τοποθετεί τον Α σε άλλη θέση ανάλογων προσόντων εντός της εταιρίας, χωρίς πάντως να θίγονται οι συμφωνημένες αποδοχές του. Την 1/6/19 η Ε ανακοινώνει στον Α ότι από 15/6/19 τοποθετείται σε θέση αναλυτή στην οικονομική διεύθυνση, με τον ίδιο μηνιαίο μισθό. Στη θέση όμως αυτή δεν έχει τη χρήση του αυτοκινήτου και δεν συμμετέχει στο σύστημα bonus της διεύθυνσης πωλήσεων.

Ερωτάται:α) Δικαιούται η Ε να ζητήσει από τον Α (ανεξάρτητα από τη συναίνεσή του) να αναλάβει τη νέα θέση με τους όρους αυτούς (αιτιολογήστε την όποια απάντηση); β) Αν υποτεθεί ότι δεν δικαιούται, τι δικαιώματα θα είχε στην περίπτωση αυτή ο Α και εντός ποιας προθεσμίας θα έπρεπε να τα ασκήσει;

Να απαντήσετε στο ένα από τα δυο θέματα με τα υποερωτήματά του. Οι απαντήσεις να είναι αιτιολογημένες. Απαγορεύεται η χρήση κωδίκων και νόμων.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σεπτέμβριος 2019

Θέμα Α’
1. (α) Πώς ορίζεται η υπερωρία και πώς αμείβεται; (β) Εργαζόμενος πραγματοποιεί υπερωρίες, αλλά ο εργοδότης αρνείται να καταβάλει την αντίστοιχη αμοιβή, επειδή στην ατομική σύμβαση εργασίας προβλέπεται ότι η αμοιβή των υπερωριών θα καλύπτεται από τις ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές. Είναι βάσιμος ο σχετικός ισχυρισμός του εργοδότη και γιατί;
2. Ποια δικαιώματα διαθέτει ο εργαζόμενος σε περίπτωση μη χορήγησης της ετήσιας άδειας από τον εργοδότη μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους;
3. (Πρακτικό) Ο Α προσελήφθη ως οικονομικός διευθυντής της εμπορικής επιχείρησης Ε με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και μηνιαίο μισθό 8.000 ευρώ, ενώ παράλληλα εξουσιοδοτήθηκε από το ΔΣ της Ε να υπογράφει όλες τις εμπορικές συμβάσεις της εν λόγω επιχείρησης. Μετά από δύο έτη εργασίας, η Ε διαπιστώνει ότι ο Α λαμβάνει οικονομικά ανταλλάγματα από προμηθευτές της επιχείρησης, προκειμένου να δέχεται τις προσφορές τους, χωρίς αυτές να είναι συμφέρουσες για την εταιρεία και τον απολύει άμεσα, προφορικά, και χωρίς καταβολή αποζημίωσης. Παράλληλα, η Ε δεν καταβάλλει τις αποδοχές του τελευταίου μήνα απασχόλησης στον Α, συμψηφίζοντας έτσι μέρος της ζημίας που υπέστη από την ως άνω συμπεριφορά του Α. Ο Α ασκεί εντός δύο μηνών από την απόλυση αγωγή κατά της Ε, αξιώνοντας: (α) αναγνώριση της ακυρότητας της απόλυσης (β) καταβολή επιπλέον αμοιβής για εργασία τις Κυριακές, υπερεργασιακή και υπερωριακή απασχόληση, προσκομίζοντας αντίστοιχα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύετο ότι πράγματι έλαβε χώρα η εν λόγω απασχόληση (γ) την καταβολή των αποδοχών του για τον τελευταίο μήνα απασχόλησης.
Αξιολογείστε τη βασιμότητα των αξιώσεων του Α.

Θέμα Β’
1. Ποιες κυρώσεις προβλέπονται εάν ο εργοδότης δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του που αφορούν την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων;
2. Ποιες είναι οι αξιώσεις του μισθωτού σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητάς του; Μπορεί καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργοδότη να συνιστά ταυτόχρονα και προσβολή της προσωπικότητας του μισθωτού;
3. Ο διευθυντής προσωπικού μετακινεί υπάλληλο από την διεύθυνση μηχανοργάνωσης στην διεύθυνση λογιστηρίου. Ο υπάλληλος αρνείται να μετακινηθεί, διότι από την πρόσληψή του εργαζόταν από δεκαπενταετίας στην ίδια θέση. Ερωτάται: α) Έχει δικαίωμα ο εργοδότης προς τούτο και γιατί; β) Τι θα έπρεπε να επικαλεστεί ο υπάλληλος και υπό ποιες προϋποθέσεις, προκειμένου να μην μετακινηθεί;


Να απαντήσετε στο ένα από τα δύο θέματα με τα υποερωτήματά του. ΟΙ απαντήσεις να είναι αιτιολογημένες. Δεν επιτρέπεται η χρήση κωδίκων και κειμένων νόμων.
3 σχόλια:

 1. θα ηταν πολυ χρησιμο αν υπηρχαν και οι απαντησεις στα θεματα ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ιούλιος 20118 (3/7/2018)

  ΘΕΜΑ Α
  1(α) Τι είναι υπερεργασία και πώς αμείβεται; (β) Τι είναι υπερωρία και πώς αμείβεται; (γ) Αν λυθεί η σχέση εργασίας, τι συμβαίνει με τη μη ληφθείσα ετήσια άδεια αναψυχής;
  2 Τι γνωρίζετε για τις συμβάσεις εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων σε ξενοδοχεία εποχιακής λειτουργίας;
  3 Πρακτικά
  (α) Εργαζόμενος υβρίζεται συστηματικά από τον εργοδότη του. Ποια δικαιώματα, από πλευράς εργατικού δικαίου, μπορεί να ασκήσει προκειμένου να προστατευθεί;
  (β) Περιοδεύων πωλητής λαμβάνει μηνιαίως 1200 ευρώ, 100 ευρώ επίδομα παραγωγικότητας και η επιχείρηση του διαθέτει αυτοκίνητο για την μεταφορά του στους πελάτες, το οποίο όμως χρησιμοποιεί και για να πηγαίνει στο σπίτι του. Ποιες από τις παραπάνω παροχές πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης καταγγελίας;

  ΘΕΜΑ Β
  1 Τι γνωρίζετε για τους νομοθετικούς περιορισμούς που ισχύουν κατά τη σύναψη ή/και την ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα; Ποιος είναι ο βασικός σκοπός αυτών των περιορισμών;
  2 Τι είναι η απλή ετοιμότητα προς παροχή εργασίας ποια τα χαρακτηριστικά της. Αναφέρατε τρία παραδείγματα.
  3 (Πρακτικό)
  Ο μηχανικός Π προσλήφθηκε τον Ιανουάριο του 2010 με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου από την εταιρεία Α που είχε αντιπροσωπεία γνωστής μάρκας αυτοκινήτων με πανελλαδικό δίκτυο. Η σύμβαση καταρτίστηκε εγγράφως και ορίσθηκε ότι ο Π αναλαμβάνει τη θέση του διευθυντή service επιβατικών οχημάτων, με μηνιαίο μισθό 3000 ευρώ. Το service επιβατικών οχημάτων βρίσκεται στην Αθήνα. Τον Ιανουάριο του 2013 η εταιρεία Α αύξησε ατύπως το μισθό του Π σε 3500 ευρώ, πράγμα το οποίο αυτός επίσης σιωπηρά αποδέχθηκε, χωρίς να καταρτισθεί έγγραφη τροποποιητική σύμβαση. Τον Ιανουάριο του 2016 η αντιπροσωπεία, οι εγκαταστάσεις και γενικά όλο το δίκτυο αποκτήθηκαν από την εταιρεία Β. Τον Ιούνιο του 2016 η Β ανακοίνωσε στον Π τα εξής: Ότι ο μηνιαίος μισθός του επανέρχεται στα 3000 ευρώ που είχαν συμφωνηθεί εγγράφως κατά την πρόσληψή τους, δεδομένου ότι η μεταγενέστερη αύξηση έγινε σιωπηρά και δεν είναι έγκυρη. ότι μετατίθεται στη θέση του διευθυντή service φορτηγών οχημάτων, το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
  Ερωτάται: (α) Δικαιούται η Β να μειώσει μονομερώς τον μηνιαίο μισθό του Π; (β) Δικαιούται η Β να αλλάξει μονομερώς τη θέση και τον τόπο εργασίας του Π; (γ) Αν η απάντηση είναι αρνητική (στο ένα ή και τα δύο αυτά ερωτήματα), τι δικαιώματα έχει ο Π; (δ) Αν η Β απολύσει τον Π, με βάση ποιο χρόνο υπηρεσίας πρέπει να υπολογίσει την αποζημίωσή του;
  ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΑ
  Οι απαντήσεις να είναι αιτιολογημένες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εκ παραδρομής έβαλα 20118...αλλά καταλάβατε εσείς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή